DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Dr. se. Čedomil Š i 1 i ć


ENDEMIČNE I RIJETKE BILJKE PARKA PRIRODE BLIDINJE


Nakladnik: Matica hrvatska, Ogranak Čitluk


Sunakladnik: Franjevačka kuća Masna Luka


Za nakladnika: Andrija Stojić, prof.


Glavni urednik: Mr. Stjepan fra Petar Kras i ć


Recenzenti: Dr. se. Marija Edita Solić


Prof. Dr. se. Dubravka Soljan


Lektor: Dragan Naletilić


Tisak: HERCEGTLSAK Široki Brijeg


Naklada: 3000 primjeraka


Knjiga "Endemične i rijetke biljke Parka prirode
Blidinje" predstavlja najnovije djelo znamenitog botaničara
Dr. se. Cedomila Silića i prvu knjigu iz edicije
Priroda Bosne i Hercegovine, koju su pokrenule
Matica hrvatska, Ogranak Čitluk i Franjevačka kuća
Masna Luka.


U uvodu ove izvanredne knjige autor Dr. se. Č.
Šilić ističe da visoke planine Hercegovine: Prenj,
Čvrsnicu, Plasu, Cabulju, Vran, koje se nalaze u sklopu
Parka prirode Blidinje, karakterizira veliko bogatstvo
i raznolikost flore i vegetacije, te da su one stje


cište brojnih endemičnih, reliktnih i rijetkih biljnih (i
životinjskih!) vrsta. Ove činjenice rukovodile su ga da
napiše ovu fotomonografiju endemičnih i rijetkih biljaka
ovog područja, i na taj način omogući upoznavanje
ovih vrsta, kao i biološke raznolikosti ovoga dijela
Dinarida, ne samo profesionalnim djelatnicima (biolozi,
šumari, agronomi, farmaceuti, zaštitari prirode i
dr.), već i planinarima i ljubiteljima prirode. Nastojanja
autora da približi ovaj biljni svijet široj javnosti te
da ukaže na nužnost čuvanja i zaštite ove iznimno bogate
i interesante prirodne baštine, bili su glavna vodilja
pri pisanju i oblikovanju ove publikacije.


U Općem dijelu ove knjige autor je dao kronologiju
dosadašnjih florističkih, vegetacijskih i drugih prirodoslovnih
istraživanja ovog područja. Tako navodi da
botanička istraživanja datiraju od kraja 19. stoljeća, a
započeli su ih strani istraživači koji su brojne podatke
o flori ovih planina publicirali u svojim znanstvenim
radovima. U ovom dijelu knjige koncizno su date karakteristike
geografskog položaja planina u sklopu
Parka prirode Blidinje te njihove geološke i stratigraf-
sko-paleontološke, pedološke, klimatske, hidrološke,
florističke i vegetacijske karakteristike. Ovaj dio teksta
ilustriran je znalački odabranim i prekrasnim fotografijama
visoke estetske i stručne vrijednosti.


U Specijalnom dijelu ove knjige autor je prezentirao
174 vrste ili podvrste, viših (vaskularnih) biljaka,
sa više od 230 fotografija u boji. Najveći dio čine zeljaste
biljke, dok su drvenaste biljke zastupljene s 3
vrste drveća i 19 vrsta grmova. Prezentirane biljke pripadaju
čak u 120 rodova, odnosno 42 porodice, što
ukazuje na izuzetnu biološku raznolikost biljnog svijeta
ovoga područja. Za više od polovice predstavljenih
vrsta date su originalne ilustracije biljnih detalja u
crno-bijeloj tehnici, preuzete iz ranijih autorovih knjiga,
koje će korisno poslužiti pri determinaciji vrsta.


I u ovoj knjizi, kao i u sličnim ranijim, autor Dr. se.
C. Šilić je znalački, s istančanim smislom birao optimalne
fenofaze razvoja biljaka i njihove detalje, kao
motive kojima će prezentiranim na izvrsnim kolorfoto-
grafijama, iz rakursa znanstvenika, te crtežima, maksimalno
približiti velik broj endemičnih i rijetkih vrsta
ovog područja širokom krugu ljudi.


Za prezentirane biljke uz znanstveno ime (nomina
latina) vrste i porodice, navedeni su i hrvatski i bosan-
skohercegovački naziv(i), te naziv(i) na njemačkom
jeziku za većinu vrsta. U naslovnom dijelu, za svaku
obrađenu vrstu navedena je visina biljke, simboli osnovnih
bioloških karakteristika (jednogodišnja, dvogodišnja,
trajnica ili drvenasta vrsta), internacionalna
kratica ugroženosti dotične vrste, vrijeme cvjetanja ili


429
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 100     <-- 100 -->        PDF

sazrijevanja spora. Uz ove podatke date su osnovne karakteristike
staništa i opće rasprostranjenosti prezentiranih
biljaka.


Na kraju knjige danje opsežan popis literature koja
se odnosi izravno na područje Parka prirode Blidinje.
Zatim slijede: rječnik botaničkih termina te podrijetla
imena rodova upotrjebljenih u ovoj knjizi, kratice i
puna imena autora citiranih u knjizi, s osnovnim podacima
o njima. Tu su i indeksi (kazala) za znanstvena
imena {Nomina latino), narodna imena (hrvatska i bo-
sanskohercegovačka) i njemačka imena (Deutsche Na-
men) prezentiranih biljaka.


Najavljujemo da je predana u tisak znanstvena
monografija "Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u
Hrvatskoj". Monografija će biti tiskana do kraja rujna


Ovim dodacima upotpunjeno je ovo vrijedno djelo i
pružena mogućnost dodatnih informacija korisnicima
knjige, posebice onima koji se interesiraju za osebujni
biljni svijet planina dinarskog sustava.


Prof. dr. se. Vladimir Beus


2003. god., a njezino je predstavljanje predviđeno u
listopadu.


430