DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 86     <-- 86 -->        PDF

260); laka dostupnost iz turistički emitivnih područja
(str. 284, v. također i str. 291); niži stupanj centraliteta
(str. 285); pod utjecajem deagrarizacije i suburbanizaci-
je (str. 290); vinogradi na Krku su uslijed procesa litora-
lizacije zapušteni (str. 296); između mediteranskog
prostora...u sklopu transhumantnih stočarskih kretanja
(str. 292); krajem XIX. st. javila se agrarna prenaseljenost
i započela deagrarizacija i socioekonomska transformacija
prostora pod utjecajem turizma (str. 278);
akropolska naselja s podnožjem čine fizionomsku i
funkcionalnu cjelinu (str. 284); laka dostupnost iz turistički
emitivnih područja (str. 284, v. i str. 291); dno Požeške
kotline disecirano je velikim brojem tokova (str.
267); satelitsko naselje izvan gradske regije, tzv. trabant
(str. 323); takav razvoj Splita predodređen je nadregio-
nalnim, regionalnim i topografskim položajem (str.
317); agrarno prenaseljenim ruralnim područjima (str.
306); prednjače djelatnosti tercijarnog i kvartarnog sektora
(str. 329); razvoj u okviru teritorijalno-političke
organizacije...rezultirao je oblikovanjem izrazite pros-
torno-funkcionalne integracije dubrovačke regije (str.
327); svojim izgledom i funkcijama, Korčula ima s razvijenim
suvremenim funkcijama (str. 333); naseobeno-
gospodarske zone (str. 244); stvorena je turističko-na-
seobena zona (str. 292), itd.


Sve se to moglo izreći i napisati na prihvatljiviji i
razumljiviji način. Tako bi umjesto ruralni pejzaž ljepše
zvučalo seoski krajolik; umjesto osmanlijskog imperija
bolje bi zazvučalo osmanlijsko carstvo; umjesto
razvoj maritimnih djelatnosti bio vrlo skroman ljepše
bi bilo reći razvoj pomorskih djelatnosti bio vrlo skroman;
od plovnih ruta mnogo su nam bliži plovni putovi;
umjesto znatnom broju ljudi nerazumljivog izraza
transhumantna stočarska kretanja, mnogo bi bilo bolje
i razumljivije da se to reklo opisno, npr. seljenje stada
ovaca radi paše ljeti u gorske krajeve, a s jeseni u niže,
toplije predjele. Smatram da bi za sljedeće izdanje Velikoga
atlasa Hrvatske te tekstove valjalo dotjerati i
prilagoditi onima kojima je djelo i namijenjeno. Nije
prihvatljivo da se razgovorni govor uže sredine ili struke
nameće kao novi oblik sporazumijevanja, jer imamo
svoj izgrađeni jezik te valja poštivati opće prihvaćene
norme sporazumijevanja.


Biljni pokrov obrađen je vrlo sažeto, pa se iz takva
sažeta prikaza ne može dobiti slika o sastavu, raznolikosti
i bogatsvu biljnog svijeta Hrvatske. No, i na taj


Godine 1994. je u nakladi "Školske knjige" Zagreb
objelodanjeno djelo Flora Hrvatske. To je botaničko
djelo s područja floristike, koje je nastalo tekstovnom


sažeti prikaz mogu se staviti određene primjedbe. Govoreći
o biljnom svijetu Mljeta i Lastova, ali i drugdje
(str. 304, 535), jedanput se spominje česvina, a drugi
put česmina. Iako su oba ta imena potvrđena u narodu,
bolje i ispravnije ime je česmina. Na str. 335 govori se
da dominiraju česmina i bijeli bor (misli se na alepski
bor, i to je dobar narodni zaziv za taj bor), ali se na drugom
mjestu govori o mekom boru. Za taj naziv nisam
čuo. Oko Vukovara (str. 260) javljaju se uglavnom lužnjakove
i kitnjakove šume, dok sladuna u tom području,
a spominje se u tekstu, nema. Sladun se u Hrvatskoj
javlja samo na obroncima Dilj gore (Gradište) i
u zadarskom zaleđu. Pojas primorske bukove šume iznad
1000 m nadmorske visine ne prelazi u pojas bora
klekovine, nego se prije pojasa bora klekovine javlja
pojas bukovo-jelovih i pretplaninskih šuma.


Jedno od važnih obilježja Istre su tla crvenice, koje
se u tekstu na žalost uopće ne spominju. U svom djelu
The soils of Europe (Madrid, London, 1953) spominje
ih, čak pod hrvatskim imenom crvenice - Croat peasant
name - autor djela W. Kubiena.


U tekstu se javlja i po koji pravopisni i gramatički
propust. Tako se na str. 260 i na drugim mjestima,gov-
ori o agrarnom pejzažu, a treba biti pejsažu; na str. 327
zabilježeno je UNESCO-v, a treba biti Uneskov; na str.
302, umjesto s obje te naseljene zone, treba bit s objema
tim naseljenim zonama; na str. 228, umjesto
između dva svjetska rata treba biti između dvaju svjetskih
ratova.


Za obilježavanje kosih strana na brdima i planinama
upotrebljavanje isključivo izraz pa dina, dok mi se čini
daje u narodu uobičajeniji izraz obronak (usp. B. Krč-
marić: Smiljan s okolicom u Lici. Zbornik za narodni život
i običaje Južnih Slavena, 1905, Jugosl. akad.).


Topografski zemljovidi i planovi gradova izrađeni
su u GZS u Ljubljani. Mislim da su suradnici na izradi
karata svoj dio posla dobro napravili. Ipak, zar doista
danas u Hrvatskoj nema ustanove koja bi nešto slično
mogla napraviti? Ili su razlozi, zbog kojih je izrada tih
karata povjerena GZS-u u Ljubljani, druge naravi, npr.
cijena? U svakom slučaju taj Atlas smatram dobrim
početkom u zemljopisnom prikazu Hrvatske i želim
mu sretan put do privatnih i javnih knjižnica.


Ivan Šugar


prilagodbom ranijih izdanja namijenjenih određivanju
flore jugoslavenskih zemalja, koja su, nakon objelodanjivanja
prvotiska 1950. godine, otad tiskana u više na-


NASA POSLA


416
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 87     <-- 87 -->        PDF

vrata pod različitim naslovima. Flora Hrvatske se, međutim,
po jednom obilježju razlikuje od svih prethodnih
izdanja. U njoj je, naime, provedeno imenovanje
na hrvatskom svih biljnih vrsta zastupljenih u tom djelu.
Da je pristup stvaranju biljne nomenklature na hrvatskom
u tom djelu bio napravljen s više razbora, mogao
je to biti važan pothvat. No, kako je taj zahvat
znatnim dijelom proveden nekritički i mehanički, u
djeluje na vidjelo izašlo niz propusta i pogrešaka, koji
takvom djelu niti priliče niti su dopustivi. Djelo je naime,
naznačeno kao sveučilišni udžbenik.


Pogreške i propusti u djelu pri stvaranju biljne nomenklature
na hrvatskom jeziku, nastali su ponajprije
pri pokušaju rješavanja nomenklature određenih rodova
i vrsta, koja zbog sličnih ili istih narodnih naziva za vrlo
različite rodove i vrste, izaziva nedoumice i zbunjenost.
Sljedeći razlozi propusta su nedovoljno poznavanje no-
menklaturne problematike i mehanički pristup prevođenju
latinskog imena, zatim nedostatak oslonca na dosadašnju
nomenklaturnu građu i 150-godišnju tradiciju
koja i nije tako zanemariva, odnosno oslanjanjem isključivo
na vlastita polazišta i shvaćanja, što nije moglo
proći bez većih propusta. Zbog toga sam o tom djelu u
časopisu Jezik (1995, 42, 3) napisao kritički članak u
kojemu sam ukazao na propuste i pogreške za koje sam
smatrao da ih valja ispraviti u sljedećem izdanju. Na taj
članak nije bilo nikakvog, ni usmenog ni pismenog odgovora.
No, odgovor je ipak stigao krajem 2002. godine,
dakle osam godina kasnije, od Školske knjige, i to u
obliku pretiska izdanja iz 1994., sa svim propustima i
pogreškama sadržanima u izdanju iz 1994, a da nijedna
od kritičkih primjedbi nije prihvaćena. Zato sam odlučio
napisati još jedan kritički osvrt na spomenuto djelo i
objaviti ga u još jednom časopisu, i tako svoje gledište
učiniti dostupnim širem krugu čitatelja.


Neki od propusta i pogrešaka koji se ovdje navode,
spomenuti su u kritičkom članku objavljenom po izlasku
djela iz tiska 1994. godine, dok su drugi uočeni kasnije,
te se ovdje iznose prvi puta.


Jedna od primjedbi odnosila se na autorov pristup
imenovanju vrsta roda Juniperus. Taj rod obuhvaća više
vrsta, koje je autor obuhvatio pod zajedničkim hrvatskim
imenom borovica, pa je tako vrsta Juniperus
oxycedrus imenovana kao oštroigličasta borovica, vrsta
J. sibirica kao patuljasta borovica, vrsta /. phoeni-
cea kao fenička borovica, vrsta J. sabina kao smrdljiva
borovica, a vrsta J. communis kao obična borovica.
Od toga načelno dobro postavljenoga polazišta, da po
mogućnosti jednim i jedinstvenim imenom roda budu
obuhvaćene sve vrste koje tom istome pripadaju, izuzeta
je jedino vrsta J. macrocarpa, kojoj je zadržano njeno
uobičajeno ime u botaničkoj građi - pukinja. Dok su
sve ostale vrste obilježene imenom roda - borovica,
pukinja je bez toga obilježja, čime je sustavnost donekle
narušena. No, iako je time načelo narušeno, a u tom je


slučaju moglo biti riješeno imenom borovica pukinja,


to je zanemarivi propust. Više je propusta, pa i neprihvatljivih
i nedopustivih postupaka, učinjeno s nekoliko
drugih imena u okviru roda Juniperus.


Vrste J. oxycedrus, J. macrocarpa i J. phoenicea
rasprostranjene su isključivo u primorskim krajevima
Hrvatske, vrste J. sibirica i J. sabina u gorskim i planinskim
područjima, dok je jedino J. communis (borovica)
rasprostranjena i u primorskim i u kopnenim krajevima
Hrvatske.


Svaka od tih vrsta ima svoj mjesni narodni naziv, pa
je tako vrsta J. oxycedrus poznata pod nazivima smrič,
smrika, šmrika, smrikva, smrička, smreka itd., J.
macrocarpa poznata je također u pučanstvu pod gornjim
nazivima, ali je danas, kao stoje naprijed već spomenuto,
za tu vrstu udomaćeno i opće prihvaćeno ime
pukinja. Vrsta J. sibirica poznata je u narodu pod imenom
klekovina (Š u 1 e k 1879), J. communis u kopnenim
dijelovima Hrvatske (Samoborsko gorje, Hrvatsko
zagorje, Slavonija, Lika) pod imenom borovica, a
u primorskim krajevima kao i prve dvije vrste, a vrste
J. phoenicea i J. sabina poznate su uglavnom pod imenima
kao što su gluhi smrič, gluhač, gluhaćuša, so-
mina, itd. Vrste J. oxycedrus, J. macrocarpa i J. communis,
a njima se može priključiti i J. sibirica, iako je
u nje ta pojava nešto slabije istaknuta, imaju vrlo bodljikave
igličaste listove (iglice). Za razliku od njih, vrste
J. phoenicea i J. sabina imaju ljuskave iglice, pa je
pučanstvo te biljke ljuskavih iglica za razliku od onih
bodljikavih nazvalo gluhima - gluhi smrič, gluhač.
Po tim svojstvima su te dvije skupine roda Juniperus i


SI. 1. Preslik stranice iz Flore Hrvatske s ključem za određivanje
vrsta roda Juniperus


3. Juniperus L. — borovica


1 L. igličasti, pri dnu odijeljeni, po 3 u pršljenu, bez smolaste žlijezde


2


L. većinom ijuskavi, pri dnu nisu odijeljeni (nego se spuštaju niz grane),
često sa smolastom žlijezdom ili rupicom na leđnoj strani . . 5


2 L. odozgo s 2 duguljaste brazde, odozdo oštro hrptasti, lancetasto li-


nealni 3


L. odozgo plitko žljebasti, odozdo tupo hrptasti, a kroz hrbat prolazi
utisnuta linija 4


3 Grane tvrde; I. kruti, često žućkastozeleni; po više okruglastih češera


zajedno, većinom smeđocrveni i sjajni. Kamenita mjesta, pretežno
u širem sredoz. podr. Oštroigličasta b. oxycedrus L.


Grane vitke i savitljive; I. mekani, modrozeleni; češeri pojedinačni,
isprva modrikasto nahukani, kasnije crnkastosmeđi. Sredoz. podr.
Pukinja. macrocarpa S. S.


4 L. linealno bodljasti, strše, znatno dulji od češera; rast uspravan.


Obična b. communis L.


L. prilegnuti uz grane, poredani kao crijepovi na krovu, na unutarnjoj
strani udubljeni, jedva dulji od češera; polegnuta b. s kratkim i debelim
granama. Planin. podr. Patuljasta b. (J. nana)


sibirica Lodd.


5 Češer crvenosmeđ, sjajan; I. većinom po 3 u pršljenu, rjeđe nasuprotni,


Ijuskavi i prilegli uz grane, a vrh im je prema unutra svinut (pa
izgleda kao da su tupi), samo iznimno igličasti. Sredoz. podr.
Fenička b. phoenicea L.


Češer tamnosmeđ, modrikasto nahukan; I. najčešće nasuprotni, rjeđe
po 3 u pršljenu, djelomično šiljasti, djelomično tupi. Pretplanin. i
planin. podr. Smrdljiva b. sabina L.


417
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 88     <-- 88 -->        PDF

u floristici podijeljene u dvije sekcije. Nigdje se u
Hrvatskoj vrsta J. oxycedrus ne zove oštroigličasta
borovica, kako je to predloženo u Flori Hrvatske (v. si.
1), kao što ni vrsta J. phoenicea nije nigdje u Hrvatskoj
poznata pod nazivom fenička borovica, nego je pučanstvo
u različitim krajevima Hrvatske zove različitim
imenima, medu kojima ime gluhi smrič ima najdužu
tradiciju. To je ime prvi put zabilježeno u čuvenu
Roccabonellinu kodeksu Liber de simplicibus iz polovice
15. st. (usp. Šulek 1879; Sugar et al. 2002), a
kasnije je, u 18. st., to ime potvrđeno u Makarskoj (usp.
Z. Devetak 1998-1999) i na otoku Visu, a slično je -
gluhač, gluhar - zovu i drugdje u Dalmaciji (Hvar,
Brač) u što sam se i sam uvjerio.


Hrvatski je puk, kao uostalom i svi drugi narodi, na
dinarskim i panonskim prostorima postupno upoznavao
prirodne pojave i prirodu u kojoj je živio. Svoje
spoznaje, svoju vezu sa zemljom, s prirodom, s krajem,
sa stvarima, sa živim bićima, ostvario je i ovjekovječio
u riječima kojima je imenovao i raspoznavao pojedine
pojave, stvari, životinjske i biljne vrste. Kroz nazive i
imena iskazivao je spoznavanje pojedinih pojava u
prirodi, kao stoje upravo kroz ime gluhi smrič za vrste
J. sabina i J. phoenicea očitovao spoznaju da se te
vrste po svojstvu ljuskavih iglica razlikuju od onih
bodljikavih. Kroz nazive, imena i uopće riječi, čovjek
je izražavao svoje osjećaje, svoju zahvalnost i afek-
tivnost, kao što nam svjedoči milogled, ime ljekovite
biljke Sanicula europaea, Mila voda, naziv izvora na
Malom Alanu na Velebitu, i dr., nadu, kao što je srča-
nik, ime jedne ljekovite biljke za liječenje srčanih tegoba,
i tako je kroz stoljeća stvarao i stvorio vlastiti jezik,
jedno od bitnih obilježja vlastite opstojnosti. Tako
su dakle i imena biljaka živi spomenik našega trajanja
na dinarskom i panonskom prostoru. Ona su i povijesno
i živo svjedočanstvo naše hrvatske jezične
baštine, te su riječi spomenici naše ukorijenjenosti
upravo na tom prostoru na kojem živimo, ona su dio
naše kulture, dio našega identiteta. Nisu li fitotoponi-
mi, kao što su mnoga naselja s nazivima Dubrava, zatim
nazivi vrhova i područja, kao što su Bukovac, Bukovica,
Borovo naselje, Vrbik, Meralovica (prema
imenu jedne vrste oskoruša, Sorbus aria) upravo živi
svjedoci naše ukorijenjenosti, naše vezanosti za taj
prostor i povijesnoga trajanja na njemu. AFlora Hrvatske
potire hrvatska narodna imena biljaka koja su nastala
kao odraz čovjekovih susreta s biljem, a time i jezične
spomenike kao svjedočanstvo naše opstojnosti, a
umjesto toga uvodi nerazumljiva imena utemeljena još
k tome na krivom prijevodu latinskog imena. Kao što
je već spomenuto, vrsta Juniperusphoenicea je u Flori
Hrvatske umjesto narodnim imenima somina ili primorska
somina odnosno gluhi smrič, pod kojim ta
biljka u Hrvatskoj živi već petsto godina, imenovana
fenička borovica. Međutim latinski pridjev phoeni-


ceus, što je autor mehanički i po sluhu preveo kao fe-
nički, ne znači fenički nego crven, crvenkast, grimizan,
i odnosi se na boju smrekinja (plodova), u što se autor
mogao uvjeriti provjerom natuknice u bilo kojem latinskom
rječniku (S. Ž ep i ć 1881, J. Mare vi ć 1997 i
dr.). Nekritički i mehanički pristup tako važnom i
odgovornom poslu kao što je stvaranje biljne nomenklature,
vodi na pogrešan put i daje krive rezultate. O
tome nam govori i sljedeći primjer. Autor je vrstu Sca-
biosa ucranica preveo kao ukranička udovičica. Riječ
ukranički je besmislica koja na hrvatskom ne znači
ništa, ali je mogla dobiti svoj puni smisao i značenje,
a to je ukrajinski, dakle ukrajinska udovičica, samo
da se autor potrudio zaviriti u koje florističko djelo,
npr. u Floru Ukrajine (Flora URSR, t. 10, str. 370) ili u
Javorka-V. Csapody-no djelo Iconographia, ili u koji
botanički rječnik.


U skupinu krivo ili netočno imenovanih biljaka ide
i vrsta Teucrium scordium, koja je obilježena imenom
lukovičasti dubačac. Međutim, ta biljka nema lukovicu,
što bi se inače dalo naslutiti iz pridjeva lukovičast,
nego je to ime dobila zbog blagog mirisa po luku, pa u
prijevodu pravo ime može biti lukasti dubačac, ali nikako
lukovičasti d.


Isto su tako neprihvatljiva imena smrdljiva borovica
za vrstu Juniperus sabina, patuljasta borovica za
J. sibirica, i oštroigličasta borovica za J. oxycedrus, jer
su plod čista mehaničkog i lagodnog pristupa stvaranju
biljne nomenklature, bez ikakve podloge u narodnoj
tradiciji. Kao da smo od jučer. Čini se da bi valjalo zamijeniti
narod, jer je krivo stvarao imena i time stvorio
nevolje onima koji bi to jednostavnije riješili!


Iako je teško shvatiti takav odnos prema jezičnoj
baštini, slučaj iz Flore Hrvatske bio bi zanemariv kada
bi bio usamljen. No, nije jedini. Tako je pred par godina
nekoliko prirodoslovaca, koji se inače, kao ni autor
Flore Hrvatske, ne bave nomenklaturnom problematikom,
potaknutih Brodnjakovim razlikovnim rječnikom,
u kojem stoji daje riječ mrk srbizam, pokrenula "akciju"
prekrštavanja hrvatskog narodnog tradicijskog imena
mrki medvjed u smeđi medvjed, i svoj naum dosljedno
provela u svim školskim udžbenicima iz biologije.
Ako se svijetu ne umijemo predstaviti relevantnim
djelima na znanstvenom, književnom i uopće umjetničkom
području, umješnošću, radinošću, znanjem, svojim
odgovornim odnosom prema radu, nego dokazivanje
identiteta svodimo na čeprkanje po riječima po kojima
se razlikujemo od drugih, to je gubljenje vremena i čisti
promašaj.


Iako se autor Flore Hrvatske pri imenovanju vrsta
roda Juniperus u svim slučajevima nije držao načela od
kojega je pošao, tj. da pod različitim dijagnostičkim
atributima, ali pod jednim imenom roda obilježi sve
vrste koje tome rodu pripadaju, ponovit ću još jednom


418
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 89     <-- 89 -->        PDF

daje to načelo dobro. No, pri izboru zajedničkoga imena
roda, opće ime ne valja uzeti ni tražiti u području u
kojemu se javlja samo jedna vrsta roda, nego valja izabrati
ime u onom kraju gdje se javlja više vrsta određenoga
roda, jer se jedino u tom kraju mogu očekivati
mjesna imena za svaku vrstu napose. Nije naime prirodno
da se kao nomenklaturno ime za rod Juniperus uzme
borovica, ime iz kopnenih predjela Hrvatske za vrstu J.
communis, jedinu vrstu toga roda što raste u tim
područjima, i to ime nameće krajevima u kojima raste
pet vrsta. Svakako je prirodnije da se kao opće ime roda
uzme ono ime koje je u narodu najraširenije i najprihvatljivije,
a to je u ovom slučaju smrič, i onda odgovarajućim
dijagnostičkim atributima imenuju i vrste. Tako
je uostalom postupio i C. Linne pri imenovanju biljnih
vrsta, a i sam sam u jednom članku na sličan način postupio
upravo s vrstama roda Juniperus (usp. Sugar
1997, Šumarski list, 46,4:229-236). Toga su se načela
držali i hrvatski botaničari pri stvaranju hrvatske biljne
nomenklature, kao što su bili B. Sulek (1856, 1859, J.
Janda 1878, 1883, Ž. Vukasović, J. Korlević, S.
Gjurašin,S.Horvatić,A.Ercegović. Svi su oni
stvaranju hrvatske biljne nomenklature pristupili oslanjanjem
na postojeća narodna imena koja su im tada bila
poznata i dostupna, i ponajprije na tome gradili. Zastoje
autor Flore Hrvatske pri izradi hrvatske biljne nomenklature
u više slučajeva postupio kao da do sada nije
bilo ničega, nije mi poznato. Sigurno je da su rezultati
takvoga pristupa radu neprihvatljivi.


Na nedorečen, nedosljedan i zato neprihvatljiv način
riješeno je i imenovanje rodova Castanea i Aescu-
lus, od kojih je prvi na razini roda imenovan kao pitomi
kesten, a drugi kao divlji kesten, stoje moglo biti
dobro da se autor kasnije pridržavao načela od kojega
je krenuo. Vrsta Castanea sattva (kesten, pitomi kesten)
poznata je u Hrvatskoj odavno, pa se i ime kostanj
i kesten u hrvatskom leksiku spominje od 15. st. i odnosi
se isključivo na vrstu Castanea sativa, koji se,
zbog prehrambene vrijednosti njegovih plodova, u
davna vremena pod čovjekovim utjecajem znatno proširio
po mnogim europskim zemljama. Divlji kesten
koji potječe s jugoistoka Balkanskog poluotoka (Bugarska,
Makedonija, sjeverna Grčka) počeo se širiti po
europskim zemljama kao parkovno drvo krajem 16. st.
i osobito u 17. st. Kako je njegov plod vrlo sličan kestenovu
plodu, to je stablo, iako nema ništa zajedničko s
pravim ili pitomim kestenom, nazvano divljim kestenom.
No, ta su dva roda po istom načelu imenovana i
na razini vrste, pa je tako pitomim kestenom imenovan
rod Castanea i vrsta C. sativa, a divljim kestenom
rod Aesculus i vrsta Ae. hippocastanum. Rodu Castanea
nije bilo neophodno (ali nije ni pogrešno) dodavati
dijagnostički atribut pitomi, jer je to u Hrvatskoj i u
Europi jedina vrsta roda, te je svakome jasno što znači i
na što se odnosi ime kesten. Drukčija je stvar s divljim


kestenom. Kako se naime u Flori Hrvatske uz rod
Aesculus navode još tri vrste, nedosljednost i nedorečenost
u imenovanju odmah izazivaju nejasnoću, zabunu
i zbrku. Dok su naime i rod Aesculus i vrsta Ae. hippocastanum
imenovani kao divlji kesten, sljedeća vrsta
Ae. pavia imenovana je kao crveni kesten, a vrsta Ae.
flava kao žuti kesten. No, kad bi bilo tko ta imena
upotrijebio u tekstu izvan florističkoga djela, odmah
nastaje i zabuna i pitanje: pripadaju li crveni i žuti kesten
divljem ili pitomom kestenu? Iz tako napravljenih
imena to se doista ne može saznati, jer valja znati da i
rod Castanea obuhvaća više vrsta. Rješenje je međutim
vrlo jednostavno: imena divlji i pitomi kesten valja
shvatiti sintagmatski, kao jedan jedinstven naziv roda,
pa je na razini vrsta valjalo samo dodati dijagnostički
atribut. U skladu s time ispravno i dosljedno provedena
imena za spomenute rodove i vrste glasila bi ovako: za
vrstu C sativa hrvatsko ime može biti pitomi kesten ili
samo kesten, jer je to u Hrvatskoj i u Europi jedina vrsta
toga roda. No, kako i rod Castanea obuhvaća više vrsta,
kao hrvatsko ime roda može se uzeti pitomi kesten, ali
tada ime za vrstu C. sativa valja glasiti pravi pitomi
kesten, a npr. vrsta C. serrata, koja se javlja u Americi,
može biti imenovana kao američki ili pilastolisni pitomi
kesten. Isto tako, ako je ime za rod Aesculus divlji
kesten, što je ispravno, tada ime za vrste Ae. hippocastanum
valja biti obični divlji kesten, za vrstu Ae. pavia
crveni divlji kesten, a za vrstu Ae. flava žuti divlji kesten.
Bez obzira što sveučilišnim udžbenicima nisu primjereni
nikakvi propusti, ovaj je oprostiv, jer može biti
posljedica, a vjerojatno i jest, previda i nepažnje. Nije
međutim posljedica previda uporaba imena u nekoliko
sljedećih primjera.


Vrsta Calluna vulgaris koja je obilno nazočna u
Lici i koju pučanstvo tamo zove najčešće imenom
vriština, u Flori Hrvatske imenovana je vrijes. Tako tu
biljku koja obrašćuje goleme površine tala na Ličkom
polju u Lici, biljku koja je istodobno odraz kiselih tala,
biljku koja zbog obilja cvjetova lila boje kojima se
ospe krajem ljeta upravo simbolizira lički krajolik, nigdje
nitko u Hrvatskoj tako ne zove, a samo je gdjegdje
zovu i vrisak, odnosno vrijesak. Pučanstvo u Lici, npr.
u Ličkom Osiku i na Pazarišnom polju, gdje je ta biljna
vrsta osobito obilno zastupljena, zove je vriština, i
upravo je to tradicijsko ime iz Like trebalo stajati uz latinsko
ime Calluna vulgaris.


Rod Erica je u Flori Hrvatske imenovana kao
crnjuša. Crnjuša je srpsko mjesno ime za jedinu vrstu
toga roda koja raste u Srbiji - Erica carnea. U Hrvatskoj
pak rastu četiri vrste roda Erica, i to E. arborea, E.
verticillata, E. multlflora i E. carnea. U Dalmaciji
vrste toga roda pučanstvo zove vrijesom ili vrisom, na
otoku Krku vrstu E. arborea zovu mahača (s naseljem
Risika), u Istri koleš, u naseljima Samoborskoga gorja
vrstu E. carnea zovu rasina/resina (tako zovu i vrstu


419
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Calluna vulgaris), a u Skradu (Gorski kotar) risje.
Postoji dakle više mjesnih hrvatskih imena za vrste
toga roda u kojima je uočljiv isti korijen riječi, i ona su
dio hrvatske jezične baštine, te je upravo među tim
imenima valjalo izabrati ime roda. No, kako narod
imenima vris, vrijes, vrisak, vrijesak, zove različite rodove
i vrste, bilo je puno jednostavnije izabrati strano
ime biljke, i tako lagodno i nekritički riješiti problem.
Mene doista ne smeta to srpsko ime, uostalom i velebi-
lje je srpsko ime za vrstu Atropa belladonna, kojim se
služimo i mi u Hrvatskoj, iako imamo i svoje - bunov-
ina, tako narod zove tu biljku u Krasnom (Lika) - ali
smatram da u jednom sveučilišnom udžbeniku nije
dopustiva tolika količina i razina nekritičnosti kojom
se je pristupilo rješavanju problematike imenovanja
biljaka na hrvatskom. Doista ne znam ne bi li cijelom
hrvatskome narodu trebalo reći da je u pogledu
imenovanja biljaka u teškoj zabludi!


Uz vrstu Foeniculum vulgare, biljku koja se i danas
obilno upotrebljava u kuharstvu i u Hrvatskoj i u zemljama
oko Sredozemlja u kojima se samoniklo javlja,
stoji kao hrvatsko ime komorač. Međutim, tako tu


SI. 2. Preslik stranice Udžbenik Botanike za visoke škole s nizom
zvjezdica (*) koje upućuju korisnike na objašnjenja na stranicama
kojih nema


biljku zovu, koliko sam imao prilike i sam provjeriti
putujući Hrvatskom i skupljajući narodna imena biljaka,
samo u Premanturi u Istri, gdje je zovu i komurač,
te u zadarskom i šibenskom zaleđu. U ostalim krajevima
Hrvatske, dakle u ostatku cijele Istre, na Krku, na
Rabu, na Pagu, na širem splitskom i dubrovačkom području
taje biljka poznata pod imenom koromač. Međutim,
ime koromač primijenjeno je u Flori Hrvatske
na rod Pleurospermum, koji nema nikakve veze s
koromačem, niti tu biljku itko igdje u Hrvatskoj tako
zove. Koromač i komorač su narodna imena u primorskim
i otočnim krajevima Hrvatske za istu biljnu
vrstu, a razlika u nazivu nastala je premetanjem slogova.
Smatram da je, suprotno od onoga što piše u
Akademijinu rječniku, ime koromač svojstvenije
hrvatskom leksiku, jer je u Hrvatskoj mnogo raširenije
od imena komorač, i da je ovo zadnje ime nastalo
metatezom od koromača (Koromačno, naselje u Istri s
tvornicom cementa). Kako je dakle ime koromač u
Hrvatskoj znatno raširenije, onda je upravo to ime valjalo
staviti kao normativno, a uz njega ostaviti eventualno
i ovo drugo, a ne praviti zbrku u kojoj se nitko ne
snalazi, i tako poticati nerazumijevanje.


A kuda nas vodi promašena i neprikladna primjena
hrvatskih imena biljaka, ilustrirat ću slučajem koji mi
se dogodio prije par godina.


Autorica jednog članka požalila mi se daje urednik
jednog časopisa odbio tiskati njezin članak ako narodna
i uobičajena imena biljaka upotrijebljena u članku,
koje je uvrstila na moju sugestiju, ne uskladi s imenima
iz Flore Hrvatske koja je sveučilišni udžbenik. Eto,
kako se pod službenim obilježjima neznanje i botanič-
ko "krivovjerje" može širiti do besmisla!


Osim pri imenovanju biljnih vrsta, djelo je i jezično
nedotjerano. Spomenut ću samo neke propuste.


Određene biljne vrste, kao što su česmina {Quercus
ilex) i božikovina (Ilex aquifolium), imaju na dodir
vrlo tvrde listove kao da su od kože, pa se u Flori
Hrvatske opisuju kao kožnati, što nije točno, jer oni
doista nisu od kože nego svojom konzistencijom samo
podsjećaju na kožu, te se za takve listove kaže da su
kožasti.


Listovi određenih biljaka imaju po sebi pjege, pa je
jedna vrsta kozlaca u Flori Hrvatske imenovana kao
pjegasti kozlac. Međutim, te pjege nisu odraz kuta gledanja
ili sunčeva odsjaja, nego se one stvarno javljaju
na listu u obliku obojenih mrlja, zbog čega je ta vrsta na
latinskom nazvana Arum maculatum, a Š u 1 e k (1856)
ju je ispravno nazvao pjegavi kozlac. Valjalo je to
poštivati, a ne izmišljati novo, i to neispravno ime. Isto
su tako potpuno neodređeni nazivi kojima se obilježavaju
različita morfološka svojstva na biljkama, kao
što su šiljast, šiljat, šiljav, usiljen itd. U spomenutom
kritičkom članku iz 1995. iznesene su primjedbe i na


Sjemenjače prevladavaju od početka mezofitika (gornji perm) u svim
kopnenim florama naše Zemlje. Iako se mogu uočiti počeci stvaranja odgovarajućih
oznaka kod raznih skupina viših papratnjača (npr. redukcija gameto-
fita, heterosporija, skupine sporofila nalik na cvijet, pa čak i formiranje sjemenke,
usp. str. *), smatra se da je do razvoja sjemenjača od predaka
nalik na psilofite došlo negdje u devonu i da je teklo paralelno s razvojem
papratnjača.


Vegetativni organi. Već se na bipolarnim klicama sjemenjača može
primijetiti vršak s izdankom i vršak s korijenom (si. *). Prvotni broj supki
je 2. On može biti povećan (si. 294) ili smanjen nal. Vršni meristemi
izdanka i korijena su višestanični te pokazuju sve izrazitije slojevito raščlanjenje
(usp. tuniku i korpus, str. *— *). Raspored listova je kod svih
primitivnijih sjemenjača zavojit, ali često je zamijenjen distihnim, dekusi-
ranim ili pršljenastim (str. *). Općenito je karakteristično bočno i aksilarno
razgranjenje (si. *). Pri tome je monopodijalna građa izdanka pri-
marnija od simpodijalne, a isto je tako nediferencirani izdanak primitivniji
od onoga raščlanjenog u duge i kratke ogranke.


U području glavne osi vidimo primarno otvorene, kolateralne provodne
snopiće raspoređene u e u s t e 1 e (si. *). Fosilni nalazi pokazuju
kako su unutar sjemenjača krpaste protostele odnosno aktinostele zbog pojave
središnje srčike i sržnih trakova prešle konačno u eustele: postrani razvojni
pravci vode i do polistela odnosno ataktostela sa zatvorenim provodnim
snopićima (usp. str. », si. *, »). U području korijena karakteristične
su aktinostele sa srčikom (radijalni provodni snopići, usp.
str. »). Kod svih primitivnih sjemenjača već je uočljiv sekundarni
rast u debljinu. Djelovanjem kambija nastaje prema unutra drvo, a
prema vani sekundarna kora (str. *—*, *). Bitne progresije mogu se
uočiti u vezi s napredujućom diferencijacijom tih tkiva (npr. provodnih,
vlaknastih i parenhimskih stanica u drvo i koru) kao i pri usavršavanju provodnih
traheida u traheje, odnosno sitnorupičastih si ta stih
stanica u širokorupičaste sitaste cijevi sa stanicama pratilicama
(si. *). Filogenetski slijed u pogledu učvršćenja stijenke u ksilemu odvija se
očito od prstenastih, zavojitih i mrežastih do ljestvičastih elemenata odnosno
elemenata s ograđenim jažicama (si. *).


Što se tiče lista sjemenjača, možemo u osnovi razlikovati dva tipa:
d i h o t o m s k i (viličasti) tip u Conifewphytina (si. 284. A, npr. Ginkgo,
si. *) i m r e ž a s t i u Cycadophylina (si. 284. B, npr. Tetrastichia ili
Lyginopteris, si. 309, 310. B) i u Magnoliophytina (si. *, *). Fosilnim nalazima
i usporednim analizama dokumentiran je slijed tvorevina s još t e 1 o trt i m a
sličnim, u više ravnina razgranjenim i s više-manje radijarnim odsječcima
u sastavljene listove, razgranjene u jednoj ravnini i dalje u cjelovite, izrazilo


420
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 91     <-- 91 -->        PDF

više dragih imena, kao što su Satureja, Sorbus, Acer,
Pistacia, Philadelphus, Ficus, Gentiana i dr.


Bilo bi krivo kad bi netko na temelju izrečenih primjedaba,
na račun pogrešaka u tom djelu zaključio daje
u njemu sve krivo i loše. Ne, nije sve loše, ima i dobrih i
prihvatljivih rješenja u nomenklaturi na razini vrsta, o
čemu sam pisao i u spomenutoj kritici (Jezik 1995). U
većini slučajeva prihvatljiva je i nomenklatura rodova
na hrvatskom, jer se autor uglavnom držao Horvatićeva
Bilinara (1954), u kojem je znatan dio biljnih imena rodova
za sada, dok se kritički ne pristupi izradbi hrvatske
biljne nomenklature, prihvatljiva. Ono što Flori Hrvatske
daje negativan prizvuk, to nije samo količina i razina
krivih podataka, nego i nekritičnost i neodgovornost
prema radu, što nije dopustivo ni u jednom djelu, a kamoli
u sveučilišnom udžbeniku. Međutim, budući da u
Hrvatskoj nema na tom području ništa boljega i cjelovitijega,
njegovu uporabu, uz odstranjivanje obilježja da
je to sveučilišni udžbenik, valja prepustiti izbora svakoga
pojedinca. No, prije ponovnog tiska, djelo bi valjalo
dotjerati i stručno i jezično, i tek bi takvo moglo poslužiti
svrsi kojoj je i namijenjeno, tj. kao ekskurzijski floristički
priručnik. Što se tiče naznake daje to djelo sveučilišni
udžbenik, to obilježje valja iz Flore Hrvatske
odstraniti iz dvaju razloga. Prvi je taj da sveučilišnom
udžbeniku ne priliči, kako sam već naglasio, tolika količina
propusta, a drago je činjenica da ne poznajem ni
jedno svjetsko florističko djelo s obilježjem sveučilišnoga
udžbenika. Flore su ponajprije popis, inventar biljnih
vrsta određene zemlje ili kraja, koji sadrži i ključ za
određivanje biljnih vrsta. Nije uobičajeno da se popisi
neke građe uvrštavaju u sveučilišne udžbenike. To bi
bilo isto kao kad bi netko rječnik proglasio sveučilišnim
udžbenikom. To su djela kojih vjerodostojnost i pouzdanost,
kao uostalom i drugih oblika znanstvenih i stručnih
radova, ovisi od stupnja kritičnosti, analitičnosti,
radinosti i izvornosti kojima su rađeni, a to je slabija
strana Flore Hrvatske. Jedino nešto novije izvorno
florističko djelo u Hrvatskoj je Bilinar S. Horvatića
(1954), ali ono nažalost nije dovršeno. Golema je šteta
da nije dorađeno do razine vrsta.


Osim u Flori Hrvatske, propusti su uočeni u još jednom
sveučilišnom botaničkom udžbeniku namijenjenom
izobrazbi studenata u Hrvatskoj. U izdanju Školske
knjige i u prijevodu istoga autora koji je izradio i
Floru Hrvatske, objelodanjen je prijevod E. Strasbur-
gerova njemačkog udžbenika iz botanike - Botanika za
visoke škole, Sistematika, evolucija i geobotanika
(1978). Kako je drugi dio prijevoda udžbenika objelodanjen
prije 1. dijela, tamo gdje se autor u tekstu poziva
na objašnjenja ili slike (ilustracije) iz 1. dijela,
stavljene su zvjezdice: v. str. *, v. si. * (v. si. 2). Takvi
se znakovi ponavljaju tisuće puta. Je li se ikad itko zabrinuo
stoje toliko generacija studenata završilo studij
sistematske botanike s nizom nejasnoća za koje nisu


mogli pronaći objašnjenje? U sljedećim je izdanjima to
ispravljeno, ali pustiti u optok nedovršeni sveučilišni
udžbenik, to je izdavački promašaj i teški šlamperaj.
Doista, od svega onoga dobroga i lošega što smo, živeći
više stoljeća u zajedničkoj državi s Austrijancima
odnosno Nijemcima, mogli zapaziti u njih, kao što su
red, radinost, odgovornost i dr., mi smo, kao što je nedavno
zgodno zapazio književnik K. K1 ar i ć, prigrlili
jedino - šlamperaj.


Pogreške i propusti koji se u botaničkim djelima
provlače godinama, ne mogu u javnosti proći nezapaženo.
Oni se negativno odražavaju i na samu struku,
stvarajući dojam daje to struka kojom se može svatko
meritorno baviti. O tome govori i sljedeći primjer. U
jednom vrlo reprezentativnom, ne tako davno objelodanjenom
djelu iz farmacije, objašnjava se daje biljka
Cnicus benedictus, koja je zbog ljekovitih svojstava
koja joj se pripisuju, stavljena čak i u grb jednoga reda
u Škotskoj, daje naime to čičak. No, svakome tko čičak
poznaje i tko se malo razumije u botaniku, već se iz
slike jasno razabire da to nije čičak, nego blaženi
čkalj (čakalj). Čičak je u puku istoznačnica za sve ono
što ima bodljikavi plod poput čička, pa ljudi često i za
češljugovinu (Dipsacus) i za dikicu (Xanthium itali-
cum) itd. kažu daje čičak. Imena biljaka i svega živoga,
kao ni riječi općenito, nisu neke bezazlene (beznačajne,
nevažne) stvari s kojima svatko može manipulirati
kako hoće. One sadrže u sebi doživljajnu, upravo
afektivnu stranu značenja koja u sebi krije svu dubinu
prošlosti tijekom koje je čovjek postupno kroz riječi
otkrivao i sebe i svijet koji ga okružuje, prema čemu se
valja odnositi s dužnim pijetetom. Neće to djelo zbog
te pogreške izgubiti na vrijednosti, ali bi bilo bolje da
je u njemu nema.


Ovdje nisu navedeni svi uočeni propusti, a zasigurno
nisu svi ni uočeni. Flore naime nisu djela koja se čitaju
redom od prve do zadnje stranice, nego se za njima
posiže prema potrebi i tek se tada, pri određivanju neke
vrste, pobliže analizira manja cjelina i tako onda
uočavaju pogreške.


Dio spomenutih propusta su naravno djelomično i
posljedica nedostatka priručnika (rječnika) na hrvatskom
s koliko-toliko normiranim imenima. Nedostatak
takva rječnika je pak posljedica nemarna odnosa prema
toj problematici. Nomenklaturni radovi smatraju se
građom koja nije vrijedna pozornosti botaničara, te su se
tom problematikom u prošlosti bavili, a i danas se bave,
uglavnom filolozi i stručnjaci drugih profila. Naravno
da smo zato tu gdje jesmo - uvijek na početku.


Ivan Šugar


421