DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM ...


Šumarski list br. 7- 8, CXXVII (2003). 335-346


Na početku radnoga dana traktorist je pregledao
traktor i opremu. Vožnjom po traktorskom putu dolazi
do mjesta formiranja prvog tovara. Zauzima položaj,
kopčaš izvlači uže do tovara te ga veže - komad po komad.
Po završetku privitlavanja, tovar se poravnava i
traktor vuče tovar po traktorskom putu do pomoćnog
stovarišta. Na pomoćnom stovarištu traktorista odve-
zuje tovar, namotava uže i uhrpava privučenu oblovi-
nu. Novi traktorski turnus započinje završetkom rado-


Intenzitet oštećenja stabala iskazan je odnosom
oštećenih stabala i preostalih stabala u odsjeku. U tablici
1 dan je pregled oštećenih stabala po objektima i
vrsti drveća. Na objektu A udio oštećenih stabala prema
preostalim stablima iznosi 1,84 % i veći je nego na
objektu B za 0,07 %. Udio oštećenih stabala četinjača


va na pomoćnom stovarištu. Kopčaš nakon formiranog
tovara ostaje u sječini radi pripreme novog tovara. Po
završetku radnog dana traktorista pregleda traktor, čisti
i podmazuje sklopove prema uputama o dnevnom održavanju
traktora.


Na oba objekta radili su: isti traktor, traktorista i
kopčaš. Traktorista i kopčaš su iskusni, dugogodišnji
radnici na privlačenju drva zglobnim traktorom.


na objektu B veći je za 0,43 %, a kod listača manji za
0,49 %. Sabo (2000) istraživanjem oštećenja stabala
pri privlačenju traktorom LKT 81 u sastojinama EGT
I - C - 10b navodi udio od 2,27 % do 2,31%. U tom se
radu, za oštećene četinjače, navodi raspon od 1,18 %
do 1,77 %, a za listače raspon od 3,46 % do 3,63 %.


4. CILJ ISTRAŽIVANJA - Scope of research


Cilj je istraživanja utvrđivanje različitih pokazatelja
oštećenja dubećih stabala pri privlačenju jelove oblovi-
ne iz jelovo-bukovih prebornih sastojina Gorskog kotara.
Pokazatelji oštećenja prikazat će se sljedećim obi


lježjima oštećenih stabala: veličinom oštećenja kore,
lokacijom stabla u sastojini, mjestom oštećenja, vrstom
oštećenja, uzrokom oštećenja, gospodarskim značajem
i stanjem oštećenog stabla.


METODA ISTRAŽIVANJA I OBRADA PODATAKA


Method of research and data analysis


Pri istraživanju oštećenja sastojine istraživači se koriste
različitim metodama. Tom an i ć i dr. 1989. navode
da se oštećenje stabala može utvrditi na tri načina:


- tijekom pojedinih radova,


po završetku pojedine faze rada ili fazno,


nakon obavljenih svih faza rada ili ukupno.


Oštećenje stabala utvrdili smo tijekom privlačenja
drva zglobnim traktorom Timberjack 240C. Prednosti
su tog načina prepoznavanje okolnosti pod kojim su
oštećenja nastala, uočava se odnos radnika prema ošte-
ćivanju. Na temelju tako dobivenih podataka jednostavnije
se može oblikovati način rada sa smanjenim
oštećivanjem. Nedostaci mjerenja in vivo proizlaze iz:
angažiranja većeg broja snimatelja tijekom cijelog radnog
dana, složenosti i zahtjevnosti istodobnog praćenja
traktora i utvrđivanja uzroka nastanka oštećenja, većih
troškova snimanja i mjerenja.


Snimatelji su za svako oštećeno stablo u poseban
obrazac upisivali sljedeće značajke oštećenja: vrstu drveća,
prsni promjer, gospodarsku važnost stabla, prostornu
lokaciju oštećenog stabla, visinu oštećenja od tla,
položaj oštećenja na stablu, mjesto oštećenja, veličinu
oštećenja kore, vrstu oštećenja, uzrok oštećenja i stanje
oštećenog stabla.


Razlike ili jednakosti izračunatih aritmetičkih sredina
ispitivali smo testiranjem nul-hipoteze:
Hg: Xj — x2 = 0, odnosno H0: x, = x2. Da lije apsolutna
vrijednost razlika aritmetičkih sredina uzoraka ( JČ, -x2)
značajna ili slučajna ispitali smo usporedbom izračunate
standardne greške s kritičnom vrijednošću za
95 % vjerojatnosti. Nul-hipotezu (H) prihvaćamo i
smatramo daje razlika slučajna na razini od 5 % signi-


fikantnosti ako je Z <
nul-hipotezu (Č a v a 1


1,96. U protivnom odbacujemo
992).


6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research


Rezultati predstavljaju dio sustavnog istraživanja
pri privlačenju drva šumskim zglobnim traktorom
Timberjack 240C u prebornim šumama Gorskog kotara.
Osim utvrđivanja oštećenja dubećih stabala, utvrđi


vala se i proizvodnost traktora primjenom studija tijeka
rada. Slijede rezultati nastali obradom podataka o oštećenju
dubećih stabala.


6.1. Vrsta drveća oštećenih stabala - Species of damaged trees


338