DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM


Šumarski list br. 7-8, CXXVI1 (2003), 335-346


2.1.1 Objekt A - Odsjek 31b - Object A - Subcompartment 31b


Objekt A ili odsjek 31b nalazi se u Gospodarskoj jedinici
Delnice, šumskog predjela Doren vrh. Odsjek
31b ima ploštinu 24,59 ha, drvnu zalihu 501,3 m3- ha"1
sa 338 stabala po hektaru. Sastojinu karakteriziraju: dinarska
šuma bukve i jele EGT -1 - C - 11 (Omphalo-
do-Fagetum Marinček i dr. 1992), obrast 0,97, S - ekspozicija,
inklinacija 10° - 25°, nadmorska visina od
770 do 805 m i vrtačasta razvedenost zemljišta.


EGT I-C-ll pokriva 7805,53 ha ili 8 % ukupne
površine šuma UŠ DE. Geološka je podloga vapnenac
i dolomitizirani vapnenci. Najzastupljenije je ilimeri-
zirano tlo i rendzina.


Etat obične jele (Abies Alba Miller) realiziran je
stablimičnom sječom (bolesna /oštećena/ i nekvalitetna
stabla) i grupimičnom sječom (iniciranje prostora
za prirodno pomlađenje). Ukupna drvna zaliha i broj
doznačenih stabala po vrstama drveća za oba objekta
prikazana je na slikama 2 i 4.


Slika 1. Odsjek 31b


Figure 1 Subcompartment 31 b


10-30 31-50 51< 10-30 31-50


Debljinski razred - Diameter class, cm


51 <


Slika 2. Struktura drvne zalihe
Figure 2 Structure of the growing stock


U odjelu je bilo posječeno i izrađeno 421 stablo
jele, bruto obujma drva 1413,48 m3, a srednji obujam
posječenog stabla bio je 3,36 m3. Sječna gustoća iznosila
je 57,05 m3- ha1, odnosno 17 stabala po ha. Srednja
udaljenost privlačenja bila je oko 200 m. Primarna


otvorenost odjela je 39 mha1, a sekundarna 96 m-ha1.
Uzdužni nagib vlaka kretao se od +32 % do -34 %.


Terenska mjerenja provedena su od 3. do 16. svibnja
2000. godine. Snimljeno je 8 traktor-dana ili 143
traktorska turnusa privlačenja drva.


2.1.2 Objekt B - Odsjek 74b - Site B - Subcompartment 74b


Objekat B ili odjel 74b također se nalazi se u Šumariji
Delnice, u gospodarskoj jedinici Delnice, u šumskom
predjelu Gornji Javornik. Odjel ima 12 ha, drvna
zaliha je bila 504 m3 ha"´ odnosno 408 stabala po hektaru.
Sastojina pripada dinarskoj šumi bukve i jele
(Omphalodo-Fagetum Marinček i dr. 1992), ekološko-


-gospodarskom tipu I - C - 10b. Sastojinu karakterizira:
obrast 1,03, ekspozicija SZ, inklinacija 0° - 20°,
nadmorska visina od 690 do 760 m, a zemljište (teren)
također je vrtačaste razvedenosti.


Ekološko-gospodarski tip I - C - 10b pokriva 21 669
ha ili 23 % od ukupne površine UŠ DE. U tom podtipu


336