DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI -ORIGINALSCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8. CXXVII (2003). 335-346


UDK 630* 462 (001)


OSTECIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA


ZGLOBNIM TRAKTOROM TIMBERJACK 240C


U PREBORNIM SASTOJINAMA


DAMAGING TREES IN TIMBER SKIDDING BY


TIMBERJACK 240C IN SELECTION


FOREST STANDS


Anton SABO*


SAŽETAK: U članku su prikazani rezultati istraživanja oštećivanja dube-
ćih stabala u dva odsjeka pri privlačenju jelove oblovine iz prebornih sastoji-
na traktorom Timberjack 240C, opremljenim dvobubanjskim vitlom tipa
Konrad Adler HY 16. Prvi odsjek pripada ekološko-gospodarskom tipu
(EGT) I - C - 11, koji zauzima 8 % od ukupne površine šuma Uprave šuma
Delnice, a drugi s 23 % površinskim udjelom pripada EGT-u I-C- 10b.


Obilježja oštećenih stabala prikazana su: veličinom oštećenja kore, lokacijom
oštećenog stabla u sastojini, mjestom oštećenja, vrstom oštećenja,
uzrokom oštećenja, gospodarskim značajem i stanjem oštećenog stabla.
Intenzitet oštećivanja iskazan je kvocijentom brojeva oštećenih i preostalih
stabala u sastojini. Također je izmjerena udaljenost oštećenih stabala od
traktorskog puta, nagib mikroterena oko oštećenog stabla te intenzitet oštećenog
pomlatka i mladika.


Ključne riječi: privlačenje drva, oštećivanje sastojine, ozljede na
stablima, gospodarski značaj oštećenih stabala


1. UVOD - Introduction


Privlačenje drva važan je radni proces u iskorišta- vidjeti mjere za što manje oštećenje sastojine i tla.


vanju šuma ako ga promatramo s gledišta troškova i/ili Valja težiti da se pri obavljanju šumskih radova mini-


s gledišta oštećivanja stabala i tla. Oštećivanje sastoji- miziraju troškovi zaštite sastojine i tla. Martinić


ne i tla pri privlačenju drva predmet su mnogobrojnih (1991) navodi prema Kulušiću (1990) daje poneg-


istraživanja, kao i različitih rasprava u mnogim zemlja- dje procijenjena šteta veća od troškova privlačenja


ma. U cilju smanjenja oštećivanja poduzimaju se mno- drva, a ponegdje čak i veća od vrijednosti pridobive-


ge odgovarajuće mjere. Obavljanje šumskih radova nog drva. Različiti čimbenici utječu na oštećenje sasto-


bez oštećivanja sastojine i tla ne postoji, bez obzira na jine pri šumskim radovima, a najvažniji su: značajke


sprovodenje mnogih mjera zaštite. Postavljeni cilj za terena i sastojine, vrste i značajke tehničkih sredstava,


izvršavanje radnih zadataka treba obuhvaćati i pred- tehnologija i metoda rada te odnos čovjeka prema radu.


2. MJESTO ISTRAŽIVANJA - Site of research
2.1 Značajke mjesta istraživanja - Characteristics of research sites


Istraživanja su provedena na području Uprave šu- nosi 96 468 ha, drvna zaliha 26 291 543 m3, godišnji


ma Delnice (US DE). Površina šuma toga područja iz- prirast 510 797 m3 i godišnji etat oko 385 658 m\


Primarna otvorenost iznosi 22 mha1, a sekundarna


TT7 TZ—č~li. u , i - A 71 m-ha1. Na području Šumarije Delnice izabrana su


* Mr. se. Anton Sabo, Hrvatske sume d.o.o., r j J


Uprava šuma - podružnica Delnice dva istraživačka obj ekta.


335