DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 373-387


UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)


PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


BEECH (Fagus Sylvatica L.) SAWMILL PROCESSING IN CROATIA*


Josip 1ŠTVANIĆ**


SAŽETAK: Bukva je danas po količini u ukupnom šumskom fondu, glede
količine proizvedenih pilanskih trupaca, od velikog značenja za pilansku industriju
Hrvatske. Bukovina ima niz pozitivnih, ali i negativnih svojstava,
glede izradbe piljene građe. Za pilansku obradbu bukovine posebno su značajna
njena fina tekstura i dobra obradljivost, pozitivna svojstva ali i određene
negativne osobine, ponajprije česta prisutnost tamno obojene neprave
srži, mala prirodna trajnost, podložnost razgradnji mikroorganizmima,
sklonost piravosti i prešlosti, relativno veliko utezanje kod sušenja i podložnost
raspucavanju prilikom manipulacije i sušenja. Razvoj tehnologije i tehnike,
posebice u nekoliko zadnjih desetljeća, omogućio je u velikoj mjeri savladavanje
većine negativnih osobina bukovine, pa je ona postala vrlo traženi
materijal u obradbi drva. Danas se određenim metodama iskorištavanja i
eksploatacije usklađenim s ritmom obradbe te zaštitom trupaca na pilani,
uspijeva velikim dijelom spriječiti pojave piravosti i prešlosti. Određenim režimima
hidrotermičke obrade (sušenjem i parenjem) može se postići umanjenje
grešaka od sušenja i smanjenje razlike u boji između bijeli i srži. Određenim
načinima piljenja trupaca moguće je znatno umanjiti deformacije proizvedenih
pilanskih proizvoda. Danas na obradbu na pilane dolazi sve više i
bukovina s mnogo grešaka (kvrge, sljepice, zakrivljenost i dr.) te trupci i oblo-
vina manjih dimenzija. Ona se određenom tehnikom i tehnologijom može
manje ili više uspješno obrađivati. Bukova pilanska sirovina koja se doprema
na obradu na pilane ima različite specifične karakteristike. To ovisi o cjelokupnoj
organizaciji i tehnološkoj koncepciji proizvodnje na pilani, pilanskim
sortimentima koji se proizvode, karakteristikama šumske eksploatacije, načinima
i mogućnostima prijevoza sirovine do pilane itd. Ovisno o primijenjenim
normama, razvrstavanje bukove pilanske sirovine izvodi se prema krite-
rijama namjene, uporabe, promjera i kakvoće. Iz najkvalitetnijih bukovih trupaca
nekada su se izrađivale kladarke, kao najkvalitetniji i najvrjedniji primarni
pilanski proizvod. Danas su takav proizvod samice i polusamice, odnosno
visokokvalitetne neokrajčene, poluokrajčene i okrajčene piljenice. Uz
ove piljenice izrađuju se i piljenice nešto niže kvalitete tzv. doradne piljenice.
Sekundarnom obradbom ponajprije doradnih bukovih piljenica, izrađuju se
najčešće drvni elementi, popruge i lamel građa. Iz bukovine se još izrađuju
pragovi i srčanice. Bukovi se trupci u našim pilanama najčešće raspiljuju
tehnikama piljenje u cijelo, prizmiranjem i kružno, dok se slavonski i kartje
način piljenja koristi vrlo rijetko. Pokazalo se da su jarmače pogodnije za
obradbu tanjih i niže kvalitetnih bukovih trupaca sa dispergiranim greškama


Rad je proširena verzija poglavlja Pilanska obradba Bukve u Hrvatskoj, monografije Bukva u Hrvatskoj
This paper is extension part of Beech sawmill processing in Croatia, monograph Beech in Croatia
* Mr. se. Josip Ištvanić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE {Fagus svlvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski liši br. 7-8, CXXVI1 (2003), 373-387


(kvrgama). Nasuprot tomu, za obradbu kvalitetnijih i debljih trupaca ili trupaca
s pojedinačnim rasporedom grešaka mogu se uspješnije koristiti za ras-
piljivanje tračne pile sa svim svojim prednostima individualnog pristupa piljenju.
U radu su izneseni i rezultati istraživanja određenih pokazatelja
uspješnosti pilanske obradbe bukovine. Može se očekivati daljnji razvoj pi-
lanske obradbe bukovine u nas, i to sve više u smjeru izradbe drvnih elemenata
sve višeg stadija obradbe (blanjanje, brušenje i dr.). Već sada neke pilane
izrađuju i proizvode višeg stadija obradbe od drvnih elemenata, kao što
su gotovi parket i masivne lijepljene ploče. Za dalji razvoj pilanske obradbe
bukovine, a i ostalih vrsta drva, trebat će više pozornosti posvetiti i tzv. kompleksnom
iskorištenju trupaca, čime bi se racionalnim rješenjem pilanskog
ostatka povećala ukupna vrijednost proizvodnje.


Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), pilanska tehnologija,
pilanska sirovina, pilanskiproizvodi, kvantitativno i vrijednosno iskorištenje


KRATKI POVIJESNI PRIKAZ PILANSKE OBRADBE BUKVE U HRVATSKOJ
Short overview of beech sawmill processing in Croatia


Kada je pred I. svjetski rat engleski trgovac Ching-
ford od jednog bečkog trgovca za probu zatražio vagon
neokrajčene neparene bukove piljene građe, ovaj je odbio
daje isporuči iz straha da će se pokvariti (Oreš-
čanin 1980).


Naime bukovina je uz svoje male prirodne trajnosti,
tj. podložnosti razgradnji mikroorganizmima, podložna
i zatiljavanju. Te su pojave u našoj praksi i stručnoj
literaturi poznate pod nazivom piravost, odnosno zagušenost
bukve. Ove greške bukvi znatno smanjuju mehanička
svojstva i permeabilnost, a time uvelike onemogućuju
uporabu za izradbu proizvoda koji će se
upotrebljavati na otvorenom prostoru, kao što je čest
slučaj sa željezničkim pragovima. Uzrok toj pojavi je
zakašnjela sječa i dugotrajno zadržavanje bukovine na
pomoćnim šumskim ili pilanskim stovarištima. Naime
da bi se u bukovini pojavile spomenute greške, potrebna
je optimalna temperatura i sadržaj vlage. Obično se
događa da zbog zakašnjele sječe temperatura drva postigne
optimum u isto vrijeme kada i drvo sušenjem
postigne optimalnu vlagu, što neminovno uzrokuje pojavu
zagušenosti i piravosti (P e t r i ć 1986).


Stoga se bukovina nekada u nas smatrala manje vrijednim
drvom, a služila je uglavnom kao ogrjevno
drvo. Iako u sjeni hrastovine, slavonska bukovina, tzv.
bijela bukva bez ili tek s malom nepravom srži, fine
strukture i dobre obradljivosti, počela se na pilanama
obrađivati krajem XIX. stoljeća. Velike površine obrasle
bukovim šumama u Slavoniji (Papuk, Psunj, Krndi-
ja i Dilj-gora) bile su pravi rudnik u početku za mehaničku
obradbu, a kasnije sve više i za kemijsku preradu
(Klepac, Dekanić i Rauš; Oreščanin 1980).


U to doba, racionalno korištenje bukovine, odnosno
prvo piljenje bukovine počela je firma "Solyva, Holz-
verkohlung A. G." na nekoliko malih pilana u tadašnjoj


Ugarskoj. Iskustvo Solyve preuzela je firma "Holzhan-
dels". Ona je počela pravilno piliti i manipulirati bukovinom.
Prva je pokušala naći način da "umiri" bukovinu
te ju je počela pariti. Firma je uvela strogo sortiranje,
pravilno piljenje i prirodno sušenje. Rezultat je bio
daje dobivena piljena grada koja se nije vitoperila imala
i jednoličnu boju. U statističkom popisu iz 1898.
godine poimenično su imenovane četiri pilane u Slavoniji,
odnosno Hrvatskoj, koje su obrađivale bukovinu
(Oreščanin 1980).


Po ugledu na francusko poduzeće "Societe d´im-
portation de chene" koje je nastalo oko 1871. godine i
prvo uvelo piljenje hrastovine po određenim normama,
tek pred kraj I. svjetskog rata firma Holzexploatation
A. G. iz Beča, Wiener Bankverein i firma Binder &
Polgar iz Zemuna osnovale su u Budimpešti firmu
"Slovex", koja je postala vodeći proizvođač slavonske
bukove piljene građe. To poduzeće imalo je vlastitu pilanu
za piljenje bukovine u Pakracu. Njezino sortiranje
bilo je vodeće i osnovica današnjeg sortiranja. Tada su
se od bukovine počeli proizvoditi i željeznički pragovi.
(Oreščanin 1980).


Prva velika pilana u Gorskom Kotaru bila je Thurn
Tahisova parna pilana u Lokvama, a pilila je 15 000 m3
jelovine i smrekovine i 5 000 m3 bukovine godišnje
(Oreščanin 1980). Godine 1884. francuska firma
Charlesa Chevaliera izgradila je tvornicu bukovog namještaja
u Vratima. Glavnu sirovinu, bukovu oblovinu,
tvornica je dobavljala iz fužinskih šuma.


Proizvodnja bukove piljene građe u nas postigla je
pun zamah pred kraj I. svjetskog rata, koji se nastavio
još više polovicom XX. stoljeća, te danas zauzima vodeće
mjesto po količini proizvedene piljene građe.


374
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8. CXXVII (2003), 373-387


VAŽNIJA OBILJEŽJA BUKOVINE ZA PILANSKU OBRADBU
Some important characteristics of beech for sawmill processing


Bukva je danas po količini u ukupnom šumskom
fondu, glede količine proizvedenih pilanskih trupaca od
velikog značenja za pilansku industriju Hrvatske (graf.
1 i tbl. 1). Bukovina ima niz pozitivnih ali i negativnih


Ostale listače


Other bwadleaved trees


11%


Jasen -Ash J


4% Grab


Hornbeam


8%


Ostale vrste borova


Other pines


2%


Ostale četinjače
Other coniferous
1%´
i


Bukva
Beech


36%


L Hrast lužnjak
Pedunculate oak


15%


Grafikon 1. Drvna zaliha po količini najvažnijih vrsta drva za
pilansku obradbu u Republici Hrvatskoj


Graph 1 Quantity of wooden raw material important for the
Croatian sawmilling industry (Sumskogospodarska
osnova područja, 1996)


svojstava glede izradbe piljene grade. Za pilansku obradbu
bukovine posebno su značajna njena fina tekstura


i dobra obradljivost, pozitivna svojstva ali i određene
negativne osobine, ponajprije veličina tamno obojene
neprave srži, mala prirodna trajnost, podložnost razgradnji
mikroorganizmima, sklonost piravosti i
prešlosti dimenzionalna nestabilnost i raspucavanje prilikom
manipulacije i sušenja (Brežnj ak 1977).


Razvoj tehnologije i tehnike, posebice u nekoliko
zadnjih desetljeća, omogućio je u velikoj mjeri savladavanje
većine negativnih osobina bukovine, pa je ona
postala vrlo traženi materijal u obradbi drva. Danas se
određenim metodama iskorištavanja i eksploatacije usklađenim
s ritmom obradbe te zaštitom trupaca na pilani
uspijeva velikim dijelom spriječiti pojave piravosti i
prešlosti. Određenim režimima hidrotermičke obrade
(sušenjem i parenjem) može se postići umanjenje grešaka
od sušenja i smanjenje razlike u boji između bijeli
i srži. Određenim načinima piljenja trupaca moguće je
znatno umanjiti deformacije proizvedenih pilanskih
proizvoda. Danas na obradbu na pilane dolazi sve više
i bukovina s mnogo grešaka (kvrge, sljepice, zakrivljenost
i dr.), te trupci i oblovina manjih dimenzija. Ona
se određenom tehnikom i tehnologijom može manje ili
više uspješno obrađivati (Brežnj ak 1977).


Tablica 1. Proizvodnja trupaca najvažnijih vrsta drva za pilansku obradbu u Republici Hrvatskoj


Table I Production of logs most important for the Croatian sawmilling industry (JP Hrvatske šume, 2000)


Vrst drva /Wood species/


Klasa kvalitete trupaca /Log grade/


Vrst drva /Wood species/


I


II


III


Tanki /Thin/


I (I+ 11 +III)


Hrast /Oak/


122 464


133 800


129 747


9 849


386011


Bukva /Beech/


173 878


190 255


140 259


3 992


504 392


Jasen /Ash/


41 985


57 348


-


2310


99 333


Grab /Hornbeam/


13611


24 588


-


37


38 199


Topola /Poplar/


36 828


42 844


-


5 983


79 672


Jela-Smreka /Fir-Spruce/


85 142


101 553


84 740


6 122


271 435PILANSKA SIROVINA - Sawmilling raw material


Bukova pilanska sirovina koja se doprema na obradu
na pilane može imati različite specifične karakteristike.
To ovisi o cjelokupnoj organizaciji i tehnološkoj
koncepciji proizvodnje na pilani, pilanskim sortimenti-
ma koji se proizvode, karakteristikama šumske eksploatacije,
načinima i mogućnostima prijevoza sirovine
do pilane itd.


Treba napomenuti da su hrvatske norme (standardi),
koji u najvećem dijelu trenutno vrijede, sačinjeni
na način da pilansku sirovinu, i općenito oblo drvo dijele
ponajprije prema namjeni, uporabi i promjeru, pa
od tuda dolaze nazivi i za pojedine oblike oblovine (pi-
lanski trupci, furnirski trupci, trupci za ljuštenje, pra-
govska oblovina, itd).


Nove norme za oblo drvo i piljenu gradu, koje nastaju
s tendencijom pristupanju Europskoj uniji, koncipirane
su na način da oblo drvo dijele prema kakvoći,
debljinskim razredima i podrazredima, a samo se drvo
za pragove i sitno industrijsko drvo za mehaničku i kemijsku
preradbu izdvaja prema preradbenoj namjeni.


S obzirom da se sa prilagođavanjem HRN europskim
u ovom području tek započelo, ovdje će biti date
napomene za oba slučaja.


Prema europskim normama bukovi trupci razvrstavaju
se u četiri klase kakvoće: F-A, F-B, F-C i F-D s
podjelom na 10 debljinskih razreda. Klase F-A i F-B
imaju i dvije podklase F-A crvena i F-B crvena koje
dozvoljavaju 100% homogenu zdravu nepravu srž.


375
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 46     <-- 46 -->        PDF

J. Išivanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus xylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8. CXXV11 (2003), 373-3X7


Uzevši u obzir do sada važeće hrvatske norme, pi-
lanska sirovina se na hrvatske pilane doprema najčešće
neokorana u obliku standardnih pilanskih trupaca i iz-
vanstandardnih trupaca, odnosno oblog drva.


Standardni pilanski trupci su trupci koji su po svojoj
kakvoći, dimenzijama i nekim drugim karakteristikama
predodređeni za obradbu u pilanske proizvode
na pilanama (si. 1). Prema HRN-u postoje tri razreda
kvalitete bukovih trupaca za piljenje i to: I, II. i III. klasa
s podjelom na 7 debljinskih razreda. Dimenzije tru-


Slika 1. Pilanski trupci obične bukve
Figure I Sawmilling logs of beech


paca za piljenje ovise o dimenzijama i kvaliteti debla
iz kojeg se izrađuju. Najmanja je duljina trupaca za
piljenje 2 m, a najmanji promjer na polovici duljine
trupca 25 cm (trupci II. i III. klase).


Osim navedenih pilanskih trupaca na pilanama se
obrađuje i bukova pragovska oblovina. Oblovina za izradu
pragova može biti lošije kvalitete od pilanskih
trupaca, ali zdrava i ravna. Kod ove oblovine bitan je
odnos promjera i smještaj neprave srži s obzirom na
poprečni presjek praga. Najmanji promjer na tanjem
kraju pragovske oblovine iznosi 30 cm. Minimalna du-


Iz najkvalitetnijih bukovih trupaca nekada su se
izrađivale kladarke ili bul kao najkvalitetniji i najvrjed-
niji primarni pilanski proizvod. Danas su takav proizvod
samice i polusamice, odnosno visokokvalitetne
neokrajčene i poluokrajčene piljenice (si. 2).


Samice se obično izrađuju u standardnim dimenzijama
ili prema dogovoru. Kvaliteta samica propisana je
normama. Prema HRN-u razlikuje se 1, II, III. i IV.
klasa, a prema EN-u F-BA (exceptional), F-Bl, F-B2 i
F-B3. Ako se na piljenicama nalazi i zdrava neprava
srž u velikom obujmu, tada se piljenice razvrstavaju u


ljina pragovske oblovine iznosi 2,5 (2,6) m te nadalje
dvokratnik, odnosno višekratnik ove duljine.


Prema dogovoru (u praksi ponekad i bez takvog dogovora)
na pilanu se katkada dopremaju i trupci koji ne
odgovaraju propisima za pilanske trupce. Najčešće se
pri tomu radi o trupcima koji su ispod ili iznad nonnom
propisane kakvoće ili dimenzija (promjera ili duljine).


Jedna od takvih vrsta pilanske sirovine je tzv. tanka
oblovina. Kod ovog oblika pilanske sirovine dimenzije
su promjera, a najčešće i kakvoća, ispod propisane pilanske
sirovine (pilanskih trupaca) HRN-om. Promjeri
tanke oblovine za bukovinu kreću se od 15 do 25 cm, a
duljine od 2 m na više.


Kao ulazna sirovina može se javiti i vrlo kvalitetno
bukovo prostorno drvo u obliku cjepanica ili oblica i
drugih vrsta šumskih sortimenata (celulozno drvo,
ogrjevno drvo, drvo za drvne ploče itd.). Takav oblik sirovine
rjeđe se koristi u većim industrijskim pilanama,
zbog u najmanju ruku problematične rentabilnosti takve
pilanske obradbe i posebne pilanske tehnološke osnove.


U suvremenoj pilanskoj praksi se na pilanu, odnosno
na središnja mehanizirana stovarišta oblovine doprema
bukova oblovina u duljinama većim od duljine
standardnih pilanskih trupaca. Katkada je ta oblovina u
duljini cijele deblovine. Na središnjim se stovarištima
duga oblovina prikraja, prema kvaliteti i standardnim
duljinama (ili drugim, određenim duljinama) na oblo-
vinu za pilansku obradu te eventualno za obradu u furnir
ili celulozu i si. Trupci duge oblovine se na pilanu
dopremaju na središnje mehanizirano stovarište pod
korom, pa se tamo obavlja i njihovo mehanizirano
otkoravanje.


Ima dosta slučajeva da se na pilani prerađuju i trupci
kvalitete koja je iznad one propisane za pilanske
trupce, na način da se na pilanama raspili i određena
količina trupaca za proizvodnju rezanog ili ljuštenog
furnira. Takvim se trupcima koji put na pilanama nastoji
popuniti proizvodni asortiman piljenicama najbolje
kvalitete.


F-BAR (exceptional), F-B1R ili F-B2R klasu. Na
hrvatskim se pilanama za razvrstavanje po klasama koriste
tržišni kriteriji bazirani na dogovorima s tradicionalnim
kupcima takvih proizvoda, koji se donekle
razlikuju od onih propisanih normama. Prema tim kriterijima
samice se razvrstavaju na I/II, M (merkantil),
III. i IV. klasu (si. 3).


Samice se izrađuju na više načina, najčešće primarnim
raspiljivanjem tehnikom piljenja u cijelo. Prvi je
kada se neki trupac ispili u kladarke, a piljenice kladar-
ki razvrstavaju po kvaliteti, zatim se one piljenice koje


PILANSKI PROIZVODI - Sawmilling products


376
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 47     <-- 47 -->        PDF

J. Ištvanić: PII.ANSKA OBRADBA BUKVH (Fugus sylvarica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVI1 (2003). 373-387


Slika 2. Bukove samice i polusamice


Figure 2 High quality unedged and half edged beech hoards


po kvaliteti ne zadovoljavaju za kladarke svrstavaju u
samice. Samice se izrađuju i neposredno piljenjem trupaca
koji po kvaliteti ne bi dali kladarke, ali bi se iz
njih mogle izraditi samice. Pri tom u kategoriju samica
mogu biti uvrštene sve one neokrajčene piljenice koje
se dobivaju iz središnje i bočne zone trupca, ako odgovaraju
po kvaliteti i ako nisu kraće od normom propisane
duljine. Samice se izrađuju i iz duljih nekrajčenih
piljenica koje kao takve kvalitativno ne zadovoljavaju,
ali dodatnim poprečnim krojenjem (prikračivanjem)
jedan dio tih piljenica se svrsta pod samice.


Polusamice se najčešće proizvode sekundarnim ras-
piljivanjem neokrajčenih piljenica na kružnim pilama
na način da se piljenicama iz zone srca ili središnjim
piljenicama odstrani srce, greške oko srca ili neprava
srž. Također se mogu izraditi i jednostranim okrajčiva-
njem piljenica zbog odstranjivanja rubnih grešaka ili
zbog tehnoloških zahtjeva. Primarnim raspiljivanjem
proizvode se tehnikom kružnog piljenja ili nekim drugim
namjenskim modificiranim načinom piljenja.
Kvaliteta polusamica propisana je normama i odgovara
onoj za samice.


Slika 4. Detalj bukovih neokrajčenih piljenice sa
Figure 4 Example of unedged beech boards with


Sekundarnom obradbom doradnih bukovih piljenica
izrađuje se najčešće popruge, lamel građa i drvni


Slika 3. Razvrstavanje i preuzimanje bukovih samica i polusamica
Figure 3 Classification and hangling of the high quality unedged
and halfedged beech boards


Iz bukovine se najčešće sekundarnim raspiljivanjem
u doradnim pilanama izrađuju i paralelno okrajčene piljenice.
Predstavljaju tradicionalni bukovi pilanski
proizvod specifičnih dimenzionalnih i kvalitativnih
karakteristika. Obično se izrađuju u standardnim debljinama
(25 mm naviše), širinama (8 cm naviše) i duljinama
(0,5 m naviše). Kvalitativno se različito razvrstavaju
u ovisnosti o normi. Prema HRN-u razvrstavaju se u I,
II, III. i IV. klasu, a prema EN-u F-FA (sve četiri strane
čiste), F-Fl (tri do četiri strane čiste) i F-F2 (do tri
strane čiste). Na hrvatskim pilanama koriste se pak
tržišni kriteriji (I/II, M. (merkantil) i III. klasa).


Bukove samice, polusamice te okrajčene piljenice
vrlo često nazivamo i komercijalnim piljenicama. Za
razliku od toga, one bukove piljenice koje predstavljaju
lošiju kvalitetu građe od standardne IV. klase samica
i polusamica, odnosno ostatke komercijalne građe nakon
odvajanja standardne klase kvalitete I/IV. i preuzimanja
od strane kupca, nazivamo doradne piljenice.
Doradne piljenice najčešće su namijenjene daljoj obradbi
za izradu popruga i drvnih elemenata u našim pilanama
(si. 4).


karakterističnom nepravom srži
characteristical fault heart


elementi. Popruge su tradicionalni pilanski proizvod
pravilnog prizmatičnog oblika, uglavnom manjih di-


377
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Ištvanić: t´ILANSKA OBRADBA BUKVK (Fa^iis xylvuiica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 373-387


menzija namijenjene za daljnju obradbu u parket. U
klasičnim pilanama uglavnom se izrađuju od ostatka
zaostalog pri izradbi krupnijih neokrajčenih i okrajče-
nih piljenica. Popruge se mogu izrađivati i namjenski,
osobito iz tanjih i nisko kvalitetnih trupaca, odnosno
nekvalitetnih piljenica. Prema hrvatskim normama bukove
popruge klasiraju se u I, II. i III klasu, a prema
europskim normama u F-FA (sve četiri strane čiste), F-
Fl (tri do četiri strane čiste) i F-F2 (do tri strane čiste).
U našim pilanama popruge se obično klasiraju na I/III.
(izvoznu), te popruge za vlastitu obradbu koje su u pravilu
lošije kvalitete (si. 5).


Slika 5. Bukove popruge
Figure 5 Beech floorings


Iz spomenutih bukovih piljenica lošije kvalitete
obično se u kombinaciji s izradbom popruga izrađuje i
građa za lamel parket. Lamel grada je pravilnog pri-
zmatičnog oblika, a dimenzije su joj podređene tehnologiji
proizvodnje lamel parketa kojom raspolaže proizvođač
ili kupac građe. Grada za lamel parket obično
se ne klasira, no mora biti određene kvalitete koja će
omogućavati zadovoljavajuće odvijanje tehnološkog
procesa i postizanje optimalnog iskorištenja pri izradbi
lamel parketa.


Namjenski piljeni bukovi elementi su kao i popruge
pravilnog prizmatičnog (pravokutnog ili kvadratnog-
četvrtače) oblika jednakih ili većih dimenzija poprečnog
presjeka i duljine od popruga (si. 6). To su namjenski
proizvodi za izradbu odgovarajućih dijelova raznih
finalnih proizvoda (namještaja). Kod nas nisu standardizirani,
pa se proizvode prema posebnim specifikacijama,
kojima je utvrđena i kvaliteta (redovito
vrlo visoki zahtjevi) stupanj obrađenosti elemenata,
njihova suhoća i dimenzije. Prema europskim normama
drvni elementi razvrstavaju se kao i popruge i okra-
jčene piljenice u F-FA (sve četiri strane čiste), F-Fl (tri
do četiri strane čiste) i F-F2 (do tri strane čiste). U


praksi se obično klasiraju s obzirom na teksturu i određene
greške na I/II. i I/III. klasu.


Slika 6. Bukovi pareni grubi drvni elementi
Figure 6 Steamed beech dimension stocks


Osim ove klasifikacije piljenih drvnih elemenata
obično se koristi i klasifikacija s obzirom na vrstu i stupanj
obrade. Prema toj klasifikaciji, obično se
klasificiraju kao grubi, poludovršeni i gotovi. Grubi
elementi okarakterizirani su izradom pilama s odgovarajućim
nadmjerama, radi sušenja i daljnje obrade.
Mogu biti u sirovom, prosušenom ili željenom suhom
stanju. Poludovršeni elementi su prosušeni ili suhi te
obrađeni, pored pila, u većem stupnju i drugim strojevima
(npr. blanjanjem ili brušenjem). Gotovi elementi
su osušeni na željeni konačni sadržaj vode, te obrađeni
do te mjere da ih je manje ili više moguće ugrađivati u
gotov finalni proizvod.


Željeznički pragovi su posebna vrsta pilanskih proizvoda
iz bukovine, koji se izrađuju za potrebe izgradnje
željezničkih pruga. S obzirom na namjenu dijele se
na: obične, pragove za skretnice, pragove za mostove i
za industrijske i druge kolosijeke (si. 7). U zavisnosti
od promjera trupca iz jednog trupca pragovske oblo-
vine, najčešće se izrađuje jedan prag (samac) ili dva
praga (dupljak). Potražnja za drvenim željezničkim
pragovima općenito je u opadanju.


Specifičan pilanski proizvod iz bukovine su i srča-
nice. Srčanicama se obuhvaća srce trupaca bukve s
nepravom srži. Na primarnim pilanskim strojevma sr-
čanice se izrađuju tehnikom piljenja prizmiranjem ili
kružnog piljenja. Mogu se izrađivati i piljenjem bukovih
trupaca tehnikom piljenja u cijelo, te sekundarnim
odstranjivanjem neprave srži na kružnim pilama za
uzdužno piljenje. Srčanice se mogu izrađivati u uobičajenim
standardnim debljinama piljenica, greda ili
prema zahtjevu (si. 8). Ukoliko kvalitativno zadovoljavaju
upotrebljavaju se za izradbu kostura za tapecirani
namještaj, paleta, držalica i si. U pilanama se često
koriste za pokrivanje složajeva vrednije građe, te za
izradbu podloga za složajeve piljenica.


378
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. IStvanić: P1LANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7-8, CXXV1I (2003), 373-387


Slika 8. Bukove srčanice
Figure 8 Beech heart-boards


TEHNOLOGIJE OBRADBE - Technological process


vački rad na području pilanarstva praktički i nije postojao
(Br ežnjak 1977).


Padom kakvoće i dimenzija bukovih trupaca, uz
povećanje cijene sirovine i troškova radne snage te
izmijenjenih odnosa na tržištu piljene grade (potražnja
za piljenicama bolje kakvoće), tradicionalna pilanska
obrada bukovine posebno one lošije kakvoće postala je
nerentabilna. To je dovelo do smišljenog nastojanja da
se pilanska obradba bukovine unaprijedi u smislu veće
finalizacije proizvodnje u samoj pilani. Organizirana
je potpuno nova pilanska tehnologija bukovine tzv. namjenska
proizvodnja drvnih elemenata, namijenjenih
ponajprije sve razvijenijoj domaćoj i stranoj industriji
namještaja. Tom tehnologijom pilane više ne proizvode
("po napadu") neokrajčene i okrajčene piljenice za
nepoznati finalni proizvod i za nepoznatog kupca.
Radi se o proizvodnji drvnih elemenata posve određenog
oblika, dimenzija, specificiranog sadržaja vode,
redovno visoke kakvoće drva i suvremeno zapakiranih.
U takvoj tehnologiji, dotadašnji kriterij što
većeg kvantitativnog iskorištenja trupaca prestaje biti
najvažnijim pokazateljem uspješnosti pilanske proizvodnje.
Kao najvažniji pokazatelj dolazi sada u prvi
plan vrijednosno iskorištenje trupca kao rezultat i
kvantitativnog i vrijednosnog iskorištenja te produktivnost
rada. Treba napomenuti da još uvijek većina
bukovih pilana koje su kod nas prešle na tehnologiju
drvnih elemenata, dio proizvodnje prodaje u obliku
najkvalitetnijih piljenica - samica i polusamica, dok se
samo lošije doradne piljenice obraduju u drvne elemente
(Br ežnj ak 1977).


Tehnologija drvnih elemenata zahtijevala je ili uzrokovala
niz značajnih promjena u pilanskoj obradbi
bukovine. Ponajprije primarna i sekundarna obradba
su tehnološki i prostorno odvojene tako da se trupci


U Hrvatskim se pilanama bukovina do polovice
XX. stoljeća obrađivala tradicionalnim načinom, tj.
manje više na način kakav je bio uveden s početkom
razvoja većih industrijskih parnih pilana. Osnovna je
karakteristika tradicionalne tehnologije izrada uglavnom
nespecificiranih piljenica, za nepoznati finalni
proizvod (iznimka su bile samo popruge) i za nepoznatog
kupca "prema napadu" pilanskih proizvoda. Proizvodna
linija u takvoj nemehaniziranoj pilani bila je u
kontinuitetu (prostorno i tehnološki) i sastojala se redovito
od vertikalne jarmače i niza kružnih pila za
poprečno i uzdužno piljenje (si. 9). Kod raspiljivanja
vodilo se računa pretežito o kvantitativnom iskorištenju.
Imajući u vidu da su se tada raspiljivali trupci
uglavnom visoke kakvoće i većih promjera, relativno
jeftini i uz niske plače radnika, ovakva proizvodnja
bila je rentabilna. Proizvodnjom su upravljali uglavnom
stručnjaci, praktičari, koji su se istakli i razvili u
samoj proizvodnji. Organizirani znanstveno - istraži-


Slika 9. Tradicionalna slavonska proizvodna linija obradbe bukovih
trupaca s jednom jarmačom za trupce i prizme


Figure 9 Traditional Slavonian processing flow of beech logs on
one frame saw for live and cant sawing


379
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Išlvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVK (Fagu.s xylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXV1I (2003), 373-387


raspiljuju u piljenicc u primarnoj pilani, dok se raspirivanje
piljenica u drvne elemente izvodi u sekundarnoj
(doradnoj) pilani (si. 10. i 11).


Slika 10. Primjer tehnološkog tijeka u primarnoj pilani za bukvu,
uz mogućnost proizvodnje standardnih piljenica i do-
radnih piljenica za daljnju obradbu u elemente, uključivši
tu i popruge


Figure 10 Example of the processing flow of beech in the main
mill, for the production of standard sawn wood, as well
as lower quality boards for further re-sawing into dimension
stocks and floorings


često potrebno i korisno određeno sortiranje trupaca
prema promjeru, duljini, kakvoći pa čak i prema karakteru
grešaka trupaca. Također se došlo do spoznaja i
potvrde u praksi o mjestu i ulozi tračnih pila (trupčara i
paralica) i jarmača kao primarnih strojeva u pilanskoj
proizvodnoj liniji. Pokazalo se da su jarmače pogodnije
za obradbu tanjih bukovih trupaca sa dispergiranim


NAČINI PILJENJA


Kao načini piljenja bukovih trupaca u našim pilanama
primjenjuje se najčešće piljenje u cijelo, prizmira-
nje i kružno piljenje, dok se slavonski i kartje način piljenja
koristi vrlo rijetko. Na način piljenja bukovih trupaca
te na izbor primarnih pilanskih strojeva jako
utječe, osim kvrga i sljepica, veličina i kakvoća nepra-
ve srži, kao specifična i jako značajna greška bukovih
trupaca.


Piljenje u cijelo normalan je način piljenja bukovih
trupaca bez nepravc srži ili tek s malom i zdravom ne-
pravom srži na tračnim pilama ili jarmačama. Na taj se
način proizvode neokrajčene piljenice, bilo kao gotov
pilanski proizvod, bilo kao doradne piljenice. Ponekad
se ovom tehnikom raspiljuju i trupci s većom nepra-
vom srži. Pri tomu treba voditi računa o položaju tzv.
granične piljenice da neprava srž djelomično ulazi u pi-
ljenicu, ali ne probija na drugu stranu (maksimalno do
2/3 debljine). Da bismo se u praksi što više približili
tom zahtjevu, obično se granične piljenice ispiljuju u
većim debljinama. Piljenica s ovakvim smještajem ne


usvojene su i nove koncepcije pripreme trupaca za
raspiljivanje. Istraživanja su pokazala daje i uz korištenje
tračnih pila kao primarnih pilanskih strojeva,


Slika 11. Primjer uzdužno - poprečne visokomehaniziranc proizvodne
linije bukovih piljenih elemenata, djelomično s
kompjuterskom optimizacijom iskorištenja sirovine


Figure 11 Example of dimension stocks sawmill with the rip-cross
sawing highly mechanized flow for the production of dimension
stocks, with computerized optimization of raw
material


greškama (uglavnom kvrgama). Nasuprot tomu za obradbu
kvalitetnijih i debljih trupaca ili trupaca sa zo-
nalnim rasporedom grešaka (npr. kvrge samo na jednoj
strani, trupci sa nepravom srži i si.) mogu se uspješnije
koristiti za raspiljivanje tračne pile sa svim svojim
prednostima individualnog pristupa piljenju (Brež-
njak 1967).


- Method of sawing


prave srži redovito ima veću vrijednost od one na kojoj
srž probija na obje strane (si. 12).


Prizmiranje bukovih trupaca dolazi u obzir u pravilu
samo ako trupci sadrže nepravu srž većeg promjera.
Smisao je prizmiranja bukovine taj da se prizmom
obuhvati neprava srž (kao najlošiji dio trupca) i to tako,
da se uz naknadno raspiljivanje prizme, proizvedu i odvoje
kvalitetnije piljenice bez neprave srži od onih koje


- uglavnom sadrže samo nepravu srž. Veličina visine prizme
već određuje širinu okrajčenih piljenica koje će se
kasnije dobiti raspiljivanjem prizme. Stoga se nastoji
da visina prizme što više odgovara traženoj širini budućih
okrajčenih piljenica. Poseban način prizmiranja
je tzv. radijalno prizmiranje. Ovaj način piljenja pogodan
je za izradbu poluokrajčenih piljenica teksture po-
lublistaće i blistače namijenjenih daljnjoj obradbi u
drvne elemente (Gregić, M. 1979). Prizmiranje se
redovito izvodi na tračnim pilama (si. 13a i b).


Piljenje željezničkih pragova iz bukovine također
se izvodi tehnikom prizmiranja. Pri izradbi jednog pra-


380
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus syhatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVI1 (2003). 373-387


a) b)


Slika 12. Primjer piljenja bukovih trupaca u cijelo: a) bez neprave srži, b) sa


nepravom srži
Figure 12 Example of live sawing beech sawmilling logs: a) without fault heart, b)


with fault heart


ga iz trupca prvo se ispili prizma, čija visina odgovara s trupcima čije dimenzije i karakteristike kakvoće od-
visini praga. Pri raspiljivanju prizme iz središnjeg dije- govaraju izradbi dvaju pragova dva se praga pile prema
la ispili se prag prema slici (si. 13c). Ako raspolažemo slici (si. 13c).


a) b) c)


Slika 13. Piljenje bukovih trupaca prizmiranjem: a) obično (tangencijalno), b) radijalno, c) primjeri izrade pragova (samac i dvojak)
Figure 13 Example of cant sawing beech sawmilling logs: a) common (tangential), b) radial, c) sawing of railway sleepers (one and two
railway sleepers)


Kružni način piljenja bukovine pogodan je za raspi-
ljivanje debelih trupaca (promjera 60 cm i više) s velikom
nepravom srži. Piljenje se obavlja tračnim pilama.
S piljenjem se započinje sjedne strane, a zatim se ostatak
trupca u svakom od iduća tri položaja raspili u pi-
ljenice prema slici (si. 14). Središnji, najlošiji dio može
se ostaviti u obliku grede ili se raspili u sračanice.


Za raspiljivanje bukovih piljenica koriste se uobičajeni
načini piljenja kao i za druge tvrde vrste drva.
Dio pilana proizašao iz tradicionalne pilanske obradbe
koristi poprečno - podužni način piljenja (si. 9). Dobar
dio pilana, poglavito onih s novijom tehnologijom
obavlja pak obradbu piljenica podužno - poprečnim
načinom piljenja uz djelomično optimiranje proizvodnog
procesa računalom (si. 11).


iL9


x


r


Slika 14. Primjer piljenja bukovih trupaca kružnim načinom piljenja
Figure 14 Example of round sawing beech sawmilling logs


381
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 373-387


ISKORIŠTENJE PRI PILANSKOJ OBRADBI BUKVE
Recovery in the sawmill processing of beech


Interesantna je činjenica da je u nekim pilanama
koje obraduju bukovinu pretežito loše kakvoće, količinsko
iskorištenje uvođenjem tehnologije drvnih
elemenata ostalo podjednako onomu ranije tehnologije
izradbe standardne piljene grade. Obrazloženje se može
naći u većem korištenju tračnih pila kao primarnih i
sekundarnih strojeva, kao i tomu da su i u klasičnoj
tehnologiji napadali pretežito "sitni" sortimenti (po-


pruge). Ipak je uzimajući u obzir sve bukove pilane
prosječno količinsko iskorištenje bukovine uvođenjem
tehnologije drvnih elemenata nešto opalo (tbl. 2). To je
logično, uzimajući u obzir da se tom tehnologijom
skoro sve primarne piljenice (osim najkvalitetnijih samica
i polusamica te najlošijih srčanica) dalje u samoj
pilani obraduju u, pretežito, sitne elemente za proizvodnju
namještaja (B r e ž n j ak 1977).


Tablica 2. Približna prosječna struktura kvantitativnog iskorištenja pilanskih bukovih trupaca te općenito pilanskih trupaca


tvrdih listača klasičnom tehnologijom i tehnologijom drvnih elemenata
Table 2 Approximately average quantity yield of beech logs and other hardwoods in traditional and dimension stocks


technology (Brežnjak 1977)


Struktura proizvoda
/Products/


Prosječna struktura iskorištenja obzirom na primjenjenu pilansku tehnologiju
/Log yield in relation to the technology application/ [%]


Struktura proizvoda
/Products/


Klasična tehnologija
/Traditional technology/


Namjenska tehnologija
/Dimension stocks technology/


Struktura proizvoda
/Products/


Bukva
/Beech/


Ostale tvrde listače
/Other hardwoods/


Bukva
/Beech/


Ostale tvrde listače
/Other hardwoods/


Piljenice, odnosno drvni elementi
/Standard boards and dimension stocks/


50


52


45


40


Krupni pilanski ostatak
/Coarse residues/


23


20


25


27


Piljevina /Sawdust/


18


15


19


17


Nadmjere /Oversizes/


9


13


11


16Zubčević (1973) je utvrdio da je ukupno količinsko
iskorištenje bukovih trupaca III. klase manje pri
namjenskoj pilanskoj tehnologiji nego klasičnoj pilan-
skoj tehnologiji. Kvantitativno iskorištenje prati pove


ćanje srednjeg promjera. Kvalitativno i vrijednosno
iskorištenje pri namjenskoj tehnologiji redovito je veće
nego pri klasičnoj pilanskoj tehnologiji (tbl. 3).


Tablica 3. Prosječno kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje pri raspiljivanju pilanskih trupaca bukve III. klase,


uz klasičnu i namjensku tehnologiju
Table 3 Average quantity, quality and value yield of 3"1 grade beech logs in traditional and dimension stocks technology


(Zubčević 1973)


Promjer trupaca
/Log diameter/ [cm]


Iskorištenja obzirom na primijenjenu pilansku tehnologiju
/Log yield in relation to the technology application/


Promjer trupaca
/Log diameter/ [cm]


Primijenjena pilanska tehnologiju
/Technology application/


Kvantitativno
/Quantity/ [%]


Kvalitativno
/Quality/ [koef.]


Vrijednosno
/Value/ [koef.]


25-30


Klasična pilanska tehnologija
/Traditional technology/


39,66


1,028


0,407


31 -35


Klasična pilanska tehnologija
/Traditional technology/


43,85


1,047


0,458


36-45


Klasična pilanska tehnologija
/Traditional technology/


44,23


1,076


0,475


>46


Klasična pilanska tehnologija
/Traditional technology/


47,82


1,025


0,490


25-30


Namjenska pilanska tehnologija
/Dimension stocks technology/


38,23


1,497


0,560


31-35


Namjenska pilanska tehnologija
/Dimension stocks technology/


40,15


1,503


0,558


36-45


Namjenska pilanska tehnologija
/Dimension stocks technology/


42,02


1,412


0,581


>46


Namjenska pilanska tehnologija
/Dimension stocks technology/


46,53


1,429


0,651Palovič je (1973) došao je do zaključka da kvantitativno
iskorištenje u obliku bukovih piljenica raste
linearno od oko 64% za trupce promjera 20 cm do oko
80 % za trupce 60 cm promjera. Također je utvrdio da
se povećanjem promjera trupaca povećava i kvantitati


vno iskorištenje trupaca u obliku piljenih drvnih elemenata.
Nadalje je utvrdio je da na kvalitativno iskorištenje
u obliku bukovih piljenica najveće značenje
imaju kvrge, neprava srž i zakrivljenost trupaca. Kao
stoje vidljivo u tablici 4. prosječno kvalitativno iskori-


382
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fogus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 373-387


štenje bukovih trupaca jako opada s pojavom grešaka u
srži i kvrga, a nešto manje i s pojavom zakrivljenosti
trupaca. Na kvantitativno iskorištenje bukovih piljeni-


ca pri njihovoj obradbi u drvne elemente najviše pak
utječe veličina neprave srži i broj kvrga, dok je zakrivljenost
od relativno manjeg značenja.


Tablica 4. Utjecaj karakterističnih grešaka bukovih trupaca na kvalitativnu strukturu ispiljenih piljenica
Table 4 Influence of characteristic faults of beech logs on the grade of produced boards (Palovič 1973)


Karkteristika bukove pilanske sirovine
/Characteristic log faults/


Struktura ispiljenih piljenica obzirom na njihovu klasu kakvoće
/Structure of board in relation to the quality of the produced boards/ [%]


Karkteristika bukove pilanske sirovine
/Characteristic log faults/


A


I


11


III


I


Bez neprave srži /Without fault heart/


7,71


18,98


48.33


24.98


100


S malom nepravom srži /With small fault heart/


7,42


15,33


45,63


31,62


100


S velikom nepravom srži /With big fault heart/


4,49


13,38


22,61


59,52


100


Bez kvrga /Without knots/


9,33


19,09


45,70


25,88


100


S kvrgama /With knots/


5,15


14,04


41,54


39,27


100


Bez zakrivljenosti /Without crook)


7,87


17,56


43,5 1


31,06


100


Sa zakrivljenošću /With crook/


6.45


13,51


44,38


35,66


100Gregić je (1979) utvrdio da se pilanskom obradbom
bukovih trupaca III. klase radijalnim načinom raspirivanja
prizama postižu bolji učinci nego uobičaje


nim tangencijalnim načinom, što se posebno ogleda u
većem vrijednosnom iskorištenju pri radijalnom raspi-
ljivanju prizama (tbl. 5).


Tablica 5. Prosječno kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje pri raspiljivanju pilanskih trupaca bukve III. klase


radijalnim i tangentnim načinom prizmiranja (Gregić 1979)
Table 5 Average quantity, quality and value yield of 3rd grade beech logs of common (tangential) and radial cant sawing


(Gregić 1979)


Promjer trupaca


/Diameter of log/


[cm]


Iskorištenja
/Type of yield/


Iskorištenja obzirom na mjesto i primjenjeni način piljenja


/Yields in relation to the parts of sawmilling plant and


log machininig methods/


Promjer trupaca


/Diameter of log/


[cm]


Iskorištenja
/Type of yield/


Primarna pilana
/Primary sawmill/


Doradna pilana
/Secondary sawmill/


Konačni asortiman
/Total/


Promjer trupaca


/Diameter of log/


[cm]


Iskorištenja
/Type of yield/


Tangenti
/tangential/


Radijalni


/radial/


Tangenti
/tangential/


Radijalni


/radial/


Tangenti
/tangential/


Radijalni


/radial/


34-39


Kvantitativno /Quantity/ [%]


Kvalitativno /Quality/ [koef]


Vrijadnosno /Value/ |koef.J


68,99
0,451
0,310


71,61
0,461
0,232


51,11
1,221
0,623


51,74
1,268
0,656


43,04
0,932
0,401


39,80
1,162
0,462


40-45


Kvantitativno /Quantity/ [%]
Kvalitativno /Quality/ [koef]
Vrijadnosno /Value/ [koef]


70,00
0,443
0,310


73,36
0,465
0.339


58,07
1,302
0,756


51,29
1,323
0,679


49,43
0,927
0,458


42,56
1,135
0,483


46-50


Kvantitativno /Quantity/ [%]


Kvalitativno /Quality/ [koef]


Vrijadnosno Value/ |koef.|


68,66
0,467
0,323


69,80
0,473
0.330


53,54
1,203
0,644


58,89
1,303


0,767


48,43
0,833
0,403


50,53
0,942
0,476


50-54


Kvantitativno /Quantity/ [%]


Kvalitativno /Quality/ [koef]


Vrijadnosno /Value/ [koef]


65,85
0,451
0,298


73,94
0,444
0.329


57,61
1,282
0,739


51,77
1,368
0,708


48,32
0,858
0,414


46,60


1,014
0,473Zubčević je u istraživanju (1972 i 1983) razmatrao
odnose iskorištenja bukovih trupaca I, II, i III.
klase promjera preko 34 cm prilikom njihova raspirivanja
na tračnim pilama prizmiranj em i kružno u oba
slučaja paralelno s osi i plastom trupca. Utvrdio je daje
kvantitativno iskorištenje za trupce I. i II. klase bilo
najveće kada su raspiljivani prizmiranjem paralelno s
osi. Kod trupaca III. klase najveće kvantitativno iskorištenje
je dalo kružno piljenje paralelno s osi trupca.
Vrijednosno iskorištenje za I. klasu trupaca bilo je najveće
kada su trupci raspiljeni paralelno sa osi. Trupci


II. klase dali su najveće iskorištenje kada su raspiljeni
kružnim piljenjem paralelno sa plaštem trupca. III. klasa
trupaca dala je najbolje rezultate kada su trupci raspiljeni
prizmiranjem paralelno s plaštem trupca. Općenito
gledano bukovi trupci s nepravom srži I. klase promjera
preko 34 cm, daju veće vrijednosno iskorištenje
ako se na tračnim pilama trupčarama prerađuju prizmiranjem.
Trupci II. i III. klase daju pak veće iskorištenje
uz kružno piljenje (tbl. 6).


Rezultati istraživanja (Krute 1 1983) prikazani u
tablici 7, pokazali su daje i kvantiteta i kakvoća pilan-


383
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 54     <-- 54 -->        PDF

J. Ištvanić: P1LANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 373-387


Tablica 6. Prosječno kvantitativno i vrijednosno iskorištenje pri raspiljivanju pilanskih trupaca bukve I, II. i III. klase tračnim


pilama trupčarama tehnikama piljenja prizmiranjem i kružno (Zubčević 1983)
Table 6 Average quantity and value yield of Is´, 2"J and 3rd grade beech logs of cant and round sawing with log band saw


(Zubčević 1983)


Kvantitativno i vrijednosno iskorištenje obzirom na način piljenja i duljinu trupca


Promj.
trupca


Klasa


/Quantity and value yield in


´elation to the log machininig methods and length of log/


Promj.
trupca


Klasa


Prizmiranje /Cant sawing/


Kružno piljenje /Round sawing


/


Promj.
trupca


Klasa


Kv


antitativno iskorištenje [%]


Vrijednosno


Kvantitativno iskorištenje [%]


Vrijednosno


/Diam.


/Grade/


obzirom na duljinu trupaca [m]


iskorištenje


obzirom na dulljina trupaca [m]


iskorištenje


of log/


/Quantity yield in relation to the


/Value yield/


/Quantity yield in relation to the


/Value yield/


length of log/


[koef.]


length of log/


[koef]


2


3 4 5 2-5


[koef.]


2 3 4 5 2-5


[koef]


1


58,46


67,70


63,07


52,30


60,38


0,426


59,23


60,77


57,70


63,84


60,38


0,417


34 - 35


11


53,84


55,00


53,07


55,38


54,32


0,386


55,38


59,31


51,54


59,23


56,36


0,389


III


47,69


47,31


43,07


45,38


45,86


0,366


53,07


52,31


46,92


49,61


50,47


0,372


1


61,92


63,84


69,23


68,07


65,76


0,427


61,54


66,15


67,69


64,61


64,99


0,423


44-45


II


57,69


55,38


58,46


52,31


55,96


0,391


56,92


56,54


61,15


53,84


57,11


0,403


111


46,92


52,69


51.54


50,76


50,47


0,373


54,61


51,54


52.69


52,21


52,76


0,387


I


57,69


59,23


57,69


58,20


0,424


53,84


56,92


58.84


56,53


0,418


54-55


II


48,46


51,54


56,92


52,30


0,385


50,76


56,92


59,23


55,63


0,392


III


33,84


39,61


43.07


38,84


0,369


38,46


41,92


46,15


42,17


0,373Tablica 7. Struktura kvantitativnog iskorištenja bukovih trupaca i piljenica iz stabala starosti 80 i 140 godina (Krutel 1983)
Table 7 Quantity yield of beech boards and logs from the tree 80 and 140 year old (Krutel 1983)


Iskorištenje
obzirom na
/Yield from/


Životna dob stabla iz


kojeg su izrađeni trupci


/Age of tree/ [godina /year/]


Struktura kvantitativnog iskorištenje obzirom na vrstu pilanskih proizvoda
/Yield structure in relation to the type of sawmill products/ [%]


Iskorištenje
obzirom na
/Yield from/


Životna dob stabla iz


kojeg su izrađeni trupci


/Age of tree/ [godina /year/]


Drvni elementi
/Dimension stocks/


Samice /Unedged
high quality boards/


Popruge
/Floorings/


Ostalo


/Other/


X


Piljenice
/Boards/


80
140


32,2
17,7


8,2
8,7


24,1
14,4


2,1


3,2


66,6


44,0


Trupce


/Logs/


80
140


23,6
13,5


6,0
6,6


17,7
11,1


1,5


2,4


48,8
33,5skih proizvoda izrađenih iz bukovih trupaca opadala s
povećanjem vijeka života stabla iznad 80 godina.


Rezultati istraživanja (Gotycz i Hruzik 1996)
pokazali su da je vrijednosno iskorištenje ukoliko se
razmatraju samo elemenati teksture blistače za 3 do
8 % veće prilikom primarnog piljenja izvedenog kružnim
načinom paralelno s izvodnicama trupca. Ovo iskorištenje
ima tendenciju rasta porastom promjera.
Sveukupno gledano vrijednost elemenata je ipak veća
uobičajenim načinom kružnog piljenja paralelno s osi
trupca, no razlike su vrlo male i imaju težnju ka izjednačenju
porastom promjera.


Škaljić (2002) je istraživao utjecaj rasprostiranja
neprave srži po duljini trupca te njen značaj na kvantitativno
iskorištenje torusa (čiste bjeljike) trupca ovisno o
načinu simuliranog piljenja. Utvrdio je da na uzorku koji
je istraživao postoji značajna razlika između promjera
neprave srži na tanjem kraju trupca i na polovici duljine,
dok ne postoji značajna razlika promjera neprave srži na
debljem kraju trupca i na polovici duljine. S porastom
promjera trupaca rastao i porast promjera neprave srži
kako na tanjem tako i na debljem kraju trupca. Kod
simuliranog raspiljivanja trupaca s manjim udjelom
neprave srži po presjeku trupca piljenje u cijelo dalo je


najveće iskorištenje torusa trupca. Granične vrijednosti
udjela neprave srži pri piljenju neokrajčenih piljenica za
koje piljenje u cijelo daje najveće iskorištenje su pritom
iznosile od 10 % za trupce promjera 40 cm, do 50 % za
trupce promjera 70 cm. Pri piljenju okrajčenih piljenica
ovi udjeli kreću se od 40% za trupce promjera 40 cm do
60 % za trupce promjera 70 cm.


Za slučajeve većeg udjela neprave srži po presjeku
trupca najpovoljniji je kružni način piljenja. Granična
vrijednost udjela neprave srži po presjeku trupca pri piljenju
neokrajčenih piljenica za koje kružno piljenje
daje najveće iskorištenje kreće se od 20 % za trupce
promjera 40 cm do 60 % za promjere trupaca 65 i 70
cm. Pri piljenju okrajčenih piljenica ovi udjeli kreću se
od 50% za trupce promjera 40 cm, do 70% za trupce
promjera 70 cm.


Istraživanja iskorištenja pri pilanskoj obradbi tanke
bukove oblovine promjera 16 - 20 cm i 21 - 24 cm
(Brežnjak i dr. 1978) pokazala su da iskorištenje pri
raspiljivanju tanke oblovine za prvu skupinu iznosi prosječno
68 %, a za drugu skupinu 69 %. Iskorištenje tako
dobivenih piljenica pri izradbi elemenata iznosi prosječno
za prvu skupinu 70 %, a za drugu skupinu 71 %.
Sveukupno iskorištenje pri obradbi tanke bukove ob-


384
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7-8. CXXVII (2003). 373-3X7


lovine u drvne elemente prosječno iznosi za prvu skupinu
48 %, a za drugu skupinu 50 %. Razlog za dobiveno
relativno visoko kvantitativno iskorištenje je bio
taj što su za pokusna raspiljivanja uzimani trupci najbolje
kakvoće, tj kakvoće kao standardni trupci I. klase.
M i 1 i n o v i ć i dr. (1984) su utvrdili istraživanjem da
kvantitativno iskorištenje pri obradbi tanke bukove ob-
lovine promjera 21 do 24 cm iznosi 65,42 %, a u daljnjoj
obradbi tako dobivenih piljenica iznosi 50,99 %. Za-


Utvrdili su da oblik cjepanica vrlo malo utječe na
povećanje postotka iskorištenja, dok krupniji a pravilniji
oblici u pravilu imaju veći postotak iskorištenja. Za
obradbu oblica potrebno je utrošiti gotovo 20 % više
vremena nego na obradbu cjepanica, polovina i četvrtina
zbog nepodobnog oblika sirovine za obradbu. Zaključili
su da povećanje iskorištenja, učinka i samim
tim učinkovitosti proizvodnje treba tražiti u pravilnosti


Glede dosadašnjih znanstvenih istraživanja te vlastitih
i tuđih iskustava, može se očekivati dalji razvoj
pilanske obradbe bukovine u nas i to sve više u smjeru
izradbe drvnih elemenata sve višeg stadija obradbe. Za
izradbu elemenata koristit će se i piljenice sve više
kakvoće koje se trenutno na najvećem broju naših pilana
prodaju kao gotov izvozni proizvod. Uz sve šire
uvođenje tehnike hidrotermičke obrade (sušenje i parenje)
drvnih elemenata te njihovom daljnjom
obradom (blanjanje, brušenje i dr.) još će se više
povećati vrijednost pilanske proizvodnje. Već sada
neke pilane izrađuju i proizvode još višeg stadija
obradbe od drvnih elemenata, kao što su gotovi parket
(si. 15) i masivne lijepljene ploče. S tehnološkog stajališta
renoviranjem starih pilanskih postrojenja,
odnosno podizanjem novih, instaliraju se novi
računalom podržani strojevi kako za raspiljivanje trupaca,
tako i za raspiljivanje piljenica. Važnost tračnih
pila kao osnovnih pilanskih strojeva još će se više
povećati, obzirom da će renoviranjem nekih starijih


ključili su da je obzirom na dobivene rezultate upitna
isplativost obradbe bukove tanke oblovine u drvne elemente.


Problematikom pilanske obradbe bukovog prostornog
drva (metrice) bavili su se N ikol ić i dr. (1977).
U jednom od istraživanja utvrđivali su kakav odnos
ima oblik bukovog prostornog drva na iskorištenje i
učinak pri obradbi u drvne elemente i popruge (tbl. 8).


izradbe samih cjepanica te u pravilno odabranim dimenzijama
pilanskih proizvoda koji će se iz takve sirovine
izrađivati.


Ovdje nećemo dalje ulaziti u širu problematiku pilanske
obradbe tanke oblovine i prostornog drva (kvalitativne
i dimenzionalne osobine, mala količina takvih
trupaca na jednoj pilani, neadekvatna tehnika i tehnologija
obradbe i dr.).


pilana iz uporabe biti izbačene dotrajale jarmače, koje
i u tehnološkom smislu treba zamijeniti suvremenim
tračnim pilama. Trebat će se više angažirati znanstveni


Slika 15. Gotovi dvoslojni parket iz parene bukovine
Figure 15 Two-layer finished parquet of steamed beech


Tablica 8. Prosječno kvantitativno iskorištenje i utrošak vremena pri raspiljivanju bukovog prostornog drva različitih oblika


(Nikolićidr. 1977)
Table 8 Average quantity yield and working time of good quality fuel beech wood of sawing (Nikolić i dr. 1977)


Oblik prostornog drva
/Types of good quality fuel beech wood/


Kvantitativno iskorištenje i utrošak vremena /Quantity yield and working time/


Oblik prostornog drva
/Types of good quality fuel beech wood/


Kvantitativno iskorištenje
/Quantity yield/ [%]


Utrošeno vrijeme po jedinici proizvoda
/Working time per product/ |min/m!|


Standardne cjepanice različitih oblika
/Standard split fuelwood/


36,88


433,5


Četvrtine i polovine
/Quarter and half fuelwood/


36,78


571


Oblice
/Round fuelwood/


36,81


750DALJNJI RAZVOJ PILANSKE OBRADBE BUKVE U HRVATSKOJ
Croatian sawmill processing of beech in future


385
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

J. Ištvanić: P1LANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Šumarski list br. 7 8, CXXVII (2003), 373-387


i stručni kadar te surađivati s privredom. Određeni
problemi koji postoje na relaciji pilanara i prodavatelja
pilanske sirovine trebat će biti riješeni. Tehnologija
bukovih i općenito drvnih elemenata ponekad zahtijeva
ulaznu sirovinu specifičnih određenih karakteristika
(dimenzije i kakvoća) koja je diktirana vrstom i karakterom
krajnjeg pilanskog, odnosno finalnog proizvoda.
Stoga će i u tom smjeru trebati usmjeriti daljnja
razmišljanja, razgovore i dogovore. Veliki problem na
našim pilanama predstavlja pilanski ostatak, lako velik
broj naših pilana djelomično koristi taj ostatak kao


energent u kotlovnicama, ponegdje za izradu briketa, a
dio prodaje okolnom stanovništvu za ogrjev, zbog
nepostojanja domaćeg tržišta takvih nusprodukata
pilanske obrade i energetske politike, velike količine
pilanskog ostatka ostaju nezbrinute. Stoga će za daljnji
razvoj pilanske obradbe bukovine, i ostalih vrsta drva
trebati više pozornosti posvetiti i tzv. kompleksnom
iskorištenju trupaca čime bi se i racionalnim rješenjem
pilanskog ostatka povećala ukupna vrijednost
proizvodnje.


LITERATURA - References


Brežnjak, M. 1967: Iskorištenje bukovih pilanskih
trupaca kod piljenja na tračnoj pili i jarmači,
Drvna industrija, 18, (2): 3-21.


Brežnjak, M. 1977: Suvremene tendencije u pilan-
skoj preradi bukovine, Pilanska preradba nisko-
kvalitetne bukovine i ostalih liščara prvenstveno
sa aspekta industrije namještaja, Zbornik radova,
Živinice


Brežnjak, M., Butković, J. i Herak, V. 1978:
Racionalna pilanska prerada niskokvalitetne
oblovine - prerada tanke oblovine bukve, Bilten
ZIDI, 6, (4): 20-38.


Gregić, M. 1979: Dvije varijante prizmiranja tračnim
pilama niskokvalitetne bukove oblovine
kod prerade u drvne elemente, Disertacija, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet.


Klepac, D., Dekanić, I. i Rauš, 1980: Šumsko
bogatstvo Slavonije i gravitacijskog područja
"Belišća" u vrijeme postanka "kombinata Be-
lišće" i danas, zbornik radova "kombinat Beliš-
će" kao činilac privrednog razvoja, JAZU, centar
za znanstveni rad-Osijek


Krutel, F. 1983: Iskorištenje bukovine u pilanskoj
preradi u ovisnosti od kvalitete trupaca, Bilten
ZIDI, 11, (3): 26-38.


Milinović, I.; Gross, A.; Vučinić, M; Božić,
M. 1984: Iskorišćenje tanke oblovine bukve
namjenskom preradom u elemente za sjedišta
stolica, Bilten ZIDI, 12,(5): 90-107.


Nikolić, M, 1977: Istraživanje procenta iskorištenja
pri preradbi bukovih cjepanica i oblica u rezane
sortimente, Pilanska preradba niskokvalitetne
bukovine i ostalih liščara prvenstveno sa aspekta
industrije namještaja, Zbornik radova, Živinice


Oreščanin, D., 1980: Prometno-trgovinske prilike u
drugoj polovini XIX početkom XX stoljeća,
Šumsko bogatstvo Slavonije i gravitacijskog
područja "Belišća" u vrijeme postanka "kombinata
Belišće" i danas, zbornik radova "kombinat
Belišće" kao činilac privrednog razvoja, JAZU,


centar za znanstveni rad-Osijek


Palovič, J. 1973: The influence of the quality
of Beech roundwood on the yield of sawn
timber and furniture stock, Holzindustrie., 26,
(7):211-215;NLL;8ref.


Petrić, B. 1986: Značaj svojstava drva kao sirovine u
tehnologiji drva s osvrtom na bukovinu, kolokvij
o bukvi, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet.


Škalj ić, N. 2002: Simulirano piljenje kvalitetnih bukovih
trupaca u zavisnosti od položaja i veličine
neprave srži, Magistarski rad, Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu.


Zubčević, R. 1972: Položaj osovine trupca prema
ravni reza na tračnim pilama trupčarama,
Pregled naučno-tehničkih radova i informacija
1, Zavod za tehnologiju drveta, Mašinski fakultet
u Sarajevu.


Zubčević, R. 1973: Utjecajni faktori pri izradi grubih
obradaka iz niskokvalitetne bukove pilanske
oblovine, Disertacija, Mašinski fakultet u
Sarajevu.


Zubčević, R. 1983: Utjecaj kvalitete i dimenzija
bukovih trupaca na iskorištenje, Drvna industrija,
34, (5-6): 131-136.


***** 1984: Stoljeće u Vratima, monografija, Goranski
list - Vrata


***** "JP Hrvatske šume" promidžbeni materijal


***** HRN D. B4. 028 Trupci za piljenje, Listopadno
drvo


***** HRN D. Cl. 022 Piljena bukova grada


***** EN 975-1, EN 975 1/A1 Sawn timber -
Appearance grading of hardwoods - Part 1:
Oak and beech


***** HRN EN 1316 - 1 Oblo drvo listača - Razvrstavanje
po kakvoći - 1. dio: Hrast i bukva


***** HRN EN 1315-1 Razvrstavanje po dimenzijama
- 1. dio: Oblo drvo listača


386
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

J. Ištvanić: PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 373-387


SUMMARY: Today, beech is of prime importance for the sawmill industry
in Croatia with respect to its overall quantity in the forests and the quantity of
sawmill logs processed. Beech wood has a series of positive, as well as, negative
characteristics that are important for sawnwood production. Beech
wood´s positive characteristics such as its fine texture and workability are of
particular importance for beech sawmill technology. However, beech has certain
negative characteristics such as large coloured fault hearts, subjection to
micro-organism decomposition, suceptibility to fustiness and rotten wood,
dimensional instability and splitting during manipulation and drying.
Technological development, particularly in the past few decades, has in large
measure, overcome the majority of beech wood s negative characteristics,
and has therefore become one of the most sought-after material in wood processing
industry. Today, with certain exploitation methods coordinated with
processing rhythm and log preservation, sawmills successfully prevent fustiness
and rotten wood. With certain hydro-thermal processing regiments (drying
and steaming), defects that result from drying can be diminished, and a
reduction of the difference between sapwood and heartwood can be achieved.
With specific log sawing methods, it is possible to considerably reduce the
dej´ormation of sawmill products. Today, more and more beech wood, with its
numerous defects, as well as, logs and round wood of smaller dimensions are
processed at sawmills. With certain techniques and technology, they can be
more or less successfully processed. Raw material delivered to sawmills can
have different specific characteristics. This depends on the overall organization
and technological production concept at the sawmill, type of sawmill
products, the characteristics of forest exploitation, methods and options for
transporting raw material to the sawmills etc. Depending on the norms implemented,
beech raw material is classified according to the purpose, dimension
and quality criterias. Bouls, the most valuable and qualitative sawmill product,
were once manufactured from prime quality beech. Today, these products
are high quality unedged, half edged and edged boards. In addition, lower
quality boards that are re-sawing into dimension stocks and flooring. Railway
sleepers and heart-boards are also made from beech. In Croatian sawmills,
beech logs are most frequently sawn in the live sawing, cant sawing and
round sawing techniques, while the Slavonian and quarter sawing methods
are rarely used. Frame saw proved to be better suited for processing thinner
and lower quality beech logs with dispersed defects. In contrast to this, qualitative
and thicker logs or logs with individually dispersed defects can be
processed more successfully with the band saw due to advantages in the individual
sawing approach. Researching particular criteria for successful beech
wood processing at sawmills also yielded results. Further development in
beech wood processing at sawmills can be expected in Croatia as well as an
increase in the production of wooden dimension stocks at greater processing
stages. Some sawmills are already manufacturing products such as finished
parquet and solid glued boards. For further development in beech wood processing
at sawmills, as well as processing other types of wood, more attention
will need to be dedicated to the so-called integral log yield, which would, in
addition to finding a rational solution for sawmill residues, increase the overall
production value.


Key words: common beech (Fagus sylvatica L.), sawmilling technology,
sawmilling raw material, sawmilling products, quantity and value yield.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

unikomerc-uvoz


R


Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569