DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 30     <-- 30 -->        PDF

V. Vučetić i M. Vučetić: FENOLOŠKE ZNAČAJKE NA PODRUČJU ZAV1ŽANA


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 359-372


područja, eurosibirskog-sjevemoameričkog i sredozemnoga,
jedna od osnovnih karakteristika biljnog svijeta
Velebita (Forenbacher, 2001).


Susretanje i međusobno prožimanje dvaju različitih
biljnih svjetova je posljedica burnih sudara sredozemne
i kontinentalne klime, a u nekim dijelovima i planinske
klime. Zastrašujući učinak sudara´ izrazito
oprečnih klima je vjetar bura. Dapače od davnina velebitski
masiv je sinonim nastajanja tog zastrašujućeg
vjetra. Najstarije neizravno spominjanje bure je ono u
epu o Argonautima od Apolonija Rodanina (oko 295 -
oko 215 p.K.). Spominjući daleke sjeverne narode u
epu, ali i u njegovim kasnijim objašnjenjima (sholija-
ma), kaže se da oni žive "iza daha bure", a ti se narodi
nazivaju Hiperborejci (´Y7tLpP6gLOT) što se tumačilo
kao "ljudi od preko (iznad) bure" (Katičić, 1995).
Usprkos starogrčke geografske iskrivljene predožbe o
tada poznatome svijetu, ipak se može pretpostaviti da
se ovdje radi o velebitskoj buri koje je bila postojana i
jaka razdjelnica svjetova.


Na području Zavižana (sjeverni dio Velebita) osnovan
je 1967. godine botanički vrt kako bi se na razmjerno
malom prostoru prikazala raznolikost velebitske
flore. Klimatske karakteristike Velebita dobro su
poznate, zahvaljujući neprekidnim mjerenjima od
1953. godine na meteorološkoj postaji Zavižan (1594
m n.m.). Kako se od 1964. godine na toj postaji obavljaju
i fenološka opažanja (razvojne faze) šumskog drveća
i zeljastog bilja, prvi 10-godišnji rezultati prikazani
su u monografiji povodom 20. obljetnice meteoroloških
mjerenja naZavižanu (Cindrić, 1973). Nakon
toga sveobuhvatna fenološka analiza dana je u radu
Vučetić i Vučetić (1992). Općenito kod nas je vrlo
malo radova koji povezuju fenološke i meteorološke
značajke nekog područja, a nekoliko radova objavili su
Ilijanić i dr. (1983), Vučetić i Vučetić (1991,
1996, 1997. i 1998), te Viher i Vučetić (1998).


2. METODA RADA


U ovom radu dani su detaljni prikazi i analize nastupa
i trajanja pojedinih fenofaza za višegodišnje drveće
(vrba iva, smreka i bukva) i poljsko cvijeće (šafran, pod-
bjel, maslačak i mrazovac) na području Zavižana u razdoblju
1964-2000. Također, u cilju boljeg sagledavanja
vremenskih, klimatskih i mikroklimatskih uvjeta u kojima
biljni svijet Velebita opstoji, analizirani su srednji
hodovi dnevnih vrijednosti temperature zraka, osunča-
vanja, količine oborine i visine snježnog pokrivača u
razdoblju 1964-1990. To razdoblje je najbliže 30-godiš-
njem razdoblju 1961-1990., koje se prema preporuci
Svjetske meteorološke organizacije primjenjuje za istraživanje
klimatskih značajki nekog područja. Poseban
naglasak danje na uzrok fenoloških odstupanja u pojedinim
godinama, kao i na linearne trendove fenoloških
faza promatranih biljaka, kako bi se ustanovile klimatske
varijacije u drugoj polovici 20. stoljeća.


Fenologija je znanost koja proučava zakonitosti periodičnih
pojava u razvoju biljaka od početka do završetka
vegetacijskog razdoblja (fitofenologija) kao i pojedine
faze ponašanja životinja (zoofenologija). Međutim,
budući se fitofenologija razvila u znatnijoj mjeri nego
zoofenologija, pod fenološkim opažanjem najčešće se
podrazumijeva samo praćenje razvojnih faza biljaka.


Fenološka opažanja obavljaju se u neposrednoj
okolici meteorološke postaje Zavižan, i to kod šum


skog drveća: bukva (Fagus sylvatica L.), vrba iva (Sa-
lix caprea L.), obični bor {Pinus sylvestris L. ? ), crni
bor (Pinus nigra Arnold), smreka (Picea abies Kars--
ten, Picea excelsa Link) i zeljastog livadnog bilja: pod-
bjel obični (Tussilago farfara L.), šafran proljetni
(Crocus neapolitanus Loiseleur-Deslongchamps, Crocus
vernus Hill var. neapolitanus Ker-Gawler), maslačak
(Taraxacum officinale Weber), ljubica (Viola ? L.),
ivančica (Leucanthemum ? Adanson) i mrazovac jesenski
(Colchicum autumnale L.). Iz podrobnije analize
i prikaza izuzete su one biljke za koje nije bilo redovitih
i dugogodišnjih opažanja i one za koje nije bila
moguća točna determinacija vrsta biljke (obični bor,
ljubica i ivančica).


Početak i trajanje pojedinih fenofaza ovise o meteorološkim
elementima kao što su temperatura zraka,
Sunčevo zračenje, visina snježnog pokrivača i količina
vode u tlu. Na postaji Zavižan ne mjere se Sunčevo
zračenje i vlaga u tlu, pa je te podatke najjednostavnije
bilo zamijeniti s osunčavanjem i količinom oborine.
Kod šumskog drveća motri se šest razvojnih faza: početak
listanja, početak, puno i završetak cvjetanja
te žućenje i opće opadanje lišća, a kod zeljastog bilja
samo cvjetanje.


2.1. SREDNJE I EKSTREMNE VRIJEDNOSTI NASTUPA POJEDINE FENOFAZE


Prije nego što se prikažu rezultati analize fenoloških
opažanja na Zavižanu, dan je kratki opis promatra


nih biljaka i njihovih staništa na Velebitu prema Fo-
renbacheru (2001).


360