DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 347-357


UDK 630* 165 (001)


PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


ANALIZOM cpDNA U DIJELU PRIRODNIH POPULACIJA


BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE*


ASSESSMENT OF GENETIC VARIABILITY OF SILVER FIR (Abies alba Mill.)


WITH CP DNA ANALYSIS IN THE PART OF NATURAL POPULATIONS


OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA


Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: U ovom istraživanju utvrđivanaje molekularnogenetička varijabilnosti
nekih populacija obične jele u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
(Vranića, Meka brda, Gorski kotar - adultna, Gorski kotar - juvenilna, Crni
vrh, Cabulja, Orjen). Varijabilnost se istraživala na molekularnoj razini, uz
pomoć analize kloroplastne DNA (cpDNA).


Ovo je istraživanje značajno za dalje radove na oplemenjivanju obične
jele, odnosno u procesu obnove jelovih šuma (pošumljivanje i sjetva sjemena),
te za osnivanje banaka i arhiva gena metodama in situ i ex situ.


Pomoću analize kloroplastne DNA, točnije broja haplotipova (H), efektivnog
broja haplotipova (Ne), haplotipske raznolikosti (Hexp i Sw), vidljivo je
da su prisutne razlike između istraživanih populacija, a napose između malih
izoliranih i velikih populacija.


Ključne riječi: Abies alba Mili., varijabilnost, CpDNA


1. UVOD -


Obična je jela {Abies alba Mili.) jedna od najznačajnijih
vrsta šumskog drveća s gospodarskog i ekološkog
stajališta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a i u više
srednjoeuropskih zemalja. U Hrvatskoj je zastupljena
na 200 000 ha (Vukelić i Baričević, 2001), a u
Bosni i Hercegovini na 562 237 ha (U š ć u p 1 i ć, 1992)
ili u oko 50 % svih visokih šuma.


U novije vrijeme zagađivanje atmosfere i pedosfere
glavni je razlog propadanja jelovih šuma. O obnovi jelovih
šuma nije se dovoljno vodilo računa, jer je manipulacija
sjemenom prilično otežana i skupa, kao i proizvodnja
sadnog materijala jele. Ipak u posljednje se
vrijeme ulažu veliki napori za očuvanje genofonda


* Doktorska disertacija obranjena na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, članovi povjerenstva - doc. dr. se. Davorin
Kajba, prof. dr. se. Rifat Hadžiselimović i doc. dr. se. Josip
Franjić (skraćeno cpDNA istraživanje za Šumarski list)


1 Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20,
71 000 Sarajevo, BiH


Introduction


obične jele, kako bi se ona očuvala od potpunog nestajanja
za buduće generacije.


Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje molekularno-
genetičke varijabilnosti nekih populacija obične jele u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Osim velikih populacija
kao što su one Gorskog kotara, Vraniće i Mekih
brda, težište istraživanja bilo je i na malim populacijama
iz submediteranskog područja (Biokova i Orjena),
kako bi se ustanovilo kakva je njihova veza s populacijama
iz središnjeg dijela prirodnog rasprostiranja u
Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a također jedne uvjetno
rečeno panonske populacije (Crni vrh). Uz to utvrdila
bi se razlika između adultne propadaj uće populacije
obične jele iz Gorskog kotara i njezine juvenilne
generacije koja pokazuje vitalnost.


Varijabilnost se istraživala na molekularnoj razini,
uz pomoć analize kloroplastne DNA.


Krajnja je svrha istraživanja utvrditi postoji li značajna
varijabilnost između populacija, što bi bilo važ-


347
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8. CXXV11 (2003). 347-357


no za gospodarenje u šumama obične jele i u uzgojnim vih šuma (pošumljivanje i sjetva sjemena), te za osniva-
radovima. nje banaka i arhiva gena metodama in situ i ex situ.


Ovo je istraživanje značajno za dalje radove na oplemenjivanju
obične jele, odnosno u procesu obnovejelo-


1.1. Klor« plast na DNA i njezino značenje u populacijskoj genetici


Chloroplast DNA and its importance in population genetics


Za razliku od jezgrine DNA, kloroplastna DNA ne
podliježe procesima rekombinacije, te joj to svojstvo
daje veliko ulogu u istraživanjima postglacijalnih seoba
šumskog drveća (Slatkin 1994). Kloroplasti su cito-
plazmatske organele koje se nasljeduju od jednog roditelja,
a u rodu Abies, prema S a 1 aj u i sur. (1998) nasljeduju
se od oca, zbog destrukcije majčinskih kloroplasta.
Ziegenhagen i sur. (1996) zbog nepoznavanja te
problematike dobili su slabe rezultate u istraživanju
haplotipova kod makrogametofita, a za polen su dobili
dobre rezultate. Zbog nasljeđivanja od jednog roditelja
cpDNA se pokazala pogodnom za populacijskogenetič-
ka istraživanja, napose na razini rodova (genus) i pod-
rodova (subgenus) te pri varijabilnosti unutar vrste
(Bachmann, 1994). Ipak, ta metoda za sada pokazuje
ograničene mogućnosti u ekološkim istraživanjima.
Tako u jela možemo razdvojiti dvije faze pokretnosti
gena. Prva ili gametofitna faza je i najpokretljivija, jer
se polen (muška gameta) prenosi vjetrom na velike udaljenosti,
do 35 km (60 km). Geni muškog roditelja brzo
se prenose s jednog mjesta na drugo mjesto i odlučujući
su za genetički tijek. Druga faza ili faza sporofita manje
je pokretljiva, iako je sjemenka opskrbljena sjemenim
krilcem koje omogućuje bolje raznošenje. Ipak sjemenka
jele razmjerno je teža od sjemena drugih četinjača, pa
se za razliku od njih raznosi na manje udaljenosti, a pri


jenos na veće udaljenosti povezan je sa zoohorijom ili
hidrohorijom. Prema podacima koje navode Huntley
i B irks (1983) brzina kretanja obične jele, dobivena na
osnovi analiza polena, iznosila je od 40 od 300 m godišnje,
ovisno o razdoblju, tako daje najbrže kretanje bilo
prije 6 000 godina.


Vidljivo je da kloroplastni genom, koji je podrijetlom
od muškog roditelja, ima mogućnost brzog širenja
unutar populacije i između populacija, a ženski je vezan
za jezgru i ima manju mogućnost širenja.


Jezgrina DNA je pod snažnim utjecajem polena
(DNA muškoga genoma), podložna mejotičnim diobama
i krosingoveru, što dovodi do velike raznolikosti u
potomstvu. Takvih utjecaja nema kod kloroplastnoga
genoma, te se on pokazuje pogodnim za populacijsko-
genetičke studije šumskih vrsta drveća. Autori do sada
objavljenih radova s cpDNA analizirali su većinom
intergenetičke sekvence te proučavali varijabilnost
haplotipova i polimorfizam kloroplastnih mikrosatelita
(SSRs) u nekih vrsta šumskog drveća: jele (Ziegenhagen
i sur. 1995; Vendramin i Ziegenhagen,
1997;Vendramin i sur, 1999;Liepelt i sur., 2001),
smreke (Scott i i sur., 1998; Vendramin i sur,
2000), crvenih borova (Echt i sur., 1998), primorskog
bora (Vendramin i sur., 1998), pitomog kestena (Fine
s c h i i sur, 2000), hrasta (S1 a d e, 2001).


2. MATERIJAL I METODE RADA - Material and working methods
2.1. Izbor i opis terenskih objekata - Choice and description of field sites


Tijekom studenoga 2000. godine selekcionirana su
stabla obične jele na području Hrvatske, u Gorskom
kotaru (Šumarija Vrbovsko, Skrad, Fužine, Gerovo) i
na Biokovu, te u Bosni i Hercegovini, na području Vraniće,
Čabulje, Orjena, Mekih brda i Crnog vrha (tablica
1 i karta 1). Pri odabiru populacija vodilo se računa
da se odaberu podjednako velike i sa znanstvenog
stajališta zanimljive male populacije. Vodilo se računa
i o tome da populacije budu iz kontrastnih ekoloških
uvjeta i da, po mogućnosti, pripadaju različitim fito-
cenozama i geološkim podlogama. Od populacija
Gorskog kotara, za jednu populaciju izabrana su adult-
na stabla koja su u fazi sušenja, za drugu populaciju
uzeta su mlada stabla i pomladak, odnosno juvenilni
stadij koji pokazuje vitalnost, a biljke koje su uzete u
uzorak rastu u neposrednoj blizini adultnih stabala
prve populacije.


Slovenija


C^


/Gorski kotar J
^ ^^"^ Gorski kotar A


I Bosna i Hercegovina \—4>~-


\ — Crni vrh /


\


\


"^ ČaVlJa


Vranića y_


^>


Meka brda \


Biokovo


*=^


/*


´"^V^ Orjen


Karta 1. Raspored istraživanih populacija


348
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 347-357


2.2. Izbor stabala Choice of trees


Za analizu cpDNA uzimao se jednaki broj biljaka u
uzorak populacije, tako da populaciju predstavlja 24
stabla. Inače se pri prikupljanju uzoraka za tu analizu
vodilo računa da uzorci budu sabrani sa stabala među


sobno udaljenih najmanje 100 m. Zbog loših vremenskih
prilika u vrijeme sabiranja uzoraka, manji je broj
jedinki u populaciji Biokova i Gorskog kotara A i J
(tablica 1).


Tablica 1. Istraživane populacije obične jele u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj


Broj


Populacija


Zemljopisna širina


Zemljopisna dužina


Broj uspješnih analiza
cpDNA


1


Meka brda (Kalinovik)


18° 35´


43° 29´


24


2


Vranića (Fojnica)


17° 54´


43° 56´


24


3


Gorski kotar A adultna (Delnice)


14° 50´


45° 25´


21


4


Gorski kotar Jjuvenilna (Delnice)


14° 50´


45° 25


22


5


Biokovo (Makarska)


17° 08´


43° 08´


18


6


Crni vrh (Tešanj)


18° 00´


44° 34´


24


7


Orjen (Trebinje)


18"33´


42" 38´


24


8


Cabulja (Posušje)


17° 35´


43°32´


24


Ukupno


1812.3. Način skupljanja uzoraka - Method of sample collection


S obzirom na to da je cpDNA analiza oslobođena
učinka dominacije i fenotipskih interakcija (Borojevi
ć, 1985), pri sabiranju uzoraka pazilo se da se uzmu
samo živi dijelovi biljke.


Za analizu cpDNA iskorištene su jednogodišnje
iglice. Sa stabala s kojih je grančicu bilo teško skinuti
sa zemlje moralo se provesti otpucavanje iz gornjeg dijela,
jer je to bilo najbrže i najjednostavnije.


2.4. Metoda izolacije ukupne DNK - Method of total DNA isolation


DNA je izolirana iz djelića jednogodišnje svježe
iglice, težine 50 mg. Uporabljen je laboratorijski komplet
za izolaciju ukupne DNA i procedura propisana uz
njega (DNeasy Plant Mini Kit, DNeasy 96 Plant Protocol
for Izolation of DNA feom Plant Leaf Tissue od


QIAGEN GmbH, Hilden, Germany). Protokol je sličan
onome koji predlaže Rogers (1997).


Uspješnost izolacije DNK kontrolirala se aparatom
za mjerenje koncentracije DNA "Hoefer" - DvNA
Quant 200 flurometer.


2.5. Lančana reakcija polimerazom (PCR) - Chain reaction by polymerase (PCR)


Iskorišteni su primeri sa 21 do 22 baze, dani u tablici 2.
Tablica 2. Parovi primera iskorišteni u procesu amplifikacije


Redni


broj


Šifra Primeri
Lokus


Broj


baza


Sekvenca(3´-5´)


Temperatura
topljenja (Tm)


Temperatura
nalijeganja (TA)*


1


P30141 F


22


TTTTATGTCAGCAACAGAAGCC


50


62


P30141 R


22


GGGAACATAGAGATCAAATTAC


50


60


2


P30249 F


22


GTAATTTGATCTCTATGTTCCC


50


60


P30249R


22


AATCAACTGGTTCGGATTGATC


50


62


3


P71936F


22


CCCGATCACATAAAGGTTACTT


58; 1


62


P71936R


21


CCCTTAGAGTACATGCCAAAA


57,9


60TA*= 4(#GiC) + 2(#AiT);
(#G i C) - broj baza G i C u primeru
(#A i T) - broj baza A i T u primeru


Za lančanu reakciju polimerazom rađen je reakcij-
ski volumen od 25 pl za par primera, a sve potrebno za
jednu analizu prikazano je u tablici 3. Kompletna priprava
za lančanu reakciju polimerazom napravljena je


na robotnoj radnoj stanici Biomek 2000 (Beckman Instruments).
Unatoč različitim temperaturama hib-
ridizacije (TA) u pokusu je za sve primere uspješno je
primijenjena temperatura TA = 55 °C.


349
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.) ... Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 347-357


Lančana reakcija polimerazom napravljena je na Tablica 3. Sastav otopine za odvijanje lančane reakcije poli


mnlnimi f,PMP Amn´PPP Quctpm Q7flfl 11-7 knrič- mpraznm famnlifikaciia^


termokrugu GENE AmpR-PCR System 9700, uz koriš
tenje sljedećih temperatura: početna od 94 °C u trajanju
5 min; slijedi 25 krugova (94 °C za 1 min, 55 °C za
1 min, 72 °C za 1 min), i završne temperature od 72 °C
u trajanju 8 min. Poslije lančane reakcije polimerazom
u termokrugu je temperatura čekanja 4 °C (tablica 4).


Nakon završene lančane reakcije polimerazom, kontrola
uspješnosti provedena je elektroforezom na agar-
nom gelu (Ultra pure grade agarose - Gibco BRL), uz
bojenje ethidiumbromidom.


merazom (amplifikacija)


Master-Mix za jednu analizu


Tvar


Količina


H20 (sterilna)


11,6 ul (9,1)


10 x Puffer


2,5 (il


dNTP´s


0,4 ul


MgCl2


2,0ul


Primer 1


2,0 ul


Primer 2


2,0 ul "


Taq (disolucija)


2,0 ul


Otopina DNA


2,5 ul(5)


Ukupno


25 ulTablica 4. Trajanje koraka amplifikacije za ispitivanje sekvenca


Vrsta temperature


Temperatura


Vrijeme


Broj krugova


početna temperatura


94 °C


5 min


temperatura denaturacije


94 °C


1 min


25


temperatura hibridizacije


55 °C


1 min


25


temperatura elongacija


72 °C


1 min


25


završna temperatura


72 °C


8 min


temperatura čekanja


4°C


-2.6. Elektroforeza na poliakrilamidnom gelu - Electrophoresis on polyacrylamidic gel


Poslije uspješno završene lančane reakcije polimerazom
priprema se smjesa za digestiju prema recepturi
iz tablice 5, a obično se radi za 36 uzoraka po jednom
krugu rada sekvencera. Zatim se provodi digestija,
tako da se pripravak 3 do 5 min grije u termokrugu


GENE AmpR-PCR System 9700 na 95 °C. Tada se
uzorci brzo izvade i stave u led do postavljanja uzoraka
na poliakrilamidni gel, da ne bi došlo do njihove ponovne
hibridizacije..


Tablica 5. Priprava smjese za digestiju na sekvenceru


Tvar


Količina


Količina


Vanjski mjerač


mjerač 50


lul


-


lul


mjerač 100


-


lul


lul


mjerač 150


-


-


1^1


mjerač 196


lul


lul


lul


produkt amplifikacije P 30141


lul


-


-


produkt amplifikacije P 30249


lul

-


produkt amplifikacije P 71936


-


2ul


-


loading dye


6ul


6ul


6ul


ukupno


lOul


lOul


lOulPoliakrilamidni gel pripravljen je na temelju gotovih
preparata koji se neposredno prije postavljanja gela
izmiješaju i utisnu u odgovarajuću šablonu za gel, koja


se rabi na sekvenceru Pharmacia LKB-A.L.F. "Alf express
DNA Sequencer". Rad sekvencera traje je oko 65
do 70 minuta.


2.7. Očitavanje gelova i statistička obrada podataka


Reading of gels and statistical data analysis


Sekvencer je povezan s mikroprocesorom u kojemu
je instaliran program FRAGMENT MANAGER version
1.1 (Pharmacia) podešen za mjerenje amplifici-
ranih fragmenata. Vrijednosti se očitavaju automatski,
uz prethodno poravnanje uz pomoć vanjskih mjerača.


Kao krajnji produkt dobije se florogram s veličinama
određenih fragmenata. Pošto se završi sekvencionira-
nje svih uzoraka radi se cross-check, na osnovu kojih
se provode 4 korekcije dobivenih vrijednosti. Te nove,
korigirane vrijednosti unose se u računalni program


350
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.) ...


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 347-357


Excel, a zatim se podaci konvertiraju u statistički program
ARLEQUIN ver 1.1 i statistički obrade.


Izračunati su sljedeći parametri: broj haplotipova
(H), postotak specifičnih haplotipova (Ph), efektivni
broj haplotipova (Ne), haplotipska raznolikost (Hexp),
unutarpopulacijska haplotipska raznolikost (Sw), ha-
perding test (HRI), srednja haplotipska diferencijacija


parova (Xij), genetička distanca metodom parova, genetička
distanca linearnom metodom parova, potpuna
haplotipska distanca metodom parova, potpuna haplotipska
distanca linearnom metodom parova, kompo-
nentna analiza za ukupnu raznolikost, PCA analiza na
temelju parova.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Research results and discussion
3.1. Genetička varijabilnost haplotipova - Genetic haplotypic variation


Uz pomoć triju kloroplastnih mikrosatelita (cpSSR),
Pt 30141, Pt 30249 i Pt 71936, analiziranje polimorfi-
zam u osam populacija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Nakon uspješno urađenog sekvencioniranja amplifi-
ciranih uzoraka iz osam populacija i statističke obrade
podataka, kao rezultat mikrosatelitske analize dobiveno
je 116 različitih haplotipova. U tablica 6 dano je samo
prvih 20 haplotipova, a njihov zemljopisni raspored prikazanje
na karti broj 2, gdje svaka boja označava drugi
haplotip, a frekvencije haplotipova prema ućešču boje
na karti.


Za lokus Pt 30141 ustanovljene su četiri varijante, za
lokus Pt 30249 osamnaest, a za lokus Pt 71936 četrnaest
varijanti. U svom radu Vendramin i sur. (1999)
za istraživane populacije, među kojima su bile i tri iz
Hrvatske, ustanovili su osam varijanti, a u ovom ih radu
ima četrnaest (tablica 8). Iz toga je vidljivo da u istraživanim
populacijama postoji velika polimorfnost, što su
ustanovili iZiegenhagen i sur. (1995), odnosno velika
genetička raznolikost, čak i u malim, izoliranim populacijama
koje su se istraživale u ovom radu.


Tablica 17. Prvih 20 haplotipova s markernim veličinama (bp) nađenih u istraživanim
populacijama obične jele


Haplotip


cpSSR lokus


Broj haplotipova


Haplotip


Pt30141


Pt 30249


Pt 71936


Broj haplotipova


H01


100


147


150


7


H02


100


140


150


5


H03


100


147


152


5


H04


100


144


151


4


H05


99


142


151


4


H06


100


153


150


4


H07


99


147


157


4


1108


100


146


152


3


H09


100


143


150


3


H10


100


147


149


3


Hll


100


138


155


3


H12


100


148


155


3


H13


100


145


152


3


H14


100


147


155


3


H15


100


142


150


2


H16


100


138


152


2


H17


100


151


151


2


H18


100


147


153


2


H19


100


136


152


2


H20


99


141


153


2Broj haplotipova (H) varirao je od populacije do
populacije. Najveći broj haplotipova registriran je u
populaciji Vraniće i Gorski kotar J, po 21 haplotip (tablica
7), što se i očekivalo, s obzirom na to da su to dvije
velike populacije s velikim protokom gena. Najmanje
je haplotipova registrirano u populaciji Biokova,
samo 16 različitih haplotipova. Glede činjenice da je to


mala, izolirana populacija, to se i očekivalo. Srednji je
broj haplotipova za populacije 18,44, uz standardnu
devijaciju od 1,8480. Rezultate koje su dobili Vendramin
i sur. (1999) za tri populacije iz Hrvatske
(Delnice, Našice i Požega) pokazuju da se broj haplotipova
kreće od 5 do 34, s tim što je broj analiziranih
uzoraka u populacijama različit. Za nas je zanimljiva


351
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 347-357


populacija Delnica koja je bila zastupljena sa 95 uzoraka
i dala je 34 haplotipa. Naš uzorak iz populacije
Gorskog kotar A ima 17 haplotipova, a iz populacije
Gorskog kotara J 21 haplotip, stoje ipak usporedivo s
obzirom na broj analiziranih uzoraka. Parducci i
Szmidt (1999) dobili su samo 5 haplotipova uz korištenje
deset primera.


U ovom istraživanju postotak specifičnih haplotipova
iznosio je od 12,50 % u populaciji Biokova do
61,90 % u populaciji Vraniće. Srednji postotak specifičnih
haplotipova iznosio je 43,81 %, sa standardnom


devijacijom 3,55 (tablica 7). Za populaciju Delnica u
radu Vendramina i sur. (1999) postotak specifičnih
haplotipova iznosio je oko 42 %, a u ovom istraživanju
populacije Gorskog kotara A i Gorskog kotara J imaju


veličine 23,50% i 57,14%.


U istraživanju E c h t a i sur. (1998) za Pinus resino-
sa postotak specifičnih haplotipova iznosio je 60,8 %,
a u radu Vendramina i sur. (1998) na Pinus pir aster
73,5 %. Bucci i sur. (1998) u istraživanju na Pinus
halepensis dobili su 88,8 % specifičnih haplotipova.


Tablica 7. Populac


ije analizirane u istraživanju i dobiveni rezultati


Populacija


Broj
analiziranih
stabala (N)


Broj


haplotipova


(H)


Specifični


haplotipovi


(Ph)


Efektivni broj
haplotipova


(Ne)


Haplotipska


raznolikost


(Hexp)


Unutarpopulacij ska


varijabilnost


(Sw)


Meka brda


24


18


8


13,71


0,96


3,58


Vranića


24


21


13


19,20


0,98


7,25


Gorski kotar A


21


17


4


12,60


0,96


4,82


Biokovo


18


16


2


14,72


0,98


6.38


Gorski kotar J


22


21


12


20,16


0,99


9.40


Crni vrh


24


17


9


12,52


0,96


7,43


Orjen


24


20


10


16,94


0,98


8,36


Cabulja


24


17


5


13,09


0,96


8,39


sr. vrijednost


22,81


18.44


8,08


15,38


0,97


6,98


Varijanca


1,92


1,84


3,55


2,85


0,0127


1,84Iz toga je vidljivo da obična jela u istraživanjima s
ovom grupom cpSSR markera nema velik udio specifičnih
haplotipova. Inače, velik udio specifičnih haplo


tipova iskorišteno je kod hrastova (Slade, 2001) i za
određivanje migracija hrasta i drugih listaća poslije ledenog
doba.


Tablica 19. Dosad objavljeni radovi i rezultati analize cpSSR lokusa u populacijama različitih vrsta porodice Pinaceae


Vrsta


Autor


Broj analiziranih
populacija


Broj analiziranih
cpSSR lokusa


Broj


varijanti


Broj
haplotipova


Pinus halepensis


Morgantc i sur. (1997)


10


12


28


37


Pinus leueodermis


Ve n d r a m i n i sur. (1999)


7


10


29


48


Pinus brutia


Bucci i sur. (1998)


8


9


28


40


Pinus svlvestris


Provan isur.(1998)


7


17


-


174


Pinus pinaster


Vendramin i sur. (1998)


10


9


24


34


Pinus retinosa


Echt i sur. (1998)


7


9


25


23


Picea abies


Vendramin i sur. (2000)


97


3


21


47


Abies alba


Ve n d r a m i n i sur. (1999)


17


2


26


90


Abies alba


U ovom
istraživanju


8


3


36


116Najmanji efektivni broj haplotipova pokazuje populacija
Crnog vrha, sa 12,52, i populacija Gorskog
kotara A, s veličinom 12,60. Budući daje posrijedi jedna
velika i jedna mala populacija, mali efektivni broj
haplotipova mogao bi se objasniti na sljedeći način:
Crni vrh je mala i izolirana populacija, a populacija
Gorskog kotara A velika je ali ograničena samo na stara
stabla u procesu sušenja i dugo je godina bila pod


velikim selekcijskim pritiskom, pa bi se i ona mogla
uvjetno uzeti kao malena. Inače, populacija Gorskog
kotara A već niz godina izložena je i neprestanoj selekciji
koju uzrokuje čovjek određenim načinima gospodarenja,
pa joj je i na taj način poremećena struktura, s
obzirom na to da populacija Gorski kotar J pokazuje
najveću vrijednost od 20,16 za ovo svojstvo, ali je ona
predstavljena velikom populacijom mladih i vitalnih


352
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8, CXXV1I (2003). 347-357


biljaka. Slijedi populacija Vraniće sa 19,20, što se i
očekivalo, jer je to vrlo vitalna i velika populacija.
Srednji efektivni broj haplotipova za to svojstvo iznosi
15,38, sa standardnom devijacijom od 2,85 (tablica 7).


U svim istraživanim populacijama dobivene su visoke
vrijednosti haplotipske raznolikosti. Vrijednosti
iznose od 0,96 u populacije Crnog vrha do 0,99 u populacije
Gorskog kotara J. Srednja vrijednost za haplo-
tipsku raznolikost istraživanih populacija iznosi 0,97
(tablica 7).


Uspoređujući te rezultate sa rezultatom Vendra-
mina i sur. (1999) primijećuje se da populacija iz
Delnica ima visoku haplotipsku raznolikost, s vrijednosti
0,96. Populacija Požege ima vrijednost 0,95, a
populacija Našica ima relativno nižu vrijednost, 0,76.


Dobiveni rezultati u oba istraživanja upućuju na veliku
raznolikost i bogatstvo haplotipova u istraživanim
populacijama. Prema istraživanju Vendramina i
sur., populacija Pireneja (Španjolska) ima vrijednost
samo 0,47, a populacija planine Palatian u Njemačkoj
ima vrijednost 0,66.


Svojstvo unutarpopulacijske varijabilnosti s alel-
nim vrijednostima (Sw) u ovom istraživanju najviše
pokazuje populacija Gorskog kotara J sa 9,40, a najmanju
pokazuje populacija Mekih brda sa 3,58. Srednja je
vrijednost za sve populacije 6,98, sa standardnom devijacijom
1,84. Iz toga je vidljivo da populacije Gorskog
kotara J, Orjena, Čabulje, Vraniće i Crnog vrha pokazuju
visoku razinu unutarpopulacijske varijabilnosti
(tablica 7), a populacije Mekih brda, Gorskog kotara A
i Biokova pokazuju manje vrijednosti unutarpopulacijske
varijabilnosti.


Za populaciju Biokova taj se rezultat očekivao s obzirom
na njezinu veličinu i vjerojatno veću prisustnost
inbridinga. Za populaciju Mekih brda ne bismo mogli
donijeti valjan zaključak, osim daje, možda, na rezultat


Medupopulacijska odstupanja dobivena metodom
parova (FST/GST), najveća su između populacija Mekih
brda i Gorskog kotara A, a potom Mekih brda i Crnog
vrha, te između populacija Crnog vrha i Gorskog
kotara A. Razlog je to stoje populacija Mekih brda najudaljenija
od populacije Gorskog kotara A, a uz to je
populacija Gorskog kotara A bila pod velikim selekcijskim
utjecajem čovjeka zbog načina gospodarenja, a
u posljednje vrijeme zbog propadanja kao posljedice
utjecaja zagađivača.


Razlike između populacije Crnog vrha i Gorskog
kotara A, odnosno Crnog vrha i Mekih brda vjerojatno
su posljedica veličine i izoliranosti pripanonske populacije
Crnog vrha, a koja je izrazito mala i vjerojatno


utjecao izbor uzoraka za analizu. U populacije Gorskog
kotara A na rezultat vjerojatno utječe neprestana selekcija,
odnosno sve manji broj adultnih stabala koja čine
tu populaciju.


Srednja vrijednost unutarpopulacijske varijabilnosti
iznosi 6,98, sa standardnom vrijednošću 1,84, a za
smreku su (Vendramin i sur. 2000) dobili dosta niže
vrijednosti unutarpopulacijske varijabilnosti, tako daje
srednja vrijednost iznosila 0,635, sa standardnom devijacijom
0,093, a razlog je to što nisu primijenili multi-
modalni pristup u analize. U istraživanjima provedenima
na Pinus halepensis (Bucci i sur., 1998) također
su dobivene niže vrijednosti nego u ovom istraživanju,
s vrijednošću 0,484.


Haperdingov test (indeks) daje visoke vrijednosti
multimodamih raspodjela nađenih klasa u populacijama
koje su u razvoju. Dobivene su prilično niske vrijednosti
testa, što pokazuje da populacije nisu stabilne i
da nisu u ekspanziji. Prema dobivenim rezultatima naj-
stabilnijaje populacija Mekih brda, a najnestabilnija je
populacija Čabulje.


Usporedimo li rezultate ovog istraživanja s rezultatima
koje su Vendramin i sur. (2000) dobili za
smreku, sa srednjom vrijednosti 0,275 i sa standardnom
devijacijom 0,004, vidimo da su u ovom istraživanju
dobivene vrlo male vrijednosti.


Najveća haplotipska diferencijacija između individua
unutarpopulacije (Xij), prisutna je u populaciji
Gorskog kotara J, s vrijednošću diferenciranja među jedinkama
populacije 9,19, što se i očekivalo s obzirom na
broj prisutnih haplotipova i na broj efektivnih haplotipova.
Najmanja diferencijacija registrirana je u populacije
Mekih brda, s vrijednošću diferencijacije 5,43.


Vrijednost srednje diferencijacije za istraživane populacije
iznosi 7,29, uz standardnu devijaciju 1,0029.


opterećena genetičkim driftom, za razliku od druge
dvije koje pripadaju velikoj populaciji i u kojima je
neometan protok gena između susjednih populacija.


Najmanja su odstupanja između populacija Vraniće i
Gorskog kotara J. S obzirom na to da obje pripadaju u
velikim populacijama sa slobodnim protokom gena, moglo
se i očekivati da će odstupanja biti relativno mala.


Medupopulacijska odstupanja ustanovljena linearnom
metodom parova najveća su između populacija
Crnog vrha i Mekih brda, a slijedi Gorski kotar A i
Meka brda, zatim Gorski kotar A i Crni vrh. Najmanja
su odstupanja između populacija Gorskog kotara J i
Vraniće (tablica 21).


3.2. Medupopulacijska varijabilnost - Between population variability


353
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8. CXXVII (2003), 347-357


Obje prikazane metode daju sukladne rezultate, odnosno
da su najveća odstupanja između populacija Mekih
brda i Crnog vrha, te Mekih brda i Gorskog kotara A.


Cjelokupna haplotipska (Rts) odstupanja dobivena
metodom parova, najveća su između populacije Gorskog
kotara A i Mekih brda, s veličinom od 0,4829 ili
48,29 %, a slijede populacije Gorskog kotara J i Mekih
brda sa 0,4015 ili 40,15 %. To nam pokazuje da se razlike
između analiziranih populacija mogu pripisati razlikama
u haplotipovima u 48,29 % i 40,15 % slučajeva,
a ostalo se pripisuje drugim čimbenicima. Najmanju
razliku pokazuju populacije Crnog vrha i Orjena sa
0,0004 ili 0,04 % .


Linearna cjelokupna haplotipska (Rts) odstupanja
(-ln (1-Rst)), najveća su odstupanja između populacije
Mekih brda i Gorskog kotara A, sa 0,6594 ili 65,94 %,
a slijede populacije Mekih brda i Gorskog kotara J, sa
0,5134 ili 51,34% To nam pokazuje da se razlike između
analiziranih populacija mogu pripisati razlikama u
haplotipovima u 65,94 % i 51,34 % slučajeva, a ostalo
drugim čimbenicima. Najmanju razliku pokazuju populacije
Crnog vrha i Orjena, sa 0,0004 ili 0,04 %.


Za Pinus halepensis B u c c i i sur. (1998), dobili su
odstupanje između populacija od 0,212 i vrijednost
haplotipskc diferencijacije od 0,308. U istraživanju
Echta i sur. (1998) vrijednosti su za crveni bor {Pinus
resinosa) iznosile od 0,003 do 0,076, što su relativno
male vrijednosti.


Kod svih metoda određivanja haplotipskih odstupanja
između populacija vidljivo je da su uvijek prisutne
najveće vrijednosti odstupanja između populacije Mekih
brda i populacija Gorskog kotara. To se i očekivalo


s obzirom na najveću zemljopisnu udaljenost između
tih populacija, ali i zbog utjecaja apeninskih populacija
obične jele na područje Gorskog kotara (Konnert i
Bergmann 1995).


Analizom molekularne varijance dobivamo ukupnu
genetičku raznolikost između populacija bilo pomoću
haplotipske raznolikosti (Gst), bilo pomoću distance
između populacija (Fst), a za vrijednost haplotipskog
odstupanja (Rst) moramo još uključiti raznolikosti između
haplotipova.


Vrijednost genetičke raznolikosti između istraživanih
populacija određena je kao raznolikost putem haplotipskih
frekvencija plus raznolikost između haplotipova.
Dobivena je veličina (Rst) od 0,2979 ili 29,79 %.
To je izrazito velika vrijednost s obzirom na to da vrijednost
diferencijacije dobivena uz pomoć haplotipskih
frekvencija (Fst) iznosi 0,0196 ili 1,96 %.


Iz toga zaključujemo da je raznolikost u istraživanim
populacijama uvjetovana razlikama među haplotipovima
u 29,79% slučajeva, a ostalo se pripisuje drugim
neobuhvaćenim čimbenicima.


Usporedimo li rezultate s vrijednostima dobivenima
u istraživanjima provedenima na crvenom boru (E c h t i
sur., 1998) koje su iznosile 0,154 (15,4 %) za haplotip-
sku raznolikost, teVendramina i sur. (2000) koji su
za smreku hijerarhijskom analizom dobili vrijednost od
9,97 %, vidimo daje u našim istraživanim populacijama
prisutna veća raznolikost.


B u c c i i sur. (1998) u istraživanju na Pinus halepensis
dobili su vrijednosti Fst = 0,308 i Rst = 0,212.


Veza između haplotipova na plohi PCI ima vrijednost
83,05 %, a na plohi PC2 vrijednost 12,04 % od to-


(1.0


0.4


© 0,2


0.0


b" 0,2
>


c


0,6


o.s


PCA za parove (1-Rst) Matrix


Gorski
c


kotar A


>


Gors


ci kotar J
Crn


i vrh


Vra
<


nica
>


Orjen


Bic


kovoČab


ulia


Mel


:a brda


<


>

0,26 0,28 0.30 0,32 0,34


PCI (var, ace, = 83,05%)


0.36


0.38


0.40


Slika l.PCA


354
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alka Mili.) ...


Šumarski list br. 7-8. CXXVII (2003). 347-357


talnog variranja. Grupiranjem populacija dobivenih na
temelju PCA (Principal Component Analysis) (slika 1)
posebno se razlike uočavaju između populacija Mekih
brda i Čabulje s jedne strane, te ostalih populacija s
druge strane, tako da u istraživanju imamo dvije skupine
gene poola. To upućuje na prisutnu zemljopisnu diferencijaciju
između tih populacija.


Diferencijacija je napose jaka prema populacijama
Gorskog kotara A, Gorskog kotara J, i Crnog vrha
(slika 1). Ostale populacije pokazuju manju diferencijaciju.
S obzirom na to da su populacije Mekih brda i
Čabulje u vidu neke spone s malim i izoliranim populacijama
Orjena i Biokova, te s obzirom da se populacije
Čabulja i Biokovo dogledaju, razlike bi, eventualno,


1. Analizom cpDNA istraživala se haplotipska varijabilnost
obične jele, a dobivene su znatne razlike u
broju haplotipova između populacija.


2. Pomoću analize kloroplastne DNA, točnije broja
haplotipova (H), efektivnog broja haplotipova (Ne),
haplotipske raznolikosti (Hexp i Sw), vidljivo je da
su prisutne razlike između istraživanih populacija, a
napose između malih izoliranih i velikih populacija.


3. Između adultne i juvenilne populacije Gorskog kotara
(A i J) nisu utvrđene velike razlike, tako da se


trebalo tražiti u veličini uzorka, jer bi se vjerojatno s
povećanjem uzorka smanjile i te razlike. Inače, pri postavljanju
ovog zadatka očekivalo se da bi se populacije
Orjena i Biokova mogle ponašati kao i populacije
Mekih brda i Čabulje.


Promatrajući sliku PCA možemo primijetiti i blagu
klinalnu varijabilnost između populacija Orjena i Biokova
sjedne strane i Gorskog kotara A, Gorskog kotara
J, Vraniće i Crnog vrha s druge strane, što odgovara
putu seobe poslije ledenog doba od juga prema sjeverozapadu.


U istraživanju na smreki (Vendramin i sur.,
2000) PCA je omogućila da se izdiferenciraju četiri
važne skupine gene poola.


- Conclusions


među tim populacijama praktički ne može govoriti
o razlikama, jer su njihova genetička odstupanja
vrlo mala. Ipak dobiveni rezultati pokazuju da bi tu
trebalo suptilnije prići istraživanjima na molekularnoj
razini.


4. Radi održavanja genskog resursa trebalo bi uspostaviti
što gušću mrežu banki gena in situ i ex situ,
nužnih za održanje genetičke raznolikosti populacija.
To znači da bi svaka ekološka niša važna za običnu
jelu trebala imati svoju banku gena, s odgovara-


Karta 2. Raspored od 1 do 20 haplotipa u populacijama obične jele


LEGENDA: Svaka boja označava jedan haplotip, s tim što veća obojena površina pokazuje i veću
frekvenciju tog haplotipa u populaciji


4. ZAKLJUČCI


355
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.) ...


Šumarski list br. 7-8, CXXV11 (2003), 347-357


jućim brojem jedinki, kako bi se očuvala ekološko-
fiziološka osobnost populacija.


5. U gospodarenju prirodnim resursima i njihovoj obnovi,
prednost uvijek treba dati prirodnoj obnovi,
uz stalno praćenje genetičke strukture, kako bi se
pravodobno mogle poduzeti mjere za održanje genetičke
raznolikosti koja karakterizira svaku populaciju.


6. Buduća istraživanja treba usmjeriti na ostale populacije
obične jele u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,


Borojević, K., 1985: Geni i populacija, Novi Sad,
str. 545.


Bucci,G.,M.Andzidei,A. Madaghiele,G. G. Pr
Vendramin, 1998: Detection of haplotypic
variation and natural hybridization in halepen-
sw-complex pine species using chloroplast simple
sequence repeat (SSR) markers. Molecular
Ecology, 7: 1633-1643. Sc


Echt, C. S., L. De Verno, M. Anzidei, G. G.
Vendramin, 1998: Chloroplast microsatelli-
tea reveal population genetic diversity in red
pine, {Pinus retinosa Ait.), Molecular Ecology, S1
7:307-316.


Fineschi, S., D. Taurchini, F. Villani, G. G.
Vendramin, 2000: Chloroplast DNA polymorphism
reveals little geographical structure in S1
Castanea sativa Mill. (Fagaceae) throughout
southern European countries, Molecular Ecology,
9: 1495-1503.


Konnert, M., F. Bergmann, 1995: The geographical
distribution of genetic variation of silver fir U«
(Abies alba, Pinaceae) in relation to a migration
history. Plant systematics and Evolution, 196
(1-2): 19-30. Ve


Liepelt, S., V. Kuhlenkamp, M. Anzidei, G.
G. Vendramin, B. Ziegenhagen, 2001:
Pitfalls in determining size homoplasy of micro-
satellite loci. Technical note, Molecular Ecology Ve
Notes (2001).


Morgante, M., N. Felice, G. G. Vendramin",
1997: Analysis of hypervariable chloroplast mi-
crosatellites in Pinus halepensis reveals a dramatic
genetic bottleneck. In: Karp, A., Issac, P.
G. Ingram, D. S. (ed.): Molecular Tools for Screening
Biodiversity-Plants and Animals Chapman
& Hall, London: 407-412.


Parducci, L., A. E. Szmidt, 1999: PCR RFLP Ve
analysis of cp DNAs in the genus Abies. Theo-


te utvrditi optimalan broj jedinki u uzorku. Neprestano
treba pratiti gospodarske zahvate na obnovi
obične jele te ih usmjeravati na održanje genetičke
raznolikosti lokalnih populacija. Uz to trebalo bi
provesti čitav niz pokusa s različitim provenijencijama
radi istraživanja ekološkofizioloških osobitosti
obične jele.


retical and Applied Genetics, Berlin, 98 (5),
802-808.


Provan, J., N. Soranzo, N. J. Wilson, 1998:
Gene-pool variation in Caledonian and European
Scots pine (Pinus sylvestis L.) revealed by chloroplast
simple-sequence repeats, Proceedings of
the Royal Society of London B, 265: 1-9.


Scotti, I., M. Troggio,N. Soranzo, G. G. Vendramin,
G. Bucci, 1998: Anew set of PCR-
based, locus-specific markers for Picea abies
(L.) Karst., Molecular Ecology, 7: 783-792.


Slade, D., 2001: Distribucija haplotipova hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Hrvatskoj, magistarski
rad, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 87.


Slatkin, M., 1994: Cladistic Analysis of DNK
Sequence Dana from Subdivided Populations.
In: Real, A.L. (ed.): Ecological Genetics. Princeton
University Press,, Princeton, New Yersey,
str. 18-34.


Uščuplić, M., 1992:Uticaj sistema gazdovanja na
pojavu imele (Viscum album L.), Glasnik šumarskog
fakulteta u Beogradu, str. 7-18.


Vendramin, G. G., B. Ziegenhagen, 1997: Characterisation
and inheritance of polymorphic
plastid microsatellites in Abies, Genome, 40:
857-864.


Vendramin, G. G., M. Anzidei, V A. Autino,
A. Madaghiele,M. Morgante, C. Speri-
sen, B. Ziegenhagen, S. Scannerini,A.
Baker, B. W. Charlwood, C. Damiano,
C. Franz, S. Gianinizzi, 1998: Chloroplast
microsatellites reveal high levels of genetic diversity
in conifers: a new tool for biodiversity
analysis in forest ecosystems, Acta Horticultu-
rae, 457: 395-401.


Vendramin, G. G., B. Degen, R. J. Petit, M.
Anzidei, A. Madaghiele, B. Ziegenha-


5. LITERATURA - References


356
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.) ... Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 347-357


gen, 1999: High level of variation at Abies alba Ziegenhagen,B.,A. Kormut´ak,M. Schauer-


chloroplst microsatellite loci in Europe, Mole- te, F. Scholz, 1995: Restriction site polymor-


cular - Ecology, 8 (7): 1117-1126. phism in chloroplast DNA of silver fir {Abies


Vendramin, G. G., M. Anzidei, A. Madag- alba Mill), Forest Genetics, 2 (2): 99-107.


hiele, C. Sperisen, G. Bucci, 2000: Chlo- Ziegenhagen, B., M. Schauerte, A. Kor-


roplast microsatellite analysis reveals the pre- mut´ak,F. Scholz, 1996: Plastid DNA poly-


sence of population subdivision in Norway spru- morphism of megagametophytes and pollen in


ce (Picea abies Karst.), Genome, 43: 68-78. two Abies species, Silvae Genetica, 45 (5-6):


Vukelić, J., D. Baričević, 2001: Šumske zajed- 355-358.
nice obične jele u Hrvatskoj, ed. Obična jela u
Hrvatskoj, Zagreb, 162-186.


SUMMARY: This research was aimed at establishing the molecular-genetic
variability of some populations of silver fir in Croatia and Bosnia &
Herzegovina (Vranića, Meka Brda, Gorski Kotar - adult, Gorski Kotar —
juvenile, Crni Vrh, Cabulja, Orjen). Variability was shown using the analysis
ofcp DNA, or more accurately, the number ofhaplotypes (H), effective number
ofhaplotypes (Ne), and haplotype differential (Hexp & Sw.).


The ep DNA analysis was used to study the haplotype variability of the silver
fir. The obtained results show considerable differences among populations.


With the use of chloroplast DNA, the number ofhaplotypes (H), the effective
number of haplotypes (Ne), and the haplotype differential (Hexp & Sw),
differences were found between the studied populations, and particularly
between small, isolated and large populations.


No major differences were established between adult and juvenile populations
of Gorski Kotar (A & A). Since their genetic variability is insignificant,
there are practically no differences in these populations. However, the results
point to the need for a more detailed study at the molecular level.


In order to set up and maintain genetic resources, a dense network of gene
databases should be established both in situ and ex situ necessary for the
preservation of genetic differences among populations. Accordingly, every
ecological niche important for the silver fir should have its own genetic database
with a corresponding number of units so that the eco-physiological
characteristics of each population could be preserved.


In managing natural resources and their renewal, natural regeneration
should always be favoured, combined with constant monitoring of the genetic
structure, so that proper measures could be undertaken to ensure the genetic
variability that characterises every population.


Future research should be directed at other populations of silver fir in
Croatia and Bosnia and Herzegovina. An optimal number of individuals
should be established in a sample. Management and regeneration of the silver
fir should constantly be monitored and directed towards the maintenance of
genetic differences within local populations. Moreover, numerous experiments
should be conducted with different provenances in order to investigate
eco-physiological properties of the silver fir.


357