DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 347-357


UDK 630* 165 (001)


PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


ANALIZOM cpDNA U DIJELU PRIRODNIH POPULACIJA


BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE*


ASSESSMENT OF GENETIC VARIABILITY OF SILVER FIR (Abies alba Mill.)


WITH CP DNA ANALYSIS IN THE PART OF NATURAL POPULATIONS


OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA


Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: U ovom istraživanju utvrđivanaje molekularnogenetička varijabilnosti
nekih populacija obične jele u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
(Vranića, Meka brda, Gorski kotar - adultna, Gorski kotar - juvenilna, Crni
vrh, Cabulja, Orjen). Varijabilnost se istraživala na molekularnoj razini, uz
pomoć analize kloroplastne DNA (cpDNA).


Ovo je istraživanje značajno za dalje radove na oplemenjivanju obične
jele, odnosno u procesu obnove jelovih šuma (pošumljivanje i sjetva sjemena),
te za osnivanje banaka i arhiva gena metodama in situ i ex situ.


Pomoću analize kloroplastne DNA, točnije broja haplotipova (H), efektivnog
broja haplotipova (Ne), haplotipske raznolikosti (Hexp i Sw), vidljivo je
da su prisutne razlike između istraživanih populacija, a napose između malih
izoliranih i velikih populacija.


Ključne riječi: Abies alba Mili., varijabilnost, CpDNA


1. UVOD -


Obična je jela {Abies alba Mili.) jedna od najznačajnijih
vrsta šumskog drveća s gospodarskog i ekološkog
stajališta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a i u više
srednjoeuropskih zemalja. U Hrvatskoj je zastupljena
na 200 000 ha (Vukelić i Baričević, 2001), a u
Bosni i Hercegovini na 562 237 ha (U š ć u p 1 i ć, 1992)
ili u oko 50 % svih visokih šuma.


U novije vrijeme zagađivanje atmosfere i pedosfere
glavni je razlog propadanja jelovih šuma. O obnovi jelovih
šuma nije se dovoljno vodilo računa, jer je manipulacija
sjemenom prilično otežana i skupa, kao i proizvodnja
sadnog materijala jele. Ipak u posljednje se
vrijeme ulažu veliki napori za očuvanje genofonda


* Doktorska disertacija obranjena na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, članovi povjerenstva - doc. dr. se. Davorin
Kajba, prof. dr. se. Rifat Hadžiselimović i doc. dr. se. Josip
Franjić (skraćeno cpDNA istraživanje za Šumarski list)


1 Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20,
71 000 Sarajevo, BiH


Introduction


obične jele, kako bi se ona očuvala od potpunog nestajanja
za buduće generacije.


Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje molekularno-
genetičke varijabilnosti nekih populacija obične jele u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Osim velikih populacija
kao što su one Gorskog kotara, Vraniće i Mekih
brda, težište istraživanja bilo je i na malim populacijama
iz submediteranskog područja (Biokova i Orjena),
kako bi se ustanovilo kakva je njihova veza s populacijama
iz središnjeg dijela prirodnog rasprostiranja u
Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a također jedne uvjetno
rečeno panonske populacije (Crni vrh). Uz to utvrdila
bi se razlika između adultne propadaj uće populacije
obične jele iz Gorskog kotara i njezine juvenilne
generacije koja pokazuje vitalnost.


Varijabilnost se istraživala na molekularnoj razini,
uz pomoć analize kloroplastne DNA.


Krajnja je svrha istraživanja utvrditi postoji li značajna
varijabilnost između populacija, što bi bilo važ-


347