DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM


Šumarski list br. 7-8, CXXV1I (2003), 335-346


Južnič, B., (1984): Poškodbe pri sečnji in spravilu
lesa v bukovih drogovnjakih. Biotehniška fakulteta,
VTOZD Gozdarstvo, Ljubljana str. 1-75.


Kosir, B., (2000): Primerjava rezultatov modela poškodbe
drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa
in rezultatov terenskih opazovanj. Zbornik goz-
darstva in lesarstva 62, str. 53-86.


Kosir, B., R. Robek, (2000): Značilnosti poškodb
drevja in tal pri redčenju sestojev s tehnologijo
strojne sečnje na primeru delovišča žekanc.
Zbornik gozdarstva in lesarstva 62 str. 87-115.


Krivec, A., (1975): Racionalizacia delovnih proce-
sov v sečnji in izdelavi ter spravljenju lesa od-
visnosti od delovnih pogojev in poškodb. Institut
za gozdno in lesno gospodarstvo pri Bioteh-
niški fakulteti, Ljubljana, 1-60.


Krpan, A., S. Petreš,Ž. Ivanović, (1993): Neke
fizičke štete u sastojini, posljedice i zaštita.
Glasnik za šumske pokuse 4 str. 271-280.


Kulaš, J., (1979): Štete na pomlatku kod izvlačenja
debala clam bunk skidderom Osa 260. Mehanizacija
šumarstva 3, 219-222.


Loffer, H., J., (1991): Klasifikacija terena za šumarstvo.
Mehanizacija šumarstva 16 (1-4): 25-44.


Martinić, I., (1991): Oštećenje sastojine pri obaranju
stabala, izradi i privlačenju drva. Šumarski
list (1-2): 33-47.


Martinić, I., M., Jurišić i T. Hengl, (1999):
Neke ekološke posljedice uporabe strojeva u šumarstvu.
Strojarstvo 41 (3-4): 123-129.


Pes tal, E., (1970): Gozdne škode, kijih pozvročajo
zgibni traktorji in njihovo preprečanje. Gozdar-
ski vestnik 7-8.


Petreš, S., (1986): Štete kod privlačenja drva traktorom
kod oplodne sječe. Diplomski rad, Šumarski
fakultet u Zagrebu, 1-58.


Rebula, E., (1991): Posljedice gradnje vlaka u šumi.
Mehanizacija šumarstva 16 (1-4): 3-10.


Sabo, A., (2000): Oštećivanje drveća pri privlačenju
oblovine traktorom LKT 81 u gorskokotarskim
prebornim sastojinama različite otvorenosti.
Mehanizacija šumarstva 25 (1-2): 9-27.


Sabo, A., (2000): Privlačenje oblog drva zglobnim
traktorom LKT 81 u gorskokotarskim prebornim
sastojinama različitoga stupnja otvorenosti. Magistarski
rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
str. 1-131.


Serec, T., (1997): Poškodbe v sestoju pri zimski sečnji
in spravilu lesa z zgibnim traktorjem GT -
WOODY. Višješolska diplomska naloga, Ljubljana
str. 1-36.


Tomanić, S., V. Vondra, I. Martinić, (1989)
Oštećenje sastojina pri šumskim radovima. Mehanizacija
šumarstva 14 (3-4): 65-72.


Vondra, V., S. Bogoj ević, (1994): Prinos znanju o
uporabi srednjeg skidera Ecotrac V organizacijskim
i ekonomskim pokazateljima rada, Mehanizacija
šumarstva, 19 (4): 247-258.


Vuletić, D., (1996): Ekonomski gubici na vrijednosti
drva hrasta lužnjaka (Quercus robux L) kao
posljedica ozljeđivanja stabala. Magistarski rad,
Zagreb str. 1-87.


Zdj elar, M., (1989): Utjecaj metoda gradnje traktorskih
vlaka na proizvodnost i ekonomičnost rada,
oštećivanje stabala i naprezanje radnika. Magistarski
rad, 1-128.


SUMMARY: This paper gives a survey of the data collected in investigating
the damage caused to the stand in skidding coniferous roundwood by
Timberjack 240C in the selection forests of Gorski Kotar. The research was
carried out at two sites (A, B) in Delnice Forest Administration. The indicators
of the damage caused to standing trees are as follows: the surface of the
damaged bark, location of the tree in the stand, place of damage, type of damage,
cause of damage, economic importance and state of the damaged tree.
The intensity of damaging is expressed by the ratio of damaged trees and the
number of the remaining trees. The distance between the damaged trees and
the strip road was measured as well as the slope of the damaged tree micro-
terrain and the volume of the damaged seedling and young growth.


Timber skidding caused damage to 1.84 % (A) and 1.77 % (B) of the remaining
trees. The thickness degree of the majority of the damaged trees
ranged between 12.5 cm and 22.5 cm. At the site A the average damage height
was 63 cm from the ground and at site B 75 cm. The average damage surface
was 1.7 times (A) and 1.4 times (B) larger on fir trees than on beech trees. The
highest number of damages occurred on root collars - 90 % in A and 85 % in


345