DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBN1M TRAKTOROM ... Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 335-346


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


Objekt A -Site A
m Objekt B - Site B


^


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


/


/


Objekt A -Site A
m Objekt B - Site B


fcc


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


Objekt A -Site A
m Objekt B - Site B


3


5


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


su


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


1


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


1


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


/


/


(U


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


N


O


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


1CO


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -


1


A A X


120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -Sastojina
Forest stand


Slika 7. Položaj oštećenog stabla
Figure 7 Location of damaged trees


Traktorski put
Strip road


Pomoćno stovarište
Roadside landing


6.9. Uzrok oštećenja - Cause of damage


U tablici 6 dat je pregled uzroka oštećenja, ploština
nastalih oštećenja i visina ozljede od tla. Najveći broj
ozljeda uzrokovan je tovarom 97 % u A i 92 % u B.
Na objektu A najveća srednja ploština ozljede je uzrokovana
traktorom, a na objektu B vučnim uzetom.
Na objektu A najveća srednja visina ozljede od tla
(205 cm) uzrokovana je traktorom, srednja visina
ozljede od 90 cm uzrokovana je vučnim uzetom, a najmanja
tovarom - 60 cm. Na objektu B najveća prosječna
visina od tla uzrokovana je traktorom 120 cm,
vučnim uzetom 119 cm i tovarom 71 cm. Sabo (2000)
navodi srednje visine ozljeda od tla za traktor 73 cm,
vučnim uzetom 111 cm i tovarom 47 cm.


Tablica 6. Pregled uzroka oštećenja prema veličini ozljede
Table 6 Survey of damage causes by damage size


i


Slika 8. Vožnja opterećenog traktora po traktorskom putu
Figure 8 Loaded skidder travel along the trial strip road


Opis ozljede
Descrption of damages


Traktor -


Tractor


Uže-


- Rope


Tovar -


-Load


Ukupno - Total


Opis ozljede
Descrption of damages


31b


74b


31b


74b


31b


74b


31b


74b


Broj ozljede
Number of damages


2


2


2


5


147


80


151


87


Udio, % - Share, %


1,3


2,3


1,3


5,7


97,4


92,0


100,0


100,0


Ukupna ploština, cm2
Total surface, cm2


3308


480


2045


6179


119459


45606


124812


52265


Srednja ploština, cm2
Mean surface, cm2


1654,0


480,0


1022,5


1235,8


812,7


570,1


826,6


607,7


Srednja visina, cm
Mean height, cm


205,0


120,0


90,0


119,4


60,0


71,1


62,8


75,4342