DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Sabo: OSTECIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM ...


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 335-346


Tablica 4. Pregled ploština ozljeda
Table 4 Survey of damage surfaces


Objekt - Site


Vrsta drveća
Tree species


Ukupna ploština
Total surfaces


Najveća
ploština


Max.
surface


Najmanja
ploština


Min.
surface


Prosječna
ploština
Average
surface


Objekt - Site


Vrsta drveća
Tree species


cm2


%


cm2


A


Četinjače - Conifers


59711


47,8


5250


28


1128


A


Listače - Broadleaft.


65101


52,2


4800


30


671


Ukupno - Total


124812


100,0


5250


28


827


B


Četinjače - Conifers


35785


68,5


3230


72


688


B


Listače - Broadleaft.


16480


31,5


1926


80


485


Ukupno - Total


52265


100,0


3230


72


6086.5. Broj ozljeda Number of damages


Na objektu A oštećeno je 145 stabala ili svako 57
stablo, a na B objektu 83 stabla ili svako 59 stablo. Na
objektu A oštećeno je više za 62 stabla ili 74,7 % nego
na objektu B. Na objektu A je nastala 151 ozljeda ili
približno jedna (1,04) ozljeda po stablu. Na objektu B


bilo je 87 ozljeda s približno jednom ozljedom (1,05)
po stablu. Na objektu A više od jedne ozljede nastale su
na 5 % ozlijeđenih stabala. Na objektu B više od jedne
ozljede nastalo je na 4 % stabala.


6.6. Mjesto oštećenja - Place of damage


Najveći broj oštećenja bio je na žilištu 91 % (A) i 84
% (B) dok su manje bili oštećivani ostali dijelovi stabla
(korijen, deblo). Vondra i Bogojević (1994) utvr-


Tablica 5. Pregled mjesta oštećenja
Table 5 Survey of place damage


duju da od svih ozljeda na visini do 1 m od tla ima 78 %
ozljeda. U tablici 5 dat je pregled mjesta oštećenja za
objekte A i B.


Objekt
Site


Korijen
Root


Žilište


Root collar


Deblo
Stem


Korijen, žilište.
Root, root collar


Žilište, deblo
Root collar, stem


Ukupno
Total


Objekt
Site


Broj ozljeda -


Number of damages


A


%


2
1,3


137
90,7


7
4,6


2
1,3


3
2,0


151
100,0


B


%


2


2,3


73
83,9


5


5,7


1


1,1


6
6,9


87
100,0


Ukupno - Total


%


4
1,7


210


88,2


12
5,0


3
1,3


9
3,8


238
100,06.7. Položaj oštećenog stabla


Traktor se kretao isključivo po traktorskim putovima
i vlakama, pa je uz njih zbog toga broj oštećenih
stabala veći nego u sastojini pri privitlavanju tovara i
uhrpavanju drva na pomoćnom stovarištu. U odsjeku


- Location of damaged trees


31b uz traktorske putove bilo je oštećeno 70 %, u sastojini
28 % i na pomoćnom stovarištu nešto manje od
2 % stabala. U odsjeku 74b bilo je oštećeno 76 % uz
traktorske putove i vlake, a u sastojini 24 % stabala.


6.8. Vrsta oštećenja - Type of damage


Najučestaliji oblik oštećivanja stabala bila je oguljena
kora. U odsjeku 31b od 145 oštećenih stabala na
97 % njih bila je oguljena kora, na 2 % prignječena
kora. Dva su stabla ili nešto više od 1 % bila izvaljena.


U 74b odsjeku na 94 % stabala bila je oguljena kora, na
3 stabla (4 %) prignječena kora, a dva su stabla bila izvaljena
(2 %).


341