DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 86     <-- 86 -->        PDF

13. Premije osiguranja
20.000.00 13.498.26 67,50
14. Bankovne usluge
40.000,00 10.749,43 26,88
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za .stručno obrazovovanje,
savjetovanja i stručne ekskurzije
16.
Troškovi za stručnu lit. i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
Porez na dodanu vrijednost
UKUPNOTROŠKOVI


PRIHODI
TROŠKOVI
VIŠAK PRIHODA


c) Kako je pmSla sjednica UO HŠD-a održana 19.
prosinca 2002. god., kada je već bio tiskan i posljednji
pro.Šlogodišnji dvobroj (br. 11-12) Šumarskog lista,
detaljno izvje.Šće o njemu imamo u Zapisniku 2. sjednice
UO, točka 8., pa ga stoga ne ponavljamo. Od drugili
publikacija predloženo je tiskati brošuru Kukci, koristeći
se već pripremljenim materijalima - zadnjim
stranicama (koricama) Šumarskoga lista, autora tekstova
i tbtograt´ija doc. dr. Borisa H r a š o v c a. Radi zainteresiranosti
i šumarske nastave i prakse, da se najednom
mjestu sakupe tako već pripremljeni materijali,
prihvaćeno je tiskati brošuru Kukci, i topo mogućnosti
u džepnom formatu.Također je ponovo predloženo tiskanje
fotomonografijc Silvae nostrae Croatiae, o čemu
se treba dogovoriti s Hrvatskim šumama d.o.o. putem
Povjerenstva za znanstveni rad.


d) Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva za 2002. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:


Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik


Josip Knepr,dipl.ing., član


Đurđica List, dipl. ing., članica


sastao se dana 11. travnja 2003. godine i podnosi Izvješće
Upravnom odboru nakon pregleda materijalno-
Tmancijske dokumentacije HŠD-a. Posebno je pregledana
dokumentacija ogranaka (19). HŠD vodi poslovne
knjige prema zaliijevima dvojnog sustava knjigovodstva
i primjeiijujc Uredbu o računovodstvu neprontnih
organizacija (udruga t-rađana - pravna osoba osnovana
bez namjere stjecanja dobiti).


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u
glavnu knjimi osimirava kronološki slijed i kontrolu
unosa podat;ka. ^


Računovodstvo se vodi na načelu fondovskog računinniiitlMii
Primjiiujujt LIe lULutLiKI phiii luiu ULpiufittm
organizacija A Fond redovite djelaUiosti. Nabava dugotrajne
imovine evidentira se putem Fonda kapitalnih
projekata B.


163.500,00 380.961,04
55.000,00 37.169,61 67.59
155.000,00 145,633,63 93,95
57.501,04
2.558.000,00 2.604.352,67 101,81


2.558.000,00 2.667.882,58 104,30
2.558.000,00 2.604.352.67 101,81
-+63.529,91 -


Prihodi i izdaci obračunskog razdoblja priznaju se
prema modificiranom računovodstvenom načelu novčanog
iskazivanja (najkasnije 20 dana nakon isteka
obračunskog razdoblja).


Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih sredstava,
ulaznih i izlaznih računa. Na´temelju ispostavljenih
uplatnica i isplatnica vodi se blagajnički dnevnik.
Isplate, naknade dnevnice i nat-rade isplaćuju se do
dopuštenih svota kao primitci kc^i se ne smatraju plaćom
(N N 54/01 i 2/03) HŠD je u sustavu poreza na
dodanu vrijednost koji se uredno obračunava i naplaćuje
Prema izmjeni čanka 10a Zakona oPDV-u uvođenjem
točke F (N N 54/02) promet znans venos ni l
nih časopisa onorezujVse nu tLm lnom7% ) K^ko ie
ŠunatkUrst znSen l n^^^^^ S s prenirovoi
^e m Zabii^T Upnia^^0 ^n e ne^iuna^
^scDOK^nadolnuvSm^
t?i ttClo "it novč^^^^^^^^^^
nogča"oTs?´šumrski S "


Povjerenstvo za popis imovine u sastavit: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković i članice Đ. Belić i A.
Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine, novca u
blagajni, potraživanja i obveza. Ispravak vrijednosti
dugotrajne imovine provodi se po prosječnim godišnjim
stopama i za tu svotu ispravka umanjuje se i imovina
i izvori financiranja. Sitni inventar otpisuje se jednokratno,
neovisno od vijeka trajanja, i popisuje se kao
sitan inventar u uporabi Popisne liste kao i popis dugovanja
i potraživanja za 2002 godinu nalaze se u prilogu
Izvješća Povjerenstva kojega je prihvatio Nadzorni
odbor


Iz redovitog poslovanja podmirene su i obveze nenaplaćenih
a očekivanih prihoda PDV od strane zakupaca
poslovnog prostora (Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije) dijela kratkoročnih depozita i ovo-
i^odišnjei; dijela manjkova prilioda ogranaka, što je
umanjilopozibvmji saldo.


Značajnim u 2002. god. ocjenjuje se potpisivanje
novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora s histitu


3M
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 87     <-- 87 -->        PDF

tom za međunarodne odnose, i na temelju toga plaća- ostala dugovanja, kao i odnosi s Fakultetom kemijskog
nje zakupa u cijelom iznosu, a ne kao do sada djelo- inženjerstva i tehnologije koji je utužen za dugovanja i
mično. Za očekivati je da će se uskoro poravnati i pre- iseljenje.


PRIHODI I TROŠKOVI ZA 2002. GODINU


PRIHODI


Prihodi od redovite djelatnosti
Ostali prihodi
Prihodi od Ministarstva znanosti i tehnologije


Ukupno prihodi


TROŠKOVI


Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Tro.škovi za zaposlene
Nematerijalni troškovi


Ukupno troškovi


Ukupno prihodi
Ukupno troškovi
Višak prihoda


Na temelju materijalno financijske dokumentacijete izvješća o izvršenju financijskog plana za 2002.
god., kao i izvješća o radu i financijskom poslovanju ukojemu su obrazložene najznačajnije stavke, Nadzorni


e) Nakon rasprave izvješća su jednoglasno prihvaćena.


Ad 5. Prema odluci UO na prošloj sjednici da se nakon
naknadnih prijedloga (radi tada još nesigurnosti u
neke prihode, pa tako i troškove) središnjice i ogranaka


o eventualno većim prihodima i Uoškovima dopuni Prijedlog
financijskog plana, sada je sačinjen konačni
Prijedlog. On se u prihodima razlikuje u povećanju stavke
4. Ostali prihodi, koja se povećava za 200 000 kn refundiranjem
od Hrvatskih šuma d.o.o„ kao korisnika
poslovnoti prostora a za cjelodnevno čuvanje i nadzor
zaštitarsk"e službe, te za 60 000 kn po Ugovoru s Gradskim
uredom za poljoprivredu i šumarstvo glede obavljene
zadaće navedene pod Obavijesti točka 2 d) Naravno
po načelu neprofitne organizacije to se odrazilo i
71a troškovmia. Po prvoj stavci u cijelom iznosu u točci


2.500.417,43 kn


44.460.15 kn
123.005.00 kn
2.667.882,58 kn
58.163,90 kn
910.779,53 kn
617,320,30 kn


1.018.088,94 kn


2.604.352,67 kn


2.667.882,58 kn
2.604.352,67 kn


63.529,91 kn


odbor prihvatio je odnosna izvješća te predlaže Upravnom
odboru da prihvati izvješće o poslovanju HSD-a
za 2002. godinu.


Nadzorni odbor:
Ivan Tamaj, dipl. ing., predsjednik, v.r.
Josip Knepr,dipl.ing., član, v.r.
Đurđica List, dipl. ing., članica, v.r.


II 6. Komunalne usluge, a po drugoj stavci I 2. Potrošena
energija, II 7. Grafičke usluge, IV 11. Troškovi vanjskih
suradnika i IV 12. Troškovi reprezentacije. Glede
povećanja prihoda na prijedlog ogranaka, povećana je
stavka 5. Prihodi od članarina i naknada za 77 000 kn,
što je rezuhiralo i povećanjem u stavkama troškova V


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i
stručne ekskurzije za 50 000 kn i V 17. Ostali nematerijalni
troškovi za 27 000 kn.
Ovako sačinjen prijedlog jednoglasno je prihvaćen, a
time usvojen Financijski plan HŠD-a s ograncima za
2003. god. Na temelju prošlogodišnjeg poslovanja i
ovog financijskog plana, zaključuje se da nakon ove
sjednice, odnosno od 1. 5. 2003. god., pretplata za Šumarski
list ostaje ista, autorski honorari za Šumarski list
također, osim za lektoriranje korigirano na 25,00 kn, ali


317
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 88     <-- 88 -->        PDF

za tiskanu stranicu, blagajnički maksimum 5 000 kn,
vrijednost boda za zapos´lene bruto 22,00 kn, dok se za
jednokratno korišćenje dvorana, određuju nove cijene i
to za malu dvoranu 200 kn, veliku dvoranu 400 kn i veliku
dvoranu u podrumu 600 kn, plus grijanje u vrijeme
sezone grijanja i naravno plus PDV. Za Hn´atske šume


d.o.o. cijene za prve dvije dvorane ostaju iste, dok za
veliku dvoranu u podrumu cijena iznosi 400 kn. Glede
brošure Kukci, odobravaju se financijska sredstva za tiskanje,
a tiskanje tbtomono^raUje Silvae nostrae Croatiac
ovisi o raspoloživmi s^redstvima ZlR-a Hrvatskih
šuma d.o.o. Kako je već protekla četvrtina nove poslovne
godine, izvješćeno je, daje između ostalog, ostvaren
zaključak prošle sjednice u 6 i daje nabavljen automobil
Citroen Xsara za potrebe poslovanja HŠD-a. U načelu,
utrošci financijskih sredstava sukladni su prilivaćenom
Programu rada, i o njima se, navodeći ili poimence,
redovito izvješćuju tijela HŠD-a.
Ad 6. Ovogodišnji Dani hrvatskoga šumarstva održat
će se u Vinkovcima od 14. do 21. lipnja 2003. god.
Izabrana su radna tijela za organizaciju ove manifestacije,
jer ona ove godine, kao što znamo, uključuje i natjecanje
šumskilM-adnika na razini države, pa je slijedom
toga održana i prva sjednica Priređivačkoga odbora
HŠD je pristupilo poslu glede izrade prijedloga
za promidžbeni plakat Dana hnatskoga šumarstva te
pozivnice brošuru diplome zahvalnicei si Kolega


lija Gregorović kao član ovo^ UO i predsjednik
HŠD-a OLirank. Vmkovci te zamje´nik upravitel a UŠpodružniea
Vmkovei i član Priređivačkog odbora, kratko
io izviiei;tio ti prrdložeiiom N´i(-rtu prncinma Dam
hrvUskoišunrirstv, U subotu 14 lipnia´´predviđeno
jeunirkuVeuiie Vinkovci testiranje bo Ništa i takmi
čenie radnika U^P Vinkovci te tikmičcme šumara te
nisi-, m tereni,^. TeniskoVkh.b. Vink vci zT, one¬
delhk Ifi H^rph a^^ov^
Sdv a sliklX ko^onije L L 1 LoL^^^^
rHfvnLvei ntor^kT? lionirkonllr^
SvoTn^ mi^nl Fk7Z.!^n^ S M
vrln^J rl k Krnskrs3n"kr,ln^^^^^^^^^


S^^^^iro^i ^^^tniedu r linm^tl IŠP ^^ ^ ^T
Slni r .nomL n n.> aknH. kn Mirkn Vi d n k n"
vfJ rklanrnrj.rn.kninl Si NII^
n i ik,^?n^i?7rinnhMk n^-Ml


nVrrZšviVp^´tka^
Okviru Savjaovanj. u ´ I-;^*^-^´. i "^ ^eniu Uloga su


r´f´ !^ ™Z, ^r^ li S Z , s n»n T ^ ^
rc Liata i raspravom te zaklj iccma. U popodncvnuii


odbou koji će pratu, "aUecanje. dokje u_večemjim sat
ma plamana ukaza ištu Vinkove, Svečana akademija
te u hotelii Admiral zajedničko druženje Subota 21.
lipnja započinje svečanim otvaranjem natjecanja, sa


mim natjecanjem radnika sjekača u parku Lcnije i u
trapu na strelištu LU Vukovar te njihovim zatvaranjem
proglašenjem rezultata u predvečerje.


Ad 7. Na 101. redovitoj skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva, odlučeno je o osnivanju 9 (devet) stručnih
sekcija unutar HŠD-a (A za uzgajmije šuma 2. za
ekologiju i zaslini šuma 3. za i.skorištavan/e. mehanizaciju
i šumsko građevinarstvo 4. za uređivanje šuma


5. za lovstvo 6. za primarnu preradu drva 7. za fimihm
olvadu drva 8. za istraživanja, razvoj i planiranje,
organizaciju, poduzetništvo i zakonodavstvo 9. za marketing.
standarde, prodaju i informaiiku.. Pretpostavljamo
da zbog velikih poslovnih obveza članstva, unatoč
našem nastojanju, ovaj način djelovanja udruge
nije saživio. Na mnoizc dokumente, zakone, pravilnike
i si., ovako specijalizirane grupe lakše bi kvalitetnije
odgovorile. To ne znači da su naše primjedbe i prijedlozi
bili nekvalitetni, jer je uvijek traženo i korišteno
mišljenje specijalista, ali je i činjenica da više ljudi više
zna i pokriva veće područje. Sada, a vezano uz predmet
Šumarske komore, pokazao se interes za postojanje
ovakvih sekcija (npr. hortikultura kao dio sekcije za
uzgajanje šuma). Nakon rasprave zaključuje se djelovanje
sekcija, odnosno specijalističkih grupa, vezati uz
ustrojstvo Šumarske komore.
Ad 8. Već iz Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2002. god. te u Programu rada za 2003. god. (točka 14)
naznačeni su poslovi glede uređenja i održavanja zgrade
HŠD-a (Hrvatski šumarski dom), a isto tako u"Izvješćuje
naznačen odnos s korisnicima poslovnog prostora,
pa stoga to nije bilo potrebno ponavljati.


Ad 9. a) Na pitanje nekih ogranaka glede Suda časti
HŠD-a, čije ustrojstvo je predviđeno S"tatutom i ustrojava
se odlukom Skupštine, a nužan je kao arbitar
glede odluka Suda časti pojedinog ogranka,
predloženo je da se Sud časti HŠD-a ustroji na 107.
Skupštini HŠD-a.


b) Prema izvješću B. Prpić a ´^Dravska liga", a
time i HŠD koje je dostavilo neke podatke, reagirala je
(putem medija i letkom upućenim na odgovarajuće
adrese i javnosti) na ovih dana dobiveni Certifikat
HEP-a, kojim nui se priznaje poštivanje ekoloških načela
kod proizvodnje električne energije. Apsurdno je,
daje to uz veliku pompu i nažalost podršku medija,
proslavljeno na brani hidrocentrale Varaždin, koja je
dokazano katastrofalno utjecala na šume i općenito
okoliš odnosnog područja. Kako će to očito biti njima
dobar argument za planiranu hidrocentralu Novo Virje,
šumarska struka mora u svakoj prilici neupućenima
ukazivati na pravo stanje stvari. Trebalo bi reagirati na
vađenje šljunka i na odvoženje ispod brane u Dubravi,
jer se neprekidno snizuje razina podzemnih voda (u
Repašu se suši oko 7 000 m1, a i u svim okolnim šuma


jiiii zabilježenoje veliko sušenje). Trebtj sti dogovoriti s
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 89     <-- 89 -->        PDF

HEP-om i vodoprivredom da nešto poduzmu, jer ovo
što sada rade vodi katastrofi. U 80 % vremena vodostaji
su suviše niski i ne poštuje se obećani minimum (ali
pravi a ne njihov).


c)J. Dundovi ć izvješćuje kako smo zamoljeni da
HŠD kao nevladina udruga predloži Hrvatske šume


d.o.o. za nagradu zaštite okoliša, koju godišnje daje
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Nemajući
ništa protiv, dapače, HŠD će to iTeiniti s velikim
zadovoljstvom no umtno je zašto takav prijedlog ne
daje naše Ministarstvo, koje bi trebalo znati !la Hrvatskešumedoo
tu nagradu zaista zaslužuju HŠDpak
radi´nekorektnog odnosa prema šumarstvu.i nesuradnje
nije ni zainteresirano za njihovu nagradu tim više
što,sm o mišljenja kako je vjerojatno da^c i Ministar¬
stvo zaštite okoliša "kumovalo" Certif.kam HEP-a te
je i njihova zaštita okoli.ša upitna.
e) Prema izvješću J. Dundovića, koji je 9. travnja
sudjelovao u Beču u organizaciji Saveznoga mini


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing., v.r.


starstva za poljoprivredu, šumarstvo, zaštitu okoliša i
vodoprivredu na prezentaciji "Dijalog o austrijskim
šumama", predstavljen je program Bavarske i Švicarske
kao uzorak i smjernice po kojima će raditi austrijski
šumarski stručnjaci do 2005. god. Sugerira se HŠD
predložiti našem Ministarstvu da po sličnom programu
naši šumarski stručnjaci i znanstvenici učine to za hrvatske
šume.


f) Šumarski institut .lastrebarsko kao suorganizator


19. Task Force sastanka po programu ICP-Forests, koji
će se održati u Zagrebu od 24. do 28. svibnja 2003., zamolio
je za llnancijsku potporu organizacije toga međunarodnog
skupa. Kako je HŠD nevladina, neprofitna
udruga koja i sama traži financijske potpore u načeki ih
ne može onda drugima davaO, posebice ako odnosna
aktivnost nije u programu rada HŠD-aza tekuću godinu.
Stoga se zaključuje da HŠD u ovom slučaju može dati
samo stručno-znanstvenu potporu. ´
Predsjednik HŠD-a:
Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.


ZAPISNIK


107. redovite skupštine
društva,
sa pstine Hrvatskog
HrvatskogHrvatskoga
aa šumarsko
šumarskošumarskog
ggodržane u Lpanji 20. lipnja 2003. god


U okviru Dana hrvatskoga šumarstva, čiji je domaćin
ove godine bila Uprava šuma -podružnica Vinkovci,
u Županji je u kinu "Mladost" 20. lipnja 2003. god.,
s početkom u 10,30 sati, održana 107. redovita skupština
Hrvatskoga šumarskog društva. Nakon intoniranja
državne himne, predsjednik HŠD-a prof dr. se. Slavko
M a t i ć pozdravio je sve nazočne, a posebno: gradonačelnicu
Županje uđu prof Ljubicu Brdarić, doministra
u MimstarstCu poljoprivrede i šumarstva prof dr.
se. Ivicu Grbea, zastupnika Hrvatskoga sabora gosp.
Marijana Maršića, predsjednika Uprave HŠ d.o.o.
Željka Ledinskog , dipl. ing., dekana Šumarskog fakulteta
prof dr se. Zvonka S e l e t k o v i ć a, ravnatelja
Šumarskog instituta dr. se. JosuGračan a te goste iz
Mađarske i Šuma Herceg-Bosne.


Nakon toga usvojen je


Dnevni red:


I. RADNI DIO
1.
Otvaranje Skupštine.
2.
Izbor radnih tijela Skupštine
a) Radnog predsjedništva (3 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja Zapisnika (2 člana).


3.
Izvješće o radu između dvije skupštine i poslovanju
u prethodnoj godm,
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće tajnika
c) Izvješće tilavnog urednika Šmnarskog lista
d) Izvješće Nadzornog odbora.


4.
Rasprava po izvješćima i zaključci.
5.
Verifikacija Programa rada i Financijskog plana za
2003.godinLL
6.
Ustroj i izbor članova Suda časti HŠD-a.
7.
Osnivanje Sekcije PRO-SILVA-CROATICAunutar
HŠD-a.
8.
Razno.
II. DIO -Tematska rasprava "Uloga šumarstva u
zaštiti i očuvanju pitkih voda"
Ad 1.i 2. U Radno predsjedništvo izabrani su Ilija
Gregorović, dipl. ing., Đuro Kauzlarić, dipl.