DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 83     <-- 83 -->        PDF

jckta Inženjerske komore. Da ne ponavljamo, uvodno
o ovom problemu imamo zapisano u Zapisniku 2. sjednice
UO, točka 2 e), pa iskazujemo samo nove spoznaje.
Prema zaduženju doministra, načelnik u Ministarstvu
gosp. I. Isto k zainteresiravši se m ovu problematiku
došao je do primjerka prijedloga Zakona o poljoprivrednoj
komori (ne poljoprivredno-šumarskoj!)
koji je sačinjen u našem Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva a o kojemu šumari nisu ništa znali niti su
konzultirani u njeirovoj pripremi U prijedlogui ne da
nema posebnih strukovnih razreda a) za poljoprivredu
b) za šumarstvo (kao stoje to bilo u pri,edlo´-u Zakona


o nženjerskim komorama koji je izrad lo Mmistarstvo
gospodarstva gdje je izmedu ostalih izdvojen i Strukovni
nzred za šunnrstvo) nego se šumarstvo spOininje
i tJsamononekad u isiom kontekstu kao vinoizra
darstvo ´ribnjaVarstvo i si kao daje to d o poliooritre
de Stoi^a ie bilo u methodnoj redenici bolje reci \ači¬
ntn ^^i"iwnrMntovu " ^e^
ooivrd. nek^c^tiTo! oZ^^^^
no n ^1 Mmisln KT, k h mio o n enr a nhame
ku^hi (i d^li bTntkLie?trebab pripad^^^


Nakon rasprave, zaključeno je da šumarstvo tnora
hnati svoju Šumarsku komoru, samostalnu ili u okviru
jedinstvene Inženjerske komore kao Strukovni razred
za šumarstvo, ako je intenciia jedna zajednička Inženjerska
komora dedajući po´vc/ivanje i članstvo u Europskoj
inženjers^koj komori o čemu se već raztiovara
Za pripremu materijala glede Zakona i Statuta Šumarske
komore (ili razreda), izabrano je Povjerenstvo u
sastavu: .losip D u n d o v i ć, Hranislav J a k o vac, Andrija
Bogncr Ivan Istok Jasenka Vizentaner i
Ivan G a l j er.


c)Od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva dobili
smo dopis s potpisom pomoćnika ministra prof. dr. se.
Ivice Ci rbea , i dogovorenu na sastanku MCPFE-a na
ekspennoj razini 12 - do 14. veljače 2003., konačnu
verziju teksta Bečke deklaracije sa sastanka na vrhu o
vitalnim šumama - Europske šume, zajedničke koristi,
zajedničke odgovornosti, s molbom da do 17. travnja
damo svoje mišljenje prije konačne odluke, jer će nakon
potpisivanja ovih dokumenata trebati preuzeti i
obvezu izvršenja. Radi .se zapravo o 5 rezolucija: Bečka
rezoliicija br 1 Jačanje zajedničkih djelovanja za
održivo gospodarenje u Europi kroz međusektorsku
suradnju i nacinalne programe šumarstva; Bečka rezolucija
br 2 Jačanje tiospodarske vitalnosti održivog
gospodaremašumam; u´Europi; Bečka rezolucija br
3 - Očuvan e i jačanje socijalnih i kulturnih dimenzija
održivog gospodarenja´šuinamau Europi; Bečka rezolucija
br 4 - Zaštita i povećanje biološke raznolikosti
šuma u Europi i Bečka rezolucija br 5 - Promjena klime
i održivo gospodarenje šumama u^ Europi.


Nakon što su odnosne rezolucije prethodno razmotrene,
sugerirano je i prihvaćeno uputiti Ministarstvu


mišljenje da su one prihvatljive za šumarstvo, posebice
ako budu izvršavane i tumačene na način da se hrvatsko
šumarstvo i do sada pridržavalo u njima propisanih
načela, u nekim odrednicama i strože od ovdje traženih,
ali mu se to najčešće ne priznaje.


Ad 4. a) Ovo izvješće uključeno je u Izvješće Nadzornog
odbora


b) Izvješće o radu i ffnancijskom poslovanju
HŠD-a za 2002. godinu


Prema Programu rada HŠD-a za 2002. god., usvojenom
na 10. sjednici Upravnog odbora, održanoj 15. studenoga
2001. god. LI Brezovici (UŠ podružnica Sisak),
već .30. siječnja 2002. bilježimo značajniju aktivnost.
Toga dana organiziran je u dvorani Hrvatskoga šumarskog
društva Okrugli stol na temu "Koja su stručna,
odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji
šumarstva, restrukturiranju ^´Hrvatskih šuma" i novom
Zakonu o šumama". Uvodne priloge, raspravu i zaključke
, prikazali smo detaljno u Šuinarskom listu br.
1-2/2002., str 88-89 i 3-4/2002., str 191-202.


O ovim temama raspravljano je i na U. sjednici
Upravnog odbora, održanoj 22. ožujka 2002. u Zagrebu,
kao i na skupovima po ograncima. Pored toga tema rasprava
bila je izrada nacila Hi-vatskoga nacionalnog standarda
za FSC certitlciranje šuma. Uz dostavu prijedloga
i primjedbi, višekratno je upućena stručna kritika voditeljici
projekta na nacrt Standarda, a posebice Ministarstvu
na sastav i stručnu razinu Povjerenstva. U prvim
mjesecima tzodine značajno je zabilježiti sudjelovanje
ekipe HŠD^a na 34. EFNS (Europskom šumarskom
nordijskom skijaškom natjecanju - biatlonu) u Austriji,
te na 9. susretu šumara Alpe-Adria, također u Austriji," o
čemu također postoji zapis u Šumarskome listu.


Na 106. redovitoj skupštini HŠD-a, održanoj 20.
lipnja 2002. god u okviru Dana hrvatskoga šumarstva,
pored izvješća o radu u četvorogodišnjem mandatu
Upravnog i Nadzornog odbora i izbora novih članova
tijela udruge, održana je i tematska rasprava na za šumarstvo
aktualne teme, kao što su gospodarenje privatnim
šumama i korištenje bio-mase u energetske svrhe.
Uvod u raspravu bili su poticajna izlaganja:


1.
Pomoć Zemaljske gospodarske komore za poljoprivredu
i swnarstvo Štajerske privatnim samovlawicinia
(predavač je bio dipl. ing. Helmut Spitzer, voditelj
Šumarskog odjela).
2.
Korišten/e biomase kao energetskog izvora (predavač
je bio Dr. Horst .lauschnegg, dipl. ing., voditelj
referade za energetiku).
Istoga dana u večernjim satima, u prostorijama Hrvatskoga
šumarskog društva predstavljene su dvije
knjige naših članova:


Zbirka pripovjedaka "Divlje sjeme,, autora šumara-
književnika Milana Krinpotića, dipl. ing. šum. i
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Iinemk drveća i grmlja, knjiga autora prof. dr. se. Željka
Borzana.


Detaljno o sveniii tome iinaniao izvješće u Šumar.
skome listu 5-6/2002., str. 337-352 i 7-8/2002., str.
409-412.


U srpnju su članovi HŠD-a posjetili međunarodnu
šumarsku izložbu "Interforst 2002" (strojevi, alati, informatička
oprema, programi, stručna literatura i dr.).
Iz vi.še ogranaka, putujući u šest autobusa izložbi je nazočilo
preko 300 članova HŠD-a.


Tijekom cijele godine HŠD kao jedna od članica
"Dravske lige" sudjelovalo je u nizu akcija usmjerenih
na očuvanje ekosustava porječja rijeka Drave, Save i
Dunava. Posebice se to odnosi´na porječje rijeke Drave,
koje ugrožavaju energetika sa svojim programom
liidrelektrana (trenutno Novo Virje), vodoprivreda regulacijom
kor ta rijeke i građevinarstvo nelUalnun kopanjem
i odvožen em š^unka Najznačajni]t skup na
kojem smo aktivno sudjelovali biH su "III međunarodnidani
Drave", Kopriv-nica 26-28. rujna 2002.


U istom mjesceii članovi HŠD-a, središnjica i
ogranci Delnice i Buzet, uz pomoć kolega iz US podružnica
Požega i NP Risnjak, postavili su šumarski
štand na III međunarodnom sajmu u Trstu, 19-23. rujna
2002 god "Dani pn/joprlLže, ribolova i štunarstnr´
Ovu manifestaciju otvorio je talijanski ministar
poljoprivrede i šumarstva, koji je u obilasku sajma posjetio
i lirvatski šumarski štand U programu je bilo naznačeno
da će svečanom otvaranju i stmčnoj raspravi
nazočiti\lovenski i hrvatski ministar Zapaz 1. smo da
je slovenski predstavnik mmistarstva bio nazočan a
zašto hrvatskog nije bilo mie nam poznato "Dan HrW.^´´
naovomsajmubioje20.rujna. .


U nekoliko navrata tijekom jeseni raspravljalo se o
aktualnim temama za šumarstvo, posebice na 1. sjednici
novog Upravnog odbora, održanoj 15. listopada 2002.
god. i na 2. sjednici Upravnog odbora, održanoj 19.
prosinca 2002.god, o čemu je detaljno izvješćeno u zapisnicima
1. sjednice objavljenom u Šumarskom listu
ll-!2./2002., str. 660-664 i 2. sjednice objavljenom u
Šumarskom listu 1-2/2003., str. 86-93. Pored rasprave o
konačnom izvješću glede restrukturiranja Hr\´atskili
šuma d.o.o., certificiranja šuma, strategija i Zakona o
šumama, posebnim smatramo istaknuti problem osnivanja
Šumarske komore i polaganja državni ispita što je
naznačeno u točci 2 c) zapisnika 2. sjednice. Za šumarsku
struku ovo su svakim danom sve aktualnija pitanja.


U Vinkovcima je 8. i 9. suđenoga u organizaciji
HAZU Centra za znanstveni rad Vinkovci, Akademije
šumarskih znanosti, Šumarskoii fakulteta, Šumarskog
instituta, Hrvatskih šuma, UŠ podružnica Vinkovci
i HŠD-a, održan znanstveni skup "Retrospektiva
i perspektiva gospodarenja šumama L.sta InLaka ,v
naglaskomnaSpačvu".


Uredništvo Šumarskoga lista i Tajništvo brinulo se
da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo redovito
izlazi, pa je tako na već spomenutoj 2. sjednici UO
HŠD-a održanoj 19. prosinca izvješćeno, daje br. 1112/
2002. tiskan i dostavljen pretplatnicima (detaljnije
izvješće u odnosnom Zapisniku pod točkom 8.)


Mnogobrojne manje aktivnosti tijekom godine uz redoviti
posao, nije ni moguće a ni potrebno detaljnije navoditi,
one su naprosto dio tog redovitog posla ili se s
njime isprepleću. Naravno, tu treba posebno spomenuti
poslove na održavanju dugotrajne imovine HŠD-a, no
da se ne ponavljamo, o tome ćerao u financijskom dijelu
izvješća.


CJledajući izvršenje finacijskog plana za 2002. godinu
zajedno s ograncima, vidimo da su prihodi (ostvareni
s indeksom 104,30) i troškovi (ostvareni s indeksom
101,81) uravnoteženi, te daje ostvaren višak prihoda
od 63.529,91 kn, a odnosi se na neutrošene članarine
u ograncima (19). U strukmri prihoda samo je prihod
od zakupnina ostvaren s indeksom ispod 100
(92,79), no ako znamo daje zakupnina za prosinac plaćena
početkom nove godine, onda je i tu plan ostvaren.
Nešto veći od planiranih, prihodi od prodaje i pretplate
Šumarskog lista rezultat su uplate dugovanja iz 2001.
god. Veće ostvarenje prihoda od dotacija (indeks


136,68), tumačimo našim opreznim planiranjem, jer
nije moguće prognozirati koHko će Ministarstvo znanosti
i tehnologije u pojedinoj godini izdvojiti za potpore
znanstvenim časopisima." Glede prihoda od članarina
i naknada (indeks 116,89) i plan i ostvarenje ovisi
o ograncima. Analizirajući prihode i troškove "Šumarskog
lista, prihodi od pretplate i prodaje te dotacije Ministarstva
znanosti i tehnologije, nisu dostami za pokriće
troškova, pa je iz drugih izvora potrebno pokriti tu
razliku (ove godine 112.024,14 kn).


Što .se tiče strukture troškova, indeksi se kod glavnih
troškova kreću blizu 100. Izuzetak su troškovi reprezentacije,
a odnose se na ekskurzije i ugošćavanje
ekskurzija ogranaka HŠD-a (stavka IV 12.) i ostalih
troškova ekskurzija (prijevoz, smještaj i si. - stavka V
15 ). Ove dvije stavke su također stvar prociene plana i
ostvarenja pr hoda ogranaka jer uzima uei amo središnjicu
ti indeksi su 96 23 odnosno 89 % Za razumjeti
je da je je teško udruzi" unaprijed računati na siguran
prihod pa je radi toga i opravdan određeni oprez a isto
tako iz nekog vjerovatno opravdanog razlo-^a prebacivanje
odnosu; itivnosti na iduću godinu rezu tira većim
ostvarenjem prihoda u tekucoiTodini St.vk. II 4
usru^eoIS!an,ru^^
owteniuMnSe^^


se odr IZ ti n 1 vi4k nrihoda r k^i^o sino tiiekom ove
roZTileirsInsS^^^^^


panjem nZ g U^^^^^^
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 85     <-- 85 -->        PDF

osigurati od 1. siječnja 2002. god. potpuno (a ne kao do
sada djelomično)i redovito plaćanje zakupa, višak prihoda
iz ovog naslova i ušteda preu.smjerenjem radova
na planiranoj stavci usluga održavanja, omogućila nam
je oročenje 500.000 kn. Time smo, uz planirana sredstva
usluga održavanja za 2003. god., osigurali financiranje
uređenja fasade i to ne samo u estetskom smislu,
nego stoje važnije u zaštitnom, kako zgrade tako i prolaznika
uz zgradu, jer smo posebice ove zime imali nekoliko
slučajeva otpadanja dijelova vijenca i žbuke,
Kada već govorimo o zakupcima poslovnog prostora,
za dio duga (64.ft81,27 EUR) iz prošlili godina koji se
odnosi na IMO, a koji je ostao nakon prebijanja dugovanja
i priznanja njihovih ulaganja u poslovni prostor,
prema dogovoru očekujemo, tkođer posredstvom Ministarstva
znanosti i tehnologije, potpisivanje sporazuma
o vraćanju duga u nekoliko rata. Glede Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije, kori.snik poslovnog
pro.stora utužen je za dug i iseljenje. Što se pak tiče
obrazloženja glede utroška 256.945,05 kn za usluge
održavanja, taksativno navodimo najznačajnije: urede


nje podrumskog dijela ostava i kotlovnice 27.411,30 kn
(građevinski radovi 23.637,30 kn, vodoinstalacije
2.780,00 kn i elektroinstalacije 994,00 kn), izmjena čijevi
i izrada šahtova glavne kanalizacije u dvorištu
12.3.54,00 kn, izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju
dijela zgrade koji koriste Hrvatske šume


d.o.o. (elektroinstalacija i klima uređaja) 15.450,00 kn,
građevinski radovi na podrumskom zapadnom dvoriš¬
nom dijelu fasade zgrade 53.142,00 kn, izmjena dotrajalih
te izrada i ugradnja novih prozora i vrata na istom
dijelu zgrade 61.490,00 kn, obvezno ispitivanje (svake
dvije godine) elektro i plinskih instalacija i uređaja
2.850,00 kn, zamjena pumpe centralnog grijanja te izrada
i ugradnja zaštitnih rešetki ventilacije podrumske
dvorane 7.108,00 kn i stručni nadzor ovlaštenog arhitekta
za sve radove 9.300,00 kn. Ostatak u iznosu od
67.979,73 kn, odnosi se na mnoštvo sitnih troškova popravaka
i redovitog održavanja zgrade,
trcbV,S!Xrnovrhosnrnirsre^^^^^^


Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima nđ 1. siječnja do 31. prosinca 2002. godine.


A Fond redovite djelatnosti


Tek. broj SADRŽAJ


PRIHODI


!. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski
lisl, separata i oglasa


2. Prihodi od dotacija
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
5. Prihodi od članarina i naknada
UKUPNI PRIHODI


B TROŠKOVI


1 MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
2. Potrošena energija
II TROŠKOVI USLUGA


3. Prijevo/ne usluge
4. Usluge održavanja
5. Intelektualne i osobne usluge
6, Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.")
111 TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9. Ostali izdaci za zaposlene
PL.4N1RANO OSTVARENO INDEKS
500.000,00 572.211,78 114,45
90.000,00 123.005,00 136,68
.3.50.000.00 1.252.595,99 92.79
40.000,00 44.460.15 111.15
578.000,00 675.609,66 116,89
2.S58.ftO0,OO 2.667.882,58 104,30
80.000,00 37.633,72 47,05
25.000,00 20.530,18 82.12
68.000,00 488,00
400.000,00 256.945,05 64.24
79.500,00 62,275,55 78,34
35,000,00 31,622,28 90,35
552.000,00 559.448,65 IOL35
637,000,00 602.948,30 94,66
17.000,00 14.372,00 84,55


rV TROŠKOVI POSLOVANJA- NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za služb, put. i put. troškovi 41.000,00 39.791,06 97,06
u. Troškovi vanjskih suradnika 15.000,00 17.106,85 114,05
12, Troškovi reprezentacije 175.000,00 315.678,02