DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. GlavnS; ZDRAVSTS´l´Nl) STAN.K´ IJIt.JAKA I MJi-RE ZAŠTITE U ŠUMSKIM RASADNICIMA Šujiiarski li-.! br. 5 6, CXXVII (2Wi), 257-2flK
ina. Nii to u posljednje vrijeme velik utjecaj imaju šumarska
stremljenja u Europi. Proizvodnja biljaka u rasadnicima
neobično je važna i za pošumljavanja i za
ozelenjavimjc urbanih sredina, podizanje dr^´oreda, živih
ograda i si. Nesporno je da na rasadničarskoj proizvodnji
leže odgovorni i složeni procesi rada Modema
rasadničarska proizvodnja u sv^etu pa tako i u nas
zahtijeva znan tveni i stmčni pr stup a bazirana je na
ekonomskim ekološkim i socijalnim posljedicama
Ona obuhvat standardne kulturalne i kLjske mjere
zaštite biološku kontrolu,i .cnetsku omomost (Glavaš
i sur. 1996).


Biljkama se u rasadnicima nastoje omogućiti optimalni
uvjeti za brzi rast i razvoj. S druge strane u rasadnicima
postoje idealni uvjeti za pojavu i razvoj štetnih
organizama koji mogu ugroziti te biljke. Zbog toga
uzgoj sadnica uvelike ovisi o zaštiti od štetnih čimbenika
Bolesti i štetnici stalna su briga u šumskim rasadnicima
Negativni biotski i abiotski čimbenici mogu
usmrtiti sadnice ili smanjiti rast i kakvoću biljaka Štete
mosu^iastati nasjemenu nadzemnim dijelovima i
korijcmu Zdravstveno stanje sadnica važno je za uspeh
pošumljavanja kao i 7. daljnji uzROJbiljaka u urbaninisredirJama
´


Dobra zaštita sadnica zasniva se na znanstvenom
pristupu koji se sastoji u različitim kulturalnim, biotehničkim
i kemijskim mjerama. Kemijske bi mjere trebale
biti samo dio opsežnog programa koji obuhvaća niz
procesa u rasadničarskoj proizvodnji. Pojedinačni oblik
zaštite često nije učinkovit, jer mnogi uzročnici bolesti i


MATERIJALI I METODE


U Hrvatskoj je u 2002. godini egzistiralo 36 rasadnika.
U njima se uzgajaju šumske sadnice, ukrasne biljke ismreke za božična drvca. Većina rasadnika nalazi se unizinskom (23), manji broj u primorsko-dalmatinskom
(10), a samo 3 rasadnika u gorskom dijelu Hrvatske.


štetnici imaju složen način života, te traže cjelovito i
pravovremeno obuhvaćanje nekoliko različitih mjera.


O zaštiti i zdravstvenom stanju biljaka u rasadnicima
napisano je mnogo radova (Vajda 19fi7, 1969,
1973, Glavaš 1990, 2003, Glavaš i sur. 1996,
1997,2001,2002,2003, Vukadin 1999. Vukadin i
Glavaš, 1999, 2003, Čečura i sur. 2003. Svake se
Siodine o tome pišu posebna izvješća koja se uriućuju
cjelokupnoj šumarskoj struci Dapače o toj se problematici
brinu međunarodne udruge koje na svoj m sastancima
raspravljam o najnoviHm dostignućima Od
njih je najvažnija IUFRO radna ´n-upa S7 03 04 te europska
COST grupa 813 koja nosi naziv Diseases and
Disorders in Forest Nurseries U zadnjem desetljeću o
zaštiti biljaka u šumskim rasadnicima u organ zaciji
navedenih mipaeiia" napisano ie nekoliko knjiga i
zbomTa radovroXkS
TTŠevIrDTscal 01 Forest Nm^^^^^^


COST SHi i Pnctlcal Ldb?^^^ on dTnLinir 3 s


n the Fu oDcan forest nur^Ties (EU T S K ovon


e ožennniitiiZblm^^^^^^^
gnipe iz l^Jw godine


Iz navedenoga se vidi koliko je važno voditi stalnu
brigu o zdravstvenom stanju biljaka u svakoj zemlji i
rasadniku. U Hrvatskoj se to radi desetljećima, tj. od
kada postoji pojedini rasadnik. U 2002. godini u Hrvatskoj
su se biljke uzgajale u 36 šumskih rasadnika.
Zdravstvena kontrola tih biljaka obavljena je 2-3 puta
tijekom vegetacije a prema utvrđenom stanju provedene
su mjere zaštite o Čemu se govori u ovome radu


- Materials atid methods
U tablici 1 navedene su šumariie s pripadajućim rasadnicima,
površine i broj proizvedenih biljaka u 2002.


godini.


Brt)j šuinskih sadnica


šumarija Rasadnik Površina - Area {ha) The namher ofihc
i´ort´fil ojjhi´ Nil rese ry forest saplings
ukupna obrađena listače četinjaČL´
tokil functioned brouilteaves conifers
VINKOVCI ZALUZ.IF. 22,60 2,05 2241000
OSIJEK VIŠN.itVAC 28,00 25,00 1286000
DARDA BILJSKi RIT 12.67 9,67 37446


Broj
ukrasnili i
hozićnih
drvaca
Tlic nuinhcr Ukupno
of the Total
hortićulluml
and
Christmas
trees
2241000
12S6000
37446