DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UVODNI Čl.ANCI Ll..ADIN(iS ARTICl.ES Šiimareti list br. 5-ti, CXXVII (200_1), 211-21fi


NEKI PROBLEMI KOJI OPTEREĆUJU HRVATSKO ŠUMARSTVO
U DANAŠNJIM GOSPODARSKIM, DRUŠTVENIM
I EKOLOŠKIM UVJETIMA


(iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji)


Prof. dr. se. dr. h. c. Slavko MATIĆ, predsjednik HŠD-a


Hrvatsko šumarsko društvo, udruga inženjera i tehničara
šumarstva i drvne tehnologije, danas u 157-godini
postojanja i aktivnog rada broji .101 8 članova, rasporedcnili
u 19 područnili udruga na području L-ijele
Hnatske. Nije nam poznato da postoji u Hrvatskoj
slična udruga tako duge ti-adicije, čije se članstvo brine


o 43,5 % površine Hrvatske, a koje upravlja u ovoj državi
s najvećim materijalnim dobrom i vrijednošću
Sigurni smo da ne postoji ni jedno poduzeće u Hrvatskoj
koje upravlja s tako vrijednim resursom. Da budemo
do kraja jasni ovai put ne mislimo na onćekorisne
funkcije šuma koje bi" aj resurs opravdano znanstveno
utemeljeno po ećale za preko dvadeset puta Mislimo
samo na šimisko zemljište od oko 2 430 000 ha i
drvnu -/aliliii knin iznosi 120 miliinnn m^ a koja ^ie


svake goduie u obliku pru"asta povećava za dalin ih 9


nihjuna NVrt u ve ir^^
Z dTvec na t´ ko ne nzmišlj-, i š o iel´š ´S-ičniie¬
oton^^vodn^čilTvet-Stno n^z^^
™ vlasti n^rd-ža^rkori^e^
Sarslrtno ona se ore L šun fsumarstvu i liu"
Z^km ^Hm^m-Sr^rKirodr^si
nZa^il^^I>l^^nrC^k;š^eodU^^
^^ a^ Zrm TtZ-sJ e^^ m danoii^lve
Snmnn^ SLima nuse^m^
k^^ltnrnimiM^ kn iri^Z^k^i^r^
tri^^niu lobndoSeitr^^^^^^^
Hi

Ln ^ X n^ Lh^^ ni^^^n^nlr^Zi.^ f M
pr^i^vhn ir/ištiim^


Ponosni smo na svoju dugu tradiciju obilježenu ponajprije
brigom za šume i šumarstvo Hrvatske, u želji
da svi oni koji aktivno rade u toj struci daju najviše u
prilog poboljšanja kvalitete i vječnosti šimia. Isto tako,
uvijek smo vjerovali, a i danas, da će nam se uloženi
trud i ljubav prema šumi višestruko i trajno vratiti, ne


u enormnim i za pristojan život nepotrebnim materijalnim
dobrima, nego u zadovoljstvu i saznanju da pripadamo
struci gdje je rad, ljubav i poštenje temeljna odrednica
i zakon. Bez tih odrednica ne bi bilo moguće
uzgojiti i danas održati šume, koje su po svojoj strukturi
i vrijednosti najljepše i najvrjednije u Europi. Bez
takvog uvjerenja ne bi bilo moguće šume uzgajati i
održavati u stanju da daju materijalna i općekorisna
dobra, dobra namijenjena svakom čovjeku ove zemlje.


Na 106. izbornoj skupštini Hrvatskog šumarskog
društva, održanoj u Zagrebu 20. lipnja 2002. godine,
izvijestili smo o radu i aktivnostima u razdoblju od
1998-2001 „ kada su održane 4 redovite godišnje skupštine
i to 102., 103., 104. i 10.´5. O tome smo detaljno
informirali svu javnost u našem glasilu Šumarski list.


S obzirom da se ova redovita skupština događa u
vremenu kad obilježavamo Dane šumarstva Hrvatske,
mislimo daje uputno ukazati na neke teme i aktivnosti
koje su bile aktualne u navedctiom razdoblju, posebno
na one probleme za koje mislimo da imaju odlučujuću
ulogu za dobrobit šumarske struke i ljudi koji u njoj
rade. ´


I prije navedenog razdoblja, već na lO1. skupštini
održanoj 9. svibnja 1997., kada smo raspravljali o temi
"Hr^-atsko šumarstvo danas i sutra", ukazali smo na
probleme i na nužnost njihovog rješavanja, no oni nažalost
u potpunosti nisu riješeni ni danas.


Ukazujemo i skrećemo pozornost našim Ministarstvima
i Vladi RH o nužnosti izrade Strategije i koncepcije
Razvoja "Hrvatskih šuma" na temelju mišljenja
struke, što treba biti osnova kod izrade novog Zakona
o šumama i preustroja šumarstva. Istuna iskazujetno
nezadovoljstvo njihovim odnosom prema "Hrvatskim
šumama" i šumarstvu u cijelosti, što izaziva
nezadovoljstvo među djelatnicima u šmnarstvu.


Upozoravamo Vladu RH daje neodrživo da se od
šumarstva izdvajaju sredstva za Proračun RH, uz isto


pi1
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Matić: NI:KI [>ROIJI,1:MI KOJI Oi´TI-RI-ĆUJU liRVATSKO <;i..´MARSTVO .
Šumarski liM lir. 5 t. CXXVil iZmi). 211-216
dobno podržavanje netržišnili odnosa šinnarstva i drvne
mdiistrijt;. Protestiramo o dodjeli dionica poduzeća
LI stečaju, na liste finalista i na niske cijene drveta.


Ukazujemo na neodrživ i neprimjeran položaj šumarske
struke u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.


Ističemo da nema opravdanja proširivati nacionalne
parkove na šteui šumarstva, jer je stručno upravljanje
jamstvo i zaštita.


Tražimo da pojedinci i poduzeća koji obavljaju rad
u šumi budu licencirani. Inzistiramo na decentralizaciji
u kojoj šumarije moraju dobiti iilomi koja im u procesu
odgovornoga rada i upravljanja i pripada. Isto
tako ukazujemo daje projekt Svjetske banke o mediteranskim
šumama krenuo u krivom smjeru, posebice
glede trošenja novaca koji su dobiveni za taj Projekt, a
koje će vraćati Hrvatska država.


Na 102. skupštini HŠD-a održanoj u Zagrebu 16.
srpnja 1998., te radnoj temi "Promišljanja o stanju šumarstva
na pragu 21. stoljeća" tbnniratno niz zaključaka
od kojih ćemo upozoriti na neke od njih.


Ističemo da su šumarstvu 21. stoljeća potrebni slobodni,
pošteni i hrabri šumarski stručnjaci, koji će
moći raditi u stabilnoj pravnoj državi.


Izostanak suprotstavljanja, borbe mišljenja i slobodne
stručne misli, zastranjivanje u provedbi učinkovite
organiziranosti, proizvodi gubitak motiviranosti i
kreativnog stvaralaštva.


Ponovno se inzistira na razvijanju tržišnih odnosa
između šumarstva i drvne industrije, licenciranju radova
u šumarstvu, a posebice na krivo izvedene vodotehničke
zahvate koji mijenjaju hidrološke prilike u šumskim
biotopima, što ugrožava njihov opstanak.


Na 103. redovitoj skupštini HŠD-a održanoj u
Ogulinu 25. lipnja 1999. godine, raspravljali smo o tri
teme obuhvaćene zajedničkim naslovom "Aktualni
problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva".


Prva tema odnosila se na "Upravljanje i gospodarenje
zaštićenim objektima prirode^\ druga je bila "Vodoprivredna
naknada - stanje i prijedlozi za rješenja",
a treća "Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj
poduzcmištva u šumarstvu".


Glede zaštićenih objekata prirode i proširenja površina
nacionalnih parkova na teret i štetu šuma i šumarstva,
u zaključcima se postavlja pitanje je li Hrvatski
sabor svjestan bespotrebnog´f mancijskog gubitka
i degradacije prostora nestručnim gospodarenjem,
te činjenicom da javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode trajno opterećuju državni
proračun.


Sto se tiče vodoprivredne naknade, zaključak je da
bi šumarstvo po ugledu na ostale europske države tre


balo osloboditi toga nameta, a oslobođena sredstva usmjeriti
na sanaciju oštećenih šuma, čije su površine
zbog propadanja šuma svakim danom sve veće.


Glede zapošljavanja u šumarstvu, ističe se da bi se
ono povećalo kroz povećanu proizvodnju glavnih šumskih
proizvoda, bolje iskorištavanje sporednih proizvoda
i veće bavljenjem sa sporednim djelatnostima.


Na 104. redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 20.
lipnja 2000. godine, tematska rasprava vođena je pod
naslovom "1 Irvatsko šumarstvo za 21. stoljeće".


Zaključci su formulirani u 11 točaka, a odnose se
na izradu strategije razvoja RH, uz sudjelovanje šumarske
struke, pod naslovom "Hrvatska za 21 stoljeće".
Isto tako ističe se da vizija razvoja šumarstva Hrvatske,
izrađena po šumarskoj znanosti i svim relevantnim
sastavnicama ovog kompleksa, mora biti pretočena
u revidirani Dugoročni pro´^am razvoja a
onda u Program restrukturiranja "Hnatskih .šuma".
Inzistira se na jedinstvenoj ustrojenoj organizaciji uz
poštivanje gospodarskih cjelina tradicije i kulture regija
izbjegavajući političke i regionalne iskrivljene
zahtjeve glede šume Ističe se da dobit u šumarstvu 21
stoljeća nije mo*Hića a da ne ide na štetu održivog
razvoja šuma i šiunarštva. ´


Zaključci su poslani, pored ostalih, i Vladi RH,
koja slijedom ovih zaključaka na sjednici održanoj 20.
prosinca 2000. godine donosi ovaj zaključak:


Ziuhćuje se Ministarsvvo poljoprivrede i šumarstva
i Upravni odbor Hrvatskih šuma da izvrše restmkturrranec
Hrvatskih šuma prema sljedećim odrednicama:


-
jedinstveno poduzeće za šume, s organizacijskom i
finaiKijskom odgovornošću proširenom i na najniže
organizacijske jedinice (šumarije)
-
privaiizacija djelatnosii koje nemaju izravan utjecaj
na gospodarenee šumama.
Na 105. redovitoj skupštini HŠD-a, održanoj 13.
lipnja 2001. godine iznesena su tri poticajna referata, i
10 "Šuma "tvornica" vode i zraka", "Prirodnost šuma,
uvjet stabilnosti i proizvodnosti" i "Stoje šuma i njen
održivi razvoj". Isto tako raspravljalo se o aktualnim
događanjima glede iieprihvatljivili izmjena Zakona o
šumama na dnevnom redu Hrvatskog sabora.


U četiri fomiulirana zaključka govon se o integralnom
znanstveno-stručnom pristupu u gospodarenju
šumama i nedjeljivosti u funkciji upravljanja i gospodarenja.


Isto tako ističe se da su prirodnost i biološka raznolikost
temeljni uvjeti održivog razvoja, stabilnosti i jedinstvenog
šumskog fenomena samoobnovljivosti.
Spoznaja o veličini i značaju svih ovih trajnih funkcija
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Miitie; NEKI PROBL[;MI KOll OPT i.RWU.fU HRVATSKO Sl;MARSTVO .
ŠLin-iii, uv)cluiu i Lipozoi-avaju na opasnosti koje sa sobom
nosi jedtiosuani, proluii određen pristup gospodarenju
šumskim ekosustavima.


Zbog trajne ugroženosti, sušenja šuma i degradacije
šumskih staništa, nužna je brza "i učinkovita sanacija
staništa i obnova šuma. Takvi uzgojni zalivati mijenjaju
postojeće prioritete i ciljeve, 1^ istovremeno nahižu
značajno veća ulaganja u uzgojne radove.


Zbog ninogoznačnih vrijednosti i osobite važnosti
šumskih ekosustava, kao dobra od posebnog interesa
za Republiku Hi-vatsku (članak 52. Ustava) Hrvatsko
šumarsko društvo izražava upozorenje Hrvatskom saboru,
moli i zahtijeva da se iz Prijedloga zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o šummna, koji je upućen
zastupnicima, isključe sve one odredbe koje nisu
nužne za hitni postupak. Čvrstog smo stajališta kako
šumski ekosustavi zashizuju temeljitiju, stručnu i
osjetljivu raspravu prije donošenja novih odredbi Zakona
o šumama.


Na temelju ovih zaključaka sačinjen je i upućen dopis
svim zastupnicima državnog sabora i članovima
Vlade RH, sažet u 5 točaka. Iz onoga što je slijedilo
zaključujemo daje zahtjev uvažen, a upravo ovih dana
osnovano je novo povjerenstvo za izradu novog Zakona
o šumama.


Navodeći samo one najvažnije aktivnosti ilŠD u
proteklom razdoblju između dvije izborne skupštine,
trebamo spomenuti i okrugli stol kojega smo održali


30. siječnja 2()()2. pod nazivom "Koja su stručna, odgovorna
i .javna određenja hrvatskih šumara o strategiji
šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma"´ i
novom Zakonu o šumama". Nakon rasprave i prijedloga
pripremljeni su zaključci upućeni svim ograncima
na mišljenje. Iz materijala koji su dobiveni kao prijedlog
za zajedničke zaključke, uočljivo je nezadovoljstvo
ogranaka stanjem koje je uzrokovano nerješavanjem
temeljnih problema koje smo i mi istakli u dosadašnjem
izlaganju, a odnose se ponajprije na decentralizaciju.
Vrijedno je istaći da je u tom vremenu nastao i novi
tekst Hrvatskog nacionalnog standarda za FSC certdlkaciju
šuma. Pitanje je koliko je nacionalni standard u
primjeni i u funkciji bolje tržišne učinkovitosti.


Nezadovoljni odnosom šumarstva i zaštite prirode i
okoliša 23. siječnja 2002. godine uputili smo pismo ministrima
poljoprivrede i šumarstva te zaštite okoliša i
prostornog uređenja, kojega je potpisao predsjednik
HŠD-a i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., tražeći
sastanak radi rješavanja niza problema. Ne dobivši
nikakav odgovor što je u usput rečeno u današnje vrijeme
postala uobičajena manira javnog komuniciranja
šumarska struka predstavljena: HŠD, AŠZ, Šumarskim


Šumarski list lir. ?(,. C´XXVII tum). 21|.21f.


fakultetom i Šumarskim institutom 12. ožujka 2003.
godine uputila je otvoreno pismo naslovljeno na Predsjednika
RH, Predsjednika Hrvatskog sabora, Predsjednika
Vlade RH i odnosnim ministrima, naznačivši probleme
i tražeći posredovanje Vlade RH, s ciljem pokretanja
aktivne zaštite prirode i okoliša. Po običaju ods-ovorajošnema.


Vlada je u saborsku proceduru uputila Zakon o zaštiti
prirode. HŠD i Hrvatske šume uputile su primjedbe
koje nisu uvažene. Zbog toga je HŠD u ima šumarstva
Hrvatske uputilo saborskim zastupnicima i javnim
medijima letak s glavnim primjedbama na Zakon.
U njemu ističemo kako bi on "u nekim svojim odredbama,
ako se ne izmjene, mogao imati nesagledive posljedice
za funkcioniranje cjelokupnog šumskog ekosustava.
Riječ je o odredbama i područjima gdje se šumarstvo
i zaštita prirode uzajamno isprepleću, i gdje,
pokazala je europska praksa, jedni bez drugih ne^nogu.
U svom najvećem dijelu, tradicija aktivne zasite
prirode u Hrvatskoj vezana je uz dvjestogodišnju organiziranu
aktivnost šumarske znanosti i stmke^


Letak je "dobrotom" stigao na klupe svih zastupnika
i u sobu novinara. Naši su predstavnici bili nazočni
sjednici Saborskog odbom za zaštitu okoliša. Nakon
dvosatne dosta konkretne rasprave, stekao se dojam da
ovakav Zakon neće ići na prvo čitanje. Na žalost, nakon
druge sjednice Odbora u mjesecu travnju, kojoj su
također bili nazočni naši predstavnici, Zakon je poslan
na prvo čitanje.


Na prošloj sjednici Upravnog odbora raspravljali
smo o Inženjerskoj komori i šumarskom odjelu unutar
nje. Mišljenja smo da bi na tome trebalo ozbiljno poraditi,
kao i na stručnim ispitima.


Isto tako dostaje važno da aktiviramo već dugo donesenu
odluku da unutar HŠD fonniramo sekciju Pro
Silva Croatica, te da se učlanimo u europsku udrugu
Pro Silve. Pro Silva je udruga europskih šumara koja
radi na afirmiranju prirodnog pomlađivanja šuma i
pretvorbi monokultura u prirodne sastojine, uvažavajući
uzgojne postupke koje na sreću Hrvatska nikad
nije ni mipustila Zbog toga što su hr^´atski i slovenski
šumari osnovali Pro Silvu u Ljubljani 1987. godine, i
što se ona vrlo intezivno proširila cijeloj ^Europi,
nužno je da mi kao njeni osnivači budemo članovi
tako značajne iKinice i-iko cijelo vrijeme našeif^i postojanja
rad ,no na ntnim načelima koje smo i predložili
prilikom njenog formiranja.


Nakon svega iznesenog, pitamo se koliko se uloženi
trud sviju nas okupljenih u ovom HŠD isplatio i
koje smo rezultate postigli boreći se za ona temeljna
prava šumarske struke i šumarstva, koja su ovoj, preko
dva stoljeća staroj struci, uvijek pripadala.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. M:.lK^ NI´.K] l´!«mi.|--MI KO.I1 UFri-.l^hCUJt´ IIRVATSKO ŠUMARSTVI)
Šumarski list br. 5-(i, CXXVII (2(Jf>.l). 211-216
Našeje mišljenje da nismo postigli puno, a nikako
onoliko koliko bi nam u svakoj demokratskoj pravnoj
državi pripadalo, uzimajući u obzir daje šumarsU´o infrastruktura
svake države, što znači daje to ekološka i
ekonomska podloga svakog društva. Održavajući i podržavajući
šumu kao vrlo složen ekosustav u stanju ainkcioniranja
na skoro 40 % površine, taj sanioobnovljivi
prirodni resurs s više od tristo milijuna žive dn´iie zalihe
koja bogato pruža gospodarska i općekorisna dobra,
dajemo svoj obol cijelom društvu i ispunjavamo temeljne
zadaće koje su pred struku postavljene.


Nismo ni gubitaši, nismo pred stečajem, naši radnici
ne štrajkaju, JOŠ uvijek održavamo i povećavamo temeljnu
supstaneu (drvnu zalihu) po volumenu i površini,
a kada bi se na znanstvenim i stručnim načelima
vrednovao naš rad i naši proizvodi, što znači kada bi
di-uštvu fakturirali proizvedeni kisik, smanjeni CO, i
učinak staklenika, proizvodnju vode, održavanje klime,
poljoprivredne proizvodnje, doprinos turizmu i
dr., onda bi vjerojatno poslije zadovoljavanja potreba
jednostavne i proširene reprodukcije šuma mogli govoriti
o profitu u šumarstvu.


Imajući to na umu i znajući za sav rad i trud koje je
ova struka vjekovima ulagala u obnovu, pomlađivanje,
njegu i održavanje šuma te izvodila sve one dodatne
radove koji su omogućavali zaštitu, uređivanje i racionalno
gospodarenje, pitamo se koliko nam društvo
u cjelini to prizna, a posebice one specijalizirane organizacije
koje bi taj rad trebale prepoznati i cijeniti.


Kako nas uvažavaju i cijene za posao zaštite okoliša,
najbolje pokazuje primjer dodjele ovogodišnje nagrade
za zaštitu okoliša, koju svake godiiK dodjeljuje
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.


Ove godine HŠD je predložilo za tii nagradu Hrvatske
šume d.o.o Zagreb, imajući u vidu da skoro 10 000
zaposlenih uspješno radi na zaštiti okoliša, a posebno
jer je hrvatsko šumarstvo ove godine dobilo FSC certiilkaciju
na cijeloj površini šuma, što nije uspjelo
nikome u IZuropi, a ni u svijetu. Kao što smo i očekivali
nagrada nije došla u šumarske ruke, jer su lirvatskoin
šumarstvu bile konkurentnije neke banke koje iz
reklamnih pobude fnianciraju sadnju nekoliko stotina
borovih sadnica, neke osobe koje su uspješno izbrojile
broj pera u repu neke ptičice ili pak osobe koje bolje
poznaju sastav makije u mediteranskim šumama, uzgred
rečeno s kojima s uspjehom gospodare šumari.


.loš slavnija i s više apsurda zabilježena je aktivnost
naših zaštitara okoliša kod dodjele Certifikata Hrvatskoj
elektroprivredi kojim joj se priznaje poštivanje
ekoloških načela kod proizvodnje električne energije.
Iako je uz veliku pompu i pratnju medija održana na
brani hidrocentrale Varaždin, one iste hidrocentrale i


brane zbog čije se izgradnje u neposrednoj blizini osušilo
2500 ha šuma, a zbog stalnog produbljivanja korita,
nizvodno od strojarnice i pada razine podzemnih
voda i dalje se suše najvrednije hrastove šume. Samo
se u šumi Repaš ove godine osušilo 7 000 m3 drvne
mase hrasta lužnjaka. Svima je jasno daje taj apsurdni
čin izveden kao priprema za izgradnju planirane, a od
svih pravih poznavatelja zaštite prirode osporavane
nove hidrocentrale Novo Virje.


Nakon svega iznesenog, pitanje je koji su problemi
i teme prioritetne i bitne za šumarsku struku na kojima
bi se trebali posebno angažirati, i koje bi trebalo
uvrstiti u programe naše akUvnosti.


Mišljenja smo da moramo raditi na onim problemima
koje već godinama ne rješavaju institucije izvan
šumarstva, a odlučujuće su za šume i šumarstvo Hrvatske.
Isto tako, možda još i više, nužno je rješavati
one probleme koji su u djelokrugu naših mogućnosti
rješavanja, a ne rješavamo ih zbog niza sve većih i većih
slabosti i pogrešaka u našem radu i odnosu prema
radu.


Možemo ih taksativno nabrojiti, a nakon toga svakom
od njih kratko iznijeti naš stav o načinu i mogućnosti
njihovog rješavanja. To su:


1.
Izrada novog Zakona o šumama na temeljima Strategije
razvoja šumarstva koja je u proceduri i Restrukturiranja
Hrvatskih šuma d.o.o. koji je i u programu
Vlade RH.
2.
Problemi oko zaštite okoliša vezani za aktivnosti
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog planiranja
na ´´pasivnoj" zaštiti šuma, te problemi vezani za
Zakon o zaštiti okoliša i OKFŠ.
3.
Svakodnevno smanjenje površine šuma u
Republici Hrvatskoj vezano za Zakon o cestama te
vodoprivredna naknada kao "harač koju šumarska
raja" mora ni kriva ni dužna plaćati.
4.
Položaj šumarske struke u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva
5.
Moralni lik šumara u današnjim tržišnim,
restriktivnim odnosno prohibicijskim kao i sramotno
lošim materijalnim uvjetima
ad. 1. Kod izrade novog Zakona o šumama naše je
mišljene da imamo sreću što posjedujemo zakone koji
su bili na snazi tijekom naše duge šumarske povijesti.
Kao početak spomenimo pr\´i značajni Zakon donesen
kao Šumski red Marije Terezijc 1769. godine u kojem
je po pv^´^ puta na scenu stupilo načelo potrajnosti
šuma ili kako ga danas zovu načelo održivog razvoja.
Za Zakon o šumama iz 1852. godine, mnogi poznavatelji
te problematike i danas tvrde kakoje to još uvijek
najbolji zakon ikada kod nas napisan i primjenjivan.


B4
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Millić: Nl´kl l´ROJil.lMI KO.II O N l-.H|-l´lJJl HRVATSKO ŠUMARSTVO . Šiimriiski list lir. 5- (>. CXXVH (2(10.1). 211-21(i
Kod rada na zakonu nužno je Livažavati temeljne
aksiome šumarstva i šumarske struke koji su uvijek na
snazi, uz unošenje novih spoznaja o šumama i šumarstvu
temeljenL- na znanstvenim šumarskim dostignućima.
Nužno je smjestiti šumarstvo na pravo mjesto
u kontekstu deHniranja njegovog razvoja, vrijednosti
i autonomije. Posebno je važno odrediti njegov
položaj kada su u pitanju ostala područja koja ga, po¬
gotovo u zadnje vrijeme, destabiliziraju, osiromašuju
te ne uvažavaju njegove dokazane i prave vrijednosti i
nezamjenjivost u kontekstu gospodarskog razvoja
zemlje, zaštite okohša, proizvodnje i zaštite vode, zraka,
tla i dr.


Posebno se moramo kloniti činovničkog mentaliteta
koji se bazira na uskogrudnošću, kompleksima, a najviše
na nepoznavanju šumarske struke, što je nažalost
došlo do izražaja u nedavnom pokušaju izrade Zakona,
koji je takav skoro došao na dnevni red Hrvatskoga sabora,
a na sreću završio tamo gdje i spada - u košu.


Po našem mišljenju, najviše problema bit će s ustoličenjem
i inkorporiranjem u Zakon temeljnih dokumenata
na kojima se mora graditi Zakon, a to su Restrukturiranje
Hrvatski šunia i Strategija razvoja šumarstva.
Restrukturu-anje, kako je nat^-avljeno, ponajprije
je popis problema s kojima se susreće današnje
šumarstvo Hrvatske, revnosno saslušano i popisano u
pričaonicama hrvatskih šumara tijekom 2-godišnjeg
boravka irskih i ostalih europskih stručnjaka^u Hrvatskoj,
te je po kvaliteti kao "sveta vodica" - niti koristi
niti šteti, doduše skupo plaćena.


Teže će bit ili bolje rečeno možda i nemoguće, napraviti
Zakon koji se temelji na dohodovnom šumarstvu
s dobiti i prolltom kojega nikada dovoljno, a da se
ne odreknemo temeljnih načda koja su neprikosnovena
u šumarstvu. Dohodovno šumarstvo u uvjetima kada
je trupac jedini proizvod sa zamrznutim cijenama,
bez tržišniii odnosa, s dirigiranom raspodjelom, s
rokovima plaćanja ovakvim kakvi jesu i još mnogo
toga, samo je iluzija rođena u nečijim glavama.


Kakvo je to dohodovno šumarstvo kada se danas na licitaciju
daje samo 2 % trupaca, a primjera radi navodim
da se u razdoblju 1990-1995 godina na licitaciji nalazilo
36% trupaca.


Kako je to dohodovno šumarstvo kada su svaki dan
sve veći problemi sušenja i propadanja šuma koji zahtijevaju
nužne i skupe intervencije. Hoćemo li napustiti
njege, zaštitu i obnove šuma zbog prolUa koji se pod
svaku cijenu mora ostvariti. Suinnjam da netko u ovoj
dvorani u to stvarno i iskreno vjeioije.


Prema mišljenju priznatih i poznatih šumarskih
ekonomista, proill u šumarstvu je "trošak budućnosti",
a iznosi samo 2%.


ad. 2. O problemima vezanim za aktivnosti Ministarstva
zaštite okoliša i prostornog planiranja kada se
radi o izdvajanju velikih i kvalitetnih šumskih kompleksa,
u neku vrstu zaštite te poremećenih pojmova
gospodarenja i upravljanja i ostalih nesporazuma vezanih
za tu temu, dostaje rečeno. Svima nam je jasno
da trajna, pasivna i slikovito možemo reći policijska
zaštita šuma kao živih i vrlo složenih ekosustava, vodi
u njihovu detiradaciju. Šume se s gospodarskim zahvatima
temeljenim na prirodnim pr´ocesima održavaju
u optimalnoj fazi odnosno stanju Izostankom temeljnih
šumskouzgojnih i ostalih zahvata posebno
nje i i obnove šuma gubi se svojstvo biološke
raznolikosti produktivnosti i stabilnosti te prelazi
u fazu starent i propadanja Moramo se pnsietiti
one istinite uzrečice koja glasr "U prašumi ntiec ne
nievaiu" To je istina znanstveno i životno veriild


ina monli bijeuvažtvtti´svi oni koii inrmi ambiei


MXnn okol ^r^^ ^ 1^ k^Z^Z^u{lld^Zištiteokoiii


O novom zakonu o zaštiti okoliša bilo je riječi na
početku našet; izlaganja. Njegova je ambicija, pored ostalog,
da se smdstva OKFS-a stave u njegovu funkciju.
Prema inibrmacijama kojima raspolažemo, Vlada RH
odlučila je da OKFŠ ostane izvan toga, u dosadašnjim
okvirima, stoje normalno i razumljivo. Podsjećamo da
je OKFŠ po važećem Zakonu o šumama nastao iz potrebe
saniranja šteta na šumama koje nastaju oonainrije
onečišćenjima i dru^nm aktivnostima industri c i ostalih
privrednih aktivnosti koji na bilo koji način utječu na
sušenje i propadanje šuma To su sred tva isključivo nastala
zbo« saniranja´takvih stanja i zbog´financiranja
znanstveifo-istraživačko. rada u umarstv.i u svrhu rješavanja
problema koji siJ^svakimšdanom sve veći.


ad. 3. Zakon o cestama koji egzistira skoro 10 godina
u čistoj je suprotnosti s važećim Zakonom o šumama,
kada su u pitanju obeštećenja za uništene šume u
vlasništvu Hrvatskih šuma, prilikom izgradnje cesta i
ostale infrastrukture vezane za ceste. Takva situacija
uzrokuje sramotno stanje za cijelu državu, a održivi
razvoj, odnosno potrajnost šuma već 10 godina ne
postoji Hrvatska u današnje vrijeme, svake godine
ostaje bez tisuće i tisuće ha šuma, jer se ne uvažava
Zakon koji određuje da se sredstva dobivena za
šumu i šumska zemljišta moraju uložiti u podizanje
novih šuma na novom zemljištu u površ ni najmanjoj
onoj koja je uništena mcresantno je da se
privatnim šumovlasnicima ta nadoknada isplaćuje ali
oni nisu obvezni podizati nove šume što je u tvari
ista 1 to loša situacija kada je u pitanju održivi razvoj
šuma Busamo se u prsa sprtvnom državom aonikoj
su morali o tome voditi raLna zatvaraju oči na očitom
kršenju Zakona Isključiva krivnja za takvo stanje pa
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Matić: NEKI PROBLl´MI KOJI OPTERKlJ.lLi HRVATSKO ŠUMARSTVO Šiimarslii list br. 5 h. C-XXVII jimi). 211O16
dii na Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, čija je
dužnost da LI ime države štiti interese države i šumarstva,
a isto tako odgovornost snosi i već spominjano
Ministarstva okoliša i prostornog planininja, kome je
nažalost lakše štititi šume od šumara nego od građevinara.


Glede vodoprivrednog doprinosa mislim da smo istakli
temeljni problem. Uz sve uvažavanje vodoprivredne
struke, nije logično da šumarstvo kao proizvođač
vode za tu istu vodu još plaća velike doprinose,
kako bi se distribuirala potrošaemia. Mislimo da u toj
nelogičnoj situaciji svi gubimo, i šumarstvo i vodoprivreda.
Izdvajajući velika sredstva i7. šume, ne ostaje
nam dovoljno da saniramo narušenu strukturu mnogih
sastojina, nastalu sušenjima i propadanjima šuma. Tako
narušena struktura nije u stanju kvalitetno pružati
općekorisna dobra, u što spada i proizvodnja vode,
koje je i zbog toga sve manje.


ad. 4. Položaj šumarske struke u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva upravo odgovara prije iznesenim
stavovima o nepoštivanju Zakona o šumama. Nažalost,
najveće uvažavanje šumarstva je što nm se
ime nalazi u nazivu Ministarstva i više ništa. Dovoljno
je vidjeti broj ljudi koji rade na problemima šumarstva
i lovstva te sredstva koja se osiguravaju za
projekte i ostale poslove koji se odnose na unapređenje
šumarstva, pa ili usporediti sa sredstvima koja se
osiguravaju za poljoprivredu. Usporediti se i ne može
jer nam se čini da su sredstva u šumarstvu jednaka ili
blizu nule.


U razmišljanju kako rijeSiiti taj problem, slobodni
smo predložiti organizaciju Ministarstva po austrijskom,
bavarskom i danskom modelu. Naime, oni
imaju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede
i okoliša. Jedan je ministar koji koordinira rad
četiri ravnopravna resora. Čini nam .se, kakva je danas
situacija, da bi bilo lakše osnovati takvo Ministarstvo
nego u njemu postići ravnopravnost, jer je nažalost
među ravnopravnima uvijek netko ravnopravniji.


ad. 5. Moralni lik šumara u današnjim tržišnim, restriktivnim,
odnosno prohibicijskim kao i sramomo lošim
materijalnim uvjetima vrlo je teško jednostavno
defimrati i smjestiti ga u takvu složenu i nimalo laku i
olirabrujuću realnost. U našim obraćanjima šumarskoj
javnosti već preko 10 godina, inzistiramo i pozivamo
na više reda, rada i poštenja, jer smo mišljenja daje to
oduvijek krasilo šumarstvo kao struku, a hrvatske šumare
posebno. Trebalo bi puno više vremena da bi isticali
brojne pojedince koji su po svojim stručnim i morahiim
kvalitetama bih perjanica struke. Takvi danas
sjede i ovdje među nama. Zbog takvih smo i osnovali
povjerenstvo koje će ih pažljivim odabirom učiniti još


m


poznatijim široj javnosti, podizanjem spomen obilježja
na nekom s razlogom odabranom mjestu, kao znak
našeg po.štovanja i zalivale. Prija tri dana to se dogodilo
podizanjem spomen ploče akademiku Mirku V i d a koviću,
na čemu se još jednom zahvaljujem Hrvatskom
šumarskom društvu, ogranak Našice i Upravi
šuma podružnici Našice, na pravom odabiru i dobro


izvedenom poslu.


Nažalost, danas živimo u vremenu gdje je poštenje
na vrlo niskoj cijeni, jeftinije je i od ionako jeftine hrastovine,
koja se dodjeljuje distribucijom na različite
načine i na različite intervencije. L´ tim netržišnim
uvjetima, gdje na žalost, zbog jeftine sirovine i
dosta zakučaste distribucije, neki nalaze svoju računicu.
Kako se to moderno kaže, oni dilaju, jer im
tako nesređeni odnosi idu na ruku. .leftina sirovina je
uzrok nicanja na stotine pilana koje s drvnom strukom
nemaju nikakve veze. Svatko može biti "stručnjak"
pilanar, pod navodnim znakovima, samo ako
nađe vezu kako doći do jeHine sirovine. To ide neposredno
na štetu drvno-tehnološke struke i mnogih koji
rade po svim tržišnim načelima i zakonima. Teško je
tu tražiti krivce i nekog prozivati. Mislim daje zakazala
pravna država koja podržava nered na tržištu. Sjetimo
se da svaka prohibicija rada pojave koje su u suprotnosti
sa zakonom. Puno je dilera, mecena i pokrovitelja
s vezom i bez veze, a izgleda da im posao ide.


Teško je u takvim uvjetima i poslovodstvu Hrvatskih
šuma kao najvećem proizvođaču drvne sirovine u
nastojanjima da se uvede više reda, jer se tu u glavnom
ne zna tko pije, ali se zna da plaćaju šume i šumarstvo.


Uvjereni smo daje to opća pojava današnjeg trenutka
u Hrvatskoj, u kojoj nažalost ni šumarstvo i drvna
tehnologija nije ostala izolirana. Suviše smo jaka i organizirana
struke da ove ipak sporadične probleme ne riješimo.
Svi mi koji živima za šumarstvo i od šumarstva
moramo imati jasnu viziju njegovog razvoja po načelima
potrajnosti ili održivog razvoja. Onima koji umjesto
vizije preferiraju proviziju nije injesto u ovoj struci.


Na kraju moramo reći da smo na neki način, možda
malo pojednostavljeno, ukazali na situaciju u kojoj se
nalazimo i razloge koji su nas doveli u ovakvo stanje.
Nije dobro i ne bi trebali za to nikoga optuživati dok
nismo poduzeli sve moguće korake da takvo stanje,
ina koliko danas loše bilo, popravimo. Uvjereni smo
da struka kao stoje naša još ima snage za to.