DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PREGLEDN1ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 5 6. CXXVII cmiJi. 2iy-;2y
l/l.Af,ANJE NA SAVJETOVANJU - PRESENTATION IN THE SYMPOSUJM
UDKWtriill + 116


ULOGA ŠUMARSTVA U NACIONALNOM PROGRAMU EVIDENTIRANJA,
ZAŠTITE I OČUVANJA SLATKIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE


THE ROLE OF FORESTRY IN THE NATIONAL FRESH WATER MONITORING,
PROTECTION AND CONSERVATION PROGRAMME IN CROATIA


Ivka MILKOVIC, Mirna STARCEVIC, Marko PECAREVIC*


SAŽETAK: Odavna je čovjek spoznao značenje i utjecaj vode na svoj živor.
ali i na opstanak života uopće. Vremenom je sazrijevala, da bi danas postala
prioritetnom zadaćom čovječanstva, spoznaja o svrhovttom gospodarenju
vodnim resursima kao jednom od prioritetnih strateških intere.sa svake zemlje.
Šumarska znanost i struka Hrvatske, zahvaljujući svojoj dvoipoistoijetnoj
tradicij, odavna je prepoznala kako je temeljni predtn´jet za racionalno i
uspješno, a održivo gospodarenee vodama. njilun>a stabilnost i očuvanje,
odgovarajuća zastupjjenott ekološki stabilnih šumskih ekosu.stava. gospodarenihi
na tuičelima potrajnog gospodarenaa SI


šumama.


Hrvatska se danas nalazi na izvrsnom petom mjestu u Europi i relativno
dobrom 42. mjestu u .svijetu po bogat.stvu i dostupno.sti izvora .slatke vode.
Hrvat.ske šume d.o.o., gospodare s šumama koje pokrivaju više od trećine
ukupne kopnene površine Hn´atske. pa su svjesne svojih obveza i moraju
preuzeii odgovorno.st za evideniiranje, kartiranje i programiranu za.ititu o.stalih,
ne manje značajnih vodnih resursa koji .´^e nalaze u .šumama Hrvatske.


Osim evideniiranja izvorišnih potencijala na području .šuma, bit će nužno
evideniiraii i sva vodena staništa od važnosn za njihovo očuvanje. Tu se
svakako mi.sli na bare, močvare, jezera i umjetne akumulacije. Nakon evidentiranja,
kartiranja i klasifikacije svih vodnih potencijala u šumama Hrvatske,
organiziram monitoring fizikalnih i bioloških .sredstava voda mora se ostvari-
U u suradnji s Hrvatskim vodama.


Cilj ove aktivno.sii je izrada katastra vodnih potencijala iz šuma. programiranee
njihove aktivne zaštite, i na kraju održivog i go.spodar.skog
korištenja. Praktičm>. svakom redovnom revizijom osnova gospodarenja
gospodarskim jedinicama nuwa se osiguraii pridobvvanje svih nužnih podataka
za izradu katastra i karata vodnih potencijala koji se nalaze u šumi.


Opažanja koja će se osiguraii u suradnji s Hrvatskim vodama, moraju biti
podlogom za izradu programa zaštite i održivog korištenja .slatkih voda iz
šuma Hrvat.ske.


I. UVOD
Živeći uz vodii i od vode, čovjek je davno spoznao divu vezu dobra i prokletstva koje ona donosi. Zato i
njezino značenje i utjecaj na život. Spoznao je neraski- nije čudno što stoljećima, s manjini ili većim uspjehom,
pokušava pronaći način korištenja njenih dobro,
,, I ,,-.. .. ,.. .:....., . M i, p - bitiiimanJjtinjenenegattvne.,teme uttecaje. Reeultat


Mr. ... Kica Miikovic. Mirnn Stnrecvic. d,il. in... Marko Peca-_ ,. _ . , ^^^^ ^__ °„„,„, „ j ^ "


vi^^.u^ Hini InM Hi^ IKL.^irim.^ H n n Hidi. .ii"" slolic:nOL^ JskuJtva ic °oGznaia da svaka akciia izaziva
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I. Milković, M. Sua-t-vit. M. Peairević: ULiHlA ŠUMARSTVA U NACIONALNOM i´ROGRAMU ŠlJm;irski list tir. 5 (\ CXXVII ( :0(13), 2 |lJ-229
reakciju, thi ljudsko djelovanje u prirodi ne može biti
stihijsko, već duboko promišljeno. Vremenom je sazrijevala
spoznaja o svrhovitom gospodarenju vodnim resursima
kao jednom od prioritetnih stnU.ških interesa
svake zemlje.


Voda je jedinstvena prirodna nar koja uvjetuje život
i omogućava ljudsku aktivnost. Kao praelement, voda
osim l?a, zraka i sunčeva svjetla, odnosno njegove topline,
čini bezuvjetnu osnovu za cjelokupan´organski život.
Voda i zrak mogu se označiti kao mediji u kojima
život dolazi do svog punog izražaja. Voda se na Zemlji
giba stalno i pod utjecajem energije Sunca. Svake minute
s površine Zemlje (mora, oceana, jezera, mlaka, ledenjaka,
tla i biljaka) ispari jedna milijarda tona vode.
Voda zauzima 71 % Zemljme površme. Od toga na slanu
vodu mora i oceana otpada 97,5 %. Od 2,5 % slatke
vode (>9 % je led, 30 % čista podzemna voda, a svega


1 % čine jezera, rijeke, močvare i vlaga u tlu.


Slatka je voda prirodno i gospodarsko dobro, životni
prostor za biljke i životinje, živežna namirnica, sirovina,
transportni medij, izvor ili prenositelj energije, sredstvo
koje grije, hladi, pere, čisti, otapa i razrjeduje, prijemnik
i otpremnik nečistoće, sredstvo za poljodjelsku i industrijsku
proizvodnju, medij za rekreaciju ili kratko rečeno


"multifunkcionalni resurs" i kao takav jedna od najvažnijih
sastavnica cjelokupnoga života na kopnu.


Nedovoljne zalihe zdrave i pitke vode bile su, i
ostaju, ograničavajući čimbenik gospodarskog i kulturnog
razvoja. Danas je nestašica pitke vode (-^plavog
zlata") u mnogim sušnim područjima poprimila katastrofalne
razmjere, a u mnogim je semiaridnini zemljama
postala predmet političkih razmirica i mogućih oružanih
sukoba. Prema podacima UN-a, dvije trećine čovječanstva
muči nedostatak pitke vode, a UNESCO
procjenjuje kako više od .S milijuna ljudi godišnje u)nire
od bolesti uzrokovanih nedostatkom vode, iijezinom
onečišćenošću ili lošom kvalitetom.


Nije dakle nikakvo čudo, da se danas govori o krizi
vodne opskrbe, o regionalnoj nestašici vodnih zaliha, o
općoj globalnoj onečišćenosti vode i opadanju kakvoće
pitke vode diljem svijeta. Cijeli mz studija nacionalnih i
intemacionalnd. ustanova i udruga upozorava na opasnost
tog razvoja i predstojeću globalnu krizu. Nizom zakona,
odluka, smjernica i preporuka nastoji se spriječiti
ili ublažiti postojeće ili predstojeće probleme. Potrošnja
vode znači gotovo uvijek onečišćenost vode, promjene
njenih prirodnih tokova ili .skupljališta, promjene njenih
tlzikalnih, kemijskih ili bioloških svojstava." ´


II. PODJELA SLATKIH VODA
Izvori


Izvori su mjesta na kojima prirodna podzemna voda
trajno ili povremeno izbija na površinu. Nastanak izvora
ovisi o različitim čimbenicima kao što su: tektonske
pukotine, kontakt propusnih i nepropusnih naslaga na
površini i dr. Obzirom na temperaturu vode izvori mogu
biti hladm ako je temperatura vode niža od prosječne
godišnje tempei-ature kraja u kojem se izvor nalazi i
topli L je temperatura "vode viša od prosječne godišnje
temperature određenog kraja (toplice).


Po porijeklu voda u izvorima može biti vadozna
(nastala od atmosferske vode) i juvenilna (ako potječe
iz Zemljine unutrašnjosti). U većini slučajeva radi se o
vadoznojvodi. "


Krški izvori ili vrela pripadaju posebnom tipu izvora,
gdje podzemni vodotoci izbijaju na površinu, pa su
zbog toga takvi izvori vodom najobilniji.


Tekućice


Ponekad je teško odrediti granicu između potoka i
rijeka, ali u pravilu potokom smatramo tekućice do
5 m širine. Rijeka je prirodni tok vode koja pod utjecajem
gravitacije teče u koritu što gaje sama na površini
zemlje erodirala. Vodotoke možemo dijeliti prema raznim
autorima. Tako je npr. Nussbaum podijelio prema
protoku na:


potok < 20 mVs
rječica 20 - 200 m´/s
(|-ott>: Mirna Starčević) (l^oto: Ivana Šarić)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I. MilbiMf. M. SlniTJtviv. M. ftciirevk-: UI.OGA SlIMARSTVA U N-ACI(1NA[.NOM PROGRAMU SLiiDiirski list br. 5 (1. CXXVII (20(131. 2i´)-229
rijeka 200 2.000 mVs
velika rijeka > 2.000 mVs
Sve rijeke koje se ulijevaju u glavni riječni tok
tvore riječnu mrežir Slivno područje nekot^ vodotoka
odgovara površini omeđenoj vododjelnicom s koje se
vodne količine slijevaju prema nekoj točki tosi recipijenta.
Iz karte područja na kojoj su ucrtani svi vodotoci
koji prinadaju određenom slivu motjuće je vodotoke
oznakf brojevima i to tako da\.ne najmanje (vršne)
pritoke označimo kao pritoke orvoe reda a na mjestu
gdje se sastaju dva vodotok.! pm>^ .-eda počinje
vodotok drugog reda i lako do -lavnog vodotoka sliva
(vidi Shemu 1) Svako ie slivnoliodruŽc karakterizirano
svo om sec fŽ^sH I v^


(Order (Number of
number) streams)
1 25
2 6


Shem^t 1. (Foto: Ivana Šarić)


Prema fizikalno-kemijskim parametrima (brzina
vode, supstrat, temperatura vode, količina O, i CO, i
dr.), možemo kod tekućica razlikovati gornji, srednji i
donji tok.


Vrlo značajan ekološki parametar, po kojem se, uostalom
i tekućice razlikuju od stajaćica, je lirzina vode.
Ona ovisi o nagibu korita, propusnosti korita i količini
vode. U izravnoj vezi s brzinom vode je i karakter dna,
tj. veličina čestica supstrata. U gornjim tokovima, t^dje
je u pravilu najveća brzina vode, dno će biti kamenito
ili valutičasto,u srednjim šljunkovito a u donjim muljevito
s puno detritusa.


Tekućice su mnogo povezanije od stajaćica (slivovi),
nemaju vertikalnu stratifikaei|u temperature, otopljenog
kisika i ugljik dioksida, već postoji njihov uzdužni,
longiuidinalni gradijent. Za njili je također karakterističan
rast godišnjih kolebanja navedenili parametara
udaljavanjem od izvora. Npr. temperatura


na


izvoru je stalna, relativno niska i odgovara prosječnoj
godišnjoj temperaturi kraja. Zimi od izvora prema ušću
temperatura vode opada, a ljeti raste. Količina kisika
u pravilu opada od gornjeg prema donjem toku, za
razliku od ugljik dioksida, čija količina raste prema
donjem toku. Ova pojava uvjetovana je manjim rasprskavanjem
vode i intenzivnijom bakteriološkom aktivnošću
u donjim tokovima zbou. čci-a se troši više kisika
i stvara više ugljik dioksida.^ ^


Prema Okvirnoj direktivi o vodama Europske unije
tekućice se mogu podijeliti prema veličini sliva na:
l.mali 10-100 knr
2.srednji>100 l.OOOkm2


3. veliki>1.000- 10.000 knr
4. vrlo veliki > 10.000 knr
Stajaćice


U ovu kategoriju kopnenih voda ubrajamo lokve,
močvare, bare i jezera. !,okve su plitke udubine ispunjene
vodom koje redovito presušuju. Močvare su zadnji
stadij razvoja vodenih ekosustava, a karakterizira ih
niski pH, malo soli i velika količina detritusa. Bare od
jezera razlikujemo ponajprije po dubini. Bare su pliće i
svjetlo prodire do dna, a jezera su u pravilu veće i dublje
akumulacije gdje postoji osvijetljeni i neosvijetljeni
sloj Dubina prodora svjeta a tme i veličina osvietijenog
sloja ovisi o količini suspendiranih čestica i ko!
čini planktonskih organizama


(Foto:ToinislavStareović)


Većina naših jezera spada u kategoriju umjerenih
jezera u kojima postoji ljetna-izravna i zimska-obrnuta
stratifikacija, a dva puta godišnje dolazi do izjednačavanja
temperature cijelog jezera. Posljedica tenn.eke
dinamike je i raspored kisika i ugljik dioksida u jezeru,


o čemu ovisi organska produkcija jezera. Ljeti u površinskom
dijelu ima puno kisika, jer je to sloj u kojem
se odvija intenzivna fotosinteza. Međutim, prema dnu
količina kisika se smanjuje, dok je s ugljik dioksidom
obrnuto.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I. Mifliovi^:. M. .Sl.irčević, M. [´Lv;irevii;; ULOGA ŠUMARSTVA U NAfKlNALNOM
Preiiia Okvirnoj direktivi o vodama F.uropske unije,
jezera se mogu podijeliti prema površini na:


1. 0,5 1 km2
2. 1 1 lOknV
3. 10-100 km2
4. > 100 km2
Osim prema veličini, jezera možemo podijeliti i
prema geografskom položaju, prema postanku, kemijskom
sastavu i intenzitetu produkcije.
Potrebno je naglasiti da su stajaćice dinamičan ekosustav
i svako slabo produktivno jezero nakon određenog
vremena, i bez utjecaja čovjeka, prelazi u vrlo produktivno.
Do toga dolazi´ zbog´postupnoi! zatrpavanja
jezera, uzrokovanog sedimentacijom organsk.li i anorganskih
čestica, pa nakon određenog razdoblja jezero
pređe u baru. Jasno da čovjek ubacivanjem veliklli količina
otpadnih organskih tvari u jezera može znatno
ubrzati taj prirodni^proces. Distrofno jezero ili močvara
je plitka akumulacija obrubljena uskim pojasom trs


F>Rf)GRAMi; ŠitiiiJirski MM br. 5-(j. CXXVI1 (2(J()J). 219-229


(l-oto: Tomislav Starčević)


tika i šaiša, a plivajuća vegetacija može prekrivati i cijelu
površinu vode. Prozirnost je vrlo mala zbog velikih
količina suspendirane i otopljene organske^tvari.
Posebno bogat i raznolik živi svijet nalazimo u barama
iokonjih.


HI. VODNO BOGATSTVO REPUBLIKE HRVATSKE


Hrvatska je vodama razmjerno bogata zemlja, pri
čemu se posebice ističe velikim rijekama i krškim
obalnim područjetn. Vodni resursi razlikuju se po količini
te po prostornome i vremen.skom rasporedu. Hrvatska
ima dobro razvijenu hidrografsku mrežu. Dužina
većih vodotoka iznosi preko 3.500 km, a najveće rijeke
su Sava, Drava i Dunav. Sjeverno i središnje područje
pripadaju slivu CmoLia mora a južni i jugozapadni
dio Hrvatske, što ga obilježava dmarski krš,
pripada slivu .ladranskoga mora. Hidrografski pak oko
60 % površine pripada slivu Cmoiia mora a oko 40 %
pripada slivu Jadranskoga mora.


Obnovljivi izvori vode iznose oko 45 milijardi kubičnih
metara godišnje ili 9.500 nr po stanovniku, što


Republiku Hrvatsku po vodi svrstava među bogatije
zemlje Luirope. Prema izvještaju UNESCO-a za 2003.
godinu, Hi-vatskaje po bogatstvu i dostupnosti vodenih
izvora peta zemlja u Europi i 42. u svijetu. Oko 60 %
vodenog bogatstva "nastaje" u Hrvatskoj, dok se 40 %
odnosi na vanjske dopnnose iz susjednih zemalja. Većina
riječnih bazena, uključujući i podzemne vode,
imaju u velikoj mjeri prekogranični karakter Godišnje
je na raspolaganju oko 6 .mhjardi prostornih metara
podzemne vode´teritorijalno neravnomjerno raspore


đene, pa se usprkos općenitom bogatstvii vode lokalno
pojavljuju problemi nestašice vode. ^


IV ZAKONSKE I PLANSKE OSNOVE ZA UPRAVLJANJE VODAMA


Upravljanje vodama čini skup aktivnosti, odluka i
mjera kojima je svrha održavanje, poboljšavanje i ostvarivanje
jedinstva vodnog režima na nekom području.
Vodni režim utvrđuje se vodnogospodarskim osnovama
i vodnogospodarskim planovima. Vodnogospodarski
sustav održava se i unapređuje obavljanjem tiospodarske
djelatnosti na području koriSlenjavoda, zaštite
voda i zaštite od štetnog djelovanja voda.


Ustav Republike Hrvatske


Člankom 52. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno
je:


"More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor,
rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište,
.šume, biljni i životinjslii svijet, drugi dijelovi prirode,
nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesno


ga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom
određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku,
imaju njezimi osobitu zaštitu.


Zakonom .se određuje način na koji dobra od interesa
za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavaii i iskorištavaii
ovla.štenlei prava na njima i vla.snici. te naknada
za ograničenja kojima su ppdvrgnut f.


Zakon o vodama


Zakonom o vodama (NN 107/95), određenje pravni
status voda i vodnog dobra u Hrvatskoj, način i uvjeti
upravljanja vodama^ikorištenje, zaštita, uređenje vodotokova
i drugih voda, zaštita od štemog djelovanja
voda), pa i način organizh-anja za obavljanje poslova i
zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama. Zakonom
o vodama, voda je proglašena općim dobrom,


m
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I. Milkiivić, M. Sliuravri^. M. Peć-m-vić: L.LOtIA Sl.MAR!iT\´A Li NACIONAI.SOM
ne može biti ni u čijem vlasništvu, te kao opće dobro
uživa osobitu zaštitu Republike Hrvatske.


Zakon o financiranju vodnog gospodarstva


Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN
107/95) utvrđuju se izvori sredstava za financiranje
vodnog gospodarstva, način određivanja stopa i visina
tili sredstava, načm utvrđivanja pojedinačnih obveza i
naplate te druga pitanja u vezi s ostvarivanjem i korištenjem
tih sredstava.


Državni plan za zaštitu voda


Ciljevi i mjere Državnog plana za zaštitu voda (NN
107/95)su:


I.
osiyvirati trajno upravljanje vodama na načelima
održivoga razvoja i jedinstva vodnog režima;
I.
sačuvati vode koje su još čiste;
II.
zaustaviti trend pogoršavanja kakvoće podzemnih
i površinskih voda ondje gdje je ona ozbiljnije na¬
rušena i postupno mjerama zaštite osigurati propisanu
vrstu vode;
III. očuvati kakvoću površinskih voda u propisanim
kategorijama;
IV. u skladu
s raspoloživim obnovljivim količinama
dugoročno omogućiti da svi korisnici vode iskorištav^
aju na održiv način;
V.
pri tipravljanju vodama stvoriti uvjete za zaštitu
ekosustava pojedinih vrsta;
VI. razmotriti mogućnost za uvođenje alternativnih
tehnologija pročišćavanja otpadnih voda uz uzimanje
u obzir lokalnih (geografskih) značajka te omogućiti
etapnost izgradnje
Nacionalna strategija zaštite (»koliša


Značaj gospodarenja vodom i zaštite voda potvrđen
je i u Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša Republike
Hrvatske, gdje voda zauzima jedno od strateških ciljeva
u zaštiti cjelokupnog okoliša.


Rast industrijske proizvodnje i porast u gospodarstvu
s rastom potrošnje energije, predvidiv je već u
kratkoročnom razdoblju. Došlo je do ekspanzije prometa
i turizma, uz prateće infrastruktunie zahvate. Sve
će to izravno umoziti postojeće stanje u kojem se nalazi
okoliš Repiiblike Hrvatske. Što činiti da se zrak,
vode, more, tlo i biološka raznolikost dugoročno sačuvaju?
Što činiti da održimo uvjete u kojima će budući
naraštaji imati nitke vode čisto more čisti zrak kvalitetno
tlo i dru.´e prirodne zalihe da mogu proizvoditi
kolikoje potrebno zii norni^ilćin život?


Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne
raznolikosti


U Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne
raznolikosti Republike Hi-vatske (NN 81/99),


PROGRAMIJ ŠumaRki li^l br. 5 6. CXXVK (20(I3). 2m-22!)


močvare i vode izdvojene su u zasebnu tematsku cjelinu.
U cilju njihove zaštite predviđaju se sljedeće mjere:


1.
popisati i vrednovati sve močvare u Hrvatskoj;
2.
načiniti nacionalni program očuvanja i upravljanja
močvarama;
3.
sprječiti gubitak preostalih močvara i očuvati mehanizme
koji omogućuju njihovo prirodno obnavljanje,
uključujući zadržavanje preostalih prirodnih
tokova rijeka;
4.
osigurati aktivnu zaštitu preostalim prirodnim močvarama,
uključujući donošenje planova upravljanja
za zaštićena područja, te mjere aktivne zaštite za
male sredozemne močvarne "lokalitete;
5.
osigurati zaštitu voda od onečišćenja;
6.
obnoviti degradirane prirodne močvare i gdje god je
moguće revitalizirati uništene močvare;
7.
unaprijediti umjetne vodene i močvarne biotope u
smislu poprimanja što prirodnijih značajki.
Na podmčju Hrvatske očuvana su prostrana prirodna
močvarna područja u riječnim dolinama, što predstavlja
jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne
raznolikosti, posebice na razini zapadne i srednje
Liurope. Međutim to su ujedno i najugroženiji sustavi
u Hrvatskoj Stoga im je potrebno člu prioritet u
za.štiti prirode e načiniti nacionalni prom-am njihova
očuvan a i upravljanja Vode daju poseban značaj biološkoj
i krajobraznoj raznolikosti [Latske Močvarni i
voderli ekološki sustavi u mnogome ovise o vodenome
režimu, uređivanju i upravljaiiHi vodama.


Votlnogospodarska osnova Hrvatske


Vodnogospodarska osnova Hrvatske je dugoročni
plaiLski dokument kojim se utvrđuju osnove za upravljanje
vodama, bilanca voda i poboljšanje vodnog sustava
na temelju kojeg se osigurava cjelovit i usklađen
vodni režim u Republici Hrvatskoj i na .svakom vodnom
području.


Vodnogospodarskom osnovom Hrvatske se osobito:
utvrđuje raspored, zalihe i osobine voda, utvrđtiju
potrebe za vodom u svim područjima života, rata i dnidh
djelovanja i način osiguravanja dovoljnih količina
;´ode´uporabive za takve^^amjene, osigurava zaštita
voda od onečišćenja, utvrđuju najpovoljnija tehnička i
druga rješenja za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava
i drugih oblika štetnog djelovanja voda te druga rješenja
značajna za upravljanje vodama i osiguravanje
jedinstvenoga vodnog režima.


Vodnogospodarska osnova Hrvatske mora se zasnivati
na znan.stvenim istraživanjima, kontinuiranom
praćenju rasporeda .stanja i pojava u vezi s vodama i
njihovim korištenjem, uvažavanju specifičnosti vodne
problematike svakog vodnog područja i cjelovite zaštite
okoliša.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I. Milkmić, M. StarćuviLi, M. pL:^jrL:vić: I)Ln(l(\ ŠUMARSTVA L] NAC[()^ALNOM l´ROGllAMU Šu.ii^r,l;i list lir. 5- d, CXXVII (JWJ). 2i´)-22´)
Vodnogospodarska osnova Hrvatske, Strategija
prostornog uređenja Države, Strategija zaštite okoHša,
Sumskogospodarska osnova područja i planske osnove
razvoja sustava unutarnje plovidbe, međusobno se
usklađuju.


Vodnogospodarsku osnovu Hrvatske donosi Sabor
Republike Hrvatske.


Vodnogospodarske osnove i vodnogospodarski
planovi slivnih područja


Osnovni planski dokument za upravljanje vodama i
poboljšanje vodnog sustava na slivnom području je
vodnogospodarska osnova slivnog područja ili vodnogospodarski
plan slivnog područja.


Vodnogospodarska osnova slivnog područja donosi
se za slivna područja s osobito složenom problematikom
korištenja voda, zaštite voda, uređenja vodotoka i
drugih voda,"te zaštite od štetnog djelovanja voda.


Za ostala slivna područja donose se vodnogospodarski
planovi.


Vodnogospodarskim planom slivnog područja utvrđuje
se: raspored, zalihe i osobine voda, potrebe za vodom,
odgovarajuća tehnička i gospodar.ska rješenja i
aktivnosti za upravljanje vodama i poboljšanje stanja
voda na slivnom području.


Vodnogospodarska osnova slivnog područja i vodnogospodarski
plan slivnog područja moraju biti u
skladu s Vodiiogospodarskom osnovom Hrvatske.


Vodfiogospodarske osnove i vodnogospodarski planovi
slivnih područja, program zaštite okoliša, dokumenti
prostornog uređenja, osnove i programi za gospodarenje
šumama na slivnim podiiičjima, međusobno
se usklađuju.


Međunarodne konvencije


Hrvatska je potpisnica brojnih medimarodnih konvencija
koje se odnose tia vodu i zaštitu biološke i krajobrazne
raznolikosti općenito. Ključni dokumenti za
područje voda su:


Dublinska načela (Dublin, 1992.) kojima se propisuje
gospodarenje vodom na temelju ravnopravnog
uključivanja korisnika vodnih resursa i javnosti;


Agenda 21 (Rio de .laneiro, 1992.) kao osnovni dokument
za implementaciju održivog gospodarenja
vodama;


Mediten-anean Water Chan (Rome, 1992.);


Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka
i međunarodnih jezera (Helsinki, 1992.);


Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja
(Barcelona, 1976.) koja je I99.\ modiHeirana u
Konvenciju za zaštitu morskog okoliša i obalnog
područja Mediterana;


Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi
rijeke Dunav (SoHja, 1994.);


Okvirna direktiva o vodama Europske unije kao
najznačajnjii dokument za gospodarenje vodama
zemalja EU-a.
V. UPRAVLJANJE VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Radi obavljanja poslova upravljanja i gospodarenja
vodama u Republici Hrvatskoj ustrojena je Državna
uprava za vode tijelo državne uprave nadležno za
upravljanje vodama i Hwatske vode - pravna osoba za
upravljanje vodama.


Teritorijalni ustroj


Područje Republike Hrvatske se u svrhu upravljanja
vodaina dijeli na vodna i slivna područja.


Vodna podmčja obuhvaćaju područje jednog ili više
slivova glavnih riječnih vodotoka ili njihovih dijelova,
koji čine prirodnu liidrografsku cjelinu.


Vodna područja su:


1.
vodno područje sliva Save;
2.
vodno područje slivova Drave i Dunava;
3.
vodno područje primorsko-istarskih slivova;
4.
vodno područje dalmatinskih slivova.
Granice vodnih područja utvrđuje Vlada Republike
Hrvatske.
Slivno područje obuhvaća, u okviru vodnog područja,
jedan ili više slivova manjih vodotoka za koje
se, zbog povezanosti vodne problematike, izgrađenog


vodnog sustava i gospodarskih uvjeta osigurava jedinstveno
upravljanje vodama.
Slivno područje čini teritorijalnu jedi mcu za upravljanje
lokalnim vodama.
Slivna područja utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Površinske vode dijele se na vode značajne za Republiku
Hrvatsku (državne vode) i na lokalne vode.


Popis državnih voda utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Ostale površinske vode smatraju se lokalnim
vodama.


Osnovne vodnogospodarske djelatnosti


Vodoop!»krba


Na sustavejavne vodoop.skrbe priključeno je 75 %
stanovništva. Stupanj opskrbljenosti vodom po pojedinim
područjima RH nije ravnomjeran. Velik broj postojećih
vodovodnih sustava već danas una ograničavajuće
mogućnosti za vodoopskrbu - bilo kao posljedicu
nedostatnih izvorišnih kapaciteta, bilo kao rezultat nepotpune
ili neodgovarajuće izgrađenosti vodoopskrbnih
objekata.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I. MUfcm-ić, M. StarftvK, M. IVćarL:vić: U I.OGA Š(IMARSTVA U NACIONALNOM PROGRAMli ^umarA, li^[ br. 5 6. C X\V [l CWIJl, 2I´J-^J´J
Kakvoća sirove vode za vodoopskrbu znatno se mijenja
od područja do područja. Sastav podzemne vode
ovisi o sadržaju minerala ii tlu kroz koje se procjeđujii
oboriiiske vode te o geološkoj strukturi akvifera. Sirove
vode koje se rabe za piće jednim dijelom se pročiSniju.


Kao izvorišta vode za vodoopskrbu u današnje vrijeme
iskorištavaju se obnovljive zalihe podzemne vode u
86 % slučajeva, a površinske vode u 14 % slučajeva.


Iskorištavanje voda u energetske svrhe


Energetski se već iskorištava 55 % riječnih potencijala.
Voda se hidroenergetski iskorištava na 17 hidroelektrana
snage 2.032 MW, a proizvodi se 6,6 T Wli
(1 TWh = 10" Kwh) s 18,2 x iO" nv vode pon-ebnih u
prosjeku na godinu. Također se osigurava voda za hlađenje
za šest termoelektrana i toplana (ukupne snage
1.240MW).


Navodnjavanje


Prema terenskim obilježjima (klima, topografija,
hidrografija, pedologija, vegetacija), od ukupno


1.789.070 ha nielioracijskih površina moguće je navodnjavati
680.000 ha (38,0 %). To se odnosi na površine
lidje postoje pogodni prirodni uvjeti za izgradnju
objekata, zahvata idovoda vode do" poljopn^redndi
potencijalno natapanih površina. Navodnjava se oko
7.800 ha zemljišta.
Iskorištavanje voda za uzgoj riba


Prema raspoloživim podacima u Repubhci Hi-vatskoj
ni broj ni ukupna površina ribnjaka još uvijek ne
zadovoljavaju s obzirom na topografske, hidrografske,
hidrološke i pedološke mogućnosti. Na slivnom području
rijeke Save postoji1 2 toplovodnih ribnjaka
(površine od 100 do 2.330"ha - po lokacijama) ukupne


površine 8.%5 ha, za čije potrebe je prijeko potrebno
osigurati 282.500.000 m3 vode (na godinu). Na slivnim
područjima Drave i Dunava postoje četiri toplovodna
ribnjaka od 100 do 1.230 ha i 14 ribnjaka od 5 do
100 ha. Ukupna površina tih ribnjaka je 4.083 ha, a godišnja
potreba kvalitetne vode iznosi 104.720.000 m\
Također postoji 14 hladnovodnih ribnjaka (za uzgoj
pastna) površine 8.O ha gdje se proizvode 52 tone riba
po hektaru na godinu.


Iskorištavanje mineralnih i termalnih voda


Mineralne i tennalne vode koje se rabe u ljekovite i
rekreacijske svrhe te za piće u Hrvatskoj nisu dostatno
iskorišteni resurs. Postoji 11 termalnih lječilišta. Ukupno
se iskorištava 7,0 milijuna nV mmeralne vode na
godmu, pn čemu za prodaje na tržištu oko 300.000 m"
na godinu.


Zaštita od štetnog djelovanja voda


Vodnogospodarski sustav u Hrvatskoj obuhvaća zaštitu
od poplava na 472.000 ha. Potrebni su radovi u
vezi sa zaštitom od erozije na 320.000 ha. Ima više od
460 bujica koje su regulirane ili ih je potrebno regulirati.
Površinskim sustavima odvodnjava se oko
1 100 000 ha zeinliiSta a potrebno je rješavati pitanje
odvodnje na 670.000 ha. Podzemnim´ sustavima od


(Foto: TomislavStarčević)


vodnjava se oko 160.000 ha, a potrebno je sagraditi
podzemnu odvodnju na približno 660.000 ha. Duljina
odvodnih kanala iznosi 26.400 km. Na njima je sagrađeno
23.000 objekata, 82 eq^ne postaje ukupnoga kapaciteta
325 kmVs.


Zaštita voda od onečišćavanja


Zaštita voda od onečišćavanja jedna je od najvažnijih
aktivnosti u vodnome sektoru. Pri tomu se kao jedan
od temeljnih ciljeva pri planiranju zaštite voda nameće
očuvatije još uvijek čistih voda, tj. izvorišta, gornjih
tokova rijeka, osobito u brdskim predjelima, te
podzemnih voda kao jedine prave rezerve za opskrbu
vodom.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 20     <-- 20 -->        PDF

I Milković. M. Smretvii^, M. [´a´urević UI.IKi/V ŠUMARSTVA U NAriONAl.NOM i>R(X;RAMl. Šiimiirski li^l br. 5 fi. CXXVll (2()(0t. 2\´->-229


Kakvoća voda većine površinskih vodotokova narušena
ic zbog ispuštanja nepročišćenih otptidnih voda
iz naselja, i u nešto manjoj mjeri i?, industrije. Stanje
kakvoće voda sada je bolje od stanja prije nekohko godina,
no to ,e samo´privremeno stanje koje je posljedica
nastalih "gospodarskih promjena (prestanak rada pojedinih
industrijskih postrojenja, izostanak turističke
sezone).


Kakvoća podzemne vode ocjenjuje se (još uvijek)
zadovoljavajućom. Primijeenju se utjecaji zagađivanja
zbog poljoprivrednih aktivnosti. Na posebno osjetljivom
kraškom području samo zboi^ smanjenih gospodarskih
aktivnosti nema većih poremećaja. "


Ocjena kakvoće izvorišta ukazuje da su najveća odstupanja
od propisane I kategorije zbog povišenih vrijednosti
mikrobioloških pokazatelja. ptema većini ostalih
mjerenih pokazatelja, koji ulaze u ocjenu kakvoće
izvorišta, većma izvorišta pripada I i U vrsti vode.


U Hrvatskoj se pročišćava vrlo mali dio otpadnih
voda, tako da su u panonskom podničju Hrvatske rijeke
najčešće u cijelom toku za jednu razinu kvalitete´ispod
željenc. uglavnom zbog bakterijskog onečišćenja.
Znatan dio otpadnih voda bez pročišćavanja iz sustava
javne odvodnje ispušta se u vodotokove i obalno more.


Godine 1997. biloje pročišćavano samo 21 % otpadnih
voda. Od toga je 81 "/. bilo obrađeno prediodnim i prvim
stupnjem pročišćavanja, oko 6 % driignn stupnjem
(biološki), a 13 % se odnosi na predobradbu industrijskih
otpadnih voda.


Na cijelome području Hrvatske, sustav odvodnje
građenje ponajprije ii naseljima koja imaju status grada,
središtima općina ili za potrebe gospodarskih pogo¬
na. Na kanalizacijski sustav priključeno je oko 60 %
stanovnika (1998." g.). Industrijske otpadne vode često
se ispuštaju u kanalizaciju (30% 1996 e ) ili u vodotokove
u mnouo slučajeva bez od.ovara|uće prethodne
obrade. ^ ^-11


Velika opasnost za iznenadna onečišćenja voda prijeti
od prometnih akcidenata kod prevrtanja cisterni s
opasnim tvarima. Potrebna je provedba odgovarajućih
preventivnih mjera na posebno osjetljivim područjima
poput rekonstrukcija ili izmještanja prometnica, ograničenja
u prijevozu opasnih tvari i dr Opasnost od onečišćavanja
voda prijeti i od "divljih šljunčara´^ u aluviju
koje se nakon nelegalnih eksploatacija ne saniraju i
"često postaju divlja odlagališta otpada, čime izravno
utječu na pogoršanje kakvoće podzemnih voda ^


VI. ODNOS ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA
Bitan preduvjet za racionalno gospodarenje vodama
i stabilnost vodnog režima je adekvatna zastupljenost
ekološki stabilnih šumskih ekosustava u prostom.
Hidrološki utjecaj šume ostvaruje se na više načina: isparavanjem
"lisne površine (transpiracija), zadržavanjem
oborinske vode u krošnjama drveća (intercepcija),
usporavanjem površinskot; otjecanja vode i sprječavanjem
akvatične erozijc.^irolaskom kroz rahlo
šumsko tlo dolazi do pročišćavanja i popravljanja kakvoće
vode. Odnos šume i vode je višestruk i interaktivan.
Sjedne strane, šuma je vrlo važan čimbenik (regulator)
kruženja vode u prirodi a voda odnosno vlaga
jedan je od najvažnijih ekoloških čimbenika za razvoj,
rast i runkcioniranje šumskih ekosustava Krošnje stabala
nlogu zadrža i od 15-80 % kiše (Rauš 1987 )
što ovisi o vi-sti drveća sklopu krošanja staros,ti šume i
dr To zadržavanje vode mijenja se ovisno o godišnjem
dobu i ima vrlo značajnu ulogu u usporavanju povr insko<^
otjecanja vode smanjenju erozije tla filtriranju
vode Osun toga šuma ima vrlo znača nu ulogu u prostornoj
preraspodjeli oborina stoje vrli izraženo u mješovitiniiraznodobnim
šumama.


Voda je isto kao i šuma obnovljivo bogatstvo, a šimiski
je ekosustav značajan prirodni pročistač i "proizvođač"
čiste, uskoro nedostatne pitke vode. Šuma uskladiSeuje
i pročišćava prosječno godišnje oko 2.000 m1
vode po 1 ha(Galler, 1975.)) "to znači da samo u našem
dijelu sliva rijeke Save Suma uskladišti i pročisti


1.32 mlrd nV vode godišnje. Sposobnost šume da apsorbira
pojedine vrste teških metala (cink, kadmij, bakar),
ili pak opasna pokretljivost teških metala u zakiseljenim
tlima ili tlima gdje je značajno smanjena prisumost
organske tvari, upućuje na nužnost trajnog postojanja
šume oko izvorišta kao prirodnog zaštitnog
pročistača voda.
Optimalno ostvarivanje hidrološke funkcije šume
postiže se dosljednom primjenom načela potrajnog
gospodarenja šumom. Potrajno gospodarenje šumom,
prema detuiiciji danoj na Ministarskoj konferenciji o
zaštiti i očuvanju europskih šuma (Helsinki, lipanj
199_1) podrazumijeva gospodarenje i korištenje šuma
na takav način i u takvoj mjeri da se održava´njihova
biološka raznolikost, proizvodnost, obnovljivost, vitalnost
i njihov potencijal, da ispune sada i u´budućnosti,
bitne ekološke, gospodarske i socijalne funkcije na lokalnoj,
nacionalnoj i globalnoj razini i da to ne šteti
drugim ekosustavima.^


Zakon o šumama (NN 52/90) sadrži više odredbi
(član 5„ član 15., član 47.) kojima se utvrđuje način
gospodarenja šumama u funkciji zaštite voda i za.Stite
od štetnog djelovanja voda.


Na temelju odredbi Zakona o šumama oko 90 tisuća
hektara šuma i šuni.skih zemljišta izdvojeno je u kategoriju
zaštimih šuma. Temeljna fimkcija zaštimih šuma
je zaštita vodnih tokova, tla, erozivnih područja, gospodarskih
objekata i druge imovine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I. Milkiivit. M. Slai-cuviL-. M. Pec:irevii:: IJLlKiA SUMARSIVA U NACIONALNOM PROCJRAMU Šiiiuarski list br. 5 ft, CXXVI1 CdIO), 2iy-2:0
U funkciji dobro utemeljenoij planiranja potrajnog
gospodarenja šumsknn ekosustavnna, ugrađene su u
Pravilnik o uređivanju šuma (NN 11/97) odredbe koje
sastavljača uređajnog elaborata obvezuju da, uz utvrđivanje
stanja i strukture drvnoga fonda, obavi cjelovitu
inventarizaciju ekosustava. Na temelju inventarizacije
koja treba obuhvaćati floru, faunu i općekorisne funkcije
šuma sačinjavaju se dusioročne .smjernice iiospodarenja
šumom,´odnosno, drvnom zalihom, ali i smjernice
za »igospodarenic faunom sporediiim šumskim
proizvoduna i općekorisnim funkcijama šuma.


Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/0.3), održavanje
i uređivanje izvora vode u šumama svrstava u
skupinu preventivno-uzgojnih radova zaštite šuma od
požara, isti Pravilnik u danku 17. stavak 1. propisuje:


"Pmvne osobe koje temeljem posebnih propisa
gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima
te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom
zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, u svim šumama,
bez obzira na stupanj opasnosii od požara, moraju
održavaii čistim pristupačne vodene resurse za
potrebe gašenja šumskog požara. "


Općenito je prihvaćeno da se bogatstvom šuma i
pripadajućom zemljom treba upravljati na način da se
poštuju sociološke, ekonomske, ekološke, kulturne i


duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija. Povećana
društvena svijest o uništavanju i degradaciji šuma
dovela je do toga da se potrošači ´žele osigurati da kupovinom
drveta i drugih proizvoda šume neće doprinijeti
tom uništavanju, već pomoći očuvanju šumskog
bogatstva za budućnost. Odgovarajući na takve zahtjeve
na tržištu je povećan broj programa za izdavanje
certifikata za drvne proizvode.


Na temelju dobrovoljnog zahtjeva Hrvatske šume
su potkraj 2002. godine od tvrtke Soil Association
Woodmark dobile FSC certifikat za ukupnu površinu
šuma kojima gospodare i to na rok 5 godina, jer su zadovoljile
osnovne kriterije za dobivanje takvog certifikata.
Isto tako su FSC standardima propisani određeni
kriteriji koji se u totn petogodišnjem i-azdoblju moraju
zadovoljiti kako bi se certifikat mogao obnoviti.


Načelo 6. FSC standarda glasi:


Gospodarenee šumom mora očuvati hudošku raznolikost
i s njom povezane vrijednosti, izvore vode, ih i
jedin.stvene i osjetljive ekosisteme i krajolike, i time
odi-žiiti ekološke funkcije i integritet .hme.


Tim načelom postavljaju se strogi kriteriji u pogledu
zaštite vodotoka, izvora, močvara i ostalih vlažnih
staništa.


VTT. PROGRAM KARTIRAN.IA, UREĐENJA, ZAŠTITE I MONITORINGA IZVORA VODE,
VODOTOKA, MOČVARA I BARA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA


Hrvatske šume će, postupajući u skladu s naprijed
navedenim normama, tijekom idućeg razdoblja kroz


"Program kartiran ja. uređenja, zaštite i monitoringa
izvora vode, vodotoku, močvara i bara u šumskim eko.
su.stavima " prikupiti podatke o vodnim resursima unutar
površina kojima gospodare i poduzeti sustavne mjere
u cilju njihove zaštite.


Imajući u vidu činjenicu da voda, zbog zagađenja i
ograničenih količina, od slobodnog općeg dobra sve
više postaje roba oko čijeg se tržišta vodi nemilosrdna
borba, držimo da ovaj projekt ima puno opravdanje.


VIII. ZADATAK I CILJ PROGRAMA
Kroz ovaj program potrebno je obaviti sljedeće
zadatke:


prikupiti postojeće podatke o vodotocima, izvorima
vode, močvarama i barama unutar površina kojima
gospodare HS.d.o.o.;


na temelju podataka s karata (ODK 1:5000 i TK
1:25000), zapažanja terenskog šumarskog osoblja,
podataka lokalnog stanovništva i zainteresiranih
skupina (planinari, lovci, pčelari) obaviti inventuru
stanja, te evidentirati i kartirati sve vode na površinama
kojima gospodare HS d.o.o.;


kartirati podnJčja na kojima je dosadašnjim zahvatima
u prostoru došlo do značajnih poremećaja vodnih
prilika (zamočvarivanje, promjena razine podzemnih
voda, klizišta, pojava erozije i si.);
4


formirati GIS bazu podataka o vodama kao integralni
dio HS-GIS-a;
utvrditi standarde uređenja izvora vode u ovisnosti

od ekoloških prilika, okoline, izdašnosti izvora i
predvidivom načinu i intenzitetu korištenja (protupožarna
zaštita, odmor i rekreacija, lovno gospodarenje
i si.), te za svaki izvor propisati odgovarajući
način uređenja;propisati načine i dinamiku održavanja izvora;dati ocjenu ugroženosti i predvidjeti različite načine
i intenzitete zaštite svih voda u ovisnosti od ekoloških
prilika na određenom području, očekivanog intenziteta
korištenja izvora, opterećenosti posjetiteljima
i drugih negativnih utjecaja, te za svaki izvor,
vodotok, jezero,"baru i močvaru propisati odgova
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I. MilkmiL-. M. Slurtruviij. M l´ciiamiL-: ULOCiA ŠU´MARSTVA I.. NACIONAIAUM l´ROGRAMU Šuiiiiit^ki li SI Lir. 5-h. CXXVI1 (20(13). 219-:!::´)
rajućcinjere zaštite;
mjere sanacije poremećenih vodnih prilika;


razviti prihvatljiv sustav monitoringa stanja voda dinamika izvedbe projekta;
(kakvoća vode, izdašnost izvora, protok, prisutnost
karakteristične Hore i faune);
osmisliti model informiranja javnosti o stanju vodnih
resursa unutar šumskih površina.


Glavni cilj projekta je zaštita vodnili resursa
unutar štunskihi ekosustava i stvaranje preduvjeta za
sanaciju stanja na područjima gdje je zbog zahvata u
prostoru došh do poremećaaa vodnili prilika.


Ostali ciljevi koji se žele postići, a povezani su s
glavnini ciljem su:


poboljšanje opskrbljenosti građana (planinari, izletnici,
lovci, šumski radnici i si.) vodom za vrijeme
boravka u šumi;


osiguranje alternativnih načina opskrbe vodom u
izvanrednim situacijama;


poboljšanje opskrbljenosti vodom divljači i ostalih
šumskih životmja;


kvalitetnija zaštita šuma od požara;


stvaranje baze podataka koja će biti jedan od ulaza
pri planiranju zahvata u gospodarenju šumama
(sječe, iziiradnja prometnica) i drugih zahvata u
pi-ostoru;
U daljnjoj razradi projekta biti će utvrđeno:


metode rada na obuhvatu podataka o vodnim resursima;


infomiatička rješenja;


standardi za uređenje izvora;


kriteriji za ocjenu ugroženosti vodnih resursa;


mjere zaštite;


potrebni kadrovi i oprema;


troškovi i izvori financiranja.
Uređenje bujica i zaštita da od erozije, pošumljavanje
novih površina na kršu u primorskoj Hrvatskoj, izgradnja
protupožarne infrastrukture nužno postaju zaj^
cdnički razvojni planovi u zaštiti okoliša, i nameću interdisciplinarni
pristup planiranju, upravljanju i dopustivom
korištenju kompletnog okoliša. Tako prihvaćena
briga o okolišu, posebno o vodi, razvija se u ekohidrologiju,
hidrobiologiju, hidrokemiju i sustav o tlu, atmosferi
i biljkama Zaštitu voda treba primi onjivat i izlobalno
i prije svakog zahvata studiozno i odgovorno
procijeniti njegov utjecaj iia v^odu i ukupni okoliš.


Nedvojben je stalan rast broja, količina i vrsta svih
zagađenja okoliša i posebno voda. Takvom trendu tnožemo
se .suprot.stavljati samo maksimalnim znanjem i
ulaganjem u zaštitu. Zagađene poplavne vode kontamitiiraju
šumska tla, remete i značajno smanjuju njihovu
sposobnost za rast šume i biljne proizvodnje uopće.
Budemo H slijedili iskustva razvijenog svijeta usmjeravat
ćemo sustav naplate vodnog doprinosa na teret
velikih zagađivača stimulirajući "ih tako na brzu izgradnju
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i poboljšanja
tehnologija u proizvodnim procesima.


Stoga, u cilju što kvalitetnije pripreme i izvedbe
projekta pozivamo na suradnju Ministarstvo zaštite
okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva, Državnu upravu za vode, Hr^´atske
vode, zainteresirane skupine (planinari, ribiči, lovci) i
sve koji žele i mogu pomoći.


IX. LITERATURA:
1. Državni plan za zaštitu voda (107/95)
2. C}crcš, D.: Analiza korištenja voda u Hrvatskoj i
liuropi. Hrvatska vodoprivreda, br. 109,2001.´
,1 Harapin,M., P. Vratarić.,.. Vukelić i V. Bićanić:
Zaštita i očuvanje Europskih šuma,
MPŠi.IP Hrvatske šume, 1993.


4. Izvješće o stanju okoliša, www.mzopu.hr
5. Hrvatska vodoprivreda, Hr\´atske vode, 1997. (posebno
izdanje)
6. Kerovec,M.: Ekologija kopnenih voda. Hrvatsko
ekološko društvo, 1988.
7. Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
8. Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
9. Okvirna direktiva o vodama Europske unije, 2000.
godina.
10. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
(NN 55/02)
11. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 11/97)
12. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03)
13. Sažetak izvještaja o ispitivanju kakvoće voda u Republici
Hrvatskoj u 2000. godini, Hrvatske vode,
2002.
14. Starčević , M.: Značaj šuma u konceptu ^´održivog"
gospodarenja vodama. Šumarski list 3-4,
2000. godina.
15. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazneraznolikosti
Republike Hrvatske (NN 81/99)
16. Šumskogospodarska osnova područja 1996.-2005.
17. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za
vode (43/01)


ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 23     <-- 23 -->        PDF

[. Milkovk-, M. Siiimvić. M. p^;l;J|-i;vi^´: I.H.tXiA JJUMARSTVA IJ NACIONALNtJM PROGRAMU ... SumiU´ski list far. 5-6. (´XXV1I CIWl. 219-12<^


18. Ustav Republike Hrvatske
21. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN
(NN 56/90, 135./97,8/98, 113/00,124/00.28/01,41/01,
107./95)
55/01) 22. Zakon o šumama (NN 52/90)


19.
Ven Te Cliow: Handbook of applied liydrology, 23. Zakon o vodama (NN 107/95)
McGraw-Hill, New York, 1964.(p. 1481)
20. Woodmark razvojna verzija hrvatskih generičkili
standarda i kontrolni popis. Soil Association
Certification Ltd., 2001. godina.
Sumitmrv: From time immemorial man has Iwen aware ofllie importance
uiul influen´ce ofmuer on his life ami on tlw survival of life in genera.. Todav.
the top priorilv task ofmaiikiml is to manage water resources in the best possibhway
in order to satisfy´ the primary strategie interests of every country


Forestry science and profession of Croatia, thanks to its tradition of two
and a half centuries, has recognised that the basic prerequisite for a rational
and successfuL as ndl as sustainable management with water lies in its stability
and preservation and adequate share of ecologimlyv stable forest
ecosystems, managed on the principles of sustainabee forest management.


In terms of wealth and uceessibilitv of fresh water sources. Croatia takes
up an excellent fifth place in Europe and a relatively good 42nd place in the
world. ´Croatian Forests " Ltd manage with forests that cover over one third
of the total land area in Croatia. Consequently, they are aware of their commitments
and must take responsibility for ´recording, mapping and programmied
inoteaiim of oilier not less imiwrtant water resources in Croatian


forests.
Apart from making a record of water .spring potentials in forests, it will
also be neees.saiy to record all other \vater sites that require proteciion. These
include ponds, swamps, lakes and artificial retentions. After recording, niappiu´j
and classifvino all water potentials in the forests of Croatia oiganised
monitoring of physical and biological properties of water should be carried
out in cooperatum with Croatian lidter Management Company.
The goal ofthis activity is to draw up a land register of water potentials
from forests, progranune their active proteciion, as well as their .sustainable
and economic utilisation. Practically, even- regular revision of management
plans in management imits .should entail the collection of all the nece.s.sary
data for drawing up land registers and maps of forest water potentials.
Monitoring carried out in cooperaiion with the Croatian Water
Management Company should serve as a basis for establishing programmes
of proteciion and sustainable utilisation of fresh water from the forests of
Croatia.