DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstic, J. Franjic. 1. Skvorc: SINTAKSONOMSKA ANALIZA BL´KOVIH SUMA MEfllMURJA . Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003). 3-9
Istrazivano podrucje predstavlja ostatke nekada-nacije od 5-35°, nadmorske visine od 200-340 m, sklosnjih
bukovih suma koje su dobrim svojim dijelom is-pa od 0,8-1,0 i srednje visine stabala od 25-30 m. Najkrcene
i kultivirane. Opcenito se radi o relativno malim bolje ocuvane sastojine nalaze se u predjelu Tkalec,
sastojinama povrsine od 0,99-9,06 ha, u dobi od odjelu 3a (4,54 ha) i 3b (9,06 ha) koje su pri kraju op


60-115 godina, ekspozicije sjeverne ili zapadne, inklihodnje
(100-115 godina).
Tablica 1. As. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Broj snimke (No. releve): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Subasocijacija (Subass.): luzuletosum luzuloidis typicum
Datum (Date): 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2001 2001 2001
Povrsina snimke (Area), (m2): 500 500 300 400 500 500 500 500 500 500 500
Nadmor. visina (Altitude), (m): 300 300 270 270 230 250 240 240 250 250 250
Nagib (Inclination), (°): 10 10 10 30 5 0 10 15 5 10 30
Ekspozicija (Exposition): SI SI SZ SZ SZ S
S SZ SZ I
Broj vrsta (No. of species): 33 38 35 20 32 18 33 29 22 29 21
Karakteristicne vrste as. i podsveze Galio odorati-Fagenion (Char. Ass. Suball.):
C Galium odoratum + 3 2 1 2 2 + 3 2 3 3
Dentaria bulbifera + + 1 3 + 2 + + 1
Polygonatum multiflorum + + . . + +
Circaea lutetiana + + + +
Rubus hirtus +
Diferencijalne vrste subas. luzuletosum luzuloidis (Diff. subass.):
A Cast arte a sativa +
B Castanea sativa + . . .
C Luzula luzuloides 2 + + + + + 1
Luzula pilosa + + + + + + +
Hieracium murorum 1 + . . + 3 2
Maianthemum bifolium 2 + + . + + +
Oxalis acetosella + + + + + +
Melampyrum sylvaticum + + +
Hieracium racemosum + + . . + +
Karakteristicne vrste sveze Fagion, reda Fagetalia i razreda Querco-Fagetea (Char. All., Order, Class.):
A Fagus sylvatica 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4
Quercus petraea 1 1 + . + +
Carpinus betulus 1 2 + +
Primus avium + +
Acer pseudoplatanus + +
Quercus cerris + +
Acer campestre +
B Fagus sylvatica 1 + + + + . + + + +
Sambucus nigra + 1 + + + + + -+
Prunus avium + + . . + + +
A cer pseudoplatanus + + + +
Acer platanoides + +
Carpinus betulus + +
Acer campestre +
Daphne mezereum +
Euonymus europaeus +
Ligustrum vulgare +
Tilia cordata +
Viburnum opulus +
C Viola reichenbachiana + + + + + + + + + -+
Asarum europaeum + + + + + . + + + + +
Anemone nemorosa + + + + + + 1 1 1
A thyrium filix-femina + + + 1 + + + + +
5