DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 69     <-- 69 -->        PDF

OŠ "Silvije StrahimirKranjčević" Senj,
područna škola dr. I. Anića u Krasnom, Ličko-senjska
županija


Jeste li znali ?


Mount Everest na Himalaji (8884 m) najviši je vrh
svijeta
Sinjal na Dinari (1831 m) najviši je vrh Hrvatske
Begovo Razdolje u Gorskom kotaru najviše je naseljeno
mjesto u Hrvatskoj (1060 m, 98 stanovnika)


Hrvatska je zaštitila čak 10 planinskih područja: 4
nacionalna parka (Risnjak, Paklenica, Sjeverni Velebit
i Plitvička jezera) te 6 parkova prirode (Papuk,
Medvednica, Žumberak - Samoborsko gorje, Učka,
Velebit i Biokovo)
u Hrvatskoj djeluje oko 20 000 planinara u više od
200 planinarskih društava.


Željka Ivanović


NOVI DOKTORI ŠUMARSKIH ZNANOSTI


TOMISLAV DUBRAVAC


Dr. se. Tomislav Dubravac,
dipl. ing. šum., obranio je 12. studenog
2002. godine disertaciju pod naslovom
"Zakonitosti razvoja strukture
krošanja hrasta lužnjaka i običnoga
graba ovisno o prsnom promjeru
i dobi u zajednici Carpino
betuli-Quercetum roboris Anić em
Rauš 1969." Time je stekao akademski
stupanj doktora znanosti u području
biotehničkih znanosti, polje šumarstvo.
Disertacija je obranjena na
Šumarskom fakultetu, pred povjerenstvom
u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nikola
Lukić (predsjednik), prof. dr.
sc. dr. h. c. Slavko Matić (mentor),
dr. sc. Stevo Orlić (član).


Tomislav Dubravac rođen je 11.
svibnja 1962. godine u Tramošnici, općina Gradačac,
Bosna i Hercegovina, gdje završava Osnovnu školu.
Srednju školu općeg obrazovanja pohađa u Vukovaru,
dok treći i četvrti razred šumarske škole pohađa u
Vinkovcima, odnosno Karlovcu. Diplomirao je na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989.
godine iz područja lovstva. Dvije godine radi kao
komercijalista u "Mehanografu", poduzeću za
proizvodnju kompjutorskih obrazaca. Od rujna 1991.
godine radi u Šumarskom institutu Jastrebarsko, u
odjelu za Tipologiju šuma, na poslovima uzgajanja
šuma. Nakon položenog stručnog ispita, od listopada
1992. godine radi u Šumarskom institutu Jastrebarsko
kao stručni suradnik, odnosno mlađi asistent. Poslijediplomski
studij iz područja Silvikultura završio je


1995. godine. Dana 3.12.1997. godine
obranio je magistarski rad pod
naslovom: "Istraživanja strukture
krošanja hrasta lužnjaka i
običnoga graba u zajednici Carpino
betuli - Quercetum roboris
Anić ex Rauš 1969", kod mentora
prof. dr. sc. Slavka Matica. Od 1.
siječnja 1997. godine do danas radi
u Odjelu za ekologiju i uzgajanje
šuma na užem području iz uzgajanja
prirodnih sastojina. Aktivno
sudjeluje na Projektima pri Ministarstvu
znanosti i tehnologije i Hrvatskih
šuma te je voditelj dvaju
Zadatka za Hrvatske šume.


Sudjelovao je na više domaćih i


nekoliko međunarodnih znanstvenih
skupova te kao suradnik na više Projekata i Studija.
Tehnički je urednik časopisa RADOVI, glasila Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, od siječnja 2000. godine.
U registar istraživača upisan je pod matičnim brojem
188602. Do sada je izradio i objavio samostalno ili u
koautorstvu 31 znanstveni i stručni rad. Član je Hrvatskog
šumarskog društva i Hrvatskog društva za biotehnologiju.


Disertacija dr. se. Tomislava Dubravca rezultat je
višegodišnjega istraživanja strukture šuma hrasta lužnjaka
i običnoga graba, s posebnim naglaskom na
strukturu krošanja. Disertacija sadrži 196 stranica s 9
glavnih poglavlja s odgovarajućim podpoglavljima, 30
tablica, 77 slika, 20 grafikona, 3 fotografije, 93 navoda
citirane literature, 42 navoda rabljene literature, saže


67