DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

[ZVORNI ZNANSTVENI CLANCJ - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 3-9
UDK 630* 188 (001)


SINTAKSONOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MEDIMURJA (HRVATSKA)


SINTAXONOMIC ANALYSIS OF BEACH FOREST OF MEDIMURJE (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIC*, Josip FRANJIC**, Zeljko SKVORC**


SAZETAK: U radii se navode rezultati jitocenoloskih istrazivanja bukovih
suma Medimurja. Sintaksonomska analiza floristickoga sastava pokazala je da
istrazivane sume Medimurja pripadaju dvjema sumskim zajednicama -as.
Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 i Luzulo-Fagetum
sylvaticae Mausel 1937. Detaljnije je proucena as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
koja je u Medimurju najvecim dijelom zastupljena sa subas. luzuletosum
luzuloidis, a manjim dijelom sa subas. typicum. Obje su subasocijacije u
prostoru rasporedene mozaicno, od kojih subas. luzuletosum luzuloidis stoji u
sindinamskim odnosima s as. Luzulo-Fagetum sylvaticae. To ukazuje na smjer
sukcesijeprema postupnom zakiseljavanju povrsinskih slojeva tla.


Ufitogeografskom smislu bukove sume Medimurja pripadaju srednjoeuropskoj
fitogeografskoj provinciji.
Kljucne rijeci: bukove sume, Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
Luzulo-Fagetum sylvaticae, Medimurje, Hrvatska.


UVOD - Introduction


Iako prostor izmedu Drave i Mure u hrvatskome di-od kolino-submontanoga dijela montanoga pojasa sve
jelu Medimurja predstavlja ravnicu s nadmorskim visi-do altimontanoga pojasa, a na terenu stoje u bliskim
nama izmedu 120-340 m, u njegovu se sjeverozapad-sindinamskim odnosima. Ovdje ce biti detaljnije ana-
nom dijelu istice brdovita Zelezna gora, nadmorskih lizirana as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae, jer je tivisina
izmedu 200-340 m. To je bilo razlogom da se i u jekom istrazivanja o toj zajednici sakupljeno vise
Medimurju razvio montani pojas brdskih bukovih podataka.
suma. Kako iz navedenoga podrucja ne postoje nika-


Kako to navodi Th. Miiller (1989) sumska zajekvi
podaci o fitocenoloskim znacajkama, sastavu i gra


dnica Galio odorati-Fagetum sylvaticae najznacajnija
di montanih bukovih suma, one su posljednjih godina


je zajednica bukovih suma u srednjoj Europi. U nopodvrgnute
odgovarajucim istrazivanjima.


menklaturnom smislu, kao sto je poznato (usp. Th.
Sintaksonomskom analizom floristickoga sastava Miiller 1989; Wallnofer et al. 1993) prvi je ime
moglo se ustanoviti da se na prostoru Medimurja ra-"Asperulo-Fagetum" objavio Rub el (1930), a tek su
zvijaju dvije zajednice bukovih suma, i to suma bukve znatno kasnije Sougnez & Thill (1959) tu zajeds
lazarkinjom, as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae nicu objavili pod imenom as. Galio odorati-Fagetum
Sougnez et Thill 1959. i suma bukve s bekicom, iz Belgije i proucili u takvom obliku da je mogla biti
as. Luzulo luzuloidi-Fagetum sylvaticae Mausel 1937. opisana u skladu s kasnije donijetim sintaksonomskim
Obje su navedene sumske zajednice znacajne za sre-kodeksom (Barkman et al. 1986). Nije na odmet nadnjoeuropsku
fitogeografsku provinciju, a razvijaju se glasiti da je Riibel (1930: 140) osim as. "Asperuleto
odorae Fagetum" objavio jos i nekoliko drugih "fagetuma"
("Anemoneto nemorosae Fagetum", "Allieto


* Prof. dr. sc. Ivo Trinajstic. Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska (Croatia) ursini Fagetum ´, "Cariceto albae Fagetum", "Brome**
Doc. dr. sc. Josip Franjic & dipl. ing. Zeljko Skvorc, Zavod za su-to ramosi Fagetum" i "Acereto Fagetum"). Kasnije je


marsku genetiku i dendrologiju, Sumarski fakultet Sveucilista u


od navedenih imena jedino ime "Cariceto albae Fage


Zagrebu, Svetosimunska 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia),
E-mail: jozo.franjic@zg.tel.hr, zeljko.skvorc@zg.tel.hr tum" iskoristeno za imenovanje asocijacije Carici
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Trinajstic, J, Franjic. Z. Skvorc: SINTAKSQNIOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MEBIMURJA ... Sumarski list br. 1-2. CXXVII (2003), 3-9
/albael-Fagetum Riibel 30 ex Moor 52 em. Lohm. 53
(usp. Th. M ul 1 er 1989), odnosno Carici albae-Fageturn
Moor 1952 (usp. Wallnofer et al. 1993).


Za as. Galio odorati-Fagetum znacajan je razmjerno
siromasan floristicki sastav, ali on ipak znatno varira u
pojedinim uzim geografskim podrucjima i na razlicitim
tlima. Tako prema tabelarnim podacima koje donosi Th.
MiiHer (1989a) o floristickom sastavu i floristickoj
strukturi as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae, objavljene
su u srednjoj Europi cak 3394 fitocenoloske snimke.
S obzirom na raspon nadmorskih visina, as. Galio
odorati-Fagetum sylvaticae rasprostranjena je u Europi
od kolinoga (brezuljkastoga) i submontanoga dijela
montanoga pojasa, od nekih 100-150 m do altimontanoga
pojasa nadmorskih visina i do 1100 m.


Isto tako na velikom prostoru Europe as. Galio odorati-
Fagetum sylvaticae je i izrazito floristicki rasclanjena,
a u floristickom sastavu vaznu ulogu ima veliki


broj mahovina, te izvjestan broj mocvarnih vrsta kao
sto su Carex brizoides, Carex remota, Deschampsia
caespitosa, Equisetum telmateja i dr.


Analizom dosad poznatih podataka iz razlicitih dijelova
Europe i usporedbom s nasim podacima, mogli
smo ustanoviti da sastojine as. Galio odorati-Fagetum
sylvaticae u Medimurju pripadaju njenoj (kolino-) submontano-
montanoj varijanti zastupljenoj najvecim dijelom
subas. luzuletosum luzuloidis (tab. 1), koja mjestimicno
stoji u sindinamskim odnosima s as. Luzulo
luzuloidis-Fagetum sylvaticae, slicno kao i u mnogim
dijelovima srednje Europe.


Radi sto potpunijega prikaza bukovih suma Medimurja,
navedene su i dvije fitocenoloske snimke as.
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae (tab. 2), iako
smatramo da ce toj sumskoj zajednici tijekom buducih
istrazivanja biti potrebno posvetiti posebnu pozornost.


AS. Galio odorati-Fagetum sylvaticae SOUGNEZ ET THILL 1959 U MEDIMURJU


Ass. Galio odorati-Fagetum sylvaticae


Zajednica Galio odorati-Fagetum sylvaticae u Medimurju
proucavana u gospodarskoj jedinici Gornje
Medimurje Sumarije Cakovec na lokalitetima Drago


Sougnez et Thill 1959 in Medimurje


slavec breg, Vukanovec, Lokve, Glogovec i Tkalec na
podrucju Zelezne gore (si. 1), a floristicki sastav prikazanutablici
1 natemelju 11 fitocenoloskih snimaka.


Slika 1. Istrazivano podrucje (1 - snimke 1-4; 2 - snimke 7-8; 3 - snimke 5-6, 9-11)
Figure 1 Researched area - (1 relcves 1-4; 2 - relevcs 7-8; 3 - releves 5-6,9-11)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstic, J. Franjic. 1. Skvorc: SINTAKSONOMSKA ANALIZA BL´KOVIH SUMA MEfllMURJA . Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003). 3-9
Istrazivano podrucje predstavlja ostatke nekada-nacije od 5-35°, nadmorske visine od 200-340 m, sklosnjih
bukovih suma koje su dobrim svojim dijelom is-pa od 0,8-1,0 i srednje visine stabala od 25-30 m. Najkrcene
i kultivirane. Opcenito se radi o relativno malim bolje ocuvane sastojine nalaze se u predjelu Tkalec,
sastojinama povrsine od 0,99-9,06 ha, u dobi od odjelu 3a (4,54 ha) i 3b (9,06 ha) koje su pri kraju op


60-115 godina, ekspozicije sjeverne ili zapadne, inklihodnje
(100-115 godina).
Tablica 1. As. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Broj snimke (No. releve): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Subasocijacija (Subass.): luzuletosum luzuloidis typicum
Datum (Date): 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2001 2001 2001
Povrsina snimke (Area), (m2): 500 500 300 400 500 500 500 500 500 500 500
Nadmor. visina (Altitude), (m): 300 300 270 270 230 250 240 240 250 250 250
Nagib (Inclination), (°): 10 10 10 30 5 0 10 15 5 10 30
Ekspozicija (Exposition): SI SI SZ SZ SZ S
S SZ SZ I
Broj vrsta (No. of species): 33 38 35 20 32 18 33 29 22 29 21
Karakteristicne vrste as. i podsveze Galio odorati-Fagenion (Char. Ass. Suball.):
C Galium odoratum + 3 2 1 2 2 + 3 2 3 3
Dentaria bulbifera + + 1 3 + 2 + + 1
Polygonatum multiflorum + + . . + +
Circaea lutetiana + + + +
Rubus hirtus +
Diferencijalne vrste subas. luzuletosum luzuloidis (Diff. subass.):
A Cast arte a sativa +
B Castanea sativa + . . .
C Luzula luzuloides 2 + + + + + 1
Luzula pilosa + + + + + + +
Hieracium murorum 1 + . . + 3 2
Maianthemum bifolium 2 + + . + + +
Oxalis acetosella + + + + + +
Melampyrum sylvaticum + + +
Hieracium racemosum + + . . + +
Karakteristicne vrste sveze Fagion, reda Fagetalia i razreda Querco-Fagetea (Char. All., Order, Class.):
A Fagus sylvatica 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4
Quercus petraea 1 1 + . + +
Carpinus betulus 1 2 + +
Primus avium + +
Acer pseudoplatanus + +
Quercus cerris + +
Acer campestre +
B Fagus sylvatica 1 + + + + . + + + +
Sambucus nigra + 1 + + + + + -+
Prunus avium + + . . + + +
A cer pseudoplatanus + + + +
Acer platanoides + +
Carpinus betulus + +
Acer campestre +
Daphne mezereum +
Euonymus europaeus +
Ligustrum vulgare +
Tilia cordata +
Viburnum opulus +
C Viola reichenbachiana + + + + + + + + + -+
Asarum europaeum + + + + + . + + + + +
Anemone nemorosa + + + + + + 1 1 1
A thyrium filix-femina + + + 1 + + + + +
5
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 8     <-- 8 -->        PDF

inn i inn i


Sumarski ist br. I 2. CXXV11 (2003). 3-9


[. Trinajstic. J. Franjic. Z. Skvorc: S1NTAKSONOMSKA ANAL1ZA BUKOVIH SUMA MliOIMURJA


Ficaria verna + -+ +
Sanicula europaea + -1 2 f
Galeobdolon luteum + + + +
Carex sylvatica + + -+
Pulmonaria officinalis + + 4
Mycelis mural is + + + 1
Galium sylvaticum + + 1 +
Lathyrus vernus + + -
Euphorbia dulcis +
Vicia oroboides + + + +
Acer pseudoplatanus + + +
Fagus sylvatica + 2 2
Cyclamen purpurascens
Dryopteris filix-mas
Knautia drymeia
Salvia glutinosa
Hedera helix +
Hacquetia epipactis
Aruncus dioicus
Actaea spicata
Carex pilosa
Milium effusum
Melica unijlora
Moehringia trinervia
Acer campestre
Paris quadrifolia
Primus avium
Carex digitata
Corydalis solida
Carpinus betulus
-Cruciata glabra
Symphytum tuberosum +
Campanula trachelium
Scrophularia nodosa
Convallaria majalis
Tamus communis
+
+
Poa nemoralis
Lathyrus niger
Vinca minor +
Digitalis grandiflora 2
Vincetoxicum hirundinaria +
Neottia nidus-avis +
Pratilice (Comp.):
A Betula pendula
B Rubus fruticosus +
C Galium aparine + + + +
Ajuga reptans -+
Galeopsis tetrahit
Aegopodium podagraria
Solidago virgaurea
Veronica hederifolia
Veronica montana
A lliaria petiolata
Dactyl is glomerata
Stellaria media
Heracleum sphondylium
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Trinajstic. J. Franjic. Z. Skvorc: SINTAKSONOMSKA ANALIZA BUKOV1H SUMA MEBIMURJA ... Sumarski list br. 1-2. CXXV1I (2003). 3-9
ANALIZA FLORISTICKOGA SASTAVA - Floristic analysis


Kako se moze zamijetiti iz tablice 1 u koju je ukljuceno
11 fitocenoloskih snimaka, zabiljezeno je u okviru
as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae u Medimurju
ukupno 83 vrste. U pojedinim fitocenoloskim snimkama
zabiljezeno je izmedu 18 i 38 vrsta ili prosjecno
28,2 vrste po jednoj fitocenoloskoj snimci. U svih 11
snimaka zabiljezene su samo 3 vrste (Fagus sylvatica,
Galium odoratum i Viola reichenbachiana) ili 3,7 % od
sveukupnoga floristickog sastava. U preko 50 % (6/11)
snimaka zabiljezene su 22 vrste ili 26,5 % od sveukupnoga
floristickog sastava. U samo jednoj snimci zabiljezene
su 24 vrste ili 28,9 %, i to njih 20 u skupini karakteristicnih
vrsta i 4 u skupini pratilica.


Buduci da je as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae
tip podsveze Galio odorati-Fagenion, karakteristicne
vrste asocijacije i podsveze navedene su zajedno. Karakteristicne
vrste srednjoeuropske sveze Fagion, reda
Fagetalia i razreda Querco-Fagetea obuhvacaju ukupno
57 vrsta ili 68,7 % od sveukupnoga floristickog sastava.
Medu njima su jedino vrste Fagus sylvatica i
Viola reichenbachiana, kako je vec istaknuto, zastupljene
u svih 11 snimaka, dokjejos 11 vrsta zastupljeno
u preko 50 %, izmedu 6-10 snimaka.


Analizirane sastojine Galio odorati-Fagetum sylvaticae
iz Medimurja najvecim dijelom pripadaju subas.
luzuletosum luzuloidis, dakle jednom, prema pH reakciji
tla, slabo acidofilnom kompleksu koji je prikazan


snimkama 1 -8 (usp. tab. 1 i si. 2). Sve diferencijalne vrste
subasocijacije su razmjerno dobro zastupljene. Snimke
9-11 prikljucili smo tipicnoj subasocijaciji (subas.
typicum) za koju se, na temelju floristickoga sastava
moze pretpostaviti da se pedoloski uvjeti povrsinskih
slojeva tla priblizavaju neutralnoj reakciji (usp. tab. 1 i
si. 2). Najvjerojatnije se u oba slucaja radi upravo o vecem
ili manjem stupnju ispranosti povrsinskih slojeva
tla, pa se obje subasocijacije na terenu mozaicno izmjenjuju,
najcesce ovisno o nagibu terena. Na jace ispranim
dijelovima razvija se subas. luzuletosum luzuloidis, a na
manje ispranim ili tamo kuda se slijevaju hraniva iz
visih polozaja razvija se tipicna subasocijacija.


Pratilice nisu brojne. Zabiljezeno ih je samo 13 ili
15,7 % od sveukupnoga floristickog sastava. Najvecim
dijelom predstavljaju elemente antropogenih biotopa,
sto ukazuje na dobru prohodnost na relaciji okolne li-
vade i poljoprivredne kulture - sumske sastojine.


Medu drvecem i grmljem dominira bukva (F. sylva


tica), a pridolaze jos vrste Quercus petraea, Carpinus
betulus, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus
cerris i Acer campestre.


Sloj grmlja obuhvaca velik broj vrsta, ukljucujuci i
one iz sloja drveca, ukupno 12 vrsta, ali osim bukve jos
samo vrsta Sambucus nigra ima veci stupanj stalnosti,
dok je cak 6 vrsta zastupljeno u samo jednoj snimci.


L uzu lo-Fagetum sylva tica e


Galio odorati-Fagetum sylvaticae


-0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 5-©^-T),25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5


Slika 2. Ordinacijski dijagram fitocenoloskih snimaka
Figure 2 Ordination of the rcleves
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. Trinajstic. J. Franjic. Z. Skvorc: SINTAKSONOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MKBIMURJA Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003). 3-9
Sloj niskoga rasca dobro je razvijen i obuhvaca
ukupno 69 vrsta ili 83 % od sveukupnoga floristickog
sastava. U njemu su najvecim dijelom zastupljeni pripadnici
srednjoeuropskoga geoelementa, dok su vrste
znacajne za ilirske bukove sume sveze Aremonio-Fagion
- ilirikoidni elemeniti (usp. Trinajsti c 1992)
razmjero rijetki. To su Euphorbia dulcis, Vicia oroboides,
Cyclamen purpurascens, Knautia drymeia i
Hacquetia epipactis.


Tijekom fitocenoloskih istrazivanja bukovih suma
Medimurja utvrdena je i as. Luzulo luzuloidis-Fageturn
sylvaticae i to samo na dvije snimke (usp. tab. 2)
koja nije detaljnije analizirana.


RASPRAVA I ZAKLJUCAK


Za teoretska razmatranja o bukovim sumama na
podrucju Republike Hrvatske vaznoje ustanoviti kako
interpretirati fitogeografske znacajke bukovih suma iz
tri fitogeografski razlicita podrucja. Jedno je podrucje
onaj dio Hrvatske koji se prostire sjeverno od Save,
drugo je podrucje prostor izmedu Kupe i kopnene pa-
dine planinskoga lanca Velike Kapele, Velebita i Biokova,
te treci dio primorska padina navedenoga planinskoga
lanca.


U ovoj prigodi analiza bukovih suma odnosi se na
krajnji sjeverni dio Hrvatske, na prostor izmedu Drave
i Mure. Ta je analiza pokazala da u Medimurju bukove
sume pripadaju srednjoeuropskom kompleksu, sto je u
skladu i s najnovijim spoznajama o fitogeografskoj
rasclanjenosti sumske vegetacije Hrvatske (usp. Rau s
et al. 1992; Trinajstic 1995, 1998). Naime, na temelju
analize sveukupne vegetacije onoga dijela Hrvatske
koji se pruza sjeverno od Save, mogli smo doci
do zakljucka da to podrucje treba u fitogeografskom
smislu prikljuciti srednjoeuropskoj fitogeografskoj
provinciji, i to u zapadnom dijelu transalpinskom, a u
istocnom dijelu panonskom sektoru.


Upravo pripadnost bukovih suma sjeverne Hrvatske
srednjoeuropskoj provinciji potvrdila su i nedavno pro-


LITERATURA


Tablica 2. As. Luzulo luzuloidis-F agetum sylvaticae


Mausel 1937
Broj snimke (No. relevc): 1 2
Datum (Date): 2001 2001
Povrsina snimke (Area), (nf): 300 500
Nadmorska visina (Altitude), (m): 250 230
Nagib (Inclination), ("): 10 10
Ekspozicija (Exposition): Z SZ
Broj vrsta (No. of species): 11 8
A Fagus sylvatica 3 4
Castanea sativa 1 +
Quercus petraea +
B Fagus sylvatica +
Frangula alnus +
Castanea sativa +
C Luzula luzuloides 1 2
Hieracium murorum 1 1
Polytrichum commune 1 1
Luzula pilosa + +
Melampyrum sylvaticum + +
Fagus sylvatica +
Platanthera bifolia +
Gentiana asclepiadea +
Pteridium aquilinum +


- Discussion and conclusion
vedena fitocenoloska istrazivanja i analiza as. Caricipilosae-
Fagetum sylvaticae iz gorja koje se pruzaju izmedu
Save i Drave (usp. Trinajstic &Franjic 1999).


Prema podacima koje navodi Th. M ii 11 e r (1989) o
floristickom sastavu as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
o toj zajednici u srednjoj Europi objavljene su cak
3394 fitocenoloske snimke. S obzirom na raspon nadmorskih
visina, as. Galio odorati-F agetum sylvaticae
rasprostranjena je u Europi od kolinoga (brezuljkastoga)
i submontanoga dijela montanoga pojasa od nekih
100-150 m do altimontanoga pojasa nadmorskih visina
ido 1100 m.


Isto tako na velikom prostoru Europe as. Galio
odorati-F agetum sylvaticae je i izrazito floristicki rasclanjena,
a u floristickom sastavu vaznu ulogu ima velik
broj mahovina te izvjestan broj mocvarnih vrsta kao
sto su Carex brizoides, Deschampsia caespitosa, Equisetum
telmateja i dr.


Kako je prethodno istaknuto, u Medimurju je razvijena
njena submontano-montana varijanta zastupljena
najvecim dijelom subas. luzuletosum luzuloidis, koja
mjestimicno stoji u sindinamskim odnosima s as.
Luzulo luzuloidis-F agetum sylvaticae.


- References
Barkman, J. J., Moravec, J., Rauschert, S. Miiller, Th., 1989: 4. Verband: Fagion sylvaticae
1986: Code of Phytosociological Nomenclature Luquet 26. In E. Oberdorfer , 1992: Siiddeu2,
hed. Vegetatio67(3): 145-195 tsche Pflanzengesellschaften 2. Aufl. Textband:


s
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I. Trinajstic. J. Franjic, Z. Skvorc: S1NTAKSONOMSKA ANALIZA BL´KOVIH SUVIA MKBIMURJA ... Sumarski list br. I 2. CXXVII (2003). 3-9
193-249. Gustav Fischer. Jena-Stuttgart-New Trinajstic , I., 1995: Plantgeographical division of
York. forest vegetation of Croatia. Ann. Forest. 20(2):
37-66.


MiiHer, Th., 1989a: 4. Verband: Fagion sylvaticae
Luquet 26. In E. Oberdorfer , 1992: Siiddeu-Trinajstic , I., 1998: Fitogeografsko rasclanjenje
tsche Pflanzengesellschaften 2. Aufl. Tabellen-klimazonalne sumske vegetacije Hrvatske. Sum.
band: 417-580. Gustav Fischer. Jena-Stuttgart-list 122(9-10): 407-421.
New York.


Trinajstic, I., Franjic, J., 1999: Sume bukve s
Raus, B., Trinajstic, I., Vukelic, J., Medve-dlakavim sasom (Carici pilosae-Fagetum Oberdovic
, J., 1992: Biljni svijet hrvatskih suma. U dorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske. Sum. list


D. Raus (ed.): Sume u Hrvatskoj, 33-78. Zagreb. 123(7-8): 311-321.
Riibel, E., 1930: Pflanzengesellschaften der Erde. Wallnofer, S., Mucina, L. Grass, V, 1993:
Verlag Hans Huber. 464 s. Bern-Berlin.
Querco-Fagetea. In L. Mucina, G. Grabbi
err S. Wal lnofer: Die Pflanzengesellschaf


Sougnez, N., Thi 11, A., 1959: Carte de la vegeta


ten Osterreichs 3: 85-236. Gustav Fischer. Jena


tion de la Belgique (I.R.S.I.A.), planchette du


Stuttgart-New York.


Grupont 195W. Texte explicatif. 82 s. Bruxelles.
Trinajstic , I., 1992: Contribution to the phytogeographical
classification of the illyrian floral element.
Acta Bot. Croat. 51: 135-142.


SUMMARY: For a theoretical study of the beech forests in the territory of the Republic
of Croatia, it is important to determine how to interprete the phytogeographical characteristics
of the beech forests from three phytogeographically different areas. The first area is
the part of Croatia extending to the north from the Sava River, the second one is the region
between the Kupa River and the continental slope of the range of mountains Velika Kapela,
Velebit and Biokovo, and the third one is the coastal slope of the said range of mountains.


On this occasion the beech forest analysis refers to the upmost northern part of Croatia,
the area between the Drava and the Mura Rivers. This analysis showed that in Medimurje
the beech forests belong to the Central European complex, that is in conformity with the
comparatively recent and the latest knowledges of the phytogeographical division of forest
vegetation in Croatia (cf Raus et al. 1992; Trinajstic 1995, 2000). In fact, based on
the analysis of all vegetation in the part of Croatia extending to the north from the Sava
River, it was possible to conclude that in terms of the phytogeography the said region
should be added to the Central European phytogeographical province, and this to the
transalpine and Pannonian sectors in its western and eastern parts, respectively.


Such belonging of the beech forests from the northern Croatia to the Central European
province has been confirmed by the recent phytosociological reserach and analysis of the
as. Carici pilosae-Fagetum from the mountains extending between the Sava and the Drava
Rivers (cf Trinajstic & Franjic 1999).


According to the data provided by Th. Miiller (1989) on the floristic composition of the
as. Galio odorati-Fagetum, as many as 3394 vegetational releves have been published about
this association in the Central Europe. With respect to range of elevations, the as. Galio
odorati-Fagetum is distributed in Europe from the hilly and submontane zone in the montane
belt of about 100-150 m to the altimontane belt elevations as high as up to 1100 m.


Moreover, in the large space of Europe the as. Galio odorati-Fagetum is also markedly
divided floristically, and in its floristic composition an important role has a large number of
mosses, as well as a certain number of swampy species such as. Carex brizoides,
Deschampsia caespitosa, Equisetum telmateja and others.


As already pointed out, in Medimurje its submontane-montane variant is developed,
represented mostly by the subass. luzuletosum luzuloidis, which in places is in syndynamic
relations with the as. Luzulo-Fagetum.


Key words: beach forest, Galio odorati-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Fagetum sylvaticae,
Medimurje, Croatia.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 12     <-- 12 -->        PDF

® GcoTchaProdaja geodetskih instrumenata


Prodaja fotogrametrijske opreme EltCl RSS


Prodaja GPS-sustava


Servis


Uredska oprema,
crtaci pribor "Rotring"


Dalekozori i povecala
NIVELIRI
TEODOLITI


ZEISS


MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI


MJERNE VRPCE
MJERNI KOTACI
LASERSKE LIBELE


S TAMA/A


PLANIMETRI


- klasicni
- digitalni
GeoFENNEL


NIVELIRI
OPREMA


"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS


Milivoja Matoseca 3,10090 ZAGREB
tel/fax 01/3735-178, tel 3730-036