DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

[ZVORNI ZNANSTVENI CLANCJ - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 3-9
UDK 630* 188 (001)


SINTAKSONOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MEDIMURJA (HRVATSKA)


SINTAXONOMIC ANALYSIS OF BEACH FOREST OF MEDIMURJE (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIC*, Josip FRANJIC**, Zeljko SKVORC**


SAZETAK: U radii se navode rezultati jitocenoloskih istrazivanja bukovih
suma Medimurja. Sintaksonomska analiza floristickoga sastava pokazala je da
istrazivane sume Medimurja pripadaju dvjema sumskim zajednicama -as.
Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 i Luzulo-Fagetum
sylvaticae Mausel 1937. Detaljnije je proucena as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
koja je u Medimurju najvecim dijelom zastupljena sa subas. luzuletosum
luzuloidis, a manjim dijelom sa subas. typicum. Obje su subasocijacije u
prostoru rasporedene mozaicno, od kojih subas. luzuletosum luzuloidis stoji u
sindinamskim odnosima s as. Luzulo-Fagetum sylvaticae. To ukazuje na smjer
sukcesijeprema postupnom zakiseljavanju povrsinskih slojeva tla.


Ufitogeografskom smislu bukove sume Medimurja pripadaju srednjoeuropskoj
fitogeografskoj provinciji.
Kljucne rijeci: bukove sume, Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
Luzulo-Fagetum sylvaticae, Medimurje, Hrvatska.


UVOD - Introduction


Iako prostor izmedu Drave i Mure u hrvatskome di-od kolino-submontanoga dijela montanoga pojasa sve
jelu Medimurja predstavlja ravnicu s nadmorskim visi-do altimontanoga pojasa, a na terenu stoje u bliskim
nama izmedu 120-340 m, u njegovu se sjeverozapad-sindinamskim odnosima. Ovdje ce biti detaljnije ana-
nom dijelu istice brdovita Zelezna gora, nadmorskih lizirana as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae, jer je tivisina
izmedu 200-340 m. To je bilo razlogom da se i u jekom istrazivanja o toj zajednici sakupljeno vise
Medimurju razvio montani pojas brdskih bukovih podataka.
suma. Kako iz navedenoga podrucja ne postoje nika-


Kako to navodi Th. Miiller (1989) sumska zajekvi
podaci o fitocenoloskim znacajkama, sastavu i gra


dnica Galio odorati-Fagetum sylvaticae najznacajnija
di montanih bukovih suma, one su posljednjih godina


je zajednica bukovih suma u srednjoj Europi. U nopodvrgnute
odgovarajucim istrazivanjima.


menklaturnom smislu, kao sto je poznato (usp. Th.
Sintaksonomskom analizom floristickoga sastava Miiller 1989; Wallnofer et al. 1993) prvi je ime
moglo se ustanoviti da se na prostoru Medimurja ra-"Asperulo-Fagetum" objavio Rub el (1930), a tek su
zvijaju dvije zajednice bukovih suma, i to suma bukve znatno kasnije Sougnez & Thill (1959) tu zajeds
lazarkinjom, as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae nicu objavili pod imenom as. Galio odorati-Fagetum
Sougnez et Thill 1959. i suma bukve s bekicom, iz Belgije i proucili u takvom obliku da je mogla biti
as. Luzulo luzuloidi-Fagetum sylvaticae Mausel 1937. opisana u skladu s kasnije donijetim sintaksonomskim
Obje su navedene sumske zajednice znacajne za sre-kodeksom (Barkman et al. 1986). Nije na odmet nadnjoeuropsku
fitogeografsku provinciju, a razvijaju se glasiti da je Riibel (1930: 140) osim as. "Asperuleto
odorae Fagetum" objavio jos i nekoliko drugih "fagetuma"
("Anemoneto nemorosae Fagetum", "Allieto


* Prof. dr. sc. Ivo Trinajstic. Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska (Croatia) ursini Fagetum ´, "Cariceto albae Fagetum", "Brome**
Doc. dr. sc. Josip Franjic & dipl. ing. Zeljko Skvorc, Zavod za su-to ramosi Fagetum" i "Acereto Fagetum"). Kasnije je


marsku genetiku i dendrologiju, Sumarski fakultet Sveucilista u


od navedenih imena jedino ime "Cariceto albae Fage


Zagrebu, Svetosimunska 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia),
E-mail: jozo.franjic@zg.tel.hr, zeljko.skvorc@zg.tel.hr tum" iskoristeno za imenovanje asocijacije Carici