DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPCENJE PRELIMINARY COMMUNICATION Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 35-44
UDK 630* 325 + 851


VRIJEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PREMA VRSTI
SIJEKA U SJECINAMA BJELOVARSKE BILOGORE


VALUABLY CHARACTERISTICS OF COMMON BEECH TREES WITH REGARD
TO THE TYPE OF FELLING IN CUTTING AREAS OF BJELOVAR BILOGORA


Marinko PRKA*


SAZETAK: U radu su istrazivane indeksne vrijednosti stabala glede prsnogpromjera
i vrste sijeka. Istrazivanja su provedena na 772 primjerna stabla
u 12 objekata i 15 sijekova, starijih i zrelih bukovih sastojina gospodarske


jedinice Bjelovarska Bilogora.
Analizirana su ukupna postotna odstupanja planiranih i ostvarenih postotnih
udjela furnirskih trupaca, trupaca za ljustenje i pilanskih trupaca 1 klase
prema starosti sjecine i vrsti sijeka. Istrazivanjimaje obuhvaceno 70 bukovih
sjecina gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora, starosti od 51 do 131 godine,
u razdoblju od gotovo trigodine.
Utvrdena je ovisnost indeksnih vrijednosti bukovih stabala po debljinskim
stupnjevima i vrsti sijeka. Nize indeksne vrijednosti stabala proreda ipripremnog
sijeka, u odnosu na indeksne vrijednosti stabala naplodnog i dovrsnog
sijeka ukazuju na losiju sortimentnu strukturu unutar pojedinog debljinskog
stupnja kodproreda i pripremnog sijeka. Te su razlike posljedica kriterija odabiranja
stabala za sjecu (doznaku) kojim provodimo propisanu vrstu sijeka.


Kao prakticna vrijednost rezultata istrazivanja istice se mogucnost smanjenja
velicine uzorka kod oblikovanja baza podataka za izradu sortimentnih
tablica koje bi uvazavale vrstu sijeka kaojedan od ulaza.


Analiza ukupnih odstupanja planiranih i ostvarenih postotnih udjela najkvalitetnijih
drvnih sortimenata po sjecinama ukazuje na znatne razlike kod
odredenih drvnih sortimenata i vrsta sijeka.


Predlaze se da kod izrade buducih sortimentnih tablica (po europskim
normama) jedan od ulaza bude i vrsta sijeka, uzprethodno ispitivanje odnosa
drvnih sortimenata prema vrsti sijeka ovom metodom.


Kljucne rijeci: bukovesjece, kakvocastabala, sortimentnastruktura,
sortimentne tablice, indeksne vrijednosti bukovih stabala


1. UVOD - Introduction
Tablice udjela sumskih sortimenata u etatu (sortisljedica
biotskih i abiotskih cimbenika. Sumarska opementne
tablice) vazan su alat sumarske operative. Na-rativa prizeljkuje sortimentne tablice sa sto manje ulazalost
njihova izrada, preciznost i prakticna primjena za. Medutim, jedinstvene tablice drvnih sortimenata za
povezana je s velikim i brojnim teskocama, koje su po-Republiku Hrvatsku morale bi obuhvatiti citav niz


cimbenika koji se, ponajprije, odnose na razlike u bonitetu
sastojina.


* Mr. sc. Marinko Prka, dipl. ing. sum. - Sumarija Bjelovar,
Broj ulaznih parametara sortimentnih tablica mogu-


Uprava suma Podruznica Bjelovar, Forest Office Bjelovar,


ce je smanjiti ako se neki kriteriji utvrde prije njihove


Forest Administration Bjelovar
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PREMA VRSTI SIJEKA U SJECINAMA ... Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003), 35-44
izradc. Uz razlike u bonitetima nasih proizvodnih sastojina,
glavni cimbenici koji utjecu na njihovu sortimentnu
strukturu posljedica su naseg gospodarenja tim sastojinama.
Osnovu nasega djelovanja na sortimentnu
strukturu sastojine koju planiramo ostvariti cirri, vezano
uz zivotnu dob sastojine, vrsta sijeka i kriterij odabiranja
stabala kojim provodimo propisanu vrstu sijeka.


Jedan od nacina izrade sortimentnih tablica, u zemljama
gdje pri odredivanju kakvoce i vrijednosti sortimenata
odlucuju pored dimenzija i dozvoljene greske,
je grupiranje primjernih stabala relativno malih uzoraka
(200-300 stabala) u stupnjeve kakvoce (najcesce 3
ili 5 stupnjeva kakvoce, npr. dobra-srednja-slaba) stabala
i sastojina (Rebul a 1996).


Misljcnja smo da je kod jednodobnih bukovih
sastojina, kojima se normalno gospodari po nacelima
njege suma, takvo razvrstavanje u znacajnijoj mjeri
ostvareno primjenom kriterija kod odabiranja stabala
za sjecu (doznaku) kojom provodimo propisanu vrstu
sijeka. Iz ovoga proizlazi da se kod izrade sortimentnih
tablica smanjenje varijabilnosti kakvoce stabala, umjesto
podjelom na stupnjeve kakvoce, moze postici uvazavanjem
vrste sijeka kao jednog od ulaza u sortimentne
tablice.


Na kolicinu i kakvocu sortimenata kod bjelogoricnih
vrsta drva bitno utjece raznolikost habitusa i pojavnost
gresaka na i u stablu. Iskljucivsi nasljedne znacajkc,
habitus i greske su najcesce posljedica uvjeta u
kojima je stablo i cijela sastojina rasla od nastanka do
vremena sjece. Za svaki drvni sortiment odredene su


(Hrvatskim normama proizvoda iskoristavanja suma)


najmanje dimenzije te vrsta, velicina i broj dozvoljenih


gresaka. Najmanje su dimenzije drvnih sortimenata u
tijesnoj vezi s prsnim promjerom i visinom stabla. Pojavnost
gresaka, njihova velicina i brojnost, slucajnog
je karaktera i nije u korelaciji ni sa jednim mjerljivim
parametrom stabla (S t e f a n c i c 1997).


Osnovni problem koji se javlja pri istrazivanju sortimentne
strukture proizlazi iz cinjenice da vrlo malo
stabala sadrzi svc sortimente, koji sc glede njegova
prsnog promjera mogu ocekivati. Takva, nepotpuna
struktura sortimenata pojedinog stabla nije nuzno pokazatelj
njegove male kakvoce, jer stablo moze sadrzavati
samo jedan ili dva razlicita sortimenta tehnicke
oblovine i biti visoke kakvoce. Posljedica te pojave je
grupiranje snimljenih podataka u dva odvojena oblaka
kroz koje nije opravdano poloziti jednu liniju izjednacenja(
Vuletic 1999).


To nas je navelo da pri razmatranju medusobnih odnosa
sortimentnih struktura po vrsti sijeka pokusamo
pronaci znacajku koju imaju sva stabla, bez obzira na
postotni udio drvnih sortimenata. Dosli smo do zakljucka
da je jedina znacajka koja se moze pridruziti svim
stablima njihova vrijednost.


Vrijednost drvnih sortimenata mijenja se s obzirom
na promjene u drustvu, tehnologiji te zbog drugih cimbenika.
Zbog toga novcane jedinice nisu primjerene,
vec su bolji (trajniji) razni faktori i omjeri koji iskazuju
relativni odnos medu vrijednostima pojedinih sortimentnih
razreda. Pretpostavka da se zbog konjukture
jednoznacno mijenjaju sve cijene samo je djelomicno
tocna. Pri promjeni konjukture mijenja se odnos cijena
kakvocnih razreda, te je ta promjena konstantna, a ova
pretpostavka najbolja (R e b u 1 a 1996).


2. OBJEKTI I METODA ISTRAZIVANJA - Objects and method of research
Podaci su prikupljani izmjerama na 772 primjerna
stabla u 12 objekata i ukupno 15 navrata (sijekova).
Istrazivanjem je obuhvaceno 126 stabala u proredama,
229 stabala u pripremnom sijeku, 132 stabla u naplodnom
sijeku i 285 stabala u dovrsnom sijeku.


Svi istrazivani objekti pripadaju gospodarskoj jedinici
Bjelovarska Bilogora, ekolosko gospodarskom tipu
II-D-11 i uredajnom razredu bukve s ophodnjom od
100 godina. Raspodjela broja izmjerenih primjernih
stabala po objektima istrazivanja i vrsti sijeka vidi se iz
tablice 1. Vidljivo je da su istrazivane sastojine starije
od dvije trecine ophodnje te da prema dobi i stadiju
razvoja pripadaju u starije i zrele sastojine.


Doznaka stabala za sjecu izvrsena je u sklopu normalnog
proizvodnog procesa, neovisno o ovim istrazivanjima.
Primjerna su stabla odabrana iz doznacenih
stabala polaganjem najcesce dvije, medusobno okomitc
linije po azimutu. Na terenu su izmjerene sve potrebne


velicinc kako bi se izracunali apsolutni i postotni udjeli
drvnih sortimenata do 7 cm promjera, s korom za svako
primjerno stablo. Razvrstavanje drvnih sortimenata u
razrede kakvoce obavljeno je prema Hrvatskim normama
proizvoda iskoristavanja suma. Oblikovanje baze
podataka i matematicko-statisticka obrada obavljene su
softverskim programom Microsoft Excel 97.


Da bi preko vrijednosti stabala izrazili njihovu kakvocu
te je mogli usporediti po debljinskim stupnjevima
i vrsti sijeka, upotrijebili smo indeksne cijene. Slicne
kategorije predlazu razni autori pod raznim imenima
omjer vrijednosti (S v e 11 i c i c 1983), koeficijent vrijednosti
(Svetlicic 1983, Cop 1983), a najpoznatiji su
njemacki mjerni brojevi (Messzahlen). U praksi je to sastavni
dio dugorocnih ugovora izmedu sumarstva i drvne
industrije u Svicarskoj, Austriji i Njemackoj, katkada
u cijelosti prepisanih u normu (R c b u 1 a, 1996).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNn /NACAJKH HUKOV1H STABALA PREMA VRSTI SIJEKA U SJbClNAMA ... Sumarski list br. 1- 2. CXXVII (2003), 35-44
Tablica 1: Distribucija broja izmjcrenih primjernih stabala po objektima istrazivanja i vrsti sijeka
Table 1: Distribution of number measured exemplary trees in object of research and type of felling


Broj stabala Broj doznacenih Postotak stabala


Vrsta sijeka


Odjel/odsjek Starost (god) u uzorku stabala bukve u uzorku


Type of


Forest block Age (years) Number of Number of marked Percentage of trees


felling


trees in sample beech trees in sample
20d 104 dovrsni 41 394 10,4%
21a 104 dovrsni 69 1201 5,7 %
75a 99 dovrsni 51 547 9,3 %
83a 102 dovrsni 37 445 8,3 %
89b 85 dovrsni 21 145 14,5%
155f 98 dovrsni 49 953 5,1 %
166c 110 dovrsni 17 135 12,6%
Dovrsni sijek - Final felling 285 3820 7,5 %
21a 103 naplodni 103 2112 4,9 %
83a 100 naplodni 29 166 17,5 %
Naplodni sijek - Seeding felling 132 2278 5,8 %
21a 101 pripremni 128 1166 11.0 %
42a 107 pripremni 60 456 13.2%
42c 94 pripremni 41 394 10,4%
Pripremni sijek - Preparatory felling 229 2016 11,4%
7c 91 proreda 60 292 20,6 %
80b 70 proreda 16 46 34,8 %
82a 88 proreda 50 159 31,4 %
Proredc-thinning felling 126 497 25,3 %
Sveukupno - Total 772 8611 9,0 %


Do indeksnih cijena dosli smo na slican nacin na njem cijene odredenog drvnog sortimenta s iznosom
koji se formiraju cijene drvnih sortimenata. Cijena I cijene I klase pilanskih trupaca bukve srednjeg debljinklase
pilanskih trupaca bukve srednjeg debljinskog skog razreda. Indeksne cijene prema mjestu primjene
razreda uzeta je kao bazna jedinicna vrijednost (indeks vide se iz tablice 2.
1,00), a sve ostale indeksne cijene dobivene su dijelje-


Tablica 2: Indeksne cijene sumskih sortimenata
Table 2: Index prices of timber assortments


Sortimcnt Indeksna cijena ´"franko" - Index price "franko"


Assortment ´ na panju - on stump oboreno - cut down izradeno - work up cesta - road vagon - wagon
F 2.30 2,26 2,20 2,04 1,89
L 1,76 1,74 1,71 1,61 1,52
I klasa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
II klasa 0,65 0,67 0,68 0,73 0,77
ID klasa 0,37 0,39 0,42 0,50 0,57
Ogrjev 0,35 0,36 0,38 0,38 0,45
Gule 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04


Indeksne vrijednosti za svako primjerno stablo do-va sortimenta (furnirske trupce, trupce za ljustenje i
bili smo mnozenjem indeksne cijene svakog sortimenpilanske
trupce I klase) prema starosti sjecine i vrsti
ta s njegovim postotnim udjelom u neto obujmu prim-sijeka. Istrazivanjima je obuhvaceno 70 sjecina na pojernog
stabla. Nakon toga smo regresijskom analizom drucju Sumarije Bjelovar u razdoblju od gotovo tri goizjednacili
indeksne vrijednosti stabala po vrsti sijeka dine (1.1. 2000 - 30. 9. 2002). Od navedenih se sjecina
jednadzbama drugoga reda (parabolom) opceg oblika: 48 odnosi na prorede, pet na pripremne sijekove, se-


dam na naplodne sijekove i deset na dovrsne sijekove.


y = a + bx +cx2.


Starost sjecina koje su razmatrane u ovom dijelu istra


Isto tako, promatrali smo ukupna odstupanja plani


zivanja kretala se od 51 do 131 godine.


ranih i ostvarenih postotnih udjela tri najvrednija buko
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Prka: VRUEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PREMA VRST1 SIJEKA U SJECINAMA Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003), 35-44
3. REZULTATI ISTRAZIVANJA - 3. Research results
Sve indeksne cijene pojedinih drvnih sortimenata iz
tablice 2 ukazuju na njihove medusobne vrijednosne
odnose. Medutim, kako trosak sjece, izrade, privlacenja
i prijevoza tereti jednako isti obujam furnira i III
klase pilanskih trupaca, medusobni odnosi cijena izmedu
drvnih sortimenata se mijenjaju od prodaje na
panju do glavnog stovarista. Zbog navedenog smo za
racunanje indeksnih vrijednosti nasih primjernih sta


y = - 0,0009 X" + 0,0753 x - 1.0138


R:
= 0.4363


30 40 50


Prsni promjer - D.b.h. (cm)


Slika 1: Indeksne vrijednosti stabala u proredama
Figure 1: Trees index values in thinning felling


Parametri regresijske analize nalaze se u priloguovog rada (Prilog 1: Parametri regresijske analize) izkojega se, kao i iz slika od 1 do 5, vidi da je postignutajaka korelacija, osim kod dovrsnoga sijeka gdje je jacina
korelacije izmedu srednje i jake. Primjenom neke


y = - 0.0007 x- + 0.0756 x


R:
= 0,4037


- 0.90000


40 50 60


Prsni promjer - D.b.h. (cm)


Slika 3: Indeksne vrijednosti stabala u naplodnom sijeku
Figure 3: Trees index values in seeding felling


Rasprostiranje indeksnih vrijednosti primjernih stabala
kod pojedine vrste sijeka, ovisno o prsnom pro


bala upotrijebili indeksne cijene "na panju", iako njihov
raspon (0,06-2,30) negativno utjece na koeficijente
korelacije kod regresijske analize.


Indeksne vrijednosti stabala izrazene na ovaj nacin
same za sebe ne govore nista i nemaju nikakvu prakticnu
vrijednost. One nam sluze da spoznamo medusobne
odnose kakvoce primjernih stabala s obzirom na
debljinski stupanj i vrstu sijeka.


-0.0003 x" + 0.0429 x - 0.518


1.20000
RJ =0,5183
3 i.ioooo
"§> 1.00000
§ 0.90000
7 0.80000 I ® ´—
gc
0.70000
» %* 8 .
^S 0.60000
> 0.50000
´J:
-gc
0.40000
0.30000 !*!
30 35 40 45 50


Prsni promjer-D.b.h. (cm)


Slika 2: Indeksne vrijednosti stabala u pripremnom sijeku
Figure 2: Trees index values in preparatory felling


druge kategorije indeksnih cijena (sumska cesta, vagon)
ciji je raspon manji, a oblak rasprostiranja indeks


nih vrijednosti uzi, koeficijenti korelacije rastu do granice
vrlo jake korelacije (0,750 za pripremni sijek).


y = -0,0005 x + 0.0598 x- 0.804
RJ


= 0.246


1.50000


"g 1.30000


OQ


-§ 1.10000


c 0.90000
o
C^lt´,5«r»«~*TT;>4


^B 0.70000


>* . . *. !S


>


´\ \ ***»» " *» »* *


-* 0.50000


V
20 30 40 50 60


Prsni promjer - D.b.h. (cm)


Slika 4: Indeksne vrijednosti stabala u dovrsnom sijeku


Figure 4: Trees index values in final felling


mjeru te funkcije i linije izjednacenja vide se na slikama
1 do 4.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PRKMA VRSTI SIJEKA U SJECINAMA . Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 35-44
SUMMARY OUTPUT PROREDE
Regression Statistics
Multiple R 0.660500075
R Square 0.436260349
Adjusted R Square 0.42709385
Standard Error 0. 103162505
Observations 126
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 1.013015359 0.50650768 47.59291173 4.91284E-16
Residual 123 1.309027801 0.010642502
Total 125 2.32204316
Coefficients Standard Error tStat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -1.013784149 0.175334142 -5.782012188 5.72028E-08 -1.360847197 -0.6667211 -1.360847197 -0.6667211
X Variable 1 0.075348436 0.009093593 8.285881883 1.6868 IE-13 0.057348233 0.093348638 0.057348233 0.093348638
X Variable 2 0.000853543 0.000113951 -7.490454925 1.15769E-11 -0.001079102 -0.000627985 -0.001079102 -0.000627985
SUMMARY OUTPUT PRIPREMNI SIJ = K
Regression Statistics
Multiple R 0.719949915
R Square 0.518327881
Adjusted R Square 0.514065296
Standard Error 0.124695542
Observations 229
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 3.781493447 1.890746723 121.5994204 1.41553F.-36
Residual 226 3.514069048 0.015548978
Total 228 7.295562495
Coefficients Standard Error tStat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -0.517951045 0.151319994 -3.422885719 0.00073546 -0.816129478 -0.219772612 -0.816129478 -0.219772612
X Variable 1 0.042934032 0.008256491 5.200033887 4.45779E-07 0.026664487 0.059203578 0.026664487 0.059203578
X Variable 2 0.000341154 0.000110277 -3.093619084 0.002226524 -0.000558456 -0.000123852 -0.000558456 -0.000123852
SUMMARY OUTPUT NAPLODNI SUE K
Regression Statistics
Multiple R 0.635374325
R Square 0.403700532
Adjusted R Square 0.394455579
Standard Error 0.171757121
Observations 132
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 2.576404888 1.288202444 43.66712656 3.29196E-15
Residual 129 3.805565613 0.029500509
Total 131 6.381970501
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -1.165819578 0.263817958 -4.419030408 2.08031E-05 -1.687789705 -0.643849451 -1.687789705 -0.643849451
X Variable 1 0.075585759 0.011622923 6.503162956 1.57432E-09 0.052589529 0.098581989 0.052589529 0.098581989
X Variable 2 0.000691011 0.000125516 -5.505366684 1.9122E-07 -0.000939347 -0.000442675 -0.000939347 -0.000442675
SUMMARY OUTPUT DOVRSNI SUEK
Regression Statistics
Multiple R 0.495951562
R Square 0.245967952
Adjusted R Square 0.240620207
Standard Error 0.198273348
Observations 285
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 3.61631712 1.80815856 45.99470445 5.15184E-18
Residual 282 11.08607437 0.03931232
Total 284 14.70239149
Coefficients Standard Error tStat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95.0%
Intercept -0.804031644 0.202399316 -3.972501792 9.03692E-05 -1.202436539 -0.405626749 -1.202436539 -0.405626749
X Variable 1 0.059801305 0.00830993 7.196366602 5.60916E-12 0.043443953 0.076158658 0.043443953 0.076158658
X Variable 2 0.000521559 8.41739E-05 -6.196210358 2.04348E-09 -0.000687248 -0.000355871 -0.000687248 -0.000355871
SUMMARY OUTPUT UKUPNO
Regression Statistics
Multiple R 0.720106201
R Square 0.51855294
Adjusted R Square 0.517300802
Standard Error 0.168521629
Observations 772
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 23.52243076 11.76121538 414.1340181 8.7079E-123
Residual 769 21.83924583 0.028399539
Total 771 45.36167659
Coefficients Standard Error tStat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -0.805189043 0.083424604 -9.651697466 6.97512E-21 -0.968955993 -0.641422092 -0.968955993 -0.641422092
Variable 1 0.056928342 0.003884161 14.65653481 4.47605 E-43 0.049303527 0.064553158 0.049303527 0.064553158
X Variable 2 -0.000477563 4.32907E-05 -11.03154165 2.26706E-26 -0.000562545 -0.000392581 -0.000562545 -0.000392581
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 42     <-- 42 -->        PDF

rka: VRUEDNOSNE ZNACAJKE BUK.OVIH STABALA PREMA VRST] SIJEKA U SJECINAMA Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 35-44


Indcksne vrijednosti svih obuhvacenih primjernih
stabala vide se iz slike 5, gdje je zbog najveceg broja
stabala u uzorku postignuta i najjaca korclacija.


y - -0.0005 x + 0.0569 x- 0.8052


R:
= 0.5186


-


v;:y:.i. ; ´
- ill**!. I*. !!..


Prsni promjer- D.b.h. (cm)


Slika 5: Indcksne vrijednosti stabala ukupno
Figure 5: Trees index value in all type of felling


1.0000


L


0.9000


"5


0.8000


5


0.7000 -


Iz slike 6 vidi se medusobni odnos indeksnih vrijednosti
stabala ovisno o vrsti sijeka i debljinskome
stupnju. Promatrajuci krivulje na slici 6 mogu se uociti
neke znacajke linija izjednacenja s obzirom na debljinski
stupanj, odnosno prsni promjer primjernih stabala.
Sve cetiri linije izjednacenja imaju gotovo iste vrijednosti
do prsnog promjera od priblizno 30 cm (najmanja
dimenzija pilanskih trupaca I klase).


Nakon toga, linije izjednacenja naplodnoga i dovrsnoga
sijeka poprimaju vece, a linije izjednacenja proreda
i pripremnog sijeka manje indeksne vrijednosti
stabala. Linije izjednacenja proreda i pripremnog sijeka
zadrzavaju iste vrijednosti do prsnog promjera od
priblizno 40 cm (najmanja dimenzija furnirskih trupaca),
a nakon toga indeksne vrijednosti stabala u proredama
padaju.


Uzroci ovakvih medusobnih odnosa linija izjednacenja
indeksnih vrijednosti stabala nalaze se u kriterijima
selekcije (doznake) stabala za sjecu kojima se rukovodimo
prilikom provedbe propisane vrste sijeka.


i 0.6000 .
2
0.5000 .´
1 0.4000
0.3000 -
|
0.2000 0,1000
S
0,0000 22,5
27.5 32,5 .37.5 42,5 47.5 52,5 57.5 62,5 67.5
"""" Prorede (spacing) 0,2494 0,4128 0.5335 0,6115 0.6468 0,6395 0,5894 0,4967 0,3613
""" Pripremni sijek {preparatory) 0,2752 0,4044 0.5 167 0,6118 0,6898 0,7508 0,7947 0.8215
N´aplodni sijck (seeding) 0,1850 0.3902 0.560S 0,6969 0,7984 0,8654 0,8978 0.8957 0.8590 0.7878
— Dovrsni sijek (Jim /) 0,2775 0,4461 0.5S86 0,7051 0,7955 0,8598 0,8980 0,9101 0.8962 0.8562
Dcbljinski stupanj -Diameter class (cm)
Slika 6: Ovisnost indeksnih vrijednosti stabala o debljinskom stupnju i vrsti sijeka
Figure 6: Dependence of the tree index value on the diameter class and the type of felling


|


Kod uzitaka prethodnog prihoda, odnosno prihoda
proreda, rukovodimo se gotovo iskljucivo kriterijem
selekcije, tc su upravo stabla vecih dimenzija i njihove
manje indeksne vrijednosti (manji udio kvalitetnijih
drvnih sortimenata) uzrokom manjih indeksnih vrijednosti
u desnom dijelu linije izjednacenja.


Kod provodenja pripremnog sijeka utjecaj kriterija
selekcije kod odabiranja stabala za sjecu jos se dijelom
primjenjuje, ali gubi na vaznosti.


Pri odabiru stabala za sjecu u naplodnom i dovrsnom
sijeku ne rukovodimo se kriterijem selekcije, vec


naplodenjem i stanjem pomlatka. Uz to, stabla koja su
docekala naplodni i dovrsni sijek tijekom stotinjak godina
svoga zivotnog vijeka "prezivjela" su desetak
odabira primjenom kriterija selekcije (od njega i ciscenja,
proreda do pripremnog sijeka) te je za ocekivati
njihovu vecu kakvocu.


Prakticnu vrijednost rezultata ovih istrazivanja nalazimo
u mogucnosti smanjenja broja primjernih stabala
koja je na terenu potrebno izmjeriti, kako bi se
oblikovala baza podataka za izradu sortimentnih tablica
prema vrsti sijeka. Iz slike 6 vidi se da se stabla prs
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PREMA VRSTI SIJEKA U SJECINAMA Sumarski list br. 1- 2, C´XXVII (2003). 35-44
nog promjera od 10 do 30 cm mogu uvrstiti u baze podataka
svih vrsta sijekova. Za prsne promjere od 31 do
40 cm moraju se oblikovati dvije baze podataka, a za
vrijednosti prsnih promjera preko 41 cm tri baze poda


taka. Mogucnost uporabe izmjerenih primjernih stabala
za izradu sortimentnih tablica po vrsti sijeka vidi se
iz tablice 3.


Tablica 3: Mogucnost upotrebe primjernih stabala za oblikovanje baza podataka po vrsti sijeka
Table 3: Possibility for using exemplary trees for forming databases by the type of felling


Za izradu sortimentnih tablica
po vrsti sijeka u:
For assortment tables by
type of felling:


mogu se koristiti stabla d , 30 izmjerena u:
can be used trees B.H.D. measured in:


d ,,30 10-30 cm 31 - 40 cm
proreda sva stabla prorcda + pripremni
pripremni sijek sva stabla proreda + pripremni
naplodni sijek sva stabla naplodni + dovrsni
dovrsni sijek sva stabla naplodni + dovrsni


>40cm
proreda
pripremni
naplodni + dovrsni
naplodni + dovrsni


Rezultati ovih istrazivanja ukazuju da bi sortimentne
tablice izradene s obzirom na vrstu sijeka bile preciznije
i primjenjive u praksi. Sudeci prema ovim rezultatima
trebalo bi za bukove sastojine izraditi sortimentne
tablice za prorede, tablice za pripremni sijek i
tablice za naplodni (naknadni) i dovrsni sijek.


Povecanjem broja izmjerenih primjernih stabala
(velicine uzorka) razlike izmedu indeksnih vrijednosti
stabala proreda i pripremnog sijeka vjerojatno bi se
smanjile. To bi omogucilo oblikovanje jedinstvenih
sortimentnih tablica za prorede i pripremni sijek. Ova
pretpostavka cini se prihvatljivom ako se zna da se
neki autori (Duricic 1994) umjesto termina pripremnog
sijeka zalazu za uvodenje pojma pripremnog razdoblja
kojim se uspostavlja veza izmedu proreda i pripravnog
razdoblja. Na istrazivanom podrucju sumar-


U So 20.00%
O Dovrsni sijek {finalfelling)
O Pripremni sijek (preparatory2 v.
B % 15.00%
.§ ´"
c 3>


ska operativa te spoznaje koristi provodeci zadnju proredu
kao pripremu sastojine za naplodenje.


Rezultate istrazivanja indeksnih vrijednosti bukovih
stabala ovisno o vrsti sijeka provjerili smo na posredan
nacin, prateci ukupna odstupanja planiranih i ostvarenih
postotnih udjela najkvalitetnijih sortimenata u bukovim
sjecinama razlicite starosti i razlicitim vrstama sijeka.
Kako sortimentne tablice koje su trenutno u uporabi ne
uvazavaju vrstu sijeka kao jedan od ulaza, promatrali
smo ukupna postotna odstupanja po sjecinama za furnirske
trupce, trupce za ljustenje i pilanske trupce I klase u
proredama, pripremnom, naplodnom i dovrsnom sijeku.
Ogranicili smo se na ova tri razreda kakvoce bukove
tehnicke oblovine zbog njihovog najveceg utjecaja na
indeksne vrijednosti stabala.


Naplodni sijek (seeding felling)
felling) A Prorede (thinning felling)


o


10.00%


.3 S"


5.00"-,, H.


rx


5^ A O


0.00% -ii^


ST


W) 30 A ^ (i 120 Q (T30
_j\ AA OD


-5.001% A


o -~ ´±&


A


CT3 ^J10.00%


Starost sastojine u vrcmenu sjece (god) - Stand age in time of felling (years)


Slika 7: Odstupanje planskih i ostvarenih postotnih udjela furnirskih trupaca prema vrsti sijeka
Figure 7: Deviation between planned and realized percentage share of veneer logs with regard to
type of felling
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNE ZNACA.IKE BUKOVIH STABALA PREMA VRSTI SIJEKA U SJECINAMA ... Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 35-44
U razdoblju od 1. 1. 2000. do 30. 9. 2002. godine u je dovrsni sijek proveden u deset sjecina. Odstupanja


okviru redovnog proizvodnog procesa Sumarije Bjelovar,
praceno je odstupanje ostvarenih postotnih udjela
bukovih drvnih sortimenata od planiranog, po sortimentnim
tablicama koje su trenutno u operativnoj primjeni.
To je ucinjeno u 70 sjecina gospodarske jedinice
Bjelovarska Bilogora od kojih je u 48 provedena proreda,
u pet pripremni sijek, u sedam naplodni sijek, dok


=


Dovrsni sijek (finalfelling)


g & 15.00%


Pripremni sijek (preparatory felling) A Prorede (thinning felling)
S i
a a.
10.00%
5.00%
A * _
g ^ z%
a -g
" "a -H´ 5
3 K
>$ §
%M
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
A
50A A
A
60 L%
A
A
A
-^ —A\ AA-^A 4
| A
A
A n
W> A J4°
A \
A A
^ 8 130


O
D H SL
* § -20.00%
D -.
-25.00%
3


Starost sastojine u vremenu sjece (god) - Stand age in time of felling (years)


"^


o


Slika 8: Odstupanje planskih i ostvarenih postotnih udjela trupaca za ljustenje prema vrsti sijeka
Figure 8: Deviation between planned and realized percentage share of peeler logs with regard to type


of felling


Kod naplodnih sijekova odstupanja su gotovo istovjetna
u pozitivnom i negativnom smislu, dok su kod
dovrsnoga sijeka odstupanja pretezito u pozitivnom
smislu. Iz navedenog bi mogli zakljuciti da postotni


udjeli furnirskih trupaca po vazecim sortimentnim tablicama
najbolje odgovaraju u naplodnom sijeku, kod
proreda su i pripremnih sijekova precijenjeni, a kod
dovrsnih sijekova potcijenjeni.


I. kl
pla


T3


oa K
C3 SB


>?


C3 5


w g


00-~ =
a -2 3


C3 >


S- Cii


´5 Q «


3 U


<-,


o o


o ^
7, & "&


^


a


r


3 -3


OrS


Slika 9:
Figure 9:


40.00%
30.00%
20.00%


i


postotnih udjela od plana po sortimentnim tablicama
za furnirske trupce, trupce za ljustenje i pilanske trupce
I klase vide se iz slika od 7 do 9.


Iz slike 7 vidi se da su ukupna odstupanja postotnog
udjela furnirskih trupaca negativna (ostvareno je manje
od planiranog po sortimentnim tablicama) za gotovo
sve prorede i sve pripremne sijekove.


Naplodni sijek (seeding felling)
o Dovrsni sijek (finalfelling)
o Pripremni sijek (preparatory felling)
A
Jk
A A^ A


Naplodni sijek (seedingfelling)
A Prorede (thinning felling)
A


A


10.00%
0.00%
A
50A
A
*
X 6 0
~~iT
70
AA
AA
8 0
i ´.n t *r.
A90 AOO A 110
O
120
o
(§1
«80
-10.00% A
A
-20.00%
A
-30.00%


Starost sastojine u vremenu sjece (god) - Stand age in time of felling (years)


Odstupanje planskih i ostvarenih postotnih udjela trupaca I klase prema vrsti sijeka
Deviation between planned and realized percentage share of first class logs with regard to
type of felling
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Prka: VRIJEDNOSNE ZNACAJKE BUKOVIH STABALA PREMA VRSTI SI.IEKA U SJECINAMA Sumarski list br. 1 2, CXXVI1 (2003). 35-44
Iz slike 8, gdje su prikazana odstupanja trupaca za
ljustenje, vidi se da odstupanja u naplodnom i dovrsnom
sijeku zauzimaju slicne pozicije (priblizno oko osi
x), dok su odstupanja u proredama i pripremnom sijeku
gotovo istovjetna onima na slici 7. To upucuje na zakljucak
da postotni udjeli trupaca za ljustenje po sortimentnim
tablicama najbolje odgovaraju u naplodnom i


dovrsnom sijeku, dok su kod proreda i pripremnih sijekovaprecijenjeni.


S druge strane, rasprostiranje ukupnih odstupanja
postotnog udjela pilanskih trupaca I klase na slici 9 govori
u prilog tvrdnji o njihovoj potcijenjenosti po sortimentnim
tablicama kod svih vrsta sijeka.


5. ZAKLJUCAK - Conclusion
Nakon provedenog istrazivanja indeksnih vrijednosti
bukovih stabala na podrucju gospodarske jedinice
Bjelovarska Bilogora mozemo zakljuciti sljedece:


1.
Utvrdena je ovisnost indeksnih vrijednosti bukovih
stabala po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka.
Koeficijenti korelacije izjednacenja indeksnih vrijednosti
stabala parabolom drugog reda ukazuju na
jaku korelaciju.
2.
Nize indeksne vrijednosti stabala proreda i pripremnog
sijeka u odnosu na indeksne vrijednosti stabala
naplodnog i dovrsnog sijeka ukazuju na losiju sortimentnu
strukturu unutar pojedinog debljinskog stupnja
kod proreda i pripremnog sijeka. Te su razlike
posljedica kriterija odabiranja stabala za sjecu (doznaku)
kojim provodimo propisanu vrstu sijeka.
3.
Rezultati istrazivanja ukazuju da bi tablice postotnih
udjela drvnih sortimenata koje su izradene s obzirom
na vrstu sijeka bile preciznije i primjenjivije
u prakticnoj primjeni. Prema rezultatima istrazivanja
dobivcnim na osnovi ovoga uzorka, trebalo bi
izraditi sortimentne tablice za prorede, tablice za
pripremni sijek i tablice za naplodni, (naknadni) i
dovrsni sijek. Ostaje mogucnost da bi se povecanjem
broja izmjerenih primjernih stabala (velicine
uzorka) razlike izmedu indeksnih vrijednosti stabala
proreda i pripremnog sijeka smanjile, sto bi omogucilo
izradu jednih sortimentnih tablica za prorede
i pripremni sijek.
4.
Prakticna vrijednost rezultata istrazivanja indeksnih
vrijednosti stabala u ovisnosti o prsnom promjeru i
vrsti sijeka je u cinjenici da se na ovaj nacin moze
smanjiti velicina uzorka, odnosno broj primjernih
stabala te tako smanjiti troskove izmjera.


5.
Analiza ukupnih odstupanja planiranih i ostvarenih
postotnih udjela najkvalitetnijih drvnih sortimenata
ukazuje da sortimentne tablice, koje su trenutno u
uporabi, precjenjuju udio furnirskih trupaca i trupaca
za ljustenje u proredama i pripremnim sijekovima. S
druge strane potcijenjeni su postotni udjeli furnira u
dovrsnim sijekovima i postotni udjeli pilanskih trupaca
1 klase u svim vrstama sijekova. Tablice odgovaraju
za postotne udjele furnirskih trupaca u naplodnim
sijekovima i za postotne udjele trupaca za
ljustenje u naplodnim i dovrsnim sijekovima.
6.
U skladu sa zapocetim promjenama u normizaciji
sumskih drvnih proizvoda mislimo da je prilikom izrade
buducih tablica drvnih sortimenata na temelju
europskih normi (novih hrvatskih normi) vazno primijeniti
spoznaje do kojih smo dosli ovim istrazivanjem.
Naime, sadrzaji novih hrvatskih normi razlikuju
se od prethodnih hrvatskih normi, te ce njihovo
prihvacanje uvjetovati promjene u dosadasnjem
nacinu rada, ponajprije u prikrajanju, preuzimanju
i evidenciji drvnih sortimenata kao i u trgovini
drvom. Pretpostavljamo da ce primjena europskih
normi dovesti do jos vecih razlika izmedu proreda i
pripremnog sijeka s jedne i ostalih oplodnih sjekova
s druge strane. To se ponajprije odnosi na A razred
kakvoce, zbog strozih kriterija minimalnih dimenzija
(izuzev promjera) i dozvoljenih gresaka.
6. LITERATURA References
Boj ani n, S., 1965. Gubitak kod sjece i izrade hrasta
luznjaka (Quercus pedunculata ehrh.) obzirom
na ucesce sortimenata; "Drvna industrija" br.
3-4/1965, Zagreb.


Cop , B., 1983. Pilanska prerada i odnosi sa sumarstvom,
Savez inz. i tehn. sumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb.


Buricic , I., 1994. Prirodna obnova sastojina obicne
bukve (Fagus sylvatica L.) Na obroncima Kalnika
i Bilogore; "Hrvatske sume" p.o. Zagreb.


Klepac , D., 1986. Uvodni referat na simpoziju o
bukvi; "Kolokvij o bukvi-savjetovanje asistent


ske sekcije", Velika 22.-24.11.1984., Zagreb,
str. 11-16.


Krpan, A. P. B., Susnjar, M. 1999. Normizacija
sumskih drvnih proizvoda u republici Hrvatskoj;
"Sumarski list" br. 5-6/ 1999., Zagreb, str.
241-245.


Matic , S. 1991. Njega suma proredom; Sumarski fakultet
Sveucilista u Zagrebu, "Hrvatske sume",
Uprava suma Koprivnica, Zagreb, str. 5-8.


Pavlic, I., 1998. Statisticka teorija i primjena; "Tehnicka
knjiga", Zagreb, str. 118-121.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Prka: VRIJKDNOSNE ZNACAJKE BUKOV1H STABALA PRHMA VRSTI SIJEKA U SJECINAMA Sumarski list br. 1 2. CXXVII (2003), 35-44
Plavsic , M., Golubovic , U., 1967. Istrazivanje luznjak, hrast kitnjak i poljski jasen-susi tip; "Supostotnog
odnosa sortimenata eksploatacije su-marski list" br. 9-10/1997., Zagreb, str. 479-497.


ma u cistim i mjesovitim bukovim sastojinama Stefancic , A., 1998. Udio drvnih sortimenata u vo-


Gorskog kotara; "Sumarski list" br. 11-12/1967. lumenu krupnog drva do 7 cm promjera za obi-


P r a n j i c, A., L u k i c, N., 1997. Izmjera suma; Udz-cnubukvu ujednodobnim sastojinama; "Sumarbenici
Sveucilista u Zagrebu, Zagreb, str. 42, ski list" br. 7-8/1998., Zagreb, str. 329-337.


105-113, 186-190,258-260. Ugrenovic,A. , 1957. Eksploatacija suma; udzbeni-
Pranjic, A., 1986. Sumarska biomctrika; Sveuciliste ci Sveucilista u Zagrebu, zagreb, str. 1 -481.
u Zagrebu, Sumarski fakultet, Zagreb. Vuletic , D., 1999. prilog poznavanju sortimentne
Prka , M , 2001. Udio i kakvoca sumskih drvnih sortistrukture
hrasta luznjaka (Quercus robur L.) u


menata u oplodnim sjecama bukovih sastojina EGT-U n-G-11; "Radovi", Vol. 34, br. 2-1999.


bjelovarske Bilogore, Sveuciliste u Zagrebu, SuSumarski
institut Jastrebarsko; Jastrebarsko,


marski fakultet, Zagreb, str. 74-82. str. 5-20.


Rebula , E., 1996. Sortimentne i vrijednosne tablice Hrvatske norme proizvoda iskoristavanja suma; II izza
deblovinu jele; "Mehanizacija sumarstva" danje, Drzavni zavod-za normizaciju i mjeritelj


br. 4/1996., Zagreb, str. 201-222. stvo, Zagreb, 1995.


Svetlicic , A., 1983. O soodvisnosti gozdnega in les-Hrvatska norma Oblo drvo listaca - Razvrstavanje po
kakvoci -1 dio: Hrast i bukva (EN 1316-1:1997);


noga gospodarstva s posebnim ozirom na med-
I izdanje, Drzavni zavod za normizaciju i mjeri


sebojna in ekonomska razmerja med proizvoteljstvo,
Zagreb, 1999.


dnjo hlodov in zaganim lesom smreke, jelke in


bukve - 1. del. Strokovna in znanstvena dela 70, Osnova gospodarenja "Bjelovarska bilogora"; vazi od


BTF, Ljubljana. 01.01. 1993.-31. 12. 2002.; Uprava suma Bje


lovar, 1993.


S t e f a n c i c, A., 1997. Udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7 cm promjera za hrast Sumarska enciklopedija III; str. 172-178,244-250.


SUMMARY: Research was carried on index values of trees with regard to breast diameter
and the type of felling, whit the aim of getting information that could be used informing
databases for working our assortment tables. Research was been carried on 772 exemplary
trees in 12 areas and 15 cuttings, of older and old beech stand of the management unit
Bjelovar Bilogora.


We analysed overall percentage deviation between planned and realized percentages of
veneer logs, peeler logs and saw logs of 1st class in relation to the age of cutting area and
the type of felling. The research included 70 common beech-cutting areas in the management
unit Bjelovar Bilogora, of the age between 51 and 131 years, in the period of almost
three years.


Dependence was established of the index values of common beech trees on the diameter
class and the type of felling. Lover index trees values of spacing and preparatory felling in
relation to index values of the trees seeding and final felling, point to lower-quality assortment
structure within an individual diameter class in spacing and preparatory felling. These
differences are results of the selection criteria for cutting down trees (marking trees) we
employ to carry out the required type of felling.


Among practical values of the research results, we can point out the possibility of
decreasing the sample size while forming databases necessary for working out assortments
tables that would take into account the type of felling as one of inputs.


Analysis of the overall deviation between planned and realized percentage of the highest
quality timber assortments in cutting areas, points to considerable differences in particular
timber assortments and type of felling.


It is suggested that in working out future assortment tables (according to European standards),
one of the inputs should be the type of felling, including preliminary examination of
the relation of timber assortments to the type of felling characteristic for this method.


Key words: common beech felling, quality of trees, assortment structure, assortment
tables, index values of common beech trees