DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNIZNANSTVENICLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Sumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 11-26
UDK. 630* 226 (001)


PROBLEMATIKA GOSPODARENJA PREBORNIM SASTOJINAMA BUKVE I JELE
(Abieti -Fagetum pannonicum Raus 1969) NA PAPUKU


THE PROBLEMS OF MANAGEMENT WITH SELECTION FOREST OF BEECH AND
SILVER FIR (Abieti - Fagetum pannonicum Raus 1969) IN MOUNTAIN PAPUK


Juraj ZELIC*


SAZETAK: Mjesovitim sastojinama bukve i jele na Papuku se donedavno
gospodarilo kao jednodobnim sastojinama, apomladivanje se obavljalo putem
oplodnih sjeca.


Bioloske i ekoloske znacajke jele i bukve upucuju na mogucnost gospodarenja
prebornim nacinom, cime bi se znacajno povecala ekoloska stabilnost i
iskoristenje edafskih i klimatskih znacajki podneblja.


U clanku se na temelju Sussmelove korelacije zajelu i Colletove za bukvu te
visina dominantnih stabala daje pregled izracunavanja koejicijenta korelacije


(q) zajelu i bukvu, normalni broj stabala, normalna temeljnica i volumen (nor-
mala) po jedinci povrsine, za odabrani bonitet i za "tehnicku zrelost" stabla
prsnog promjera 60 cm.
Za relevantno donosenje zakljucaka ipostavljanje metode za moguce prevodenje
jednodobne u prebornu sastojinu analizirani su za konkretnu mjesovitu
sastojinu jele (0,6) i bukve (0,4), u odjelu 56a, gospodarske jedinice "Zapadni
Papuk II", taksacijski i biometrijski parametri (srednji promjer, srednje kubno
stablo, Beta -distribucija, Liocourtova distribucija, tarifni nizovi, vrijeme pri


jelaza, tecajni prirast, volumen po hektaru prije i poslije sjece u odnosu na
postavljenu normalu).


Na temelju taksacijskih i biometrijskih parametara, tablicnih i grafickih prikaza,
predlozene su mjere, postupci i smjernice buducega gospodarenja u prostoru
i vremenu i usporedba s dosadasnjim mjerama ipostupcima gospodarenja.


K Ij u c n e r ij e c i: jednodobne regularne sastojine, preborne sastojine bukve
ijele, normala, konkretna distribucija prsnih promjera, Beta distribucija, Liocourtova
distribucija, vrijeme prijelaza, prirast, doznaka u grupama, sjecivi etat


UVODNE NAPOMENE - Introduction


Prilikom izrade Osnove gospodarenja gospodarske Na moguci i pozeljan preborni nacin gospodarenja
jedinice "Zapadni Papuk II" za mjesovite sastojine ukazivalo je nekoliko cimbenika. Poremecena ekolosbukve
ijele (Abieti- Fagetum pannonicum Raus 1969) ka ravnoteza ima za posljedicu umiranje i susenje znatnije
bilo znanstvenog istrazivanja strukture niti nornog
dijela jelovih stabala, a znanstveno je dokazano da
mala po kojima bi se odredili relevantni parametri za preborni oblik gospodarenja ima vecu ekolosku stabilbuduce
preborno gospodarenje. Prethodno se bukovo-nost (povoljniji procesi u razvoju edafskih cimbenika,
jelovim sastojinama gospodarilo kao visokim jednomanja
degradacija tla, bolja pripremljenost za regenedobnim
regularnim sastojinama, a prirodna obnova raciju i veca zdravstvena otpornost sastojine na sveprovodila
se po nacelu oplodnih sjeca. ukupne ekoloske pritiske).


Vazan cimbenik prebornog gospodarenja su biolos


* Mr. sc. Juraj Zelic, dipt ing. sum., "Hrvatske sume", Milkc
ke karakteristike jele u sumskoj zajednici bukve ijele


. Trnine 2, Pozega