DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. Trinajstic. J. Franjic. Z. Skvorc: SINTAKSONOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MKBIMURJA Sumarski list br. 1-2, CXXV1I (2003). 3-9
Sloj niskoga rasca dobro je razvijen i obuhvaca
ukupno 69 vrsta ili 83 % od sveukupnoga floristickog
sastava. U njemu su najvecim dijelom zastupljeni pripadnici
srednjoeuropskoga geoelementa, dok su vrste
znacajne za ilirske bukove sume sveze Aremonio-Fagion
- ilirikoidni elemeniti (usp. Trinajsti c 1992)
razmjero rijetki. To su Euphorbia dulcis, Vicia oroboides,
Cyclamen purpurascens, Knautia drymeia i
Hacquetia epipactis.


Tijekom fitocenoloskih istrazivanja bukovih suma
Medimurja utvrdena je i as. Luzulo luzuloidis-Fageturn
sylvaticae i to samo na dvije snimke (usp. tab. 2)
koja nije detaljnije analizirana.


RASPRAVA I ZAKLJUCAK


Za teoretska razmatranja o bukovim sumama na
podrucju Republike Hrvatske vaznoje ustanoviti kako
interpretirati fitogeografske znacajke bukovih suma iz
tri fitogeografski razlicita podrucja. Jedno je podrucje
onaj dio Hrvatske koji se prostire sjeverno od Save,
drugo je podrucje prostor izmedu Kupe i kopnene pa-
dine planinskoga lanca Velike Kapele, Velebita i Biokova,
te treci dio primorska padina navedenoga planinskoga
lanca.


U ovoj prigodi analiza bukovih suma odnosi se na
krajnji sjeverni dio Hrvatske, na prostor izmedu Drave
i Mure. Ta je analiza pokazala da u Medimurju bukove
sume pripadaju srednjoeuropskom kompleksu, sto je u
skladu i s najnovijim spoznajama o fitogeografskoj
rasclanjenosti sumske vegetacije Hrvatske (usp. Rau s
et al. 1992; Trinajstic 1995, 1998). Naime, na temelju
analize sveukupne vegetacije onoga dijela Hrvatske
koji se pruza sjeverno od Save, mogli smo doci
do zakljucka da to podrucje treba u fitogeografskom
smislu prikljuciti srednjoeuropskoj fitogeografskoj
provinciji, i to u zapadnom dijelu transalpinskom, a u
istocnom dijelu panonskom sektoru.


Upravo pripadnost bukovih suma sjeverne Hrvatske
srednjoeuropskoj provinciji potvrdila su i nedavno pro-


LITERATURA


Tablica 2. As. Luzulo luzuloidis-F agetum sylvaticae


Mausel 1937
Broj snimke (No. relevc): 1 2
Datum (Date): 2001 2001
Povrsina snimke (Area), (nf): 300 500
Nadmorska visina (Altitude), (m): 250 230
Nagib (Inclination), ("): 10 10
Ekspozicija (Exposition): Z SZ
Broj vrsta (No. of species): 11 8
A Fagus sylvatica 3 4
Castanea sativa 1 +
Quercus petraea +
B Fagus sylvatica +
Frangula alnus +
Castanea sativa +
C Luzula luzuloides 1 2
Hieracium murorum 1 1
Polytrichum commune 1 1
Luzula pilosa + +
Melampyrum sylvaticum + +
Fagus sylvatica +
Platanthera bifolia +
Gentiana asclepiadea +
Pteridium aquilinum +


- Discussion and conclusion
vedena fitocenoloska istrazivanja i analiza as. Caricipilosae-
Fagetum sylvaticae iz gorja koje se pruzaju izmedu
Save i Drave (usp. Trinajstic &Franjic 1999).


Prema podacima koje navodi Th. M ii 11 e r (1989) o
floristickom sastavu as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae,
o toj zajednici u srednjoj Europi objavljene su cak
3394 fitocenoloske snimke. S obzirom na raspon nadmorskih
visina, as. Galio odorati-F agetum sylvaticae
rasprostranjena je u Europi od kolinoga (brezuljkastoga)
i submontanoga dijela montanoga pojasa od nekih
100-150 m do altimontanoga pojasa nadmorskih visina
ido 1100 m.


Isto tako na velikom prostoru Europe as. Galio
odorati-F agetum sylvaticae je i izrazito floristicki rasclanjena,
a u floristickom sastavu vaznu ulogu ima velik
broj mahovina te izvjestan broj mocvarnih vrsta kao
sto su Carex brizoides, Deschampsia caespitosa, Equisetum
telmateja i dr.


Kako je prethodno istaknuto, u Medimurju je razvijena
njena submontano-montana varijanta zastupljena
najvecim dijelom subas. luzuletosum luzuloidis, koja
mjestimicno stoji u sindinamskim odnosima s as.
Luzulo luzuloidis-F agetum sylvaticae.


- References
Barkman, J. J., Moravec, J., Rauschert, S. Miiller, Th., 1989: 4. Verband: Fagion sylvaticae
1986: Code of Phytosociological Nomenclature Luquet 26. In E. Oberdorfer , 1992: Siiddeu2,
hed. Vegetatio67(3): 145-195 tsche Pflanzengesellschaften 2. Aufl. Textband:


s