DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 7     <-- 7 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 361-366
UDK 630* 156


ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE


HUNTERS STRUCTURE ANALYSIS AT THE REGION OF
KRAPINSKO-ZAGORSKA COUNTY


Marijan GRUBEŠIĆ´, Mario VODOLŠAK2, Domagoj KRIŽAJ1


SAŽETAK: U Krapinsko-zagorskoj županiji registrirano je 38 lovačkih
udruga u kojima je učlanjeno 2294 člana-lovca. Istraživanja strukture lovaca
provedena su na uzorku od 15 lovačkih udruga s ukupno 935 članova-lovaca
i pripravnika. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi životnu dob lovaca, njihov
lovački staž i obrazovnu strukturu.


Rezultati istraživanja pokazuju daje najveći broj lovaca u životnoj dobi od
40-50 godina 32,78 %, u dobi od 50-60 godina je 25,08 %, a u dobi do 30 godina
je ispod 10% lovaca (9,71 %).


Prema dužini lovačkog staža najviže je lovaca sa stažem do 10 godina34,89
%, s dužinom staža postotak znatno opada pa je s vize od 40 godina u
lovačkim redovima samo 3,23 % članova. Također je nizak i udio pripravnika
(stažista), samo 4,23 %.


Analiza obrazovne strukture lovaca pokazuje da vidno prevladava srednja
stručna sprema sa čak 70,70 % članova. Relativno je malo visokoobrazovanih
članova i znanstvenika.


Prikazani rezultati istraživanja upućuju na potrebu veće promocije lovstva
među mlađim i visokoobrazovanim strukturama pučanstva.


Ključne riječi: lovci, lovačke udruge, Krapinsko-zagorskažupanija


1. UVOD - Introduction
U Republici Hrvatskoj registrirano je oko 55 000 broj 10/94., 29/99, i 14/01) propisuje uvjete koje mora
lovaca koji su objedinjeni u Hrvatski lovački savez ispunjavati osoba koja se želi baviti lovom.
preko lovačkih saveza županija, odnosno svojih lovačZa
što bolju prezentaciju lovstva u smislu stručnog
kih udruga. Lovački savez Krapinsko-zagorske župaobavljanja
zahvata u lovižtu i tijekom samog lova kao i
nije jedna je od 21 članice HLS-a sa 38 registriranih loniza
djelatnosti vezanih uz lovstvo, (uzgoj i zažtita divačkih
udruga koje zajedno broje 2 294 člana-lovca i vljači, lovni turizam, edukacija mladih, ekologija, oču112
lovačkih pripravnika. Usporedbe radi, čitav Lovavanje
prirode i staništa, usmjeravanje prema prirodi i
čki savez Hrvatske je 1925. godine imao 45 društava s dr.) potrebno je analizirati starosne i obrazovne struk5
500 članova lovaca (Lovački priručnik, 1967). Glede ture lovaca u Hrvatskoj.
zakonske regulative, Zakon o lovu ("Narodne novine"


2. CILJ RADA Purpose
Cilj rada je najednom reprezentativnom uzorku pri- dob, za prikaz u kojoj se dobi najviže ljudi bavi lovom,
kazati strukturu lovaca s obzirom na njihovu životnu odnos broja lovaca i njihovog lovačkog staža radi pri-


Marijan Grubešić, doc. dr. se., Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb
Mario Vodolšak, dipl. ing., Lovački savez Krapinsko-zagorske županije, Trg S. Radića 3, 49 000 Krapina
Domagoj Križaj, dipl. ing., Državni inspektorat, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Grubešić. M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 361-366
kaza njihovog lovačkog iskustva. Jednako je važan i članova lovačkih družtava, zatim prikaz lovaca prema
odnos ukupnog broja lovaca naspram broja lovaca u njihovoj stručnoj spremi da vidimo koja stručna spremirovini,
radi prikaza postotnog udjela umirovljenika ma prevladava među lovcima.


3. PODRUČJE RADA - District
Predmetna analiza obavljena je na slučajnom uzorima
ukupno 38 lovačkih udruga s 2 294 redovna članaku
od 15 lovačkih udruga u kojima je 935 prijavljenih lovca i 112 lovačkih pripravnika, te se obrađeni uzorak
lovaca i to 897 redovnih članova lovaca i 38 lovačkih od 40 % lovačkih udruga, 41 % članova lovaca i 34 %
pripravnika Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske župripravnika
može smatrati dovoljno velikim i reprepanije.
Lovački savez Krapinsko-zagorske županije zentativnim.


4. METODE RADA - Methods
Za potrebu prikupljanja podataka na slučajno odaDobiveni
podaci uzeti su kao vjerodostojni, jer je
branim lovačkim udrugama i njihovim članovima izrapoznato
ime i prezime anketiranog lovca i njegov
đen je jedinstveni anketni listić. U procesu prikupljanja JMBG.
podataka lovačkim društvima upućen je potreban broj Nakon prikupljanja popunjenih anketnih listića
anketnih listića sa zamolbom da članovi društva popuuslijedilo
je njihovo svrstavanje odnosno unos podata


ne te listiće.
ka s listića u za to priređenu tablicu (odnosno u računaU
anketnom listiću traženi su sljedeći podaci: lo) gdje su podaci dalje sistematizirani i obrađeni.


-
ime, prezime Grafički prikaz bazira se na prikupljenim podacima
JMBG lovca, za dobnu strukturu na temelju uzorka svrstanih u tablice i statistički obragodina
polaganja lovačkog ispita i pristupanja u lođenih.
vačku organizaciju kao pokazatelja duljine lovačUzorak
je uzet nepristrano i pokazatelj je strukture
kog staža članstva Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske županistručna
sprema i zanimanje odnosno status umirovje,
ali ne mora nužno biti pokazatelj drugih lovačkih
ljenika za određivanje udjela stručne spreme i umisaveza
u našoj zemlji.
rovljenika.


5. OBRADA PODATAKA I REZULTATI RADA - Data processing and results
Tablica 1. Dobna starost lovaca i duljina lovačkog staža
Table 1 Age and experience of hunters


Red. Lovačko društvo Br. članova Br. lovačkih Dobna starost lovaca - hunters age Lovački staž - experience
broj Hunting association /lovaca/ pripravnika
Nr. Hunters Trainees <20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 stažisti 1-10 11-20 21-30 31-40 >40
1. "Strahinjčica" Radoboj 88 4 -7 11 33 26 13 2 4 34 30 14 7 3
2.
3.
"Krapina" Krapina
"Zajec" Škarićevo
71
37
5
4
1
-
4
6
17
8
27
10
18
15
5
2
4
-
5
4
29
13
21
10
8
8
10
5
3
1
4. "Srnjak" Brezovica 10 ---2 4 3 1 --4 2 3 1 -
5. "Jazavac" Pila 29 3 1 5 6 6 8 5 1 3 11 9 5 3 1
6. "Lisica" Vel. Trgovišćc 158 3 1 16 37 52 29 23 3 3 40 51 43 18 6
7. "Oštre" Lobor 86 --6 9 28 21 14 8 -35 26 16 7 2
8. "Srndač" Hum n/S 66 --7 10 23 16 9 1 -30 18 8 9 1
9. "Srndač" Tuhelj 52 6 -5 10 19 11 11 2 63 17 18 9 5 3
10. "Šljuka" Desinić 33 2 1 -2 12 9 9 2 2 7 13 7 4 2
11. "Srndač" Bedckovčina 19 --1 3 6 5 4 --7 9 2 1 -
12. "Kuna" Klanjec 80 1 -10 10 19 30 8 4 1 22 25 16 14 3
13. "Kuna" Pregrada 67 7 1 3 22 24 10 10 4 7 32 18 9 5 3
14. "Trčka" Zabok 76 3 -5 14 23 18 17 2 3 28 24 16 8 -
15. "Lane" Orehovica 25 --1 1 8 6 5 4 -4 8 10 2 1
1-15 UKUPNO 897 38 5 76 162 294 225 136 37 38 313 282 174 99 29


Postotni odnosi za dobnu strukturu lovaca su kako slijedi:
do 20 godina 1,24% od 50 do 60 godina 25,08 %
od 20 do 30 godina 8,47 % od 60 do 70 godina 15,16%
od 30 do 40 godina 18,06% više od 70 godina 4,12 %.
od 40 do 50 godina 32,78 %
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Grubesić, M. Vodolsak. I). Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO ... Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 361-366
1. Grafički prikaz:
1 Chart of percentage considering the age of the hunters
35
30


25
20
15
10
5
0


do 20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 više od 70
Starost lovaca u godinama - Age of hunters


Analizom prve tablice i grafikona odnosa broja i starosti između 40 i 60 godina,
starosti lovaca vidljivo je da je najveći broj lovaca po


Postotni odnosi za lovački staž lovaca su kako slijedi:


stažisti 4,23 % od 21 do 30 godina 19,40%
od 1 do 10 godina 34,89% od 31 do 40 godina 11,04%
od 11 do 20 godina 31,44% vize od 40 godina 3,23 %.


2. Grafički prikaz odnosa broja lovaca i godina lovačkog staža:
2 Chart of relation between the hunters and their experience:
40
35
30
25
20
15
10
5


stažisti od 1 do 10 od 11 do 20 od 21 do 30 od 31 do 40 preko 40
trainees


Lovački staž - Experience


Kako je iz prethodne analize vidljivo, najviže je sre- Ova analiza dobivena je pomoću podataka prve tadnjedobnih
lovaca, ali uspoređujemo li taj broj s dulji- blice i grafikona odnosa broja lovaca i godina lovačnom
trajanja lovačkog staža, vidjet ćemo daje najveći kog staža,
broj lovaca unutar 1 -20 godina.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Grubešić, M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002). 361-366
Tablica 2. Stručna sprema članstva te učežće članova-umirovljenika u postotku (%)
Table 2 Hunters education and percentage of the retired


Red.
broj
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1-15
Lovačko društvo
Hunting association
"Strahinjčica" Radoboj
"Krapina" Krapina
"Zajcc" Škarićevo
"Srnjak" Brezovica
"Jazavac" Pila
"Lisica" Vcl. Trgovišćc
"Oštre" Lobor
"Srndač" Hum n/S
"Srndač" Tuhclj
"Šljuka" Desinić
"Srndač" Bcdckovčina
"Kuna" Klanjec
"Kuna" Pregrada
"Trčka" Zabok
"Lane" Orehovica
UKUPNO
Br. članova
/lovaca i lovačkih
pripravnika/
Hunters &
trainees
92
76
41
10
32
161
86
66
58
35
19
81
74
79
25
935
NSS
elementary
13
9
7
2
4
27
16
8
18
6
-
15
9
7
3
144
Stručnasprema/education
SSS
secondary
68
56
30
7
24
123
61
50
31
27
17
58
58
60
20
661
VSS
graduate
11
10
4
1
4
8
6
7
8
2
2
8
7
10
2
90
MR
M.S.
-
1
---
2
1
1
1
----
2
-
8
DR
doctorate
-
1
-
--
1
2
-
1
-
-----
5
Ukupno
total
92
76
41
10
32
161
86
66
58
35
19
81
74
79
25
935
% članova u mirovini/
retired members
Članovi u
mirovini
retired
21
16
8
2
5
31
25
15
13
9
3
18
21
17
5
209
%
22,8
21,3
19,5
20,0
15,6
19.3
29,1
22.7
22.4
25,7
15,8
22,2
28,4
21,5
20,0
22,4
Ukupni postotni odnos prema stručnoj spremi iznosi kako slijedi:
NSSSSSVSS
15,40%
70,70%
9,63%
MR
DR
8,56%
5,34%
1. Grafički prikaz udjela stručne osposobljenosti lovaca:
1. Chart of education:
700
600
3 500
400
ao -
300
O 200
c
i -
23 100
NSS SSS VSS MR DR
Stručna sprema Education


Analizom druge tablice i grafikona dobiva se uvid u Analizom druge tablice i grafikona dobiven je odstručnu
osposobljenost članova lovaca iz koje je vidljinos
od 22,4 % umirovljenih članova-lovaca naspram
vo da najveći udio imaju lovci sa srednjom stručnom ukupnog broja lovaca.
spremom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Grubešić. M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO Šumarski lisl br. 7 8, CXXVI (2002), 361-366
2. Grafički prikaz postotnog udjela umirovljenika lovaca:
2. Chart of relation between hunters and pensioners:
Umirovljenici
Pensioners


Ukupni broj lovaca
Total number of hunters


6. RASPRAVA - Discussion
Na temelju provedenog istraživanja medu populacijom
lovaca u Krapinsko-zagorskoj županiji, na reprezentativnom
uzorku koji je obuhvatio 40 % lovaca i lovačkih
udruga, može se dobivene rezultate smatrati vjerodostojnima
za istraživano područje odnosno županiju.


Već u prvom pregledu osnovnih podataka o brojnom
stanju lovaca i pripravnika u promatranim lovačkim
udrugama vidljiva je velika raznolikost. Broj lovaca
u pojedinim udrugama kreće se od 19 do 158. Istovremeno
se uočava različit broj pripravnika u pojedinim
udrugama, čak 5 udruga od 15 promatranih nije
evidentiralo niti jednog pripravnika, a najviže je 7 pripravnika
u jednoj udruzi. Prosječno gledano u promatranoj
populaciji ima oko 5 % pripravnika, što osigurava
donekle potrajnost i stabilnost broja članova u udrugama
na približno istoj razini.


Prema dobivenim rezultatima vidljivo je daje najveći
broj lovaca po starosti između 40 i 60 godina.
Glavni razlog takvog trenda je u tome, što je taj dio
članstva materijalno osiguran, a dobro znamo da lov i
sve stoje uz lov vezano, iziskuje velika novčana odricanja.
Drugi razlog bio bi u tome što mlađi ljudi imaju
obveza prema svom redovnom školovanju i obitelji, te
veliki dio vremena ulažu u stvaranje svog životnog statusa
koji će im kasnije omogućiti i bolju materijalnu
osnovu. Važno je ne zanemariti i druge sportske aktivnosti
kojima se mladi bave, a i sam način provođenja
slobodnog vremena i života uopće.


S obzirom na duljinu trajanja lovačkog staža, najveći
broj lovaca nalazi se unutar 1-20 godina. To je u izravnoj
vezi sa zaključkom, da mladi ljudi koji još nisu
izgradili materijalnu osnovu za budući život, nemaju
materijalne mogućnosti za učlanjenjem u lovačka dru


štva i bavljenje lovom. Automatski se podiže dobna
pristupna granica, a samim time skraćuje se i vijek proveden
u lovačkim organizacijama. Duljina lovačkog
staža u uskoj je povezanosti s iskustvom, znači i s
obavljanjem određenih funkcija u lovačkoj udruzi odnosno
u samom lovu (Andrašić 1955., 1984., Darabuš,
Jakelić 1996., Skupina autora 2001.).


Uvidom u stručnu osposobljenost članova lovaca
vidljivo je da najveći udio imaju lovci sa srednjom
stručnom spremom. Zanimljiv je podatak dosta velik
broj lovaca s niskom stručnom spremom i on u uzorku
iznosi 15,4 %, što je veći udio od članova s visokom
stručnom spremom od 9,6 %. Postotak inženjera, magistara
i doktora znanosti daleko je ispod očekivanja,
glede činjenice daje lov elitni sport, pa nam svi ti pokazatelji
govore daje premalo visokoobrazovanog kadra
koji može i treba lov i lovstvo podići na vizu razinu.
Dakle, premalo je ljudi koji mogu raditi na promicanju
lovstva i izvan lovačkih organizacija, a ponajprije
se to odnosi na edukaciju djece i ljudi koji nemaju
dobar stav prema lovu. Tu je vrlo važno da taj dio pučanstva
shvati problematiku lovstva i ulogu samih lovaca
u tome, te da se jednom iskorijene stare predrasude
o "uništavanju sveg živog". Također, zakonskim
je propisima, konkretno Pravilnikom o stručnoj službi
za provedbu lovnogospodarske osnove ("Narodne novine"
broj 48/96.) i Pravilnikom o lovočuvarskoj službi
("Narodne novine" broj 48/96.), određena najmanja
stručna sprema potrebna za ispunjenje pojedinih
obveza ovlažtenika prava lova.


Posljednja analiza govori o postotnom udjelu starijih
članova - umirovljenika u ukupnoj strukturi članstva
lovačkih organizacija, a također je važna radi ra
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Grubešić, M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 361-366
zumijevanja problematike lovstva. Uz intelektualni rad
u lovačkim organizacijama jednako je važan i aktivni
fizički rad kako na obnovi lovno gospodarskih i lovno
tehničkih objekata, tako i na intenzivnoj prehrani i prihrani
divljači. To i jest uspjeh uzgoja i očuvanja naše
flore i faune. Poznato je, daje u većini lovačkih organizacija
donijet članak statuta, kojim se svi stariji članovi
(iznad 65 godina) oslobađaju od fizičkih aktivnosti u
lovištu. Što je veći postotak tih starijih lovaca - umi


rovljenika u lovačkom društvu, to je manje radno sposobnih
za kvalitetno održavanje i čuvanje lovišta, a sve
to odražava se i na cjelokupnu sliku jedne lovačke organizacije.
Važno je jož spomenuti, da taj postotak
umirovljenika ne obuhvaća samo starije, fizički nesposobne
lovce, već je tu i jedan dio mladih ljudi, koji su
silom prilika otišli u ranije mirovine, a oni su itekako
aktivni lovci.


7. ZAKLJUČAKStruktura lovaca Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske
županije može, ali i ne mora biti stvarni pokazatelj
stanja u hrvatskom lovstvu jer svaka županija ima svoju
posebnost u zemljopisnom položaju, prisutnosti određene
vrste divljači, kao i povijesnu vezanost na lovstvo.
Bez obzira na te karakterističnosti kao glavni zaključak
nameće se činjenica daje pristupna dob članova
Lovačkog saveza pomaknuta na sredovječne ljude,
pa se samim time smanjuje i lovački staž. To znači da


- Conclusion
bi vize pozornosti trebalo posvetiti edukaciji mladih
osoba koje bi na taj način imale vize interesa za učlanjenjem
u lovačke organizacije. Time bi lovci dobili
kvalitetne nasljednike i mlade ljude, koji bi ne samo lovili
divljač, već bi i svojim radom i znanjem pomagali
u cjelokupnoj zaštiti naže prirode. Nadalje, potrebno je
težiti većem učlanjenju ljudi s vizom naobrazbom,
kako bi svojim stručnim znanjem pridonijeli razvoju i
promicanju lovstva.


8. LITERATURA References
Andrašić,D., 1955.: Načini lovljenja, Lovačka knjiStrossmayera
u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
ga Zagreb, s. 173-178. Osijek, s. 172-179.
Andrašić , D., 1984.: Zoologija divljači i lovna teh1994.:
Zakon o lovu ("Narodne novine" broj 10/94.,
nologija, škripta, Sveučilišna naklada Liber, s. 29/99, i 14/01.)
288-295. 1994.: Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovno-
Darabuš , S., Jakelić , I.-Z., 1996.: Osnove lovstva, gospodarske osnove ("Narodne novine" broj
Hrvatski lovački savez, s. 240-265. 48/96.)
Skupina autora, 1967.: Lovački priručnik, Lova1994.:
Pravilnik o lovočuvarskoj službi ("Narodne nočka
knjiga, s. 45., 570-575. vine" broj 48/96.)
Skupina autora, 2001.: Lovstvo, Sveučilište J. J.


SUMMARY: There are 2294 hunters in 38 hunting associations in the Krapinsko-
zagorska County. The conditions which a hunter has to fulfill are regulated
by the law ("Narodne novine" nr. 10/94., 29/99. and 14/01.). To be
able to show the skill of hunters in their activities on the hunting ground, it is
necessary to establish their age, experience and educational structure. Their
structure is the following: the majority of the hunters are between 40 and 60
years of age, with 1 to 20 years of experience and with secondary school. Low
share of graduated people is disturbing, for it is their obligation to keep the
hunting on higher level. Therefore the education of younger people is recommended
to achieve greater interests for membership in hunting associations,
to enlarge advantages for the hunting science itself and realize better presentations
in the society. The last analysis shows the percentage of pensioners in
hunting associations and it shows that nearly one quarter of the hunters is
retired. In the most of the hunting associations older members are freed from
engagements on the hunting ground, so the entire work is upon the younger
members who also have less free time. It seems, after all, that education and
good will are what matters.


Key words: hunters, hunting associations, Krapinsko-zagorska Count