DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 55     <-- 55 -->        PDF

rakteristika komercijalnog ponašanja unutar trgovačnačnici
povećanja dobiti trgovačkog društva u koje
koga društva, oslobođene kreativnosti, međusobne trsmo
do sada samo formalno preoblikovani.
žišne utakmice između organizacijskih jedinica i u ko-


Razlog 7. Unutar projekta restrukturiranja tek predstoji stvarno preoblikovanje Hrvatskih
šuma u trgovačko društvo koje mora osigurati detaljnu razdiobu funkcija unutar
organizacijskih razina, komercijalna ovlaštenja i ponašanje, stimulativno nagrađivanje
i motivaciju, poslovnu kreativnost, međusobnu tržišnu utakmicu, ukupno povećanje
dobiti s punom financijskom odgovornošću i u najnižim organizacijskim jedi


nicama (šumarijama).


Na pogreške i promašaje ne ukazuje se zato da bi se
pokazala osobna hrabrost, niti zato da se osigura osobna
zaštita, već zato da bi sutra mogli svi slobodno i bolje
živjeti. Nema zemlje bez gluposti i pogrešaka, no
mi se razlikujemo po tome što mislimo da se one mogu
prešutjeti.


AKTUALNO


Sa zadovoljstvom ću u vražju mater poslati svakoga
tko će mi u hodniku šapatom kazati kako unutarnja
organizacija Hrvatskih šuma d.o.o. ne vrijedi.


Tomislav Starčević


TEMATSKA RASPRAVA


Na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva


Tematska rasprava održana 20. lipnja 2002. god. u
okviru Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva, u kino dvorani Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, Zagreb, ul. grada Vukovara 78.


Teme:


1.
Pomoć zemaljske gospodarske komore za poljoprivredu
i šumarstvo Štajerske privatnim šumovlasnicima,
predavač Dipl. ing. Helmut Spitzer, voditelj
Šumarskog odjela.
2.
Korištenje biomase kao energetskog izvora, predavač
Dipl. ing. Dr. Horst Jauschnegg, voditelj referade
za energetiku.
Nesporna je činjenica da se Hrvatska glede vlasništva
šuma ne može uspoređivati s Austrijom, poglavito
Štajerskom, jer Hrvatska ima samo oko 20 % privatnih
šuma, dok su 80 % državne šume. No, također je nesporno,
da treba veću brigu posvetiti toj površini od 1/5
šuma i šumskog zemljišta, tim više što su te šume prosječno
u lošem stanju u odnosu na državne. Šumarska
struka u Hrvatskoj zastupa stajalište da bi naša država,
kao što to čine šumarski napredne zemlje, trebala osigurati
još dodatna, poticajna sredstva za prostu i proširenu
reprodukciju šuma te osiguranje općekorisnih
funkcija šuma, a ne očekivati nekakvu dobit. Čak što


više, bili bi zadovoljni, kada bi država primjerice poštivala
svoje zakone, primjerice Zakon o šumama, a ne
derogirala ga Zakonom o cestama.


U Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj potpori u
poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, uočeno je, da se
potpore u šumarstvu spominju samo u naslovu Nacrta
te u kontekstu koji proizlazi iz naziva ministarstva i
njegove nadležnosti, dok nije predložena niti sadržajno
razrađena niti jedna poticajna mjera koja bi se odnosila
na šumarstvo. Želeći pokazati suprotan primjer u drugim
zemljama, koje želimo slijediti, upriličili smo zajedno
s "Hrvatskim šumama" d.o.o. i Hrvatskom gospodarskom
komorom ovu raspravu, kao glavnu temu
oogodišnje Skuštine HŠD-a.


Ad. 1. 1.1. Šume, šumarstvo i drvna industrija


Uvod


S oko 1 milijun hektara šume ili 60 % šumovitosti
Štajerska je najšumovitija pokrajina Austrije. Više od
četvrtine austrijskih šuma je u Štajerskoj.


1929. godine osnovana je Štajerska poljoprivredna
komora. Zadaci Komore su: zaštita interesa, subvencije,
savjetovanje i obrazovanje, ekonomsko poduzetništvo
i administrativni poslovi za šumovlasnike, koji su
članovi Komore.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Zajednice za gospodarenje šumama


Pod motom "zajednički a ne usamljeno", zajednice
za gospodarenje šumama pomažu u povećanju prihoda
a smanjenju troškova. Od 1995. do 2001. godine
osnovane su 93 šumske zajednice. One gospodare sa
120 000 ha šuma od 548 000 ukupno malih šumskih
posjeda u Štajerskoj. Trenutno je učlanjeno 12 102 člana
od oko 50 000 malih šumovlasnika. Zajednice plasiraju
na zajedničko tržište oko 515 000 m3 drvnih sortimenata,
od 2 100 000 m3, koliko prodaju mali šumovlasnici.
Inače šumske zajednice svojim članovima daju
svoju logistiku, od doznake, sječe i izrade (MP-om i
harversterima), privlačenja, uskladištenja te transporta
drvnih proizvoda fco dvorište kupca (tvornice celuloze
i pilane) do naplate istih.


Najviše tijelo Komore je plenarna skupština, koja
se sastoji od 39 šumovlasnika, koje bira plenarna skupština,
a Komorom upravlja direktor Komore.


U odjelu za šumarstvo nalaze se sljedeći sektori:


1.
Reprezentacija, Zaštita okoliša i prirode, Gospodarenje
s divljači, Marketing za drvo,
2.
Tržište drva, Evidencija cijena, Udruženje šumoposjednika,
3.
Gospodarenje šumama, Procjena šumskih šteta,
4.
Projektiranje i gradnja šumskih cesta do imanja šumovlasnika,
održavanje cesta, tehnika sječe,
5.
Uzgoj i zaštita šuma, subvencije,
6.
Savjeti i pomoć savjetoprimcima, poboljšanja, Statistika,
7.
Biomasa i energija,
8.
Tehnika šumskih radova.
U 15 glavnih gradova okruga nalaze se okružni
odjeli za šumarstvo.


Šumarstvo i drvna industrija u Štajerskoj


Prirodne zajednice u Štajerskoj su: ariš-crni bor,
smreka, smreka-jela, smreka-jela-bukva, bukva, hrast i
ostale bjelogorične vrste. Šume prema vrsti drveća su:
77,4 % crnogorične (od toga 65,5 % smreka, jela 2,2 %,
ariš 4,9 % i bor 4,8 %) i 15,1 % bjelogorične (5,7 % bukva,
1,1 % hrast, 4,2 % ostala tvrda bjelogorica i 4,1 %
meka bjelogorica) dok na grmlje i šikare otpada 7,5 %.
Šume i šumsko zemljište prema namjeni su: gospodarske
šume 81 %, zaštitne šume s prihodom 7 %, zaštitne
šume bez prihoda 9 % i ostalo šumsko zemljište bez prihoda
3 %.


Godišnji prirast je 7,8 mil. m3, a godišnji etat 5,4
mil. m3. Od ukupno 994 000 ha šuma i šumskog zemljišta
prema vlasništvu otpada 10% na državne, kojima
gospodare Austrijske savezne šume d.d., 55 % na mali
šumovlasnički posjedi (manje od 200 ha) i 35 % na velike
šumovlasničke posjede.


U šumarstvu, pilanarstvu, drvoprerađivačkoj industriji,
stolarstvu, tesarstvu i papirnoj industriji štajerske
zaposleno je 50 000 zaposlenika.


Savezne šume
10%


Veliki šumski posjedi Privatni manji šumski posjedi
(više od 200 ha) (manje od 200 ha)
35% 55%


Zapošljavanje u šumarstvu u Štajerskoj 50 000 osoba


Drvoprerađivačka pi|anska industrija
djelatnost , qnn
Stolarstvo 4 000
1 200


Šumarstvo i drvna industrija u Austriji


Austrija u izvozu drva i drvnih proizvoda ostvaruje
višak od 27,8 milijardi ATS tj. Uvozi 53,7 milijardi
ATS, a izvozi 81,5 milijardi ATS, a od toga na
oblovinu i piljenu građu otpada 16,7 milijardi ATS ili
31 % uvoza, a 25 milijardi ATS ili 31 % izvoza!


Papir i karton


w


^ 42,4 P


Drveni namještaj


11,3 Celuloza 6,3


Iverice i ploče 2,1


4,0


od vlakana


5,7


2,0


Oblovina i


16,7 piljena građa 25,0


^^WHB^^^
^^SBmK^^


Uvoz 53,7 ATS
Izvoz 81,5 ATS


Broj tvrtki u papirnoj industriji smanjio se sa 20 u
1960. na svega 5 u 1997, dok su se proizvodni kapaciteti
smanjili za 18 %, sa 2,85 mil. m3 u 1960. na 2,35
mil. m3 u 1997. godini. U pilanskoj industriji također je
došlo do okrupnjavanja tj. od 5 500 pilana u 1950.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 57     <-- 57 -->        PDF

smanjio se broj pilana na 1 668 u 2000. godini, ali su se
ukupni proizvodni kapaciteti uvećali čak za 2,5 puta tj.
sa 3,5 mil. m´ u 1950 na 8,7 mil. m3 u 2000. godini.


Razvoj tehnologija u iskorištavanju Štajerskih
šuma
Ciljevi u sječi i izradi je primjena poludebalne i debalne
metode.
Sredstva rada su sve više harvester, a samo dijelom
motorne pile (ručni rad).


Sredstva


Najnoviji razvoji


Najnoviji razvoj je primjeren visokosofisticiranih
harvestera i GIS-tehnologija.


1.2. Što očekuju od svojih šuma
Od austrijskih šuma očekuje se:


1.
Komercijalna učinkovitost u proizvodnji drva;
2.
Zaštitna funkcija i to zaštita od lavina, erozije tla,
poplava, odrona kamena;
3.
Ekološka korist u izjednačavanju klimatskih uvjeta,
vodnog gospodarenja, pročišćivanja i obnavljanja
zraka i vode;
4.
Rekreacija tj. u slobodno vrijeme šume služe
građanima za odmor i rekreaciju (npr. izgradnjom
12 000 km biciklističkih staza).
Programom Natura 2000 zaštićena priroda, zaštićena
područja i krajolici u Štajerskoj ostalo je nedirnuto
svega 41,89 % područja i 37,86 % zaštićenih krajolika
bez Natura 2000.


Sve sastojine u Austriji pa tako i u Štajerskoj su
certificirane po PEFC certifikatu (srednjoeuropskom),
a ne FSC certifikatu (anglosaksonskom).


Ad. 2. Biomasa u Štajerskoj


Održivim korištenjem biomase u proizvodnji energije
ostvaruju se sljedeći ciljevi:


1.
Stvaranje novih tržišta u šumarstvu, posebice tržišta
ogrjevnog drva iz prorede, te drva lošije kvalitete
čiji je plasman do sada bio otežan;
2.
Smanjt će se uporaba, a time i ovisnost o fosilnim
gnojivima (loživom ulju i zemnom plinu) i
3.
Poboljšanje kvalitete života i okoliša.
Prema stanju mreže grijanja na biomasu iz siječnja
2002. god. u Štajerskoj instalirana su 74 pogona, koja
godišnje troše 21 000 m´ iverja te zamjenjuje 1,57 mil.
litara loživog ulja.


Pogoni za grijanje na biomasu u austrijskim pokrajinama -2000
Ukupno 587 pogona s 730 MW nominalne količine


200 i /
180
160


/


140
120
/


1008060


/


40200


183


167


157


n«A


w 120
li
1 M Mm


iB m
1


1


Broj
I Količina topline u MW e2


fl 43


32|B


2KH


25JB 21 24


ŠtajerskaStmk
Donja
AustrijaNO
Koruška
Ktn
Gornja
Austrija
OO
Salzburg
Sbg
Gradište
Bgld
Tirol
Ti
Vorarl
Vbg
411