DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 401-406
UDK 630* 839 742


BURZA DRVNOG OSTATKA U HRVATSKOJ


EUROPEAN BIOFUEL EXCHANGE IN CROATIA


Julije DOMAC, Milan JAKOPOVIĆ2, Stjepan RISOVIĆ´


SAŽETAK: Biomasa u razvijenim europskim zemljama već odavno predstavlja
unosan posao, a njome se trguje čak i na velike udaljenosti kao stoje
između Kanade i Švedske. Za olakšavanje ovakve trgovine i povezivanje potencijalnih
kupaca i prodavatelja u Europi postoji i specijalizirana burza, odnosno
institucija koja uz definiranu cijenu za pojedini tip biomase organizira
izravnu prodaju od strane proizvođača zainteresiranom kupcu te po potrebi i
transport. Navedena institucija djeluje pod nazivom Europska burza biomase
(EBEX), sjedište joj je u Beču, a razvila se iz nekadašnje Austrijske burze biomase
koja je djelovala samo na području Austrije. Burza je izrazila zanimanje
za širenje na područje Hrvatske, te bi već do kraja ove godine u Hrvatskoj
bila spremna posredovati u otkupu čak oko 100.000 tona biomase. Za provedbu
toga cilja, provedena je anketa hrvatskih drvno-prerađivačkih tvrtki kako
bi se ustanovio broj zainteresiranih gospodarskih subjekata, količina biomase
koja bi se u kratkom vremenu mogla ponuditi stranim kupcima, kao i razina
otkupne cijene koja bi bila prihvatljiva za hrvatske proizvođače. Rezultati
ankete, od kojih je dio prikazan u ovom radu, poslužili bi za izravno ugovaranje,
odnosno sklapanje konkretnih ugovora između hrvatskih proizvođača te
kupaca iz inozemstva. Na ovaj bi se način osigurao znatan dodatni prihod domaćoj
industriji, stvorio novi izvozni proizvod te posredno pomoglo razvoju
tržišta i sektora korištenja energije biomase u Hrvatskoj.


Ključne riječi: biomasa, burza, drvno-prerađivačka industrija, drvni
ostatak


1. UVOD -Introduction
U Hrvatskoj iskorištavanje energije biomase (uglavSa
svojih 44 % šumskoga zemljišta u ukupnoj drnom
ogrjevnog drva i drvnog ostatka) ima dugu tražavnoj
ploštini u usporedbi s drugim zemljama i regidiciju,
pa se tako još 1960. godine iz biomase zadovojama
Europe, Hrvatska pripada medu zemlje sa značajljavalo
gotovo četvrtinu ukupnih potreba za energijom. nim šumskim zemljištem koje, medu ostalim, jamči i
Danas Hrvatska u prvom redu zbog tzv. netehničkih izglednost većeg iskorištenja i udjela šumske biomase
prepreka, nerazvijenosti tržišta za energiju iz biomase te u ukupnoj energetskoj bilanci. Hrvatska s 0,51 hektara
nedostatka svijesti o prednostima proizvodnje energije po stanovniku pripada u Europi, izuzev skandinavskih
iz biomase, korištenjem biomase pokriva samo mali dio zemalja, u zemlje sa značajnijom ploštinom po stanovsvojih
potreba za energijom, ostavljajući tako neiskoniku.
Površina hrvatskih šuma i šumskoga zemljišta izrišten
znatan prirodni potencijal koji posjeduje. nosi 2 485 611 Prema važećem Zakonu o šumama, u
Republici Hrvatskoj najvećim dijelom šuma i šumskoga
zemljišta gospodare "Hrvatske šume", p. o. Zagreb
1 Mr. se. Julije Domac, Energetski institut "Hrvoje Požar", Savska (1 991 537 ha ili 80,1 %), manjim dijelom privatni po163,
Zagreb sjednici (461 137 ha ili 18,5 %), dok ostale ustanove ili : Milan Jakopović, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora


poduzeća upravljaju samo s 32 937 ha ili 1,4 % [1].


Sektor za industriju, Draškovićeva 45, Zagreb
3 Doc. dr. se. Stjepan Risović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Ovo je važna činjenica za buduće sustavno korištenje


Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb biomase kao energenta zbog mogućega uvođenja teh


401
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Domac, M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA U HRVATSKOJ
nike i tehnologije, ali i stvaranja tržišta šumske bioma


se kao nositelja energije.


Drvnopreradivačka industrija Hrvatske ima vrlo
staru i bogatu tradiciju koja se temelji na tri važna čimbenika;
šumovitosti zemlje, pripadnosti europskim i
industrijskim tokovima te tradiciji u obrtništvu. Prvim
industrijskim preradbenim pogonima pripadaju pilane
i proizvodnja piljene građe. Današnje drvnoprerađivačko
gospodarstvo Republike Hrvatske posjeduje stručnjake
i opremu za izradbu svih vrsta proizvoda od
drva. Dio drva pri pilanskoj obradbi, proizvodnji furnira,
izradbi dijela namještaja i si. ostaje kao otpad - ostatak,
koji se može koristiti za dobivanje energije. Procjena
pridobivanja drva kao primarnoga odnosno sekundarnoga
nositelja energije temelji se na prosječnim
fizikalnim svojstvima drva odnosno udjela sastavnica
drveća, odvojeno za crnogorično i bjelogorično drvo.
U pilanskoj obradbi od 1 m3 piljenica ostatak u četinjača
iznosi 30 % (15 % piljevina, 15 % odresci), a u listača
40 % (20 % piljevina, 20 % odresci) [2]. Pri izradbi
furnira ukupni ostatak iznosi 20 %. Svi gubici koji nisu
pravi šumski otpad te kora tehničkoga drva, kao i onaj
dio drva koji se zbog propisanih mjernih metoda prenosi
šumskim sortimentom u drvodjelske pogone mehaničke
obradbe drva (pilana, proizvodnja furnira)
uključuje se u ostatak pri obradbi drva. Preostali dio
ostatka ovisi o iskorištenju pri obradbi drva. Energetski
potencijala prosušene (W = 15 %) kore i ostataka
pri piljenju trupaca u ukupnom etatu svih vlasnika u
Hrvatskoj iznosi 8 552,34 TJ. Ovom proračunu nije
pribrojen energetski potencijal blanjevine, piljevine i
otpiljaka pri uzdužnome i poprečnome kraćenju piljenica,
bruševina i si.


Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da osim brojnih
i očitih prednosti korištenje biomase za okoliš
(izbjegavanje emisije stakleničkih plinova, smanjena
emisija štetnih tvari, manji utjecaj na tlo, vode i bioraznolikost)
i posrednih utjecaja na nacionalno gospodarstvo
(otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim
područjima, poticanje lokalne i regionalne ekonomske
aktivnosti i si.), biomasa već odavno predstavlja
unosan posao. U europskim se zemljama već iz biomase
proizvode znatni udjeli energije (Austrija 15 %,
Finska i Švedska 25 %), a biomasom (iverje, peleti,
briketi,...) se trguje čak i na velike udaljenosti kao što
je između Kanade i Švedske.


Za olakšavanje ovakve trgovine i povezivanje potencijalnih
kupaca i prodavatelja u Europi postoji i specijalizirana
burza, odnosno institucija koja uz definiranu
cijenu za pojedini tip biomase (piljevina, kora, otpiljci,
iverje iz drvne industrije i šume,...), određenog
sadržaja vlage (20-50 %) organizira izravnu prodaju od
strane proizvođača zainteresiranom kupcu te po potrebi
i transport. Navedena institucija djeluje pod nazivom


Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 401-406


Europska burza biomase (EBEX), sjedište joj je u Beču,
a razvila se iz nekadašnje Austrijske burze biomase koja
je djelovala samo na području Austrije (slika 1).


Slika 1, "1 kWh bioenergije" - promotivno pakiranje drvne bio


mase (iverje)
Figure 1 ´ 1 kWh of bioenergy´ - promotional package of wooden


biomass (chips)


Na sastanku koji je održan u Energetskom institutu
"Hrvoje Požar" u Zagrebu između predstavnika
EBEX-a, Hrvatske gospodarske komore, JP "Hrvatske
šume" i Energetskog instituta "Hrvoje Požar", EBEX
izrazio zanimanje za širenje na područje Hrvatske, te
se tom prilikom održala prezentacija te ugledne ustanove,
mogućnosti uključivanja Hrvatske te iskazala
spremnost potencijalnih hrvatskih partnera za buduću
suradnju. Samo za ilustraciju navodi se da bi EBEX
bio spreman tijekom ove godine u Hrvatskoj kupiti čak
oko 100.000 tona biomase, da njihova ponuđena otkupna
cijena iznosi 7,5 Eura/t pri sadržaju vlage od 50 %
te da za transport namjeravaju koristiti jednu od hrvatskih
luka.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Domac. M. Jakopović, S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA L HKVAISKO.I
Šumarski list br. 7 8, CXXVI (2002), 401-406
Kao rezultat spomenutog sastanka
HGK i Energetski institut započeli
su s anketom hrvatskih drvno-prerađivačkih
tvrtki kako bi se ustanovio
broj zainteresiranih´gospodarskih
subjekata, količina biomase koja bi
se u kratkom vremenu mogla ponuditi
stranim kupcima, kao i razina otkupne
cijene koja bi bila prihvatljiva
za hrvatske proizvođače. Rezultati
ankete, te analiza u kojoj bi ovi rezultati
trebali biti obrađeni, poslužili bi
za izravno ugovaranje, odnosno sklapanje
konkretnih ugovora između hrvatskih
proizvođača te kupaca iz inozemstva.
Na ovaj bi se način osigurao
znatan dodatni prihod domaćoj
industriji, stvorio novi izvozni proizvod
te posredno pomoglo razvoju tr


Slika 2. Drvni ostatak - novi hrvatski izvozni proizvod?


žišta i sektora korištenja energije bio


Figure 2 Wood waste - a new Croatian export product?


mase u Hrvatskoj (slika 2).


2.
MEĐUNARODNA TRGOVINA DRVNOM BIOMASOM I DJELOVANJE BURZE
International wood fuel trade and exchange activities
Međunarodna trgovina drvnim ostatkom, odnosno u Hamburgu plaća se 400 EUR po toni, dok naknada za
drvnim i ostalim biogorivima značajno se povećala u odlaganje drva nakon rušenja iznosi 100 EUR po toni
Europi tijekom posljednjih godina i to većinom zbog Nakon 2005. godine, materijal koji sadrži više od 5 %
visokih poreza na fosilna goriva, dobro razvijenim organskog udjela više uopće neće ni moći biti odlagan
kapacitetima za korištenje takvih goriva u zemljama na deponiju, a novi energetski porezi će spaljivanje
kao što su npr. Švedska i Danska ili zahtjevnijom legtakvog
materijala u lokalnim energanama učiniti izislativom
o otpadu u drugim zemljama kao što su npr. razito atraktivnim [3]. Neki od primjera značajne trgoNjemačka
i Nizozemska. U Njemačkoj je količina vine drvnim gorivima su izvoz velikih količina zelene
recikliranih drvnih vlakana u 1999. godini iznosila čak sječke iz Baltičkih zemalja u Dansku i Švedsku ili uvoz
oko 15 milijuna tona (ekvivalentno 200 PJ), što je peleta proizvedenih u Sjevernoj Americi u Švedsku
izravna posljedica visoke cijene odlaganja otpada na (tablica 1).
deponij. Za odlaganje željezničkih pragova na deponij


Tablica 1. Uvoz biogoriva u Švedsku u 1992., 1995. i 1997. godini [4]
Table 1 Biofuels import in Sweden, 1992, 1995 and 1997


1992. 1995. 1997.
Uvezeno goriva (PJ) 2-4 11-15 20-32
Udio u ukupnoj količini drvnog goriva (%) 20 33-45 44-62


Trgovina biomasom je u Europskoj uniji regulirana
EU protokolom (EEG No 259/93) koji drvni otpad dijeli
u tri kategorije i to: zelenu, žutu i crvenu. Otpadom
klasificiranim kao zeleni, može se slobodno trgovati
među europskim zemljama, a primjer takvog otpada su
drvni peleti, nezagađeno građevno drvo, zelena sjecka
ili treset. Uvoz i trgovina žutim i crvenim otpadom, otpadom
koji je donekle i jako onečišćen zahtijeva registraciju
uvoznika kod nadležnog državnog tijela, odnosno
ishođenje posebne dozvole.


Europska burza biomase (EBEX) djeluje tako da
izravno povezuje kupca i prodavatelja drvne biomase.


Svaka izmjena informacija, odnosno objava ponuda i
potraživanja obavlja se preko internet portala burze
koji ima nekoliko sigurnosnih razina, a transakcija se
pokreće tako da zainteresirani kupac ili prodavatelj istaknu
svoj zahtjev (u pravilu anoniman) te cijenu (po
MWh energije sadržane u drvu) koju su spremni platiti,
odnosno koju zahtijevaju. Cijena koju ističe kupac je
maksimalna prihvatljiva cijena s uključenim PDV-om i
"dostavom u kuću", dok je cijena koju ističe prodavatelj
minimalna cijena bez PDV-a i bez troškova transporta.
Nakon što djelatnik burze (broker) poveže kupca
i prodavatelja, odnosno ustanovi daje moguće izvršiti
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Domac, M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA L HKVAISKO.I
transakciju u okvirima tražene cijene s obje strane, kupac
i prodavatelj se o tome obavještavaju i preuzimaju
obvezu o izvršenju transakcije. EBEX tada poduzima
potrebne korake da se transakcija i provede, što uključuje:
kontrolu kvalitete robe kod prodavatelja, logistiku
transporta od prodavatelja do kupca, jamstvo kvalitete
za kupca, provjeru kvalitete robe kod kupca te sređivanje
računa kod kupca i prodavatelja.


Šumarski list br. 7 8, CXXVI (2002). 401-406


Predmet trgovine na burzi su sve vrste drvne biomase,
odnosno drvnog ostatka, ali i proizvodi kao što
su pelete i brikete, no zbog postizanja isplativosti
transporta te isplativosti ukupne transakcije, naglasak
se stavlja na manje kvalitetna goriva koja se upotrebljavaju
u velikim postrojenjima kao što su javne toplane
i elektrane.


3. BIOMASA KAO IZVOZNI PROIZVOD HRVATSKE
DRVNE INDUSTRIJE I ŠUMARSTVA
Biomass as an export product of Croatian wood
industry and forestry
Anketom koju je Sektor za industriju Hrvatske gospodarske
komore proveo među drvno-prerađivačkim
tvrtkama tijekom 2001. godine u cilju snimanja raspoložive
količine drvne biomase te identifikacije zainteresiranih
proizvođača-izvoznika obuhvaćeni su svi relevantni
gospodarski subjekti na ovom području. Navedeno
uključuje pilane, obradu drva i proizvodnju drvenih
proizvoda te proizvodnju namještaja. Odziv i zanimanje
anketiranih bili su izrazito veliki. Očito je da
su proizvođači prepoznali mogućnost učinkovitog rješavanja
problema otpada koji opterećuje svakodnevno
poslovanje, ali i ostvarenja dodanog prihoda koji bi doprinjeo
ukupnoj uspješnosti poslovanja. Manji dio anketom
obuhvaćenih proizvođača izjavio je da drvni os-


Sjecka Piljevina


tatak u potpunosti koristi u vlastitoj kotlovnici ili zbri


njava na drugi način (proizvodnja iverica, izvoz, pro


daja za ogrijev i si.) dok je većina iskazala interes za


sudjelovanjem u projektu.


Anketom se uz iskazivanje interesa za sudjelova


njem u projektu tražila i procjena ukupnih i raspoloži


vih količina drvnog ostatka te prijedlog otkupne cijene


koju bi tvrtke zahtijevale za drvni ostatak. Dobiveni


podaci o raspoloživoj količini drvnog ostatka ovdje se


iznose samo ukupno, zbog karaktera projekta i zaštite


interesa proizvođača. Rezultati ankete pokazuju da u


pogonima hrvatske drvno-preradivačke industrije po


stoje značajne ukupne, ali i raspoložive (neiskorištene)


količine drvnog ostatka (slika 3).


Nije raspoloživo
H Raspoloživo


Kora Krupni otpad
i ostalo


Slika 3. Iskazane ukupne i raspoložive količine drvnog ostatka u anketiranim tvrtkama
Figure 3 Total and available amount of wood waste in analysed companies


Posebno su zanimljivi, i čak donekle neočekivani
bili odgovori na pitanje koja bi se cijena zahtijevala za
otkupljeni drvni ostatak. Pokazalo se da je većina
proizvođača svjesna da se može postići samo minimalna
cijena, ali i da bi određeni broj proizvođača drvni
ostatak predao bez naknade ili za simboličnu cijenu od
1 kunu po m3 (slika 4). Navedeno samo potvrđuje da
zbrinjavanje drvnog ostatka predstavlja izrazit problem
u poslovanju naših drvno-prerađivačkih pogona.


Provedena anketa čiji su prvi rezultati ovdje prikazani
pokazala je da postoje znatne raspoložive količine


drvnog ostatka te da su zahtijevane otkupne cijene realne
i uglavnom prihvatljive.


Nakon stoje ustanovljeno da su zahtijevane otkupne
cijene prihvatljive, u pripremi projekta pristupilo se
utvrđivanju troškova transporta biomase iz drvno-prerađivačkih
tvrtki do hrvatskih luka. Tijekom ove faze
kontaktirani su Hrvatska gospodarska komora, uprave
luka Rijeka i Split, veća prijevoznička poduzeća te JP
Hrvatske željeznice. Dobiveni odgovori u ovoj fazi
nisu potpuno zadovoljavajući i ohrabrujući te transport
zasad predstavlja usko grlo projekta, jer se pokazalo se
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Domac. M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNOG OSTATKA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7-8, CXXV1 (2002), 401-406
80% .
M "Po dogovoru"
60%
> 50 kn/m3
40% |


H
0-50 kn/m´
"Bilo koja cijena"
20%
D Bez naknade ("0 kuna")
0% i
i 1


Sjecka Pilje vina Kora


Slika 4. Zahtijevana cijena za različite sortimente
Figure 4 Requested price for different sortiments


Tablica 2. Troškovi cestovnog prijevoza u euro/toni biomase
iz različitih polaznih točaka do Rijeke i Splita
u kamionima kapaciteta 35 m3


Table 2 Road transport costs (euro/t) of biomass from different
destinations to Rijeka and Split using
trucks with capacity of 35 m3


Polazna točka Odredište Rijeka Odredište Split
Vinkovci 20,96 25,37
Požega 18,20 22,61
Bjelovar 16,27 22,06
Zagreb 13,24 21,23


4. ZAKLJUČAK
U Hrvatskoj iskorištavanje energije biomase (uglavnom
ogrjevnog drva i drvnog ostatka) ima dugu tradiciju,
pa se tako još 1960. godine iz biomase zadovoljavalo
gotovo četvrtinu ukupnih potreba za energijom.
Danas Hrvatska u prvom redu zbog tzv. netehničkih prepreka,
nerazvijenosti tržišta za energiju iz biomase te
nedostatka svijesti o prednostima proizvodnje energije
iz biomase, korištenjem biomase pokriva samo mali dio
svojih potreba za energijom, ostavljajući tako neiskorišten
znatan prirodni potencijal koji posjeduje. U razdoblju
do uspostave uspješnog sektora korištenja energije
biomase u Hrvatskoj, afirmacija drvnog ostatka kao izvoznog
proizvoda mogla bi biti višestruko korisna. Na
taj bi se način osigurao dodatni prihod u drvno-prerađivačkoj
industriji, jednoj od djelatnosti u kojoj nastaju
najveće količine biomase, znatno doprinijelo svijesti o
mogućnostima i prednostima korištenja biomase, te
tako ukupno potaknulo povećano korištenje energije
biomase u Hrvatskoj.


Na temelju provedene ankete, ali i dosadašnjih aktivnosti
i spoznaja Energetskog instituta "Hrvoje Požar",
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske
gospodarske komore, može se zaključiti da drvni
ostatak predstavlja znatno opterećenje u poslovanju
hrvatske drvno-prerađivačke industrije, da su proizvo


Krupni otpad
i ostalo


da transportni troškovi znatno premašuju slične troškove
u europskim zemljama (tablica 2).


Treba napomenuti da su ovi troškovi bitno viši od
troškova sličnog transporta u Austriji gdje je cijena kamionskog
transporta, ovisno o vrsti i kapacitetu kamiona,
u prosincu 2001., iznosila 25 - 45 ATS/100 km.
Ipak, treba naglasiti da su troškovi cestovnog transporta
u Hrvatskoj izračunati za kamione kapaciteta
35 m3, dok se u europskim zemljama ovakva roba,
upravo radi smanjivanja ukupnih troškova, uobičajeno
prevozi kamionima kapaciteta 80 m\


- Conclusion
đači u većini slučajeva spremni isporučivati biomasu
uz minimalnu naknadu te da postoji znatno zanimanje
za prodaju biomase putem Europske burze biomase.
Rezultati ankete, te analiza u kojoj bi ovi rezultati trebali
biti obrađeni, trebali bi poslužiti za izravno ugovaranje,
odnosno sklapanje konkretnih ugovora između
hrvatskih proizvođača te kupaca iz inozemstva. Na
ovaj bi se način osigurao znatan dodatni prihod domaćoj
industriji, stvorio novi izvozni proizvod te posredno
pomoglo razvoju tržišta i sektora korištenja energije
biomase u Hrvatskoj.


Rezultati ankete pokazali su da postoje znatne raspoložive
količine drvnog ostatka, ali i daje većina proizvođača
svjesna da se može postići samo minimalna
cijena, te da bi određeni broj proizvođača drvni ostatak
predao bez naknade ili za simboličnu cijenu od 1 kunu


3


po m.
Tijekom provedbe ankete, obrade rezultata te svih
ostalih aktivnosti na projektu uočeni su i određeni problemi
koji mogu imati znatan negativan utjecaj na konačnu
provedbu projekta. Među najznačajnijima su: izrazito
složena i skupa organizacija transporta biomase
od proizvođača do luke, visoki transportni troškovi za
cestovni prijevoz koji znatno premašuju slične troškove
u europskim zemljama, nedostatak znanja i iskustva
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Domac, M. Jakopović. S. Risović: BURZA DRVNO« OSTATKA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7-8, CXXV1 (2002). 401-406
u postupanju s biomasom u hrvatskim lukama, loša orsti
pouzdanog i po cijeni prihvatljivog transporta bioganiziranost
i poslovnost lučkih uprava i si. mase od proizvođača do hrvatskih luka te dalje do ko-
S obzirom na navedeno, buduće će aktivnosti biti načnih kupaca,
usmjerene upravo na organizaciju i analizu izvodljivo-


IZVORI - References


[1] Anon .
1996. Šumsko-gospodarsko područje Re- [3] Lang , A. 1999, The Legislation and its Effects on
publike Hrvatske, Šumskogospodarska osnova. Wood Recycling and Energy - Some Aspects of
Stanje 1996. god. sažetak, izrađeno u JP "Hrvat- the German Situation.// UN-ECE Timber Comske
šume", Služba za uređivanje šuma, Zagreb, mittee Workshop Recycling, Energy and Market
str. 1-37. Interactions, Istanbul, pp. 12-23.
[2] Sever,
S. et al., 1996, Gospodarenje šumama u [4] Hillring , B., Vinterback, J. 2000, European
Hrvatskoj - Prohes 6, Energetski institut "Hrvo- Wood-Fuel Trade.// VI World Renewable Enerje
Požar", Zagreb gy Congress, Brighton, pp. 1262-1268.
SUMMARY: Biomass trade is not from recently a well-established business
in developed European countries and a subject of trade even between
countries like Canada and Sweden. For connecting buyers and suppliers in
Europe has been established a dedicated institution, European Biomass
Exchange (EBEX), which makes all necessary arrangements and takes care
for whole process of fuel delivery. Since last year, EBEX expressed their interest
in introducing their activities in Croatia and total amount of biomass,
which could be bought in Croatia could be as much as 100 000 tons.


As a part of project preparation phase, Energy Institute ´Hrvoje Požar´
and Croatian Chamber of Commerce conducted a detailed analysis of the
available amount and possible requested price for biomass in Croatian wood
industry. Analysed were all relevant factors as annual production and capacity,
amount of generated wood waste, current usage of wood waste (own boiler
room, briquetting, selling, composting, disposal and similar) and price, what
could be requested for biomass. The interview was carried out during 2001,
and given results show significant, yet unused energy potential of wood waste
in Croatia as well as high level of issues understanding and industrial readiness
to participate in this project.


Preliminary activities also showed that transport is a significant cost factor
for biomass and at the moment, a bottleneck for successful project realisation.
The transport of small amounts is more expensive in relation to the
transport of larger amounts. The transport method (lorry) should be as fully
utilised as possible. However, a successful realisation of this project could in
long run contribute to development of Croatian biomass market and facilitate
realisation of biomass use projects in the country.