DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 37     <-- 37 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 391-400
UDK 630* 524


PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA
VOLUMENA SASTOJINE I PROVJERU TARIFNOG NIZA


THE APPLICATION HOHENADEL CONTROL METHOD FOR ACCOUNT VOLUME
AND PROVISIONAL VOLUME TARIFF OF FOREST ASSOCIATION


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Za kontrolu volumena sastojim, koja je utvrđena nekom od uobičajenih
metoda (primjerne površine, totalna klupaža) moguće je primijeniti
metodu Hohenadla.


Pri obračunu volumena sastojine po navedenoj metodi kao modelna stabla,
predstavnici sastojine, služe donje i gornje sastojinsko stablo s prsnim
promjerima izračunatih iz arimetičke sredine prsnih promjera stabala sastojine
umanjenih, odnosno uvećanih za iznos standardne devijacije svih prsnih
promjera stabala sastojine.


U članku su za objektivnije saznanje o predstavnicima stabala korištena
konkretna i normalna raspodjela prsnih promjera stabala u sastojini, beta distribucija.


Za kontrolu tarifnog niza (drvnogromadne linije) za hrast kitnjak u konkretnoj
sastojini su uz stabla predstavnika, korištene izjednačene visine i pripadajući
oblični brojevi po debljinskim stupnjevima.


Hohenadlova metoda bazira se na pretpostavci da se drvnogromadna linija
(tarifni niz) može izjednačiti parabolom drugog stupnja.


Usporedbom volumena sastojine za hrast kitnjak i tarifnog niza za hrast
kitnjak po prethodnoj metodi i metodi Hohenadla, izračunata je razlika i relativna
pogreška volumena sastojine.


Ključne r ij eči: hrast kitnjak, Hohenadlova metoda, donje i gornje sastojinsko
stablo, konkretna i teoretska distribucija stabala, volumen sastojine,
visina, oblični broj, tarifni niz.


UVOD - Introduction


Prilikom operativnog provođenja propisa Osnove U praksi se nedozvoljena razlika volumena sastojigospodarenja
pojavljuju se slučajevi nedozvoljenih ne posebno potencira, ako je ona znatno niža prilikom
razlika u drvnoj zalihi sastojina predviđenih za dovrdoznake
za dovršnu sječu od zaduženja u Osnovi gosšnu
sječu, zaduženih u Osnovi gospodarenja, u odnosu podarenja.
na izmjeru volumena sastojine za do vršni sijek.


Državna šumarska inspekcija nerijetko proziva šu


Osim razlike u volumenu sastojine, koja indicira na marsku operativu da je drvnu masu sastojine prethopogrešnu
evidenciju broja stabala u sastojini po hektadno
netransparentno iskoristila ili čak otuđila, te je biru
površine, sumnja se daje pogrešno odabrana drvnolanca
stanja u gospodarenju sastojinom nedozvoljeno
gromadna linija (tarifni niz) zbog neadekvatne primjepogrešna.
ne visinske krivulje, kao reprezentanta niza sličnih saKao
primjer mogućeg rješenja konkretnog slučaja
stojina, na konkretnu sastojinu. kontrole volumena sastojine i primijenjenog tarifnog ni


za navodi se sastojina hrasta kitnjaka i bukve, odjel 56a,


* Mr. se. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Uprava šuma Požega
Milke Tmine 2, 34 000 Požega g. j . "Južni Dilj", u kojem je prilikom doznake stabala za


ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Zclić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 391-400
dovršnu sječu totalnom klupažom izmjeren manji volumen
sastojine za 4562 m3 (25,79 %) na površini 43,03 ha
u odnosu na zaduženje Osnovom gospodarenja, u količini
od 17030 m3. Još veća razlika bila je za hrast kitnjak,
koji je zadužen u istom odsjeku s 15857 m3, a doznakom
je uz primjenu istog tarifnog niza izmjereno 9530 m3,
odnosno 6327 m3 ( 39,90 %) manje.


METODA RADA -
Metoda Hohenadla svodi se na to da se na temelju
distribucije prsnih promjera stabala određene vrste drveta
u sastojini utvrdi aritmetička sredina prsnog promjera
sastojine. Također se biometrijskom obradom
podataka izračuna standardna devijacija aritmetičke
sredine, na niže (donje primjerno stablo, d _) i na više
(gornje primjerno stablo, d +).


Na temelju dobivenih rezultata biraju se u sastojini
za određenu vrstu drveta (npr. za hrast kitnjak u odjelu
56a dva stabla), izvrši sječa i izrada i sekcioniranje stabala
za utvrđivanje volumena stabala do 7 cm debljine.
Sekcionirana je oblovina s dužinama sekcija 2 m i prostorno
drvo sa sekcijama 1 m dužine. Volumen je izračunat
po Huberovoj formuli.


Prilikom izračunavanja prsnih promjera predstavnika,
tj. donjeg i gornjeg primjernog stabla, izjednačenih
visina primjernih stabala i cijele sastojine, standardne
devijacije prsnih promjera i volumena srednjeg sastojinskog
stabla, došli smo do zaključka da se isti podaci
mogu upotrijebiti za procjenu nekih drugih veličina
koji su relevantni za šumarsku operativu.


U svrhu provjere ispravnosti primijenjenog tarifnog
niza za hrast kitnjak u konkretnoj sastojini snimljene
su i izjednačene visine po debljinskim stupnjevima, te
su za predstavnike stabala (donje, gornje i aritmetički
srednje volumno stablo) sastojine putem sekcioniranja
izračunati oblični brojevi. Pomoću vrijednosti triju
obličnih brojeva predstavnika stabala moguće je zaključiti
o trendu kretanja vrijednosti obličnih brojeva,
te odabrati prikladnu funkciju za izjednačenje po debljinskim
stupnjevima.


Na temelju uvida u trend obličnih brojeva i pomoću
aplikacijskog programa STATISTICA 6.0 dobivena je
logaritamska funkcija pomoću koje su izračunati oblični
brojevi u ostalim debljinskim stupnjevima. Na temelju
izjednačenih visina sastojine i izjednačenih obličnih
brojeva izračunat je novi tarifni niz kojim se uspoređuje
u Osnovi gospodarenja upotrjebljeni lokalni tarifni
niz (15) za obračun volumena sastojine.


Uvidom u distribuciju prsnih promjera hrasta kitnjaka
konkretne sastojine i izjednačene distribucije (beta distribucije)
te izračunavanjem koeficijenta asimetrije i
koeficijenta spljoštenosti, moguće je uz usporedbu s
normalnom distribuci;om iste starosti zaključiti o razini
stručnog gospodarenja sastojinom u prošlosti.


Nakon što je prilikom izrade revizije Osnove gospodarenja
i izmjere konkretnog volumena sastojine
učinjena gruba pogreška previdom, pristupilo se kontroli
valjanosti obračuna volumena sastojine doznačene
totalnom klupažom za dovršni sijek.


Za kontrolu je odabrana Hohenadlova metoda obračuna
volumena sastojine.


The resarch method
Aktualno je da se u šumarskoj operativi verificiraju
sortimentne tablice s svrhom objektivnog planiranja
odjela drvnih sortimenata u volumenu sastojine. Konkretna
i izjednačena (beta - distribucija) može dati bolji
uvid za odabir u praksi određenog stratifikacijskog
uzorka od 20 stabala. Beta- distribucija pokazuje relativni
odnos gomilanja broja stabala do donjeg primjernog
stabla, između srednjeg i gornjeg primjernog stabla,
te iznad gornjeg primjernog stabla. Uzorak od 20
stabala valjalo bi rasporediti srazmjerno relativnom
udjelu navedenih raspona debljinskih stupnjeva ili relativnom
udjelu pripadajućih volumena. Pomoću triju
primjernih stabala, kao minimalnog uzorka, izračunata
je aproksimativno struktura drvnih sortimenata hrasta
kitnjaka u konkretnoj sastojini.


Za biometrijsku obradu podatka korišteni su sljedeći
postupci i funkcije:


a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih prsnih
promjera upotrijebljena je aritmetička sredina
po formuli: da = Z nt dt 1Z nt


b) Za izračunavanje varijance primijenjen je postupak,
a2 = Z ((rij djj21 Znt - (Z (ni di} I Zn-\)2
c) Visine sastojine izjednačene su funkcijom Mihajlova,/!=
(b0*e"l ´´)+ 1,30


d) Za izjednačenje distribucije prsnih promjera sastojine
upotrijebljena je beta - distribucija,
f(x) = konst (d - a )"* ( b - d)y, a za koeficijent asi


metrije, /3j= ni]/"1,
te za koeficijent spljoštenosti, j52= m4/a4)e)
Volumen stabla određenje po formuli,


v= (d:* n /4)*h*f,


f) Oblični broj po formuli,
/´= v/ (g* h), a izjednačeni oblični brojevi funkcijom,/´.
= a+ b* logd,
g) Hohenadlova metoda bazira se na činjenici da se
drvnogromadna linija (tarifni niz) može izjednačiti
parabolom drugog reda,


v= b0+ b,* d+ b2* d2.


h) Volumen srednjeg sastojinskog stabla (v ) izračuna
se iz volumena donjeg (v_) i gornjeg (v+) primjernog
stabla, v = ( v + v+) 12
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 39     <-- 39 -->        PDF

J. Zelić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE.. Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 391-400
REZULTATI MJERENJA - The results of measurement


Donje i gornje sastojinsko stablo ( d i d+)


Za konkretnu sastojinu g. j . "Južni Dilj", odjel 56a i pripadajućim izjednačenim visinama, oboriti nekoliko
hrast kitnjak, izračunato je prema distribuciji prsnih stabala u sastojini, izvršiti sekcioniranje i izračunati
promjera stabala srednje sastojinsko stablo, odnosno volumen svih donjih i gornjih stabla. Iz dobivenih veliaritmetička
sredina prsnog promjera 41,56 cm. Takočina
izračuna se volumen srednjeg stabla, koji pomnođer
je izračunata standardna devijacija u vrijednosti žen s brojem svih stabala sastojine daje ukupni volu8,20
cm, te je određeno da donje sastojinsko stablo (po men određene vrste drveta sastojine.
metodi Hohenadla) ima 33,36 cm, a gornje sastojinsko Budući se u konkretnom slučaju obavlja samo konprimjerno
stablo 49,76 cm. trola volumena sastojine, jer je poznati volumen sasto


Da bi se metodom Hohenadlovih predstavnika izrajine
obračunat totalnom klupažom, oborena su i sekčunao
volumen cijele sastojine, valjalo bi prema izracionirana
samo dva stabla predstavnika (donje i gornje
čunatim prsnim promjerima donjeg i gornjeg stabla s sastojinsko stablo).


Tablica 1. Sekcioniranje donjeg i gornjeg volumnog stabla po Hohenadlu
Table 1 Sectioning inferior and superior volume trees by Hohenadel


stablo 1 (donje stablo po Hohenadlu) stablo 2 (aritmetički srednje stablo 3 (gornje stablo po Hohenadlu)
d= 33,16 cm, h = 22,2 m kubno stablo) d = 49,56 cm, h = 24,40 m
d = 41,36 cm, h = 23,5m


d
8
n(m)
3
m5
0.0151
d
7
n(m)
2
m3
0.0077
d
7
n (m)
15
m3
0.0577
9 3 0.0191 8 6 0.0301 8 14 0.0703
10 3 0.0236 9 1 0.0064 9 6 0.0382
11 2 0.0190 10 3 0.0236 10 10 0.0785
12 0.0113 11 1 0.0095 11 6 0.0570
13 0.0133 12 1 0.0113 12 5 0.0565
14 0.0154 13 1 0.0133 13 2 0.0265
15 2 0.0353 14 1 0.0154 14 2 0.0308
16 0.0201 15 1 0.0177 15 4 0.0707
17 0.0227 16 1 0.0201 16 9 0.1809
18 2 0.0509 17 1 0.0227 17 2 0.0454
19 0.0283 18 1 0.0254 18 0.0254
25 0.0491 21 1 0.0346 19 0.0283
ogrijev 0.3230 25 1
ogrijev
0.0491
0.2868
20
21
22
0.0314
0.0346
0.0380
25 2 0.0981 27 2 0.1145 23 0.0415
26 2 0.1061 30 2 0.1413 24 0.0452
30
24
2
2
0.1413
0.0904
34
33
2
2
0.1815
0.1710
ogrijev 0.9569
33 2 0.1710 37 2 0.2149 27 2 0.1145
trupci 0.6070 47
39
2
2
0.3468
0.2388
26
29
2
2
0.1061
0.1320
42 2 0.2769 37 2 0.2149
ukupno 0.9300 trupci 1.6857 41
44
2
2
0.2639
0.3040
ukupno .9725 46 2 0.3322
47 2 0.3468 Sekcije oblovine su po 2 m dužine, a prostornog drva po 1 m dužine 49 2 0.3770 Oznaka; n (m) je broj komada po 1 m u dotičnom debljinskom stupnju
srednje volumno stablo po Hohenadlu (v) = ( 0,9300 + 3,1483 ) 12 = 2,0392 m3
9530,40 m3 totalna klupaža
9279,49 m3 po srednje volumnom stablu 4551 *2,039 = 9279,49
trupci
ukupno
2.1914
3.1483


2.70 % pogreška procjene; odnos totalne klupaže i procjene po srednje volumnom stablu


ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 40     <-- 40 -->        PDF

J. Zelić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7 8. CXXVI (2002), 391-400
Za vjerodostojnost obračuna volumena sastojine men 0,9300 m3, a gornje sastojinsko stablo (49,76 cm)
pomoću dva predstavnika poslužit će analiza "normal-volumen od 3,1483 m3.
nosti" distribucije prsnih promjera po beta - funkciji, Rezultati sekcioniranja i izrade sortimenata dani su
mjera asimetrije i mjera spljoštenosti distribucije prsu
tablici 1.
nih promjera stabala po debljinskim stupnjevima. Izračunavanje ukupnog volumena sastojine po Ho-


Donje sastojinsko stablo (33,36 cm) je sekcionira-henadlu obavlja pomoću srednjeg volumnog stabla
njem i izradom sortimenata do 7 cm debljine dalo volu-(kao aritmetičke sredine zbroja volumena donjeg i


Beta - distribucija


G. j . "Južni Dilj", odjel 56a
f(x) = 6,146E- IS »(x-17)4 * (83 - sr« -N


P. promjer Broi stabala Ra/lika
30


d N halkonk.) N ha(teor.) N


1 : (2-3)
N/(ha)


17.5
22,5 1 1 0
25
27,5 5 7 -2
32,5 15 17 -2
37,5 26 3
42,5 27 24 3 ra~ 20
47,5 17 18 -1


Z


52,5 9 10 -1


57.5 4 4 0
62,5 1 1 0 | 15
67,5
E 105 105 0


´o1


a (4,21 )

m io


mjera simetrije (3, > 0 < 1
(5, = + 0,43
d, = 41,36
s,, = 6,47 5


Debljinski r. Rcl. povr ispod krivulje


22,5-32,5 0.2(1 0.24


0


37.5-47,5 0,67 0.62
52,5-62,5 0,13 0.14 10 20 30 40 50 60 70 80 90


()
Spljoštcnost konkrelne razdiobe je pozitivna d (cm)


Prsni promjer (cm)


jer je vrh konkretne distribucije iznad vrha
normalne distribucije. |3: = + 2,27


Drvna zaliha kitnjaka po metodi srednjeg sastojinskog stabla 4551*2,039 = 92679,49 m´
Totalna klupaža hrasta kitnjaka za plan sječa 2002. godine 9530,39 m´
Pogreška 2.70%


Grafikon 1. Konkretna i normalna distribucija prsnih promjera stabala hrasta kitnjaka po hektaru u g. j . "Južni Dilj", odjel 56a
Graph 1 Concrete and theoretical distribution of breast diameters of sessile oak per hectare in the MU "Južni Dilj" Compartment 56a


h 28.326 * L + ´-3! G. j . "Južni Dilj", odjel 56a
D H, D 11,
21 18.8 46 24.0 30.0 22
19.2 47 24.1
23 19.5 48 24.2 h (m)
24
25
19.9
20.2
49
50
24.3
24.4 25.0 26
20.5 51 24.5
27 20.s 52 24.6
28 21." 53 24.7 20.0 29
21.3 54 24.8
30 21.5 55 24.9 B
31 21.7 56 24.9 g 15.0 32
21.9 57 25.0 ´Si
33 22.1 58 25.1 >
34 22.3 59 25.2 10.0 35
22.5 60 25.2
36 22.7 61 25.3
37 22.8 62 25.4
38 23.0 63 25.4 5.0
39 23.1 64 25.5
40 23.3 65 25.5
41 23.4 66 25.6
42 23.6 67 25.7 () 10 20 30 40 50 60 70 80
43
44
45
23.7
23.8
23.9
68
69
70
25.7
25.8
25.8
Prsni promjer (cm)
d; .-,(jCm)


Grafikon 2. Izjednačene visine hrasta kitnjaka u g. j . "Južni Dilj", odjel 56a
Graph 2 Equalised heights of sessile oak in the MU "Južni Dilj" Compartment 56a
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 41     <-- 41 -->        PDF

J. Zelić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7 8. CXXVI (2002), 391-400
gornjeg stabla) i ukupnog broja stabala u sastojini
(V = N*v).


Srednje volumno stablo v (2,0392 m3) * broj stabala
N (4551 kom) = 9279,49 m3 (V, izračunati volumen
hrasta kitnjaka u sastojini).


U odnosu na volumen hrasta kitnjaka u sastojini
obračunat metodom totalne klupaže u količini
9530,40 m3, pogreška (razlika) u apsolutnom iznosi
250,91 m3, odnosno 2,70 %.


Beta - distribucija - Beta distribution


Radi utvrđivanja normaliteta distribucije prsnih
promjera hrasta kitnjaka izvršeno je izjednačenje konkretne
distribucije pomoću tzv. beta - distribucije po izračunatoj
funkciji:


f (x) = 6,146E - 18 * ( x - 17 )4-21 * ( 83 -x )7S8 = N.
Konkretna i normalna (teoretska) distribucija broja
stabala po debljinskim stupnjevima prikazani su tablično
i grafički na grafikonu 1.
Iz grafikona i tablice može se zaključiti daje distribucija
broja stabala konkretne sastojine, mjerena mjerom
asimetrije, lijevo asimetrična, pozitivna (j3,= + 0,43), tj
da se u nižim debljinskim stupnjevima, od aritmetičke
sredine srednjeg volumnog stabla, nalazi nešto veći broj
stabala po hektaru površine nego što je normalno. Isto
tako, po koeficijentu zaobljenosti (spljoštenosti) može se
zaključiti da je pozitivna distribucija (P2= + 2,27), tj.
konkretna raspodjela prsnih promjera hrasta kitnjaka,
uža od normalne raspodjele.


Komparirajući konkretnu i raspodjelu po beta funkciji
i mjere asimetrije i spljoštenosti (vidi grafikon 1),
može se zaključiti o prošlom gospodarenju sastojinom.
Lijeva asimetrija za utvrđenu starost hrasta kitnjaka,
120 godina, pokazuje da se nije obavljala stručna njega
proredom.


Pozitivna asimetrija iskazana koeficijentom asimetrije
PJ = + 0,43 pokazuje da gospodarenjem nije postignut
srednji prsni promjer veći (medijana se nalazi s
lijeve strane aritmetičke sredine) od utvrđenog, što bi
odgovaralo normalno izgospodarenim sastojinama
(medijana se nalazi s desne strane aritmetičke sredine),
koje u toj starosti imaju negativnu asimetriju. Sastojina
nije dovoljno njegovana proredom, prorede su obavljane
doznakom stabala u podstojnoj i nuzgrednoj etaži
(niska proreda), nije došlo do adekvatnog razvoja krošanja
stabala te je umanjen debljinski prirast.


Pozitivna spljoštenost iskazana koeficijentom
spljoštenosti f}2
= + 2,27 ukazuje također na odstupanje
od očekivanog normaliteta sastojine za predočenu
starost. Spljoštenost izražena koeficijentom spljoštenosti
pokazuje da je konkretna sastojina šiljastija od
normalne spljoštenosti za utvrđenu starost sastojine, a
to je odraz nepravilne doznake za njegu proredom u
vertikalnoj i horizontalnoj strukturi sastojine.


Gornja analiza ukazuje i na moguće nepravilno
utvrđivanje starosti sastojine, jer navedeni koeficijenti
asimetrije i spljoštenosti pokazuju daje sastojina moguće
mlađa od deklarirane, 120 godina.


Primjerna stabla kao minimalni uzorak za određivanje struktutre
drvnih sortimenata sastojine


Sample trees as minimal examples for determining the structure of
wood assortments of a stand


Iskazujući mjeru asimetrije volumnom mjerom u
pripadajućim debljinskim razredima, ona se može za
konkretnu i normalnu distribuciju iskazati relativnim
brojevima, kako je to vidljivo u sljedećoj tablici 2. Relativni
broj za pripadajući razred znači učešće površine ispod
krivulje konkretne i normalne distribucije broja stabala,
odnosno volumena po hektaru (vidi grafikon 1).


Za izračunavanje udjela volumena hrasta kitnjaka
po gornjim debljinskim razredima koristili smo izmje


renu drvnu masu i udio drvnih sortimenata u donjem,
srednjem i gornjem volumnom stablu. Minimalni uzorak
od tri stabla za utvrđivanje strukture drvnih sortimenata
hrasta kitnjaka odabran je u istom debljinskom
stupnju, kako je to primjenjeno kod metode po Hohenadlu,
no to nisu ista stabla, nisu sekcionirana po 2m i
lm dužine, nego je obavljena izrada drvnih sortimenata
konkretne dužine. Podaci o strukturi drvnih sortimenata
prikazani su u tablici 3.


Tablica-Table2
Debljinski razred


22,5-32,5
37,5-47,5
52,5 - 62,5
22,5 - 62,5


Relativni udio (površina ispod
krivulje konkretne sast.)
0,20
0,67
0,13
1,00


Relativni udio (površina
ispod krivulje normalne sast.)


0.24
0,62
0,14
1,00


ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. Zclic: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002). 391-400
Tablica 3. G.j. "Južni Dilj", odjel 56a. Procjena učešća drvnih sortimenata i otpada u bruto drvnoj masi hrasta kitnjaka u
odjelu 56a s obzirom na konkretnu distribuciju prsnih promjera stabala i volumena po dcbljinskim stupnjevima
Table 3 An estimate of wood assortment and reject participation in the gross wood of sessile oak in Compartment 56a with
reference to concrete distribution of the breast diameters and volume by diameter grades


Stablo 1, p.promjer 33 cm, visina 24 m Stablo 2, p.promjer 42 cm, visina 26 m
Drvni sortimenti: Drvni sortimenti:
<32,5 0,20 (0,24)" 37,5-47,5 <32,5 0,67(0,62)*


3
3


m
klasa % mklasa %


0.42 II 35.90 684.28 0.64 I 31.68 2023,09
0.18 111 15.38 293.16 0.51 11 25.25 1612,15
0.57
ogrijev 48.72 928.64 0.49 III 24.26 1548,93
1.17
Ukupno 100.00 1906.08 0.38 ogrijev 18.8 1201,21
2.02 Ukupno 100.00 6385,37
0,20*9530,40 -1906.08
0,67*9530,40^ 6385.368


Stablo 3, p.promjer 50 cm, visina 29 m
Drvni sortimenti:


9443,33 m5


52,5 > 0,13(0,14)" Ukupno stablo 1,2,3
22,5-62,1 1,00(1,00)
m! klasa % m3 otpad neto klasa %
0.52 Fl 17.45 216.19 216.19 38.91 177.28 Fl 2,27
0.44 F2 14.77 182.93 182.93 32.93 150.00 F2 1,92
0.83 I 27.85 345.08 2368.17 426.27 1941.90 I 24,85
0.44 II 14.77 182.93 2479.36 446.28 2033.08 11 26,02
0.75 ogrijev 25.17 311.82 1842.09 331.58 1510.51 III 19,33
2.98 Ukupno 100.00 1238.95 7088.74 1275.97 5812.77 oblovina 60,99
0,13*9530,40^ 1238.962
2441.67 0.00
1275.97
2441.67 ogrijev
otpad
25,62
13,39
9530.40 1275.97 8254.44 Ukupno 100,00
9530,40 m! totalna klupaža Ukupan broj stabala = 4551


po srednje volumnom stablu (1,17 + 2,98 ) / 2 = 2,075


4551*2,075 = 9443,33
0,92 % - pogreška procjene; odnos totalne klupaže i procjene po srednje volumnom stablu


Tablica 4. Izračunavanje obličnih brojeva, izjednačenje visina i primjenjeni tarifni niz za hrast kitnjak (15), odjel 56a g.j.
"Južni Dilj"
Izjednačena visinska krivulja sastojine i pripadajući oblični brojevi za tarifni niz (15)


Table 4
Calculating form numbers, equalising the heigs and the applied tariff series for sessile oak (15)
The equalised stand heigh curve and the corresponding for the tariff series (15)
h = 28,326 *e-»´´-« ´´+1,3


redni broj
dcbljinski oblični broj visina oblikovisina temeljnica tarifni niz (15) temeljnica * visina
stupanj (d) fid) h hf g Osnova gospodarenja gh


1
17.5 0.62 17.18 10.607 0.02 0.255 0.41
2
22.5 0.62 19.36 11.978 0.04 0.476 0.77
3
27.5 0.62 20.90 12.954 0.06 0.769 1.24
4
32.5 0.62 22.04 13.749 0.08 1.140 1.83
5
37.5 0.62 22.92 14.313 0.11 1.580 2.53
6
42.5 0.62 23.62 14.740 0.14 2.090 3.35
7
47.5 0.63 24.18 15.188 0.18 2.690 4.28
8
52.5 0.63 24.65 15.529 0.22 3.360 5.33
9 57.5 0.63 25.05 15.836 0.26 4.110 6.50
10 62.5 0.63 25.39 16.081 0.31 4.931 7.78
11 67.5 0.63 25.68 16.289 0.36 5.826 9.18
12 72.5 0.64 25.93 16.468 0.41 6.795 10.70
13 77.5 0.64 26.15 16.626 0.47 7.839 12.33
14 82.5 0.64 26.35 16.761 0.53 8.955 14.08
396
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.1. Zclić: PRIMJHNA HOHKNADl.OVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7 X. CXXVI (2002). 391-400


Tablica 5. Oblični brojevi donjeg, srednjeg i gornjeg primjernog stabla (fl, f2, f3)
Table 5 Form numbers of inferior, medium and superior sample tree (fl, f2, fi)


primjerno debijinski oblični broj visina oblikovisina temeljnica volumen (v) temeljnica * visina
stablo stupanj (d) f(d) h hf g primjernih stabala gh
fl 33.16 0.49 22.2 10.77418 0.0863 0.93 1.92
L2 41.36 0.62 23.5 14.67018 0.1343 1.97 3.16
D 49.56 0.67 24.4 16.33723 0.1928 3.15 4.70


Tablica 6. Izračunati tarifni niz za konkretnu sastojinu


Odabrana funkcija za izjednačenje obličnih brojeva,/(d) = 0,192 + 0,25 log d
Table 6 Calculated tariff series for the concrete stand


The selected function for form number equalisation,//^) = 0,192 + 0,25 log d


redni broj debijinski oblični broj visina oblikovisina temeljnica izračunati temeljnica * visina


stupanj (d) f(d) h hf g tarifni niz (v) gh


1 17.5 0.50 17.18 8.635 0.02 0.208 0.41
2 22.5 0.53 19.36 10.259 0.04 0.408 0.77
3 27.5 0.55 20.90 11.53 1 0.06 0.685 1.24
4 32.5 0.57 22.04 12.561 0.08 1.042 1.83
5 37.5 0.59 22.92 13.419 0.11 1.481 2.53
6 42.5 0.60 23.62 14.149 0.14 2.006 3.35
7 47.5 0.61 24.18 14.781 0.18 2.618 4.28
8 52.5 0.62 24.65 15.336 0.22 3.318 5.33
9 57.5 0.63 25.05 15.829 0.26 4.108 6.50
10 62.5 0.64 25.39 16.272 0.31 4.990 7.78
11 67.5 0.65 25.68 16.673 0.36 5.963 9.18
12 72.5 0.66 25.93 17.039 0.41 7.031 10.70
13 77.5 0.66 26.15 17.375 0.47 8.192 12.33
14 82.5 0.67 26.35 17.685 0.53 9.449 14.08
Oblični brojevi (novi tarifni niz) za hrast kitnjak G. j . "JuŽlli Dilj", odjel 56a
f(d) = 0,192+ 0,25 log d


Debijinski Tarifni niz iz


stupanj osnove gosp.


17.5 0.50
22.5 0.50
27.5 0.50
32.5 0.50
37.5 0.50
42.5 0.50
47.5 0.50
52,5 0.50


57,5 0.50


62.5 0.50
67,5 18.8


72.5 0.50
77.5 0.50
82,5 0.50


Grafikon 3. Izjednačeni oblični brojevi za hrast kitnjak u g. j . "Južni Dilj", odjel 56a
Graph 3 Equalised form number for sessile oak in the MU "Južni Dilj", Compartment 56a
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Zc PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7-8. CXXV1 (2002), 391 -400
G. j . "Južni Dilj", odjel 56a
Usporedba primi


Debljinski
stupanj
17.5
22,5


21.5
32.5
37,5
42.5
47.5


52.5


57.5
62,5
67,5
72,5
77,5
82.5


cnjenog i novoizračunatog tarifnog


laritni niz iz
osnove gosp.
0.255
0,476
0.769
1,140
1.580
2,090


2.690


3.360
4,1 10
4,931
5.826


6.795


7.839


8.955


/ = 0,327- 0,0367 d* 0.001785

Izračunati
tarifni niz
0.208
0.408
0.685
1.042
1,481
2.006
2.618
3.518
4.104
4.990
5,963
7.051
8.193
.,.4""


10.0
v (m3)
9.0
8.0
7.0
g 6.0
| 5.0
§. 4.0
3.0
2.0
1.0
0.0 (
) 10 20 30 40 50 60Debljinski stupanj (cm)
70 80 90
d (cm)


Grafikon 4. Usporedba primijenjenog (15) i izračunatog tarifnog niza za hrast kitnjak u g. j . "Južni Dilj", odjel 56a
Graph 4 Comparison of applied (15) and calculated tariff series for sessile oak in the MU "Južni Dilj", Compartment 56a


Izjednačenje visina hrasta kitnjaka u sastojini odjela 56a


Equalising height of sessile oak in the stand in Compartment 56a


Za konstrukciju visinske krivulje hrasta kitnjaka i izjednačenje
visina snimljeno je oko 70 visina po debljinskim
stupnjevima, a izjednjačenje visinske krivulje
obavljeno je po funkciji Mihajlova (vidi grafikon 2),
koja za navedeni slučaj glasi:


h = 28,326 *e10133/d+1,3
Iz grafikona 2 vidljivo je da su visine u višim debljinskim
stupnjevima izjednačene, krivulja je blagog
nagiba, što je normalno s obzirom na starost sastojine
od 120 godina.


Pomoću izjednačenih visina i triju predstavnika sastojine
obavit će se provjera odabira tarifnog niza (drvnogromadne
linije ) za hrast kitnjak.


Zbog sumnje da se unatoč realnih podataka o volumenu
sastojine dobivenih totalnom klupažom za plan
sječa 2002. godine neće moći izraditi bruto i neto volumen
drvnih sortimenata, "jer je za obračun primijenjen
viši tarifni niz", prišlo se provjeri ispravnosti primijenjenog
tarifnog niza.


Moguća razlika u primijenjenom lokalnom tarifnom nizu (15) i
novoizračunatom tarifnom nizu.


Some possible differences in the applied local tariff series (15)
and the newly calculated tariff series


Za donje, srednje i gornje primjerno stablo s pripadajućim
izjednačenim visinama izračunati su sekcioniranjem
volumeni za hrast kitnjak do 7 cm promjera, a
oni iznose za donje stablo 0,930 m3, srednje stablo
1,970 m3 i gornje stablo 3,15 m\ Za tako izračunate volumene
izračunati su oblični brojevi po formuli:


/´= v / g * h
fd = 0,49
fs = 0,62
/g = 0,67


Izračunavanje obličnih brojeva prikazano je u tablicama
5 i 6.


Izračunati oblični brojevi za stabla predstavnika
imaju trend povećanja od nižih prema višim debljinskim
stupnjevima. Na temelju trenda povećanja odabrana
je i izračunata prikladna matematička funkcija,
koja daje izravnate oblične brojeve po debljinskom
stupnjevima.


Funkcija je logaritamska, predstavljenajednadžbom:


f(đ) = 0,192 + 0,25 logd


Pomoću izravnatih obličnih brojeva (vidi grafikon
3) i izravnatih visina po debljinskim stupnjevima izračunate
su pripadajuće oblikovisine, koje pomnožene s
pripadajućom temeljnicom daju tarifni niz za hrast kit
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Zclić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE. Šumarski list br. 7-8, CXXV1 (2002). 391-400
njak u odjelu 56a (vidi tablicu 6). Usporedbu dvaju tarifnih
nizova slikovito predstavlja grafikon 4.
Izračunati (novi) tarifni niz predstavljen je funkcijom
drugog stupnja:
v = 0,327 - 0,0367 d + 0,001785 d2


Na temelju izračunatog tarifnog niza za hrast kitnjak
u odjelu 56a obavljena je usporedba volumena izračunatog
po tarifnom nizu (15), primijenjenom u Osnovi
gospodarenja i volumena izračunatog novim tarifnim
nizom.


U navedenom odsjeku izračunat je manjak od
349,63 m3 (3,67 %) bruto volumena. Manjak volumena
će se odraziti i na planirani manjak neto volumena svih
drvnih sortimenata hrasta kitnjaka.


Dakle, osim utvrđenog manjka bruto volumena hrasta
kitnjaka u količini od 6327m3 (zaduženje Osnovom


RASPRAVA


Upotrebu metode Hohenadla za obračunavanje volumena
sastojine moguće je potkrijepiti i drugim analizama
parametara koji služe za pravilno gospodarenje
sastojinom


Biometrijskom analizom konkretne sastojine, odjela
56a i stanja na terenu, može se zaključiti da sastojina
nije na vrijeme njegovana proredom, no unatoč toga
sastojina je po prirasno prihodnim tablicama istog boniteta
približna normalnoj (teoretskoj) po taksacijskim
elementima (srednji prsni promjer hrasta kitnjaka od
42 cm u starosti 120 godina).


U sastojini je tijekom 1998. godine izvršen pripravni
sijek blagog intenziteta (14,03 %) i nakon uroda žira
sljedeće godine sastojina je dobro pomlađena. Osim
hrasta kitnjaka, u sastojini sudjeluje bukva s oko 17 % i
cer s 6 % u omjeru smjese. S obzirom na starost sastojine
od 120 godina, bukva je postigla srednji prsni promjer
od 49,64 cm.


Prema podacima iz totalne klupaže sastojine za plan
sječa 2002. godine, može se izračunati da je ukupan
broj stabala po hektaru 131, a prosječna drvna masa


ZAKLJUČAK


Metoda Hohenadla za obračunavanje volumena sastojine
pomoću donjeg i gornjeg predstavnika stabala
primjenjiva je za kontrolu volumena sastojine obračunate
na neki drugi način (primjerne površine, totalna
klupaža). Izračunata razlika u odnosu na totalnu klupažu
za konkretnu sastojinu je 2,70% po metodi Hohenadela,
a zbog tarifnog niza razlika volumena je volumena
3,67%.


Metoda je posebno primjenjiva za čiste sastojine
starije dobi, s poznatom distribucijom prsnih promjera
stabala dobivenom totalnom klupažom. Relativno do


gospodarenja 15857 m3, klupaža za plan sječa 2002.
godine 9530 m3) očekuje se, zbog "pogrešno primijenjenog
tarifnog niza", još manjak bruto volumena u
količini 349,63 m3. Odjel 56a u g.j. "Južni Dilj" je zadužen
sa 6677 m3 ili za 42,11 % volumena hrasta kitnjaka
više od postojećeg stanja. Primjenom kontrolne
metode Hohenadla i provjerom drvnogromadne linije
(tarifnog niza) utvrđeno je daje u navedenoj sastojini
odstupanje ukupnog volumena hrasta kitnjaka u sastojini
isključivo zbog pogreške u broju stabala po debljinskim
stupnjevima na cijeloj površini sastojine.
Kontrolno odstupanje za volumen iznosi 2,70 %, a za
odstupanje volumena po drvnogromadnoj liniji (tarifnom
nizu) 3,67 %.


- Discussion
290 mVha.
Prema prirasno-prihodnim tablicama (Spiranec,
1975), normalan broj stabala za hrast kitnjak, III
bonitet (kako je navedeno u Osnovi gospodarenja), bio
bi 192 komada, drvna zaliha 320 mVha, srednji prsni
promjer 40,6 cm i srednja visina 24,6 m.
Međutim, godine 1998. izvršena je sječa 40 stabala
po ha, odnosno 48 mVha. To znači da je sastojina u
dobi 120 godina imala 171 stabala/ha hrasta kitnjaka,
cera i bukve s drvnom zalihom 338 mVha, što je blizu
normale za III bonitet iz prirasno-prihodnih tablica.
Nerealno je bilo zadužiti navedeni odsjek s drvnom
zalihom od 443 mVha na kraju ophodnje, jer takva


drvna zaliha po hektaru odgovara I/II bonitetu po prirasno-
prihodnim tablicama za kitnjak. Ako bi prosječno
stablo bilo 2,5 m3, to bi na kraju ophodnje bilo 177


stabala po hektaru. Do pogreške je došlo zbog krive
primjene metode obračuna volumena sastojine. Umjesto
totalne klupaže za određivanje volumena sastojine
primijenjena je metoda primjernih krugova.


- Conclusion
bro je primjenjiva i u mlađim sastojnama u kojima je
visok udjel jedne vrste drveta, koja ima približno normalnu
distribuciju stabala po debljinskim stupnjevima.


Za primjenu metode važno je poznavati normalitet
sastojine. Upravo parametri koji služe izračunu donjeg
i gornjeg sastojinskog stabla mogu dobro poslužiti za
izjednačenje prsnih promjera stabala po debljinskim
stupnjevima. U tu svrhu praktično je primijeniti beta distribuciju.
Prema izračunatim mjerama asimetrije
08,) i spljoštenosti sastojine (/32), moguće je analizirati
intenzitet gospodarenja u proteklom razdoblju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.1. Zelić: PRIMJENA HOHHNADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE.. Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 391-400


Relativni udjel broja stabala po hehtaru za konkretnu
i normalnu sastojinu pokazuje veličinu uzorka po
debljinskim razredima, koji mogu poslužiti za približan
obračun volumne strukture drvnih sortimenata pomoću
minimalnog uzorka triju predstavnika (donjeg,
gornjeg i srednjeg stabla).


Za provjeru valjanosti primijenjene drvnogromadne
linije (tarifnog niza) u konkretnoj sastojini potrebno je,


LITERATURA


B e z a k, K. 1992: Prigušene oscilacije fenomena rasta i
prirasta praćene Levakovićevim analitičkim izrazima,
Zbornik o Antunu Levakoviću, Vinkovci.


Bezak , K., 1997: Visinske krivulje i jednoulazne volumne
tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog
tipa, Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko,
broj 2.


Emrović , B., 1960: O najpodesnijem obliku izjednadžbene
funkcije potrebne za računsko izjednačivanje
pri sastavu dvoulaznih drvno - gromadnih
tablica, Glasnik za šumske pokuse, knjiga
14, Zagreb.


Danko Sušac, samostalni taksator: Gospodarska jedinica,
"Južni Dilj I", Osnova gospodarenja
(1997-2006.)


Horvat , J. 1995: Statistika pomoću SOSS / PC +,
Ekonomski fakultet Osijek, Osijek.


Hren,V. iKovačić,Đ. 1987: Normalna raspodjela
stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim
razredima...; Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko.


K epac , D. 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Nakladni zavod, Znanje, Zagreb.
K epac , D. 1965: Uređivanje šuma, Nakladni zavod
Znanje, Zagreb.


osim modelnih stabala (donje i gornje primjerno stablo),
sekcionirati i srednje sastojinsko stablo, kao minimum
za utvrđivanja trenda obličnih brojeva stabala. U
tu svrhu potrebno je imati izjednačene visine istraživane
vrste drveća u sastojini.


- References
Klepac,D. iKovačić,Đ. 1993: Još jedna mogućnost
primjene jednadžbi funkcije rasta, Anali za
šumarstvo 18/2, str. 41-53 (1-13 ), Zagreb.


Kovač ić, Đ. 1981: Raspodjela učestalosti broja stabala
i volumena kao mjera unapređenja šumske
proizvodnje u nekim prirodnim sastojinama hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, (disertacija).


Kovačić , Đ. 1993: Zakon rasta i numeričko bonitiranje
šuma, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Glasnik za šumske pokuse 29, str.
77-132, Zagreb.


Matić , S. 1991: Njega šuma proredom, Šumarski fakultet,
Hrvatske šume, Zagreb, 1991.
P e t z, B. 1997: Osnovne statističke metode za nematematičare,
"Naklada Slap", Jastrebarsko, 1997.


Pranjić,A. , 1979: Standardne visinske krivulje i jednoulazne
tablice hrasta lužnjaka, Šumarski list,
br. 7-8, Zagreb.


Pranj i ć, A. i Luk i ć, N. 1997: Izmjera šuma, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
Serdar, V, 1966: Udžbenik statistike, Školska knjiga,
Zagreb 1966.


Špiranec ,
M. 1975: Prirasno prihodne tablice (hrst
lužnjak, kitnjak, bukva, grab, pitomi kesten),
Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb.


SUMMARY: The article interprets application of Hohenadel´s control
methodof calculating the volume of forest association.


The research presents data of two trees (inferior and superior model by
Hoenadel) in the forest association of sessile oak (Quercus petraeaA managment
unit "Južni Dilj", 56a. The stand height curve of sessile oak (Quercus
petraea^ and shape number have also been measured.


On the basic of these parameters, a provisional volume per hectare is
given, as well as the concrete and theoretical distribution of trees per diameter
grades and provisional volume tariff.


Biometrical analyses and mathematical function show some basic characteristics
of growth height, shape number and volume per diameter grades.
No significant difference have been found (2,70 %) between Hohenadel ´s
control method and usual method (total measuring).


Key words: sessile oak, Hohenadel s method, inferior and superior model
trees, stand height curve, provisional volume tarff concrete and theoretical
distribution.