DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Poslove iz uzgajanja šuma, šumarske ekologije, pridobivanja
drva, zaštite šuma, uređivanja šuma, mjerenja
u šumarstvu, održavanja šumovitih nacionalnih parkova,
park šuma, parkovnih površina (drveće, drvoredi,
arboretumi idr.), lovstva i primarne prerade drva, mogu
obavljati isključivo šumarski stručnjaci: diplomirani inženjeri
šumarstva kao nositelji posla, šumarski tehničari
i kvalificirani šumski radnici kao prevoditelji.


Ustanove koje gospodare šumama i šumarska struka
u cijelosti ne smiju sužavati djelokrug rada, već ga
naprotiv trebaju širiti, omogućujući da se ne smanjuje
broj zaposlenika na 3 do 4 000, kako neki predlažu, nego
da se povećava u skladu s poslovima koji po stručnosti
pripadaju šumarstvu. Nestručno obavljanje ovih
poslova imat će dalekosežne nepovoljne posljedice, jer
će se u najširem smislu smanjiti vrijednost šumskoga
bogatsva Republike Hrvatske.


8.
Traži od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva da
organizira stručnu raspravu o izradi programa sanacije
i razvoja šumarstva i lovstva u Hrvatskom Podunavlju.
9.
Skreće pozornost svim mjerodavnim tijelima kako
je industrijske, energetske i druge objekte, koji
mogu ugroziti estetiku prostora i otpadom onečistiti
okoliš, bolje planirati i izvoditi u estetski i ekološki
već narušenom prostoru, koji će se na taj način donekle
urediti (za što obično nema novaca), te svakako
izvan parkova i zaštićenih krajolika. Velebit, koji
je UNESCO 1978. godine uvrstio u međunarodnu
mrežu rezervata biosfere te koji je 1984. godine
proglašen parkom prirode, potrebno je dosljedno
štititi od neekološke gradnje uz obalu, kao što je
planirana termoelektrana "Lukovo Sugarje".
10. Predlaže Vladi RH nužnost promjena nekih članova
Upravnog odbora "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb, iz
njezine nadležnosti, te da nove članove imenuje iz
redova šumarske struke i na način predviđen 21.
člankom Zakona o šumama.
11. Zadužuje Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog društva
da uputi zahtjev HRT da se na programu HRT
emitira redovito jednom tjedno emisija o hrvatskome
šumarstvu u trajanju od 1 sata. Nadajmo se da će
ovaj pokušaj, za razliku od prijašnjih uspjeti, jer hrvatsko
šumarstvo, koje skrbi za šume i šumsko zemljište
na 43,5 % površine Hrvatske, to i zaslužuje.
12.Ističe "Hrvatskim šumama", p.o. Zagreb, potrebu
dosljednije primjene revirnog sustava gospodarenja.
To bi, uz 7. točku Zaključaka, otklonilo sadašnje
zabrinjavajuće stanje u zapošljavanju mladih
diplomiranih inženjera šumarstva, kakvo do sada
nije zabilježeno.


13.Zaključuje kako je potrebno organizirati:
a) redovita predavanja i okrugli stol, posebice kada
je riječ o temama od sudbonosnog značenja za


šumarsku struku, na kojima bi šumarski struč


njaci raspravljali i predlagali zaključke, koje bi


mjerodavni trebali prihvatiti,


b) javne tribine na kojima bi šumarski stručnjaci


upoznavali javnost o hrvatskome šumarstvu.
14.Podržava projekt Svjetske banke Obnova i zaštita
priobalnih šuma, kojega će ostvarenje, među ostalim,
osigurati i bolju protupožarnu zaštitu šuma.


15.Proglašava 20. lipnja Danom hrvatskoga šumarstva


(slijedi obrazloženje daje tog dana 1991. HSD na


redovitoj Skupštini, u slobodnoj Republici Hrvat


skoj, jednoglasno promijenilo dotadašnji naziv u


stari naziv Hrvatsko šumarsko društvo).


Ovi zaključci, poslani na sve mjerodavne adrese, s
jedne strane pokazuju aktualne zadaće koje smo tada
rješavali i program daljih aktivnosti, a s druge strane
omogućuju nam ocijeniti njihov utjecaj i ostvarenje.
Koliko glede toga možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni,
možemo zaključiti ako se upitamo što bi i kako
bi bilo da ih nismo donijeli i uputili mjerodavnima.
Najnezadovoljniji možemo biti tempom kojim se neke
stvari pomiču. Primjerice, već tada se oštro inzistiralo
na decentralizaciji, s tvrdnjom da se šumariji, kao neizbježno
temeljnoj organizacijskoj jedinici s punom odgovornošću
i ovlaštenjima u dohodovnoj utakmici, ne
daje dovoljno značaja, kao i svim mogućim poticajnostima,
bez kojih, kao što je rečeno zasigurno nema ni
ukupnog rasta ni razvoja šumarstva Hrvatske. Po našoj
ocjeni potpuno nezodovljni smo glede točke 11., tj. odnosa
HRT-e, gdje unatoč nastojanjima nismo naišli na
razumijevanje, te točke 14. glede projekta Svjetske
banke, koji je otišao u potpuno pogrešnom smjeru, trošeći
novac na bespotrebne administrativne poslove
koje odrađuju inozemni stručnjaci, a koji predviđa
smanjenje zaposlenosti, umjesto onog izvornog koji je
osiguravao razvoj i radove te veću zaposlenost.


U povodu Dana hrvatskoga šumarstva, 20. lipnja
1998. godine, održan je terenski kolokvij na temu
"Sume Medvednice jučer, danas i sutra". Pozvani su
predstavnici medija, planinara i "novih" zaštitara prirode
da ih upoznamo s nekim radovima iz područja
naše struke. Odabrano je pet stajališta:


1.
iznad pilane Bliznec, mlada bukova sastojina, obnavljana
od 1974, god.;
2.
kod Adolfovca, rezultati intervencije šumarskih
stručnjaka poslije vjetroloma i vjetroizvala 1974.
god. (sadnja smreke, borovca i dr.);
3.
srednjedobna dobro izgospodarena bukova sastojina
sa zakašnjelim vađenjem starih bukovih stabala;
4.
"šumarev grob" preborna šuma jele i bukve u zoni
šumskog rezervata (danas park šuma) i
5.
kod Puntjarke, obnova smreke i jele poslije čistih
sječa između 1935 i 1945. god.