DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti
Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima
zaštite, Državna uprava za zaštitu prirode i
okoliša, Zagreb.


Perić , S., S. Orlić , 2000: Utjecaj krupnoće sjemena
crnog, alepskog i primorskog bora te pinije na
preživljavanje i razvoj biljaka u rasadniku. Rad.
Šumar. inst. 35 (2): 27-39, Jastrebarsko.


Perić, S., J. Gračan, B. Dalbelo-Bašić, 2000:
Flushing variability of pedunculate oak (Querem
robur L.) in the provenance experiment in
Croatia. Glas. šum. pokuse 37: 395-412, Zagreb.


Orlić, S., S. Perić, M. Ocvirek, 2000: Razvoj
korjenovog sustava stabala u kulturi osnovanoj
u ljetnoj sadnji sadnicama obložena korjena.
Rad. Šumar. inst. 35 (2): 17-26, Jastrebarsko.


Perić, S., 2001: Prvi rezultati o produkciji drvne
mase u pokusu provenijencija hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama znanstvena
knjiga, 223-232, Zagreb.


Perić, S., B. Dalbelo-Bašić, J. Gračan, A.
Jazbec 2001: Applying Survival Analysis for
Estimating and Comparing Flushing Time Variability,
23rd Int. Conf. Information Technology
Interfaces ITI 2001, June 19-22, 2001, Pula,
Croatia, 273-278.


Perić, S., 2001: Šumsko-uzgojna svojstva različitih
provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur


L.) u Hrvatskoj - doktorska disertacija, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu 19.12.2001.


Gračan, J., M. Ivanković, D. Slade, S. Perić,


I. Pilaš, 2001: The First Results of Beech International
Provenance Test in Croatia, poster,
Escherode, Njemačka, lipanj, 28-29. 2001.
Orlić, S., S. Perić, 2001: Pokus provenijencija sitkanske
smreke (Picea sitehensis (Bong.) Carr.)
u okolici Bjelovara. Rad. Šumar. inst. 36 (1):
33- 43, Jastrebarsko.


Orlić, S., S. Perić, 2001: Rezultati istraživanja
njege mladih kultura američkog borovca (Pinus
strobus L.) proredom na bujadnicama i vrištinama,
Rad. Šumar, inst., u tisku.


Orlić, S., S. Perić, 2001: Rezultati istraživanja
njege mladih kultura američkog borovca (Pinus
strobus L.) proredom, Znanost u potrajnom gospodarenju
hrvatskim šumama - znanstvena knjiga,
213-222, Zagreb.


Perić, S., J. Gračan, 2001: Četvrti EUFORGEN
sastanak za socijalne listače, Šumarski list 9-10,
507-510., Zagreb.


Perić, S., J. Gračan, 2001: Success and production
of stemwood in 16 provenances of pedunculate
oak (Quercus robur L.) in Croatia. Poster na Savjetovanju
Nursery production and stand establishment
of broad - leaves to promote sustainable
forest management, 7 - 10. 5. 2001., Rome.


Joso Gračan


Dr. sc. VALENTIN ROTH


Dr. sc. Valentin Roth , dipl. ing.
šum., uspješno je 12. travnja 2002.
godine obranio disertaciju pod naslovom
"Različita svojstva hrasta lužnjaka
(Quecus robur L.) iz sjemenskih
zona i sjemenskih jedinica
Hrvatske u rasadniku i šumskoj
kulturi", te stekao akademski stupanj
doktora znanosti u području biotehničke
znanosti, polje šumarstvo.
Disertacija je obranjena na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
pred povjerenstvom prof. dr. sc.
Zvonko Seletković, predsjednik,
prof. dr. sc. Slavko Mati ć (mentor)
član i dr. se. Joso Gračan, član.


Valentin Roth je rođen 8. veljače
1953. godine u Pakracu, gdje je


završio i osnovnu školu. Srednju
školu (elektro-smjer) završio je u
Daruvaru, 1971. godine. Nakon završetka
vojnog roka zaposlio se u
INI i JUGOLINIJI, gdje je radio 4
godine. Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu upisao je 1977/78.
akademske godine. Diplomirao je
kao prvi student svoje generacije
1981, obranom diplomskog rada
pod naslovom "Odnos planinskog
bora (Pinus mugo var. mughus
Scop.) i obične bukve (Fagus sylvatica
L.) prema svjetlu u nekim
ponikvama na području Velebita".
Nakon završetka studija kraće je
vrijeme radio na poslovima uređivanja
šuma u IRC - Birou za pro
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 84     <-- 84 -->        PDF

jektiranje, Banja Luka. U Šumarskom institutu Jastrebarsko,
zaposlenje od 1. veljače 1983. godine. Nakon
završetka pripravničkog staža i položenog stručnog ispita
raspoređen je na poslove i zadatke stručnog suradnika
u Odjelu rasadničke proizvodnje. Poslijediplomski
studij iz kolegija Silvikultura upisao je na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. Kao
dragovoljac sudjeluje u domovinskom ratu 1991/92
gdje je pohvaljen, odlikovan, nositelj je Spomenice
1990.-2992., stekao je čin poručnika Hrvatske vojske.


Magistarski rad pod naslovom "Neka svoj´stva sjemena
i sadnica hrasta lužnjaka (Querem robur L.)
iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske"


obranio je 4. veljače 1999. godine. Nakon obrane magistarske
radnje izabran je u istraživačko zvanje asistent
i raspoređen na poslove i zadatke istraživača u
Odjelu za ekologiju i uzgajanje šuma. Upisan je u registar
istraživača koji vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije
pod brojem 066674. Suradnik je na projektu
"Obnova i zaštita šumskih ekosustava", temi trajne is


traživačke djelatnosti "Unapređenje proizvodnje i uzgoja
šumskih kultura". Ova istraživanja financira Ministarstvo
znanosti i tehnologije. U okviru programa
znanstvenoistraživačkog rada za razdoblje 2001 .-2005,
koji financiraju "Hrvatske šume", d.o.o Zagreb
voditelj je dva zadatka u projektu 1, potprojektu 2, a
odnose se na unapređenje dorade sjemena i rasadničke
proizvodnje listača i četinjača i istraživanje uspijevanja
hrasta lužnjaka iz različitih sjemenskih jedinica.
Sudjelovao je na više domaćih i stranih skupova u
zemlji i inozemstvu, od kojih ističemo IUFRO - savjetovanje
o genetici i uzgoju hrastova (OAK 2000) koje
je održano u Zagrebu 2000. godine, s referatom na
znanstveno-stručnom skupu Znanost u potrajnom
gospodarenju hrvatskim šumama, koji je održan na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu 10. i 11. travnja 2002.
Samostalno i u suautorstvu objavio je 8 radova. Član je
Hrvatskog šumarskog društva i Sekcije asistenata
društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.


Popis objavljenih radova


Sever, S., V. Golja, D. Horvat, V. Roth, 1984:
Energetska kontrola transportnog uređaja za doziranje
treseta na liniji Paperpot. Mehanizacija
šumarstva 11-12, 263-273, Zagreb.


Orešković, Ž., V. Roth, 1986: Odjel rasadničke
proizvodnje Šumarskog instituta Jastrebarsko.
(Poster), IUFRO 18. Kongres, Ljubljana.


Orešković, Ž., V. Roth, 1988: Rasadnička proizvodnja
Šumarskog instituta Jastrebarsko. Rad.
Šumar. inst. 75, 249-254, Jastrebarsko.


Orešković, Ž.,V. Roth, R. Maradin, 1993: Proizvodnja
šumskog sadnog materijala u rasadniku
Šumarskog instituta Jastrebarsko. Rad. Šumar,
inst.. Vol. 28 (1/2) 275-287, Jastrebarsko.


Orešković, Ž., V. Roth, 1999: Proizvodnja šumskog
sjemena u Hrvatskoj. IUFRO Division 3,
RGs: Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjene
tehnologija na kraju stoljeća. (Poster-izlaganje)
Opatija 27. 9.-1 . 10. 1999.


Roth, V. 1999: * Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka
(Querem robur L.) iz različitih sjemenskih zona
i rajona Hrvatske. (* Skraćeni oblik dijela magistarskog
rada obranjenog na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, dana 4. veljače 1999. godine).
Rad. Šumar. inst. 34 (2): 53-76, Jastrebarsko.


Roth, V. 2000:. Prilog poznavanju dorade sjemena
običnog bora (Pinus silvestris L). Rad. Šumar,
inst. 35 (2): 5-16, Jastrebarsko.


Roth, V. 2001: Neka svojstva sadnica hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) 1+0 iz različitih sjemenskih
zona i sjemenskih jedinica Hrvatske. Znanost u
potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama.
Znanstvena knjiga, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko,
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb; 243-252, Zagreb.


Joso Gračan