DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 82     <-- 82 -->        PDF

NOVI DOKTORI ZNANOSTI


Dr. se. SANJA PERIC


Dr. se. Sanja Perić, dipl. ing.
šum., obranila je 19. prosinca 2001.
godine disertaciju pod naslovom


"Šumsko-uzgojna svojstva različitih
provenijencija hrasta lužnjaka
{Quercus robur L.) u Hrvatskoj".


Time je stekla akademski stupanj
doktora znanosti u području biotehničkih
znanosti, polje šumarstvo. Disertacija
je obranjena na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pred
povjerenstvom u sastavu: prof. dr.
sc. Joso Vukelić (predsjednik),
prof. dr. sc. h. c. Slavko Matić
(mentor) i dr. se. Joso Gračan (član).


Sanja Perić rođena je 16. kolovoza
1966. godine u Zagrebu. Osnovnu
školu završila je u Ivanskoj,
a srednju pedagošku u Centru za odgoj i usmjereno
obrazovanje u Bjelovaru. Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu upisala je 1985. godine. Diplomirala je
1990. godine iz kolegija pedologija, te stekla naziv diplomirani
inženjer šumarstva. Iste godine zapošljava
se kao pripravnik u poduzeću "Hrvatske šume", p.o.
Zagreb u Upravi šuma Bjelovar. U Direkciji istog poduzeća
volontira četiri mjeseca tijekom 1991. godine, a
u travnju 1992. godine zapošljava se na radnom mjestu
revernika u Šumariji Jastrebarsko, Uprava šuma Karlovac.
Od lipnja 1997. godine do listopada 1998. godine
zaposlena je u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
u Upravi za šumarstvo i lovstvo, kao viši savjetnik za
zaštitu šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo.
Od 1998. radi u Odjelu za ekologiju i uzgajanje šuma
Šumarskog instituta, Jastrebarsko, najprije kao asistent,
a od 18. siječnja 2002. godine u istraživačkom
zvanju viši asistent.


Za vrijeme rada u "Hrvatskim
šumama", p.o. Zagreb, upisala je na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu poslijediplomski studij iz
kolegija Silvikultura. U siječnju
1998. godine obranila je magistarski
rad pod naslovom: "Njega i obnova
u strukturno i ekološki narušenim
zajednicama hrasta lužnjaka
{Quercus robur L.) u Pokupskom
bazenu". Upisana je u registar istraživača
Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske pod
brojem 22774. Sudjeluje u znanstvenoistraživačkom
radu kao suradnik
na više projekata, a u novom
istraživačkom razdoblju samostalno
radi na dva zadatka. Sudjelovala je u


radu više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova, u
radu IUFRO sekcije za rasadničku proizvodnju u Italiji
2001. godine, IUFRO savjetovanju o hrastovima OAK
2000, te u EUFORGEN sekciji za socijalne listače u
Norveškoj 2001. godine. Sudjelovala je na kraćim
stručnim ekskurzijama u Austriji, Italiji i Sloveniji.


Samostalno i u koautorstvu do danas je objavila 16
radova. Koautor je poglavlja "Biološka i krajobrazna
raznolikost Hrvatske" u knjizi "Pregled stanja biološke
i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim
planovima zaštite". Član je Hrvatskog šumarskog
društva, Hrvatskog ekološkog društva, IUFRO
sekcije za rasadničku proizvodnju, EUFORGEN sekcije
za socijalne listače, te sudjeluje u radu Povjerenstva
za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo pri Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva.


Popis objavljenih radova


Perić, S., 1998: Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka
{Quercus robur L.) u fazi pomlatka u pokupskom
bazenu. Rad. Šumar. inst. 33 (2): 19-29,
Zagreb.


Perić, S., 1998: Njega i obnova u strukturno i ekološki
narušenim zajednicama hrasta lužnjaka
{Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu - Magistarski
rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
20.1.1998.


Perić, S., 1999: Prorede u srednjodobnim i starim sastojinama
hrasta lužnjaka {Quercus robur L.) u
pokupskom bazenu. Rad. Šumar. inst. 34 (2):
77-101,Zagreb.


Brundić,D., S. Čurlin, M. Deur,I. Jardas,M.
Kerovec, S. Lupuret-Obradović, M.
Mrakovčić,T. Nikolić, S. Perić, H.Pintarić,
J. Radović, N. Tvrtković, 1999:
Biološka i krajobrazna raznolikost Hrvatske