DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon stoje 1996. godine izdana i dočekana s velikim
zanimanjem i izvan granica Hrvatske, knjiga u redakciji
dr. Dušana Klepca, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
ova predstavlja još jednu značajnu monografiju o običnoj
jeli u Hrvatskoj. Ovo blistavo opremljeno djelo je po
petogodišnjem radu na hrvatskom i engleskom jeziku
objavila Akademija šumarskih znanosti u suradnji s poduzećem
"Hrvatske šume".


Od obične jele se, nakon hrasta, dobiva najvrijednije
drvo u Hrvatskoj. Njen udjel je 9,4 % u drvnoj zalihi
hrvatskih šuma, dok je ukupan udjel ostalog crnogoričnog
drveća - smreke, bora, crnog bora i duglazije 5,2
%. Ona se pojavljuje, ponajprije u bukovo-jelovim
sastojinama na ukupno 220 000 ha. Zajedno s bukvom
tvori glavnu vrstu drveća u hrvatskim prebornim šumama
na površini od 150 000 ha.


Na gotovo 900 stranica je sudjelovalo 57 autora. Iza
predgovora predsjednika Akademije šumarskih znanosti
profesora dr. dr. h.c. Matica i iscrpnog uvoda
glavnog urednika profesora dr. Prpića, slijedi opširno
izvješće profesora dr. Klepca o razvitku hrvatskog
šumskog gospodarstva, popraćeno člancima ostalih
autora o uređivanju šuma od 17. stoljeća do danas, s
posebnim osvrtom na običnu jelu. Glavni dio knjige
podijeljen je na 8 velikih poglavlja, koje su redigirali
značajni šumarski znanstvenici.


1.
Profesor dr. Vukelić: Šumske zajednice i ekološki
uvjeti.
Prof. dr. se. Mannko 01 u i ć :


2.
Profesor dr. Prpić : Ekološki sastav obične jele.
3.
Profesor dr. Vidaković : Oplemenjivanje obične
jele.
4.
Profesor dr. M a t i ć : Uzgoj šuma i proizvodnja sjemena,
rasadnici i šumsko-uzgojne mjere u prebornoj
šumi.
5.
Profesor dr. K1 e p a c : Uređivanje šuma, rast, šumsko
planiranje i dendrokronologija obične jele.
6.
Profesor dr. G1 a v a š: Zaštita šuma i lovstvo
7.
Profesor dr. Lj u 1 j k a: Uporaba drva, mehanizacija,
primjena jelovine, anatomija i tehnologija drva.
8.
Profesor dr. F i g uri ć : Ekonomija gospodarenja jelom,
tržište jelovine u svijetu i u Hrvatskoj. Obračunavanje
vrijednosti jelovih šuma s obzirom na općekorisne
funkcije.
Knjiga je obogaćena vrlo opširnim popisom literature.


Vrlo široko koncipirana, ova monografija obrađuje
ne samo šumarsku znanost i gospodarstvo Hrvatske,
već govori i o gospodarenju jelom u cijeloj Europi. Izdavači
ovog djela su stoga sve priloge dali na recenziju
odabranim stručnjacima iz Njemačke, Češke Republike,
Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije i
Hrvatske.


Veselimo se ovom zanimljivom djelu, te mu želimo
odlazak daleko izvan granica Hrvatske.


H. Kramer
SNIMANJE I ISTRAŽIVANJE ZEMLJE IZ SVEMIRA:
SATELITI, SENZORI, PRIMJENA


Dana 25. rujna 2001. godine u velikoj vijećnici
HAZU održano je predstavljanje knjige Snimanje i istraživanje
Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena
autora Marinka 01 u i ć a, sveučilišnog profesora u
mirovini.


Knjiga Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira:
sateliti, senzori, primjena obima je 516 stranica, s 310
slika i crteža (cmobijelih i u boji) te 95 tablica. Da su
knjigom obuhvaćena najnovija znanja iz domene daljinskih
istraživanja potvrđuje i 467 citata recentne
strane i domaće literature.


Sadržaj knjige podijeljen je u osam poglavlja s podpoglavljima
(do četvrte razine). Time je knjiga vrlo dobro
strukturirana i u skladu je s trendovima koji su uobičajeni
pri pisanju knjiga iz područja daljinskih istraživanja
u svijetu. Knjiga sadrži:


1.
Uvod
2.
Fizikalne osnove daljinskih istraživanja
3.
Rakete nosači
4.
Svemirske letjelice
5.
Analiza i interpretacija snimaka
6.
Primjena satelitskih daljinskih istraživanja
7.
Daljinska istraživanja i GIS
8.
Popis pojmova, izraza i skraćenica
Satelitska daljinska istraživanja, koja su tema ove
knjige pripadaju u mlađe discipline za prikupljanje,
obradu i analizu podataka o površini Zemlje i njenim
resursima. Stoga su znanja iz ove domene neophodna
širokom krugu stručnjaka koji se bave proučavanjem
Zemljine površine i njenih resursa, osobito danas u
promijenjenim i narušenim ekološkim prilikama.
U knjizi je ukratko opisana povijest satelitskih daljinskih
istraživanja kroz razvoj tehnika snimanja, satelitskih
tehnologija te metoda za interpretaciju snimaka.
Osim toga definirani su temeljni pojmovi iz domene
daljinskih istraživanja te opisani ciljevi koji vrlo dobro
opisuju karakter i širinu ove discipline. Nadalje su detaljno
opisane teoretske postavke neophodne za razu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 69     <-- 69 -->        PDF

mijevanje tehnika snimanja Zemlje iz Svemira te interpretaciju
snimaka, (elektromagnetska energija, EMV
spektar i njegove karakteristike, interakcija EMZ, refleksija
od Zemlje, objekata i atmosfere, registriranje
EMZ). Ujedno su opisani i načini snimanja koji se koriste
ili su se koristili u daljinskim istraživanjima te
senzori za snimanja.


Opisane su također i rakete nosači koje su neophodne
pri odnošenju satelita za snimanje u Svemir, odnosno
u putanju oko Zemlje. Opisane su gotovo sve rakete
koje su različite zemlje koristile prilikom lansiranja
svojih satelita za potrebe snimanja Zemlje. Svojim
obujmom i sadržajem ovo poglavlje predstavlja jedinstven
primjer u pisanju knjiga iz domene daljinskih istraživanja.
Naime rijetke su knjige u kojima je ovaj
segment tako iscrpno obrađen.


Nadalje su opisane letjelice kao nosači senzora pomoću
kojih se snima površina Zemlje. Opisom su obuhvaćeni
svi aktivni sateliti kao i oni koji to više nisu,
kako bi se dobio uvid u razvoj Dl te prikazale moguće
smjernice daljnjeg razvoja. Pritom su detaljno opisane
karakteristike senzora koji služe za snimanje, kao i
tehničke karakteristike letjelica koje ih nose. Za većinu
opisanih senzora prikazani su primjeri snimaka.


Poglavlje o analizi snimaka predstavlja logičan slijed
prethodnih poglavlja. U njemu su opisane glavne
tehnike analize i interpretacije snimaka te načini izdvajanje
specifičnih informacija iz njih.


Najveći dio knjige opisuje primjenu daljinskih istraživanja
u geologiji, šumarstvu, poljoprivredi, kartografiji,
meteorologiji, prostornom planiranju i urbanizmu,
za vojne potrebe te u ekologiji. Taje primjena opisana
na temelju mnogobrojnih primjera iz literature. Većina
opisanih primjera popraćena je originalnim slikovnim
materijalom. Na taj su način opisana mnogobrojna istraživanja
koja su diljem svijeta obavljena primjenom daljinskih
istraživanja. U ovom je poglavlju značajno napomenuti
da se pojavljuju i primjeri primjene daljinskih
istraživanja domaćih autora, što je za razvoj daljinskih
istraživanja u Hrvatskoj vrlo značajno.


U sedmom poglavlju ukratko su opisani geografski
informacijski sustavi koji čine temelj za praktičnu primjenu
rezultata daljinskih istraživanja, ali i korisno
pomagalo prilikom interpretacije snimaka općenito.


Posljednje, osmo poglavlje, predstavlja značajan doprinos
razvoju daljinskih istraživanja i njihovom širenju,
jer su u njemu dani popisi pojmova i izraza (245) te
skraćenica (138) sa tumačenjima, pa ovo poglavlje možemo
smatrati prethodnicom rječnika pojmova iz daljinskih
istraživanja, koji se sve više nameće kao potreba.


Ova knjiga vrijedan je doprinos razvoju daljinskih
istraživanja u Hrvatskoj. Mnogim će stručnjacima
predstavljati prvu informaciju o daljinskim istraživanjima
i mogućnostima njihove primjene, gdje će naći


temeljne postavke, metodološki pristup te ideje za primjenu
daljinskih istraživanja, dok će iskusnijim stručnjacima
iz te domene predstavljati izvrstan podsjetnik.
Knjiga će mnogim studentima agronomije, arheologije,
geodezije, geofizike, geografije, geologije, graditeljstva,
oceanografije, povijesnog nasljeđa, rudarstva,
šumarstva predstavljati temeljni izvor znanja o daljinskim
istraživanjima i mogućnostima njihove primjene.
Stoga se može reći daje ova knjiga izuzetno vrijedan
doprinos razvoju daljinskih istraživanja kao znanstvene
discipline i njihove primjene u mnogim strukama.


Knjige s ovakvom tematikom na hrvatskom jeziku
nema. Uspoređujući je sa sličnim knjigama na engleskom,
njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku,
može se uočiti da sadržajno i koncepcijski nimalo ne
zaostaje za recentnom literaturom iz domene daljinskih
istraživanja u Europi i Svijetu. Osobita vrijednost
ove knjige očituje se u tome da su mnogi primjeri
primjene daljinskih istraživanja rezultat rada autora
samog, ili u suradnji s drugim stručnjacima.


Unatoč složenosti i širini opisane materije, knjigaje
napisana jednostavno, razumljivo te sistematski logično.
Korištene mjerne jedinice i stručni nazivi u skladu
su s mjeriteljskim propisima i normama te sa terminologijom
daljinskih istraživanja, ali i ostalih struka koje
su opisane u ovoj knjizi.