DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002). 251-260
UDK 630* 188 + 182.1


ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA "PREMUŽNO JEZERO
I "CRNO JEZERO" U LICI


PEDUNCLED OAK FORESTS IN THE REGIONS OF "PREMUŽNO JEZERO"
AND "CRNO JEZERO" IN LIKA


Jasnica MEDAK*, Danko SLADE*, Marko VUKELIĆ**, Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj nalaze se najvećim dijelom
u sjevernom, Panonskom dijelu, a u njenom jugozapadnom dijelu na malim
disjunktnim površinama nalaze se na području krša u Lici. Dvije takve površine
lužnjakovih šuma nalaze se nedaleko mjesta Otočac, u predjelima
"Premužno jezero " i "Crno jezero ".


Lužnjakove šume na kršu, još k tome na stjenovitom terenu relativno velikih
nadmorskih visina, rijetkost je ijedna izuzetna vegetacijska pojava, pa je
stoga Šumarski institut u suradnji s Upravom šuma Gospić proveo znanstvena
istraživanja tijekom 1999. i 2000. godine.


U tim šumama provedena je analiza flornog sastava lužnjakovih šuma i
izrađena karta šumskih zajednica, uzeti su uzorci biljnog materijala hrasta
lužnjaka (grančice s pupovima), kako bi se utvrdilo genetsko porijeklo lužnjaka
te istražena povijest tih šuma.


Istraživanjima je utvrđeno:


1. Šume hrasta lužnjaka pripadaju šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i
običnog graba (ass. Carpino betuli-Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš
1969.), s naglašenom abundacijom mezofllnih vrsta iz reda Fagetalia. Osim
karakterističnih vrsta asocijacije (Carpinus betulus, Euonymus europaea,
Acer campestre, Carex sylvatica, Geum urbanurri) s velikom abundacijom
pridolaze Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, zatim Phytillis scolopendrium,
Sorbus torminalis, Abies alba i druge.
Postoje izuzetne vegetacijske pojave. Jedna je i ta što se šume lužnjaka nalaze
između vapnenih blokova na tlima raznih dubina, a mjestimično i nema
tla, pa vapnenac izbija na površinu. Druga neobična pojava je to što se na
lužnjakove izravno nadovezuju šume bukve i jele, što je jedinstven slučaj u
Hrvatskoj, i treće, specifičan je florni sastav šumske zajednice. Granica tih
dviju šuma ponegdje je jasna, šume su oštro odijeljene, a negdje je difuzna
širine do 100 m. Postoje mjesta, gdje jela i lužnjak rastu jedno pokraj drugog.
I to je jedna specifična pojava. Nadalje, šume su redovito izložene kratkotrajnim,
ali učestalim poplavama visine vode oko 1 mito 2-3 puta godišnje u trajanju
od nekoliko tjedana.


2. Hrast lužnjak istraživane populacije porijeklom je s Apeninskog poluotoka,
a u Lici se vjerojatno pojavio prije 11 000 do 10 000 godina.
3. Šume hrasta lužnjaka u Lici su prirodne, tj. nastale su prirodnim načinom,
što se zaključuje po pojedinim preostalim stablima u Gackom polju, a ne
postoje nikakvi zapisi o eventualnom sađenju hrasta lužnjaka.
Ključne riječi: hrast lužnjak, Lika, karta šumskih zajednica, florni
sastav, genetsko porijeklo


* Jasnica Medak, dipl. ing. šum., mr. se. Danko Slade, dr. se. Juraj Medvedović, svi iz Šumarskog instituta, Jastrebarsko
** Marko Vukelić, dipl. ing. šum., 53220 Otočac, Branimirova 6.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Medak. D. Slade. M. Vukelić. J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br 5 6, CXXVI (2002), 251-260


UVOD Introdaction


U šumskim predjelima "Premužno jezero" i "Crno
jezero", na planinskom masivu sjevernog Velebita u
Gospodarskoj jedinici "Crno jezero-Markovačke rudine",
na području Šumarije Otočac u Lici, nalaze se šume
hrasta lužnjaka. Nazivi predjela preuzeti su iz topografske
karte mjerila 1 : 25 000, a u Gospodarskoj osnovi
koriste se nazivi "Mala Kosa" i "Sarapine Drage".
Lokaliteti su odvojeni, površine 5,10 hau Crnom jezeru
(Mala Kosa) i 14,77 ha u Premužnom jezeru (Sarapine
Drage) te prikazani na topografskoj karti mjerila


1:25 000 (Karta 1). Osim šuma kojima upravlja Šumarija
Otočac, ima i nešto (do 5 ha) privatnih lužnjakovih
šuma. Razlika u površini lužnjakovih šuma koju je
utvrdila Služba za premjeru šuma Uprave šuma Gospić
i površine utvrđene GPS metodom (14,77 i 13,96 ha),
proizlazi iz individualne procjene šumarskih stručnjaka
o položaju granice, jerje ona mjestimično jako difuzna
i ima mjesta gdje lužnjak i jela rastu zajedno, stoje
jedna specifična pojava.
Međusobna zračna udaljenost središta predjela je
2 km, a najniži položaji terena Premužnog jezera iznose
455 m nadmorske visine.


Najniže položaje oba predjela zauzimaju pašnjaci,
nekada oranice, na višim su položajima šume hrasta
lužnjaka, a iznad su njih šume bukve i jele.


Ove lužnjakove šume ostaci su depresija na rubnim
dijelovima, gdje su također bile zastupljene i na tipičnim
tlima nastalim na naplavinama, što se jasno vidi
na priloženim fotografijama. Njihovo pojavljivanje u
kontaktnoj zoni i na vapnencu, na zaravnjenim terenima,
uvjetovano je hidrološkim režimom depresija kao
specifičnih stanišnih cjelina.


Posebnost položaja lužnjakovih šuma je u tome što
se nalaze na tlima između kamenih, vapnenih blokova.
Na njih se nastavljaju jelove šume, koje nedaleko ovih
lokaliteta pridolaze na najnižoj nadmorskoj visini u
Lici (oko 480 m). U vrijeme visokog vodostaja rijeke
Like, redovito se pojavljuje poplavna voda, najčešće
oko 3 m iznad najnižih položaja terena, koja u pravilu
zahvaća i lužnjakove šume.


Analizom kloroplastne DNA utvrdilo se iz kojeg
glacijalnog pribježišta potječe hrast nađen na ovom lokalitetu.


Zbog zanimljivosti ove vegetacijske pojave, istraživači
Šumarskog instituta Jastrebarsko proveli su 1999. i
2000. godine istraživanja povijesti nastanka tih šuma,
analizu reljefnih oblika, hidroloških prilika, utvrđivanje
genetskog porijekla hrasta lužnjaka te analizu flornoga
sastava. U "Premužnom jezeru" su lužnjakove šume više
cjelovite, krošnje stabala su bolje sklopljene i više su


Karta 1. Topografska karta dijela Like u kojem se nalaze šumski predjeli "Crno jezero" i "Premužno jezero" (Preslika
karte mjerila 1 : 25 000)
Map 1 A topographic map of a part of Lika with the regions "Premužno jezero" and "Crno jezero" (a copy of the
map 1 : 25 000)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Mcdak, D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedović: ŠUMK HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA , Šumarski list br. 5 6. CXXV1 (2002), 251-260
karakteristične nego u "Crnom jezeru", pa je prilikom Djelatnici Uprave šuma Gospić dobrom su suradistraživanja
tom predjelu posvećena veća pozornost. njom s djelatnicima Šumarskog instituta doprinjeli pri


Šume hrasta lužnjaka na većim nadmorskim visinakazu
rasprostranjenosti lužnjakovih šuma u Lici.
ma ( od onih gdje je njegova najveća rasprostranjenost)
istraživali su Stefano vi ć (1969) i Bucalo (1999).


PRIRODNE ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Natural characteristic of the investigated area


Geološka podloga je kredni vapnenac, a tlo je smeđe,
plitko do srednje duboko, skeletno. Stijene izbijaju
na površinu ponegdje i više od 50 %.


Klima je umjereno topla i kišna, nema sušnog razdoblja,
oborine su jednoliko razdijeljene cijele godine,
najsuši dio godine pada u toplo godišnje doba. Maksimumu
oborine u početku toplog dijela godine pridružuje
se maksimum u kasnoj jeseni, koji je veći od prvoga.
Klimatska formula je "Cfsbx" (preneseno iz monografije
"Šume u Hrvatskoj", poglavlje "Klima u Hrvatskoj",
Seletković iKatušin (1992). Povoljnost
klime za šumsku vegetaciju je dobra, jer prema karti
indeksa povoljnosti klime (Medvedović 1992) istraživano
područje pripada indeksu K.L-8.


Vodni režim staništa lužnjakovih šuma je osim lokalnim
oborinskim prilikama određen i razinama vode


MATERIJAL I METODE RADA


Šumska zajednica hrasta lužnjaka i zajednice u njenom
okruženju utvrđene su analizom flornog sastava
prema metodi Braun - Blauquet (Vukelić i Rauš
1998) i na temelju ranijih istraživanja (Pelcer 1972,
Rauš i drugi 1992, 1998).


Digitalni model reljefa "Premužnoga jezera"
izrađen je digitalizacijom topografskih karata mjerila


1 : 25.000 te mjerenjem graničnih i profilnih točaka metodom
globalnog satelitskog pozicioniranja (GPS).
Digitalizacijom je vektorizirana granica lužnjakove
šume i livade prema stanju na karti (staro stanje) i slojnice
za digitalni model reljefa predmetnog područja.
Predmetno područje proteže se na dva lista topografske
karte, te je poslije skaniranja bilo potrebno izvršiti spajanje
datoteka.


Za digitaliazciju i naknadnu obradu grafičkih prikaza
korištenje programski paket Surfer. Vrhovima kilometarskih
kvadrata na skaniranoj topografskoj karti
dodijeljene su jedinične vrijednosti koordinata. Potom
je izvršena digitalizacija svake pojedinačne slojnice
naredbom "digitize". U datoteke je pohranjena odgovarajuća
visina kao treća koordinata. Za vrijeme rada
svaka je datoteka iscrtavana na podlozi kako bi se prekontrolirala
točnost digitalizacije i izbjegla ponovna
digitalizacija iste slojnice. Na kraju su sve datoteke
spojene u jednu datoteku s tri broja u svakom retku:
prva dva broja predstavljaju ravninske koordinate u


u rijekama Lici i Gackoj. Rijeka Lika u D. Kosinju na
nadmorskoj visini 484 m ulazi u vodni tunel dužine
9 km, koji ulazi u rijeku Gacku na visini od 450 m kod
Otočca. Visinska je razlika dakle 34 m. Dio vode iz Like,
koji se ne odvodi tunelom, prelijeva se i preplavljuje
Lipovo polje. Između Like i Gacke nalaze se "Crno"
i "Premužno jezero" i njihov je vodni režim o njima
ovisan, ali i o visini vode u retenciji Lipovog polja.
Prema zakonu o spojenim posudama, poplave u jezerima
su u vrijeme velikog vodnog vala u Lici i Gackoj te
u vrijeme poplave u Lipovom polju. To se događa u
trajanju od nekoliko tjedana, najčešće u proljeće, rjeđe
zimi, kao stoje bilo 15. siječnja 2001. godine, kada je i
Otočac djelomično poplavljen.


- Material and working methods
Gauss-Kruegerovoj projekciji (apscisa y i ordinata x)
te nadmorska visina (H). Koordinate se odnose na lokalni
Besselov elipsoid, a visine na približnu srednju
razinu mora. Dobivena datoteka poslužila je kao ulazni
podatak za izradu digitalnog modela reljefa. Digitalni
model reljefa izrađen je u obliku pravilnog rastera, tj.
pravilne pravokutne mreže. Vrijednost visina u točkama
rastera dobivene su interpolacijom između točaka
digitaliziranih slojnica.


Na terenu je izvršeno određivanje koordinata točaka
GPS-prijamnikom GeoExplorer tvrtke Trimble. Izmjerena
je granica lužnjakove šume s livadom, lužnjakove
šume s jelovom šumom te kontrolni visinski profili
terena. Izmjereno je ukupno oko 900 točaka. Korištenjem
GPS metode dobivaju se trodimenzionalne koordinate
u globalnom geodetskom sustavu WGS84,
dok se visine odnose na plohu globalnog elipsoida
WGS84. Koordinate dobivene digitalizacijom topografske
karte i koordinate dobivene GPS mjerenjima
ne odnose se na isti sustav. Zbog toga je potrebno izvršiti
odgovarajuće transformacije koordinata, tj. uklopiti
GPS-koordinate u model topografske karte. Najuočljivija
razlika između koordinata s topografske karte
(Basselov elipsoid) i GPS-om dobivenih koordinata
(WGS84 elipsoid) je u visinskoj komponenti koja se za
predmetno područje razlikuje za više od 40 m.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Medak, D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedović: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA ... Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002). 251-260
Materijal za utvrđivanje genetskog porijekla hrasta
lužnjaka u Lici uzorkovan je i analiziran po metodi korištenoj
u sklopu Fair Oak projekta (Synthetic maps of
gene diversity and provenance performance for utilisation
and conservation of oak genetic resources in Europe
- Sintetičke mape genetske raznolikosti i pokusi provenijencija
za upotrebu i očuvanje genetičkih resursa
hrasta u Europi). Time je rezultat dobiven ovom analizom
usporediv s rezultatima analize svih populacija
analiziranih u sklopu tog Europskog projekta. Rezultati
su publicirani u posebnom izdanju časopisa Forest Ecology
and Managenet (ukupni rezultati Petit et. al.,
(2002), za srednju Europu Bordacs et al, (2002)), te
detaljnije za područje Hrvatske Slade et al. (2000).


Uzeti su uzorci grančica s pupovima hrasta lužnjaka
iz gospodarske jedinice "Crno jezero - Markovačke
rudine". Iz pupova je ekstrahirana ukupna DNA (de-


REZULTATI ISTRAZF
Šumske zajednice - Forests communities


Šumske zajednice i njihov prostorni raspored u predjelu
"Premužno jezero" prikazano je na Karti 1. Najniže
položaje (u središtu karte) zauzimaju nešumske
površine, a na samo nekoliko metara višim položajima
nalaze se šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino
betuli - Quercetum roboris Rauš 1969) na još višim
je položajima šuma bukve i jele (Abieti - Fagetum dinaricum
Treg 1957) te šume crnog graba s jesenskom
šašikom (Seslerio - Ostryetum Ht. et H-ić 1950).


Vegetacijski specifična pojava je to što se šume lužnjaka
nalaze na plitkim, srednje dubokim i dubokim
tlima između vapnenih blokova, gdje mjestimično i nema
tla, pa vapnenac izbija na površinu. Druga pojava je
to što se na lužnjakove izravno nadovezuju šume bu


zoksiribonukleinska kiselina) po c-tab protokolu. Četiri
segmenta kloroplastne DNA umnožena su lančanom
reakcijom polimeraze. Segmenti su pocijepani na fragmente
restrikcijskim enzimima (proteini koji režu molekulu
DNA na točno određenim mjestima). Fragmenti
su razdvojeni elektroforezom na poliakril-amidnom
gelu. Sto je fragment DNA veći, on putuje sporije u
električnom polju kroz gel. Na osnovi položaja (razlike
u veličini) vrpci na gelu, detektirani su genotipovi kloroplastne
DNA. Svaki haplotip prikazan je na karti
određenom bojom i brojem, po internom ključu uspostavljenom
kroz Fair Oak projekt.


Povijest lužnjakovih šuma utvrđena je uvidom u
gospodarske osnove, stare zapise o Imovnoj općini
Otočac i na temelju kazivanja nekadašnjih djelatnika u
šumarstvu Like.


NJA - Research results
kve i jele, što je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj, i treće,
poseban je florni sastav šumske zajednice.
Granica tih dviju šuma je ponegdje jasna, šume su oštro
odijeljene, a negdje je difuzna, širine do 100 m. Postoje
mjesta gdje jela i lužnjak rastu jedno pokraj drugog.
I to je jedna specifična pojava (fotografije 1, 2, 3).
Na karti 2. prikazanje i poprečni presjek reljefa na
profilu "A-A", sa šumskim zajednicama od najnižih do
najviših položaja terena.
Fitocenološko snimanje lužnjakovo-grabovih šuma
obavljeno je 13. 9. 2000. godine, a florni je sastav prikazan
u Tablici 1. Za ostale šumske zajednice ne navode
se fitocenološke tablice i one se ne opisuju, jer su
opisane u ranijim radovima (monografija "Šume u Hrvatskoj"
(1992), Vukelić i Rauš (1998), Cestar i
dr. (1972, 1978).


Slika 1. Šuma hrasta lužnjaka na stjenovitom terenu u predjelu Slika 2. Zimski pejsaž šume lužnjaka i šume jele u "Premužnom
"Premužno jezero" (u pozadini je šumajcle) jezeru"
Picture I Peduncled Oak forest on rocky terrain in the region of Picture 2 Peduncled Oak forest and Fir forest in "Premužno jezero"
"Premužno jezero" (Fir forest in the background) in Winter
(Foto: D. Slade) (Foto: J. Medak)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Medak, D. Slade. M. Vukelić, J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002), 251-260
Šume bukve i jele u okolišu "Premužnog jezera" u pada zajednici "Šuma jele s mahovinom Pleurozium
navedenoj su literaturi opisane kao Dinarska bukovo-je- Schreberi (Pleurozio Schreberi-Ahietetum Pelcer. prov.).
lova šuma (Abieti-Fagetum dinaricum Treg 1957), a
prema istraživanjima Z. P e 1 c er a (198 ), ova šuma pri


0 500 m


mn/m


550 ^^fl Poprečni presjek - Transection A-A


500 *. ! ^S| WH?^


A A


Legenda - Legend


Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba


Pojedinačno učešće


(Carpino betuli - Quercetum roboris Rauš 1969)


Individual appearance


Suma bukve i jele
(Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957) A Quercus robur


Šuma crnoga graba s jesenskom šašikom Q Carpinus betulus
(Seslerio - Ostryetum Ht. et H-ić 1950)


^> Abies alba


Livada, neobraslo šumom
(Meadow, non-covered forest land)


Karta 2. Karta šumskih zajednica "premužno jezero" u lici
Map 2 A Vegetational map of forest communities "Premužno Jezero" in Lika
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Medak, D. Slade. M. Vukelić, J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br. 5 6, CXXVI (2002). 251-260
Rezultati analize flornoga sastava šuma hrasta lužmladak
jele je mjestimično obilan na terenima iznad
njaka u predjelu "Premužno jezero" (Tablica 1), pokarazine
poplavne vode, tj. 3-4 m iznad najnižih položaja
zuju daje osim tipičnih vrsta i pratilica, na ovim lokaliterena.
Lužnjak dolazi čak i do 70 m iznad najnižih potetima
uočljiva prisutnost znatnoga udjela stranih vrsta ložaja "Premužnog jezera", gdje se pojavljuju hrast kitza
ovu zajednicu, kao što su bijeli jasen i obična jela. njak (Quercus petraea) i obični grab, koji još u višim
Na jugozapadnim padinama Premužnog jezera, u šumi položajima dominira zajedno s gluhačem, crnim grahrasta
lužnjaka pridolaze termofilne vrste kao što su bom, trepetljikom i brekinjom u šumskoj zajednici crgluhač
(Acer obtusatum) i drijen (Cornus mas), a ponoga
graba s jesenskom šašikom (Seslerio-Ostryetum).


Tablica 1. Fitocenološkc snimke šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino hetuli-Quercen roboris /Anić 1959/ Rauš


1969) u šumskom predjelima "Premužnojezero" i "Crnojezero" izrađene 13. 9. 2000. godine
Table 1 Plantsociological structure of the forest of Peduncled Oak and Common Hornbeam (Carpino hetuli-Quercen


roboris /Anić 1959/ Rauš 1969) in the regions of "Premužno jezero" and "Crnojezero", made on 13. 9. 2000.


Biljne vrste
Lokaliteti
Premužno jezero Crnojezero
Biljne vrste
Lokaliteti
Premužno jezero Crnojezero
1 Sloj drveća
pokrovnost
70 % 70 %
III Sloj prizemnog rašća
pokrovnost
40 % 60 %
Quercus robur 3.3 3.3 A cer pseudoplatan us 1.1 +
Carpimts hetulus 1.1 + Deschampsia caespitosa 1.2 +
Ulinus carpinifolia + Carex vesicaria + +
Prunus avium + Lvsimachia numnudaria + +
Fruxinus excelsior + Solanum dulcamara + +
II Sloj grmlja 85 % 60 % Galium cruciata ~ +
Cornus sanguinea 3.3 2.2 Fragaria vesca -+
Rubus fruticosus 1.1 + Viola reichenbachiana + -
Fraxin us excelsior 1.1 1.1 Galium lucidum + +
Ulmus carpinifolia + 1.1 Rhamnus frangula + +
Acer pseudoplatanus t + Acer campestre +
Cornus mas + + Lvsimachia vulgaris +
Carpinus betulus + + Convallaria maja lis +
Euonvmus latifolia + + Festuca heterophvlla
Corvlus avellana + + Ulmus carpinifolia +
Pints communis + + Veronica chamaedrys -
Prunus spinosa + + Stellaria holostea +
Ligustrum vulgare + + Ajuga reptans +
Salix caprea + + Pulmonaria officinalis +
Popu/us tremu/a + + Urtica dioica +
Salix viminalis + + Asarum europaeum +
Euonvmus europaea + + Abies alba +
Rhamnus frangula + + Geranium rohertianum +
Rosa sp. + Moeringia muse osa +
Crataegus monogyna + Phyllitis scolopendrium +
Viburnum opulus + Lactuca muralis +
Rubus idaeus + Agrimonia eupatoria +
Quercus robur + Sorbus torminalis +
Acer campestre + Hypericum perforatum +
Juniperus communis + Carex sylvatica 1 2
Malus svi vest ris + Quercus robur +
Abies alba + Brachypodium sylvaticum 1.2
Lonicera nigra + Potentilla erecta +
Samhucus nigra + Geum urbanum +
Cynanchum vincetoxicum +
Galeopsis tetrahit +
Clematis vitalba +
Polygonatum multiflorum +
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Medak. D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedović: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA ... Šumarski list br. 5 6, CXXV1 (2002), 251-260
Na jugozapadnim je padinama zbog toga granica lužnjakovih
i jelovih šuma difuzna, dok je s druge strane,
na sjeveroistočnim oštro izražena. Tu se jelove šume
izravno nastavljaju na šume hrasta lužnjaka i običnoga
graba. Zbog toga se tu u lužnjakovim šumama pojavljuju
jela i bijeli jasen u sloju grmlja i prizemnog rašća.
Također se na blokovima stijena javljaju vrste iz reda


Fagetalia: Moehringia muscosa, Lactuca muralis,
Phyllitis scolopendrium, Geranium robertianum, Lon
i cera nigra, i druge.


Digitalni model reljefa - Digital elevation model


Digitalni model reljefa "Premužnog jezera" je prikazan
trodimenzionalno (u pogledu odozgo i sa strane)
na karti br. 3.


Na najnižim položajima je livada, na višim su šume
hrasta lužnjaka (između crvenih crta) i na još višim su
mezofitne šume jele i termofitne šume crnoga graba.


Slika 3. Poplava u šumi hrasta lužnjaka "Premužnog jezera" na
dan 15. 1. 2001. godine
Picture 3 Flood in the Peduncled Oak forest in "Premužno jezero"
on 15. January 2001
(Foto: M. Vukelić)


Karta 3. Digitalni trodimenzionalni model reljefa šumskog predjela "Premužno jezero"
Map 3 Digital elevation model of the forest area "Premužno jezero"


Genetsko porijeklo hrasta lužnjaka u Lici - Genetic
origin of the Peduncled Oak


Hrast lužnjak u istraživanoj populaciji je haplotipa


2. Hrast ovog haplotipa kloroplastne DNA izgrađuje
populacije hrasta lužnjaka u Istri (Motovunska šuma),
Lici (Drežničko polje, Trnovačke bare kod Gospića,
spomenuta populacija kod Otočca), Turopolju (Turopoljski
lug kod Velike Gorice). Sporadično je nađen i u
populacijama središnje Hrvatske u kojoj ne izgrađuje
čiste sastojine, već se miješa s drugim haplotipovima.
Distribucija haplotipa 2 u Europi prikazana je na karti
4. On je rasprostranjen od Sicilije na jugu do Litve na
sjeveroistoku (Peti t i dr. 2002).
Zadnje ledeno doba hrastovi su preživjeli u malim
enklavama na jugu Europe. Nalazišta fosilnog polena


iz vremena maksimuma ledenog doba (glacijalnog
maksimuma, prije 18-15.000 godina) upućuju na glacijalna
pribježišta na obroncima planina Sierra Nevada
na Iberijskom poluotoku (današnja Španjolska), Središnjem
dijelu Apeninskog poluotoka (današnja srednja
Italija) i na južnim obroncima Sarsko-Pindskog
gorja na jugu Balkanskog poluotoka (današnja Grčka)
(Brewer i dr. 2002).


Distribucija haplotipa 2 prikazana na karti 4, upućuje
na njegovo Apeninsko porijeklo. S povlačenjem
leda on se širio od današnje srednje Italije (Laghi di
Montichio) duž lanaca Apenina na sjeverozapad (Finesch
i i dr. 2002). Krajem ledenog doba razina Jadranskog
mora bila je niža nego danas, pa je plitak Sjeverni
Jadran tada bio kopno. Preko ovog kopnenog mosta
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Mcdak. D. Skide. M. Vukelic. J. Medvedović: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 25L260
Karta 4. Distribucija genotipa 2 nađenog u Lici
Map 4 Distribution of the genotype 2 found in Lika


hrastovi ovog haplotipa širili su se prema Istri i Lici.
Njegovo daljnje širenje usporili su planinski lanci Dinarida.
Širenje ovog genotipa na zapad bilo je spriječeno
širenjem hrastova iz pribježišta s Iberijskog poluotoka
do jugozapadnih obronaka Alpa, a na istok i jugoistok
dolaskom hrastova iz Balkanskog pribježišta u
Panonsku nizinu s istoka. Prije otprilike 10 000 godina
daljnjim zatopljenjem klime hrastovi uspijevaju preći
barijere Alpa i Dinarida. Tada je haplotip 2 došao do
jugozapada Panonske nizine, čime mu je bio otvoren
put na sjeveroistok.


Povijest lužnjakovih šuma - Peduncled oak forests
history


Šume lužnjaka na širem prostoru Gackoga polja u
prošlosti su zauzimale znatno veće površine nego danas.
Najvećim su dijelom posječene i pretvorene u poljoprivredne
površine. Lužnjak je tada služio kao vrlo
dobro građevno i ogrijevno drvo, a u vrijeme naseljavanja
ovih područja postojala je čak obveza krčenja
šuma za nove doseljenike, posebice na ravnijim površinama.
Na području sela Covići gdje su, po usmenim
predanjima, rasle veće i ljepše lužnjakove sastojine,
često se tijekom 40-ih i 50-ih godina prošloga stoljeća
prilikom obrade zemljišta nailazilo na hrastove panjeve.
Tako o prisutnosti lužnjaka u prošlosti na ovom području
govori i toponim Dubrava. Ostaci tih šuma vide
se u rijetkim soliternim stablima lužnjaka u Gackom


Slika 4. Hrast lužnjak, soliter u Gackom polju


polju (Fotografija: 4). Također ne postoje nikakvi zapi


Picture 4 Peduncled Oak, single tree in Gacko polje


si o osnivanju lužnjakovih sastojina na ovom području.


(Foto: J. Medak)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Medak, D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedovic: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002), 251-260
Istraživanjem tipova šuma i šumskih staništa 60-ih
(70-ih) godina utvrđene su šume hrasta lužnjaka, ali
radi malih površina nisu detaljno istraživane. Prva Osnova
gospodarenja Gospodarske jedinice "Crno jezero


ZAKLJUČCI -


Istraživanjem flornog sastava šuma hrasta lužnjaka
u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici,
te istraživanjem genetskog porijekla i povijesti tih šuma
utvrđeno je:


1.
Sume hrasta lužnjaka pripadaju šumskoj zajednici
hrasta lužnjaka i običnog graba (ass. Carpino betuli-
Quercetum roboris (A n i ć 1959) R a u š 1969), s
naglašenom abundancijom mezofilnih vrsta iz reda
Fagetalia. Osim karakterističnih vrsta asocijacije
(Carpinus betulus, Euonymus europaea, Acer campestre,
Carex sylvatica, Geum urbanum) s velikom
abundacijom pridolaze Fraxinus excelsior, Acer
pseiidoplatanus, Phyllitis scolopendrium, Sorbits
torminalis zatim Abies alba, i druge.
Postoje specifične vegetacijske pojave. Jedna je i
što se šume lužnjaka nalaze na tlima između vapnenih
blokova, koja su raznih dubina, a mjestimično i
izostaju, pa vapnenac izbija na površinu. Druga


LILERÄTURA


Bordacs, S., Popescu, F., Slade, D., Csaikl, U.
M., Lesur, I., Borovics, A., Kezdy, P.,
König, A. O., Gömöry, D., Brewer, S.,
Burg, K, Petit, R. J., (2002): Chloroplast
DNA variation of white oaks in northern Balkans
and in the Carpathian Basin. Forest Ecology
and Management, 156, 197-209.


Brewer, S., Cheddadi, R., De Beaulieu, J. L.,
Reile , M., (2002): Lhe spread of deciduous
Quercus throughout Europe since the last glacial
period, Forest Ecology and Management, 156,
27-48.


Bucalo , V. (1999): Šumske fitocenoze planine Jadovnik.
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj
Luci, Beograd.


Cestar, D., Hren, V.,Kovačević,Z., Martinović,
J., Pel cer, Z., (1972): Regionalni ekološko-
gospodarski tipovi šuma, na području Šumskog
gospodarstva Gospić, Šumarski institut, Jastrebarsko
(elaborat).


Cestar, D., Hren, V, Kovačević, Z., Martino vić
, J., Pelcer , Z., (1978): Lipološkeznačajke
šuma na profilu Štirovača-Lešće. RADOVI br.


33: 1-104, Šumar. inst. Jastrebarsko, Zagreb.
Fineschi,
S., Laurchini, D., Grossoni, P., Pe tit,
R. J., Vendramin, G. G., (2002): Chloro


- Markovačke rudine" izrađena je 1956. godine, ali lužnjakove
šume spominju se tek u najnovijoj Gospodarskoj
osnovi (1997-2006), nakon ponovnog uređivanja
šuma, kojim su ove šume uređene u posebne odsjeke.
Conclusions


specifična pojava je to što se na lužnjakove izravno
nadovezuju šume bukve i jele, što je jedinstven slučaj
u Hrvatskoj, i treće, poseban je florni sastav
šumske zajednice. Granica tih dviju šuma je ponegdje
jasna, šume su oštro odijeljene, a negdje je difuzna
širine do 100 m. Postoje mjesta, gdje jela i
lužnjak rastu jedno pokraj drugog. I to je jedna specifična
pojava. Nadalje, šume su redovito izložene
poplavama visine vode oko 1 m i to u pravilu 2-3
puta godišnje u trajanju od nekoliko tjedana.


2.
Hrast lužnjak istraživane populacije porijeklom je s
Apeninskog poluotoka, a u Lici se vjerojatno pojavio
prije 11 000 do 10 000 godina.
3.
Šume hrasta lužnjaka u Lici su prirodne, tj. nastale
su prirodnim načinom, što se zaključuje po pojedinim
preostalim stablima u Gackom polju i nema
nikakvih zapisa o eventualnom sađenju hrasta lužnjaka.
-
References
plast DNA variation of white oaks in Italy, Forest
Ecology and Management, 156, 103-114.


Medvedovic , J.,(1992): Pluviotermički indeksi povoljnosti
klime za šumsku vegetaciju. Radovi
Šumar, inst., Vol. 27, br. 1, str. 77-89, Zagreb.


Petit, R.J., Csaikl, U.M., Bordacs, S. i dr., (2002):
Chloroplast DNA variation in European white
oaks Phylogeography and patterns of diversity
based on data from over 2600 populations, Forest
Ecology and Management, 156, 5-26.


Rauš, Đ., Lrinajstić, I., Vukelić, J., Medvedovic,!.
, (1992): Biljni svijet hrvatskih šuma.
Monografija "Šume u Hrvatskoj", gl. ur. Đ.
Rauš, str. 33-80, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i LP."Hrvatske šume", Zagreb.


Seletković, Z., Katušin, Z., (1992): Klima Hrvatske.
Monografija "Šume u Hrvatskoj", gl. ur.
Đ. Rauš, str. 13-18, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume", Zagreb.


Slade,
D., Petit, R. J., Gračan, L, Littvay, L,
(2000): Genetic cartography of Oak populations
in Croatia based on Cp DNA markers, 7. Hrvatski
biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem,
Postersko izlaganje, Zbornik radova, (40),
Hvar.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 14     <-- 14 -->        PDF

.1. \ledak. 1). Slade. M. Vukelić. J. Medvedovie: ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA ... Šumarski list br. 5-6. CXXV1 (2002). 251-260


Stefanović , V., (1969): Fitocenoze brdskog lužnja- Vukelić , J., Rauš , Đ., (1998): Šumarska fitoceno


ka u istočnoj Bosni (Quercetum roboris monta- logija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Udžbenik


num Stef. 1960). Ekologija, Vol. 4, No. 2, Beo- sveučilišta u Zagrebu, str. 1-309, Šumarski fa-


grad. kultet Zagreb.


Šumarski Institut, 1963-1991: Karte šumskih zajednica


i tipova tala Hrvatske mjerila 1 : 100 000.


SUMMARY: Peduncled Oak forests in Croatia are mostly found in its
northern, Pannonian part, while in its south-western part these forests can be
found on small, isolated areas in the Karst area of Lika. Two such areas with
Peduncled Oak forests are located not far from Otočac, in the regions of


"Premužno jezero " and "Crno jezero ".
Forests of Peduncled Oak on Karst, on rocky terrain of relatively high altitudes,
are a rare and extraordinary vegetation phenomenon. Thus, the Forest
Research Institute, in cooperation with the Forest Administration of Gospić,
carried out scientific investigations during 1999 and 2000.
The flora content of these Peduncled Oak forests was analysed and a map
of forest communities produced. Samples of Peduncled Oak plant material
(twigs with buds) were taken for the purpose of determining genetic origin,
and the history of these forests was investigated.
Investigations determined the following:


1. Peduncled Oak forests belong to the forest community of Peduncled
Oak and Common Hornbeam (ass. Carpino betuli-Quercetum roboris (Anić
1959, Rauš 1969) with a marked abundance of mesophilic species from the
Fagetalia order. Apart from characteristic species of the association
(Carpinus betulus, Euonymus europaea, Acer campestre, Carex sylvatica,
Geum urbanum) there is a great abundance of Fraxinus excelsior, Acer
pseudoplatanus, followed by Phytillis scolopendrium, Sorbus torminalis,
Abies alba, and others.
There are some extraordinary vegetation phenomena. One such phenomenon
is that the forests of Peduncled Oak are situated between limestone
blocks on soils of various depths, while in other places there is no soil and
limestone projects onto the surface. The second extraordinary phenomenon is
that the forests of Peduncled Oak are immediately beside forests of Beech and
Fir, which is unique in Croatia. The third phenomenon is the flora content of
the forest community. In some places the border between these two forests is
quite clear, i.e. the forests are clearly separated, while in other places it is dif


fuse and up to 100 m. There are some places where fir and Peduncled oak
grow next to each other. This is an extraordinary phenomenon. Furthermore,
the forests are regularly exposed to short-term, frequent floods, with water
reaching approximately one metre, lasting for several weeks and occurring
2-3 times in a year.


2. The Peduncled Oak of the investigated population originates from the
Italian Peninsula, and was most likely introduced to Lika 10 000 to 11 000
years ago.
3. The Peduncled Oak forests in Lika are natural, i.e. they developed in a
natural way, which can be concluded by the remaining single trees in Gacko
polje, and there are no records of planting Peduncled Oak.
Key words: Peduncled Oak, Lika, map of forest communities, flora
content, genetic origin