DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002), 287-298
UDK 630* 232.1 + 524


PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM
(Quercus borealis maxima Sarg.)


A CONTRIBUTION TO MANAGEMENT WITH RED OAK
(Quercucs borealis maxima Sarg.)


Juraj ZELIĆ*, Krešimir MEĐUGORAC**


SAŽETAK: Crveni hrast (Quercus borealis maxima Sarg.) unesen je prije
četrdesetak godina kao šumska satojinska vrsta alohtonog porijekla na područje
Požeške kotline.


Prirodni areal rasprostranjenja crvenog hrasta je Sjeverna Amerika. U


19. stoljeću prenesen je u Europu kao parkovna i šumska vrsta. Zbog široke
amplitude prilagodljivosti ekološkim uvjetima, kao gospodarska vrsta drveća
uzgaja se od prije stotinjak godina i u Hrvatskoj.
Osnivanje sastojina crvenog hrasta u požeškim šumama obavljeno je dvogodišnjim
sadnicama na degradiranim površinama hrasta kitnjka, graba i
bukve, na lesiviranom šumskom tlu. Pošumljavanje je obavljeno s oko pet tisuća
komada sadnica po hektaru.


Poslije osnivanja sastojina nije sustavno praćen rast i razvoj sastojina, a u


gospodarenju sastojinom oponašala se tehnika gospodarenja hrastom lužnjakom
i kitnjakom.
U radu su istraživane ekološko-gospodarske značajke crvenog hrasta.


Svrha istraživanja je utvrđivanje vertikalne i horizontalne strukture sastojine,
visinski, debljinski i volumni rast, prirast i razvoj, vrijeme kulminacije tečajnog
periodičnog prirasta, a cilj je utvrditi vrijeme, intenzitet i metode njege i
obnove sastojine. Parametri strukture sastojine utvrđivani su metodom analize
stabla i metodom izvrtaka.


Utvrđene zakonitosti prikazane su matematičkim funkcijama i grafikonima.


Posebno je obrađena distribucija broja stabala po hektaru i po debljinskim
stupnjevima, te uspoređena s teoretskom raspodjelom.


KIj u č n e r ij e č i: crveni hrast, ekološko-gospodarske značajke, analiza
stabla, rast, prirast, distribucija stabala, normalna raspodjela stabala.


UVODNO RAZMATRANJE - Introduction


Crveni hrast (Quercus boreali maxima Sarg.) je in-Prva kultura crvenog hrasta osnovana je u Hrvattroduciran
u Hrvatsku kao sastojinska šumska vrsta skoj prije 110 godina u šumskom predjelu Pičulin, u
prije stotinjak godina. Vjeruje se da je kao parkovna dolini rijeke Kupe2.
vrsta unesen ranije, no ne prije devetnaestog stoljeća1.


Mladen Obad Šćitaroci: Hrvatska parkovna baština, zaštita i obnova,
Školska knjiga, Zagreb. Autor nabraja unesene parkovne
vrste, str. 192. i 193. i spominje crveni hrast pod nazivom


*
Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Uprava šuma Požega, Milke Quercus rubra.
Trninc 2, 34000 Požega B. Prpić, Đ. Rauš, P. Prebjcžić: Mogućnost unošemja crvenog
** Krešimir Mcđugorac, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume" Uprava
hrasta u šumska staništa SR Hrvatske (Quercus borealis maxima
šuma Požega, Milke Trnine 2, 34000, Požega Sarg.), Šumarski list, Zagreb, 1981.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. /die . K. Medugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM.. Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002), 287-298
Kao vrsta drveća široke ekološke amplitude, porijeklom
iz istočnog dijela Sjeverne Amerike, dobro se
prilagođava u umjerenom pojasu Europe i zapadnom
dijelu Azije.


Odlikuje se brzim rastom i prirastom te je u tom pogledu
konkurentna domaćim hrastovima lužnjaku i kitnjaku.
Javlja se na različitim geološkim podlogama i tipovima
tala, dobro se regenerira prirodnim putem iz
sjemena.


U našim uvjetima preporučuje se da se unaša zajedno
s brzorastućom crnogoricom (duglazija borovac,
ariš) na degradiranim šumskim tlima, i to posebno na
područjima rasprostranjena šumskih zajednica bukve s


rebračom (Blechno - Fagetum Horv.), kitnjaka i graba
(Querco - Carpinetum croaticum Horv.) i lužnjaka i
graba (Carpino betuli - Quercetum roboris Rauš).


Najbolji visinski i volumni rast ima crveni hrast u šumi
kitnjaka i graba, te je u tom pogledu superiorniji u
odnosu na domaće hrastove, kitnjak i lužnjak. U kulturama
crnogorice brzog rasta (duglazija, borovac, ariš)
odoljeva konkurenciji, a preporuča se unašanje u grupama
u omjeru smjese 15-20 % uz unošenje autohtonih
vrsta kitnjaka ili lužnjuka u omjeru smjese 15-20 %. U
čistim kulturama crvenog hrasta preporučuje se primjesa
do 30 % autohtonih vrsta, kitnjaka ili lužnjaka.


SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA
Aim and purpose of investigations


Crvani hrast je na požeškom području unašan u nekoliko
sastojna početkom šesdesetih godina. Od tada


je prošlo četrdesetak godina, te se na temelju zapažanja
u gospodarenju tim sastojinama mogu donijeti re


levantni zaključci za buduće gospodarenje.


Sastojine stare 40 godina nalaze se u g.j "Sjeverni
Dilj I", odjel la (0,56 ha) i 2d (3,92 ha), te u g.j. "Sjeverna
Babja gora", odjel 75a (3,99 ha).


Na temelju utvrđivanja visinskog, debljinskog i volumnog
prirasta, konkretne i teoretske distribucije broja
stabala po 1 ha, te ostalih taksacijskih elemenata u
odabranoj sastojini utvrdit će se učinkovitost gospodarenja
sastojinama crvenog hrasta.4


Cilj istraživanja je da se na temelju dobivenih rezultata
odrede daljne smjernice u gospodarenju i eventualno
potakne veći interes za podizanje čistih ili mješovitih
kultura crvenog hrasta.


Slika 1. Sastojina crvenog hrasta, odjel la Slika 2. Poprečni presjek stabla crvenog hrasta
Picture 1 The forest assocation off Red Oak, department la Picture 2 The transversal section off Red Oak - tree


4 O komercijalnoj uporabi crvenoga hrasta nema jasnog saznanja. U "Hrvatskom standardu" (H S) za drvne Sortimente nije uvršten crveni
hrast. Na svjetskom tržištu (posebno amaričkom) nude se izvjesne količine rezane građe, te su ga poneke drvne industrije koristile za
različite namjene. Za potrebe uređivanja šuma korištene su tablice, odnosno tarife za hrast lužnjak.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 43     <-- 43 -->        PDF

J. Zelić, K. Međugomc: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM... Šumarski list br. ? ft. CXXV1 [21)1)2). 2S7-29X
METODA ISTRAŽIVANJA
The research method


Kako bi se utvrdila biološka, uzgojna i gospodarska
svojstava crvenog hrasta odabrana je karakteristična
sastojina starosti 40 godina, površine 0,56 ha teje istraživanje
obavljeno u četiri osnovna smjera:


1) utvrđivanje temeljnih ekološko-gospodarskih karakteristika
staništa,


2) utvrđivanje rasta i prirasta putem analize stabla crvenog
hrasta (visinski, debljinski i volumni rast i
prirast),


3) izračunavanje tečajnog debljinskog prirasta metodom
izvrtaka, određivanje sastojinske visinske krivulje,
procjena drvne mase po hektaru pomoću
srednjeg kubnog stabla (po Hohenadlu) i ukupnog
broja stabala


4) izmjera taksacijskih elemenata konkretne sastojine
totalnim klupiranjem, utvrđivanje konkretne i teorijske
distribucije stabala po debljinskim stupnjevima
po 1 ha.


Opis rada


1) Temeljne ekološko-gospodarske karakteristike staništa
dane su u tabličnom obliku. Obuhvaćene su
geografske, orografske, geološke, pedološke i klimatske
značajke istraživanog područja unutar g.j.
"Sjeverni Dilj I".


2) Utvrđivanje rasta i prirasta metodom analize stabla.
Stabla za analizu uzeta su u odjelu la, g.j. "Sjeverni
Dilj I".


Prvo stablo (1), starosti 40 godina, na panju 32 goda,
prsnog promjera 14,36 cm, visine 15,23 m, odabrano
je kao donje primjerno stablo (dd) po metodi Hohenadla.
Sekcioniranje je obavljeno u 4 sekcije po 2 m
dužine i 5 sekcije po 1 m dužine.


Drugo stablo (2) starosti 40 godina, na panju 38 godova
prsnog promjera 27,36 cm, visine 20,84 m, odabrano
je kao gornje primjerno stablo dg po metodi Hohenadla.
Sekcioniranje je obavljeno u 5 sekcija po 2 m
dužine i 8 sekcija po 1 m dužine.


Visina panja je za oba stabla iznosila 30 cm visine.
Prilikom sekcioniranja izrađen je ostatak drvne mase
kao prostorno drvo, te zajedno s drvnom masom debla
i panja iskazan kao bruto drvna masa stabla.


U istoj sastojini izmjereno je pedesetak visina visinomjerom
Blume - Leis, statističko - matematičkom
metodom izravnata je visinska krivulja funkcijom Mihajlova,
te prikazana u tabličnom i grafičkom obliku.


Analiza kolutova (presjeka) obavljena je u uredu
brojanjem godova i mjerenjem promjera do točnosti
1 mm, uz procijenu desetog djela milimetra. Zbog lakšeg
brojanja godova površina presjeka (koluta) obrađe


na je blanjalicoma, a prilikom brojanja godova korište


na je lupa.


3) Tečajni debljinski prirast mjerenje metodom izvrtaka
pomoću Preslerovog svrdla. Izvrći su analizirani
u uredu, uz prethodnu obradu i uz pomoć lupe. Rezultati
mjerenja prikazani su u obliku tablica i jednadžbi.


4) Distribucija broja stabala i distribucija drvne mase
po debljinskim stupnjevima u konkretnoj sastojini
(0,56 ha) i svedeno po 1 ha obavljena je na osnovu
podataka totalne klupaže sastojine. Dobiveni podaci
su izjednačeni Beta- funkcijom i prikazani grafički.
Približno je izračunata ukupna drvna masa sastojine
i drvna masa po hektaru pomoću drvne mase
srednjeg kubnog stabla po Hohenadlu i ukupnog
broja stabala te uspoređena s drvnom masom obračunatom
po tarifnom nizu za hrast lužnjak iz
osnove gospodarenja.


Za matematičko-statističku obradu korišteni su sljedeći
postupci i funkcije:
a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih promjera
upotrebljena je aritmetička sredina po formuli:
Xa = I f; Xj /1 f,
b) Za izračunavanje varjance primijenjen je postupak,
a2 = S ((fj X,)2 /I fj) - (X fj X, / Z f,)2
c) Visine sastojine izjednačene su funkcijom Mihajlova,
Hc = (B2*e-BI D)+l,30
d) Izjednačenje rasta po starosti obavljeno je funkcijom
oblika,
Yc = B2*e"B1/x


e) Za izjednačenje distribucije prsnih promjera satojine
upotrebljena je beta - distribucija,
f (x) = konst. I (x - a)" * (b - x)´,
a za koeficijent asimetrije
ß, = m3/a\
te za koefcijent zaobljenosti,
ß2=(m4/a4)-3.


f) Prosječni tečajni prirast visine i volumena izjednačenje
funkcijom parabole,
Yc = a + b X + c X2
g) Volumen stabla određenje po formuli:


V = D2*n/4*H*f,
D - prsni promjer, H - pripadajuća visina,
f- oblični broj


g) Za izjednačenje tečajnog debljinskog prirasta upotrebljena
je linearna jednadžba
Yc = a + b X
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Zelić. K. Međugomc: PRILOCi POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVKNIM HRASTOM... Šumarski list br. 5-6. CXXV1 (2002), 287-298
REZULTATI ISTRAŽIVANJA - The results of investigation
1) Temeljne ekološko-gospodarske karakteristike staništa
1) The basic ecological and menagment characteristics of a site.


Tablica 1.
Red.


Ekološko-gospodarski parametar


broj


1. Gosopodarska jedinica, šumski predjel, odjel odsjek
2. Površina odsjeka
3. Nadmorska visina
4. Geografske koordinate
5. Ekspozicija
6. Inklinacija
7. Prosječna godišnja temperatura
8. Srednja godišnja količina padalina (mm)
9. Broj dana s mrazom


10. Smjer vjetrova
11. Klasifikacija klime po Köppenu
12. Geološka podloga
13. Tlo
14. Ekološko-gospodarski tip i uredajni razred
15. Taksacijski elementi
Značajke ekološko gospodarskog parametra


Šumski predjel


"Sjeverni Dilj I"


odjel 1, osjek a


ha 0,56


m 140


6 487 905.60 Y 5 011 859.82 X
Pretežno južna i jugozapadna ( S. SW )
Blaga nagnutost, 5° - 10°
11 °C (1975-1985), 10,1 °C (1961-1970)
810 mm (1975-1985), 795 mm (1961-1970)
Ljeto je najkišovitije, proljeće više padalina od zime
47 (1948-1960), najranija pojava 9. rujna a
najkasnije 29. svibnja. Nije zapažena zimotrenost.
Zapadni i sjeverozapadni smjer vjetra u toplijem dijelu
godine, zimi moguć utjecaj istočnih vjetrova.
"Cfwbx", temperatura najhladnijeg mjeseca između


-3 °C - 18 °C, ljeta svježa sa srednjom temperaturom
najtoplijeg mjeseca ispod 22 °C, padaline su jednoliko
raspoređene tijekom godišnjh doba, najsuši je zimski
a najvlažniji ljetni period.
Geološku podlogu čine glinoviti lapori, pjeskovite gline i
pješčenjaci, djelom lesne naslage i vapnoviti lapor,
aluvijalni nanosi.
Ovisno o matičnom supstratu i mikrogeomorfologiji
razvio su se najvećim dijelom pseudoglej obronačni,
lesivirano tlo tipično i pseudoglejno. Manje su se
razvila eutrična smeđa tla i rendzine. U odjelu la
razvio se pseudoglej obronačni na podlozi glinovitig
lapora. U istraživanoj sastojini tlo je lesivirano,
duboko, produktivno, kisele reakcije (pH 3,5 - 5,5).
Po mehaničkom sastavu su lake gline s nešto
pjeskovitih glina. Tlo je deficitarno na fiziološki
aktivnom fosforu, dobro je opskrbljeno kalijem i
bogato dušikom.
EGT - tip II -E 10, uredajni razred sjemenjača
crvenog hrasta
Starost 40 godina, obrast 1,0, sklop potpun, omjer
smjese; crveni hrast (81), kitnjak(8), OTB (3), OMB (7),
hs = 18,71 m, ds = 20,86 cm, drvna zaliha crvenog hrasta
je 242 m3 / ha, broj stabala je 681 po hektaru, srednje
kubno stabla crvrnog hrasta je 0,36 m3, prosječni
godišnji volumni prirast je 6,0 m3 / ha.


2) Analiza stabala (1) i (2) crvenog hrasta, rast i prirast visine, prsnog promjera i volumena prema starosti
2) The analysis of trees (1) and (2) Red Oak, growth and increment of height, breast diameter and volume by the ages
Rezultati analize dvaju stabala crvenog hrasta (1) i bla. Izjednačenje rasta visina po starosti za stablo (1)


S476587


(2) iz odjela la gospodarske jedinice "Sjeverni Dilj I" iskazano je funkcijom: Hc = 17,37882 * e >5 Za
2145185


prikazani su u tablicama 1-3 i grafikonima 1-4. Tablica stablo (2) funkcijom Hc = 37,57606 * e ´. Rast u
1 prikazuje visinski rast i prirast donjeg i gornjeg sta- visinu po starosti predstavljen je na grafikonu 1.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Zelic. K. Medugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM.. Šumarski list br. 5 6, CXXVI (2002), 287-298
Izjednačenje tečajnog godišnjeg prirasta visine
donjeg stabla (1) iskazuje se funkcijom:
Yc = 1,346 - 0,0847 X + 0,00146 X2, a gornjeg sta-


Tablica 2. Visinski rast i prirast


Stablo (1, donje)
Tablica 2(1)


Starost Visina Tečajni prirast Prosječni
t izravnalo periodični godišnji prirast
godina m m m m
32 13.33 0.42
30 0.63 0.13
27 12.70 0.47
25 0.88 0.18
22 11.82 0.54
20 1.26 0.25
17 10.56 0.62
15 1.98 0.40
12 8.58 0.72
10 3.41 0.68
7 5.17 0.74
5 4.92 0.98
2 0.25 0.13


ci


bla (2) funkcijom Yc = 1,346 - 0,0847 X + 0,00146 X2.
Tečajni godišnji prirast za oba stabla predočen je u
tablici 2.


Stablo (2, gornje)
Tablica 2(2)


Starost Visina Tečajni prirast Prosječni
t izravnato periodični godišnji prirast
godina m m m m
38 21.37 0.56
35 1.75 0.35
33 19.62 0.59
30 2.15 0.43
28 17.47 0.62
25 2.68 0.54
23 14.79 0.64
20 3.38 0.68
18 11.41 0.63
15 4.19 0.84
13 7.22 0.56
10 4.65 0.93
8 2.57 0.32
5 1.57 0.31
3 1.00 0.33


20 25 30 35 40 45


Starost (godina)


Grafikon 1. Rast u visinu, (1) donje stablo, (2) gornje stablo


Iz tablice 2 i grafikona 1 i 2 može se zaključiti da sjena) tjekom razvoja sastojine. Do desete godine stastablo
(1) i stablo (2) različito rastu i prirašćuju u visi- rosti donje stablo ima prosječan godišnji prirast veći od
nu, što je odraz promjene stanišnih uvjeta (svjetlost i gornjeg stabla. U rastu se izjednačuju u 17 godini, a iza
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

J. Zelić. K. Mcjdugumc: PRILOG POZNAVANJU CiOSPODARKNJA CRVHMM HRASTOM... Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002). 2S7-29S
toga gornje stablo brže raste od donjeg stabla, no već u


35. godini i gornje stablo ima prosječni godišnji visinski
prirast od svega 25 cm
Pored gotovo istovjetnih bioloških (genetskih) karakteristika
svakog stabla u sastojini na rast u visinuutječu edafski uvjeti, međuodnosi s drugim individuama
sastojine u borbi za vodu, hranu i svjetlo. Saznanjem
o rastu i prirastu stabala u visinu mogu se odredi-


Tablica 3. Debljinski rast i prirast
Debljinski rast i prirast, stablo (1, donje)
Tablica 3(1)


Starost Promjer Tečajni prirast Prosječni
t d periodični godišnji prirast
godina cm cm cm cm
32 14.40 0.45
30 1.40 0.28
32 13.00 0.41
30 1.20 0.24
27 11.80 0.44
25 1.80 0.36
22 10.00 0.45
20 2.20 0.44
17 7.80 0.46
15 2.40 0.48
12 5.40 0.45
10 3.40 0.68
7 2.00 0.29


1.20


T3
G


0.40


0.20


0.00


ti metode i intenziteti njegovanja sastojine u cilju regulacije
odnosa između pojedinih individua. Najveći visinski
prirast dominantnih stabala crvenoga hrasta između
15 i 20 godine navodi nas daje upravo poslije te
dobi nužna regulacija odnosa u svrhu poticanja de
bljinskog prirasta, jer je visinski u opadanju.


Rast i prirast stabla u debljinu na prsnoj visini prikazanje
u tablici 3 i grafikonu 2.


Debljinski rast i prirast, stablo (2, gornje)
Tablica 3(2)


Starost Promjer Tečajni srirast Prosječni
t d periodični godišnji prirast
godina cm cm cm cm
38 27.40 0.72
35 1.60 0.32
38 25.80 0.68
35 3.60 0.72
33 22.20 0.67
30 3.60 0.72
28 18.60 0.66
25 3.60 0.72
23 15.00 0.65
20 4.80 0.96
18 10.20 0.57
15 5.20 1.04
13 5.00 0.38
10 3.00 0.60
8 2.00 0.25


Starost (godina)
Grafikon 2. Prosječni tečajni godišnji debljinski prirast donjeg stabla (1) i gornjeg stabla (2)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.1. /ciic. K. Mcdugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVHN1M HRASTOM.. Šumarski list br. 5 6. CXXV1 (2002). 287-298


U tablici 3 vidljivo je da donje stablo u dobi od 40 35 godine iznosio gotovo istovjetnih 0,72 cm godišnje,
godina doseže promjer u prsnoj visini od 14,36 cm, a Upravo podatak daje došlo do zastoja u tečajnom debgornje
stablo 27,36 cm. Analiza pokazuje daje i prosje- Ijinskom prirastu poslije dvadesete godine pokazuje poeni
tečajni debljinski prirast bio za donje stablo veći do trebu prorjeđivanja sastojine u toj dobi.
deset godine (0,68 cm), no već u petanaestoj godini gor- Ka o rezu ita t rasta stabla u visinu i debljinu je razvoj
nje stablo ima maksimalan prosječni godišnji prirast volumena stabla. Analiza volumnog rasta i prirasta pri(
1,04 cm). U dvadesetoj godini taj prirast opada da bi do kazana je u tablici 4 i grafikonima 3 i 4.


Tablica 4. Analiza volumnog rasta i prirasta debla
Volumna analiza, stablo (1) Volumna analiza, stablo (2)
Tablica 4(1) Tablica 4(2)
Starost Volumen Tečajni prirast Prosječni Starost Volumen Tečajni prirast Prosječni
t periodični godišnji prirast t periodični godišnji prirast


3 3 3 3 3 3 3 3


godi la mmmmgodina mmmm32 0.13897 0.00434 38 0.53171 0.01399
30 0.02502 0.00500 35 0.06080 0.01216
32 0.11395 0.00356 38 0.47091 0.01239
30 0.02610 0.00522 35 0.12778 0.02556
27 0.08785 0.00325 33 0.34313 0.01040
25 0.03516 0.00703 30 0.12936 0.02587
22 0.05269 0.00240 28 0.21377 0.00763
20 0.02242 0.00448 25 0.08781 0.01756
7 0.03027 0.00178 23 0.12596 0.00548
15 0.01819 0.00364 20 0.06916 0.01383
12 0.01208 0.00101 18 0.05680 0.00316
10 0.01063 0.00213 15 0.04524 0.00905
7 0.00145 0.00021 13 0.01156 0.00089
5 0.00143 0.00029 10 0.00970 0.00194
2 0.00002 0.00001 8 0.00186 0.00023
5 0.00180 0.00036
3 0.00006 0.00002


0L


20 25


45


Starost (godina)
Grafikon 3. Rast volumena donjeg stabla (1) i volumena gornjeg stabla (2)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Zclić, K. Mcđugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM... Šumarski liši br. 5-6, CXXV1 (2002), 287-298
Izjednačenje rasta volumena u odnosu na starost
donjeg stabla iskazano je funkcijom:


08110/,


Vc = 0,41174 * e 43-j a gornjeg stabla funkcijom
Vc = 3,02519 * g-72´33833". Rast volumena pokazan je bez
kore i odnosi se na deblo stabla. Za izračunavanje
ukupnog volumena stabla dodan je volumen kore i volumen
grana. Tako je izračunato daje ukupan volumen
donjeg stabla s korom 0,1390 m3, a gornjeg stabla
0,6072 m3.


Na grafikonu 3 i u tablici 4 uočava se znatno superiorniji
razvoj volumena stabla (2) u odnosu na volumen
stabla (1).


Prosječni tečajni godišnji volumni prirast u ovisnosti
sa starošću za donje stablo iskazan je funkcijom:
Yc = - 0,0045 + 0,00084 X + 0,000017 X2,
a za gornje stablo funkcijom:
Yc = - 0,00791 + 0,00117 X + 0,0000039 X2.


Iz grafikona 4 vidljivo je da volumni prirast donjeg
stabla počinje opadati u tridesetoj godini, dok se trend
porasta prosječnog prirasta za gornje stablo i dalje nastavlja.


Prosječni dobni volumni prirast za gornje stablo u
tridesetpetoj godini je 0,01239 m3 i još znatno zaostaje
za prosječnim tečajnim volumnim godišnjim prirastom
koji iznosi u istoj starosti 0,02556 m3. Izjednačenje ova
dva prosječna prirasta očekuje se u osamdesetoj godini,
na koliko je određena ophodnja crvenog hrasta.


Analizom stabla izračunat]Q faktor kore (K), koji za
stablo (2) iznosi 1,0621, po čemu se zaključuje daje
kora crvenog hrasta relativno tanka (0,90 cm).


Međutim, izračunati volumen kore u ukupnom volumenu
stabla iznosi za stablo (2) 13,61 %.


3) Tečajni debljinski prirast utvrđen metodom izvrtaka, sastojinska visinska krivulja, procjenjena drvna zaliha po
hektaru
3) The anaual current diameter increment by Pressler method, stand height curve, provisional volume per hectare


Na temelju uzorka od 88 stabala i matematičko-sta-prirast crvenog hrasta. Obrađeni podaci prikazani su u
tističke obrade, utvrđen je tečajni godišnji debljinski tablici 5.


Tablica 5. Tečajni godišnji prirast i postotak tečajnog godišnjeg prirasta (metoda izvrtaka)


Gospodarska jedinica "Sjeverni Dilj I", odjel la


Šumarija
Pletemica Prsni promjer (D) cm
T 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5
6 4
7 1 2
8 1 4
9 1 4 3
10 2 6 3
11 2 1 4 2
12 2 6 4 1
13 6 4 1
14 3 2 1 1
15 2 2 2
16 4 1
17 1 1
18
S 23 17 23 15 6
Me 13.0 13.0 11.0 9.0 6.5
p % 6.15 4.40 4.04 4.04 4.77
As 13.30 13.30 11.00 9.60 6.33
Z| (mm) 3.76 3.76 4.55 5.21 7.90
z2 (mm) 3.85 3.85 4.55 5.56 7.70


T
vrijeme


37.5 prijelaza
2 6
7
1 8
1 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


4 88


7.0 medijana
5.81 post. prirasta
7.25 aritmet. sredina
6.90 prir. po a. sred.
7.14 prir. po med.
Tečajni godišnji prirast
(metoda izvrtaka)


Yc = 4,497 +0,034171 X


Prirast (z,)
x, Y, Yc Xc


12.50 3.76 4.924 24.84
17.50 3.76 5.095 24.84
22.50 4.55 5.266 24.92
27.50 5.21 5.437 24.99
32.50 7.90 5.608 25.25
37.50 6.90 5.778 25.15
150.00 32.08 32.11 149.99
rY = 0.244888 8.. = 8.54 r I XY -NXaYa ^
rx = 0,098677 5V = 1,55 N5X8,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Zclić. K. Medugurac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM.. Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 287-298
pa


15 20 25 30 35 45
Debljinski stupanj (cm)
Grafikon 5. Konkretna i izravnata distribucija broja stabala po ha


Prema frekvenciji vremena prelaza (T) po debljinskim
stupnjevima od 12,5 do 37,5 cm prsnog promjera,
izračunate su srednje vrijednosti, medijana i aritmetička
sredina vremena prelaza. Za srednje vrijednosti
(medijana, aritmetička sredina) izračunati su tečajni
debljinski prirasti z, i z2. Izjednačenje je obavljeno za
podatke tečajnog godišnjeg prirasta po aritmetičkoj
sredini iskazano je linearnnom funkcijom:


Yc = 4,497+ 0,034171 X.
Jačina veze (korelacije) po Chaddocku je neznatna,
tj nema značajne i praktične vrjednosti veza između tečajnog
godišnjeg prirasta i prsnog promjera. Izračunati
koeficijent korelacije (po Pearsonu) rx = 0,098677.
Ukupni koeficijent korelacije r = 0,31.
Iz tablice 5 vidljivo je da se porastom debljinskog
stupnja tečajni godišnji debljinski prirast blago povećava.
Sastojinska visinska krivulja konstruirana je na
temelju izmjerenih pedesetak visina crvenog hrasta u
svim debljinskim stupnjevima. Izjednačenje podataka
obavljeno je funkcijom Mihajlova
Hc = 28,46166 *el(U"73D+1,3.


Porast visine je u nižim debljinskim stupnjevima jači
te se blago snižava u višim debljinskim stupnjevima.
U debljinskom stupnju 40 cm, crveni hrast doseže


visinu 23,5 m.


Oblični broj izračunat je iz analize volumena donjeg,
gornjeg primjernog stabla i srednjeg primjernog
stabla i volumena valjka za isti prsni promjer i visinu
stabla. Oblični broj pokazuje trend smanjenja od nižih
k višim debljinskim stupnjevima. Za donje primjerno
stablo oblični broj f = 0,5646, za srednje primjerno
stablo, f = 0,5822, a za gornje primjerno stablo,
f= 0,4958.


Ako se tako izračunati oblični broj usporedi sa Shieffelovim
obličnim kvocijentom q2, kao kvocijentom
promjera debla na polovici visine stabla i prsnog promjera
istog stabla, dobit će se koeficijent punodrvnosti
debla. Tako izračunati oblični kvocijent iznosi za stablo
(1); q2 = 0,72337, a za stablo (2); q2 = 0,56172.


Približna drvna masa sastojine izračunata je množenjem
volumena srednjeg primjernog stabla 0,355 m3 s
brojem stabala po hektaru 681. Izračunata je drvna masa
crvenog hrasta u sastojini 241,76 mVha.


Obračunom drvne zalihe u konkretnoj sastojini
prema tarifi 113, hrast lužnjak (Špiranec), koja je
primijenjena prilikom izrade Osnove gospodarenja dobije
se drvna masa crvenog hrasta konkretne sastojine
(0,56 ha) u iznosu od 280,43 mVha.


Razlika od 38 mVha u odnosu na procjenjanu drvnu
masu po srednjem kubnom stablu ukazuje na moguće
pogrešno odabran tarifni niz za hrast lužnjak.


4) Konkretna i teorijska distribucija broja stabala po debljinskim stupnjevima
4) Concrete and theoretically distribution of trees per diameter grade
Izmjerom svih stabala u sastojini, odjel la, g.j. 1 cm) dobivena je konkretna distribucija broja stabala
"Sjeverni Dilj I" po debljinskim stupnjevima (stupanj po debljinskim stupnjevima na površini 0,56 ha.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Zelić, K. Međugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARENJA CRVENIM HRASTOM...
Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002), 287-298
Ukupan broj stabala je 381, odnosno 681 / ha.


Izravnanje distribucije broja stabala crvenoga hrasta
po hektaru iskazano je beta - funkcijom:
f (x) = 0,000363267 * I (x - 9,50 ) °66 * ( 39,50 - x )


Na grafikonu 5 uočava se daje teorijska distribucija
broja stabala po debljinskim stupnjevima lijevo (pozitivno)
asimetrična, tj. pomaknuta prema nižim debljinskim
stupnjevima (a < y, odnosno 0,66 < 3,37) u odnosu
na konkretnu distribuciju, koja je blago negativno
asimetrična, pomaknuta udesno, a koeficijent asimetrijejeß,
=-0,2043.


Koeficijent zaobljenosti je ß, = - 0,7592, tj. spljoštenost
ili zaobljenost konkretne distribucije je negativna.
Normalna distribucija šiljastija je od konkretne.


I mjera asimetričnosi i mjera zabljenosti pokazuje da


DISKUSIJAlako je sastojina crvenoga hrasta osnovana kao kultura
dvogodišnjim sadnicama, počela se razvijati prema
zakonitostima prirodne sastojine, kao ekosustava
koji se formira na bazi inter-retro djelovanja. Pojedini
individui sastojine u međusobnoj utakmici bore se u
mikroedafskim i mikroklimatskim uvjetima, te prema
genetskoj produktivnoj sposobnosti zauzimaju prema
rastu, prirastu i razvoju svoje mjesto u sastojini.
Distribucija stabala po horizontalnoj i vertikalnoj
strukturi sastojine više nije slučajna, ona postaje zakonitost,
mjera asimetrije pomiče se s lijeve u desnu stranu
u korelaciji sa starošću, a zaobljenost (spljoštenost)
je sve veća.
Analizom visinskog, debljinskiog i volumnog rasta
prirasta i razvoja utvrđena je navedena zakonitost razvoja
sastojine kao skupa živih individua, te je pokazano
da je donje stablo u mladosti, između 10 i 15 godina
imalo brži visinski, debljinski i volumni rast i prirast.
Uslijed konkurencije okolnih stabala bilo je potisnuto u
nuzgrednu i podstojnu etažu, dok je drugo stablo uslijed
okolišnih uvjeta zauzelo položaj u dominantnoj etaži.
U gospodarenju sastojinom crvenoga hrasta nije
uvažena činjenica da je nakon maksimalnog visinskog


ZAKLJUČCI


U istraživanoj sastojini, starosti 40 godina u omjeru
smjese s drugim vrstama (kitnjakom, grabom, trešnjom,
lipom) crveni hrast je sudjelovao s 81 %.


Srednji sastojinski prsni promjer je 20,86 cm, srednja
sastojinska visina 18,71 m, prosječno kubno stablo
je 0,355 m\ broj stabala po hektaru 681, a drvna zaliha
crvenog hrasta 241,76 mVha .


Visinski tečajni godišnji prirast crvenoga hrasta
najveći je između 5. i 15. godine. Tečajni godišnji deb


je konkretna distribucija stabala po debljinskim stupnjevima
različita od normalne, tj. ima negativnu asimetriju
i negativnu zaobljenost. Broj stabala po hektaru iznad
srednjeg sastojinskog stabla, (aritmetička sredina je
20,86 cm) veći je nego je po normalnoj distribuciiji. Iznad
srednjeg sastojinskog stabla nalazi se 315 stabala,
dok normalna distribucija pokazuje 154 stabla.


Zamjećuje se nedostatak stabala u nižim debljinskim
stupnjevima 12,5 i 17,5, a ima višak stabala u debljinskim
stupnjevima 22,5, 27,5 i 32,5.


Prema podacima doznake za njegu sastojine proredom
uočava se daje nepotrebno mnogo stabala doznačeno
1996. godine u debljinskim stupnjevima 12,5, i
17,5, ukupno 100 stabala po hektaru, a u svim višim
debljinskim stupnjevima 45 stabala po hektaru.


-
Discussion
prirasta između petnaeste i dvadesete godine trebalo
obaviti njegu sastojine proredom uz uvažavanje normalnosti
distribucije stabala po debljinskim stupnjevima.
Odabir stabala za sječu i sječa proredom obavljena
je relativno kasno, u tridesetpetoj godini i u neadekvatnim
debljinskim stupnjevima.
Prema podacima analize gornjeg primjernog stabla
vidljivo je daje tečajni godišnji debljinski prirast posljednjih
petnaestak godina na istoj razini (0,72 cm
/god), a tečajni godišnji prirast dobiven metodom izvrtaka
pokazuje da ne postoji jaka veza između prsnog
promjera i debljinskog prirasta (r = 0,31).


Kao pokazatelj poremećenog normaliteta sastojine
je pojava obilnog pomlatka i izbojaka iz panja crvenoga
hrasta, kao poslijedica "niske prorede". Stabla u dominantnoj
etaži su punodrvna s visokim težištem, sa
slabo razvijenom krošnjom te nakon prorede dolazi do
vjetroizvala koje su pored navedenog pospješene edafskim
čimbenicima (lesivirano tlo na glinovitim laporima).
Međutim, preostala stabla u podstojnoj etaži su
zdrava i vitalna. To potvrđuje činjenicu da crveni hrast
dobro podnosi zasjenu, da mu je za razvoj dovoljno i
difuzno svijetlo.


-- Conclusions


ljinski prirast, dobiven analizom stabla, je između 15. i


20. godina starosti, iznosi prosječno 1,00 cm godišnje,
a izračunat metodom izvrtaka 1,07 cm godišnje.
Nije utvrđena znatna veza (korelacija) između povećanja
prsnog promjera i tečajnog godišnjeg prirasta.
Izračunati koeficijent korelacije r = 0,31.


Sastojina crvenoga hrasta osnovana kao kultura
dvogodišnjim sadnicama, razvija se prema zakonitostima
prirodne sastojine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Zelić, K. Medugorac: PRILOG POZNAVANJU (jQSPODARHNJA CRVKMM HRASTOM... Šumarski list br. 5 6. CXXVI (20(12), 2K7-29X
Teorijska, beta - distribucija broja stabala po debljinskim
stupnjevima je lijevo (pozitivno) asimetrična,
tj. pomaknuta prema nižim debljinskim stupnjevima
(a < Y, odnosno 0,66 < 3,37) u odnosu na konkretnu distribuciju,
koja je blago negativno asimetrična, pomaknuta
udesno, a koeficijent asimetrije je ßl = - 0,2043.


LITERATURA


Bezak , K. 1992: Prigušene oscilacije fenomena rasta i
prirasta praćene Levakovićevim analitičkim izrazima,
Zbornik o Antunu Levakoviću, Vinkovci.


Bezak , K., 1997: Visinske krivulje i jednoulazne volumne
tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog
tipa, Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko,
broj 2.


Emrović , B., 1960: O najpodesnijem obliku izjednadžbene
funkcije potrebne za računsko izjednačivanje
pri sastavu dvoulaznih drvno - gromadnih
tablica, Glasnik za šumske pokuse, knjiga
14, Zagreb.


Gospodarska jedinica, "Sjeverni Dilj I" (1991-2001)
Osnova gospodarenja (1998 - 2007).
H or vat, J. 1995: Statistika pomoću SOSS / PC +,
Ekonomski fakultet Osijek, Osijek.


Hren,V i Kovačić,Đ. 1987: Normalna raspodjela
stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim
razredima...; Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko.


Klepac , D. 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Nakladni zavod, Znanje, Zagreb.
Klepac , D. 1965: Uređivanje šuma, Nakladni zavod
Znanje, Zagreb.


Klepac, D. i Kovačić,Đ. 1993: Još jedna mogućnost
primjene jednadžbi funkcije rasta, Anali za
šumarstvo 18/2 , str. 41-53 (1-13), Zagreb. Šumarski
institut Jastrebarsko, broj 78.


Kovačić , Đ. 1993: Zakon rasta i numeričko bonitiranje
šuma, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Glasnik za šumske pokuse 29, str.
77-132, Zagreb


Koeficijent zaobljenosti je ß2 = - 0,7592, tj. spljoštenost
ili zaobljenost konkretne distribucije je negativna.
Normalna distribucija je šiljastija od konkretne.


Gospodarenje sastojinom treba prilagoditi utvrđenim
parametrima, tj njegu sastojine provoditi u vremenu
i prostoru te intenzitetom koji su u skladu s njima.


- References
Levaković , A. 1938: Fiziološko-dinamički osnovi
funkcija rastenja, Glasnik za šumske pokuse,
Zagreb.


Matić , S. 1991: Njega šuma proredom, Šumarski fakultet,
Hrvatske šume, Zagreb.
Petz , B. 1997: Osnovne statističke metode za nematematičare,
"Naklada Slap", Jastrebarsko.


Pranjić,A., 1979: Standardne visinske krivulje i jednoulazne
tablice hrasta lužnjaka, Šumarski list,
br. 7-8, Zagreb.


Pranj ić, A. i Lukić, N. 1997: Izmjera šuma, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb,
1997.


Prpić, B., Rauš, Đ. Prebježić, P. 1981:
Mogućnost unošenja crvenog hrasta u šumska
staništa SR Hrvatske (Quercus borealis maxima
Sarg.), Šumarski list, Zagreb.


Rauš , Đ.: Šumarska fitocenologija (skripta) Zagreb.
Serdar, V: Udžbenik statistike, Školska knjiga Zagreb.


Šćitaroc i Mladen Obad: Hrvatska parkovna baština,
zaštita i obnova, Školska knjiga, Zagreb
Špiranec , M. 1975: Prirasno prihodne tablice (hrst


lužnjak, kitnjak, bukva, grab, pitomi kesten),
Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb.
Šumarska enciklopedija, (I - II), JLZ, Zagreb, 1963, i
(I - III), JLZ, Zagreb.
Vukel ić, J., Rauš , Đ. 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


SUMMARY: Red oak (´Quercus borealis maxima Sarg.) was introduced in
Požega Valley forty years ago. In the past period, red oak was denominated
and managed as Quercus robur.


The paper deals with ecological conditions of the site (geographical, geological,
pedological, climatic) and management characteristics of red oak.


The investigation presents data analysis of two trees (inferior and superior
model trees, by Hohenadel) in the observed period (40 years). The annual
current diameter increment was measured with the Pressler method, as were
the stand height curve, the shape number and shape quotient.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. /flic. K. Mcdugorac: PRILOG POZNAVANJU GOSPODARhN.IA CRVENIM HRASTOM... Šumarski list hr. 5-6. C´XXVl (2002). 287-298
The provisional volume per hectare of red oak and the concrete and theoretical
distribution of trees per diameter grades were based on the above
parameters.


Statistical analysis and mathematical function show basic characteristics
of growth and Increment height, diameter and volume by ages. There is no
proportion (correlation) between the annual current diameter increment and
the diameter grades (rx= 0.098677, by Pearson).


Key words: red oak, ecological conditions of the site, tree analysis,
growth and increment, annual current diameter Increment, concrete and theoretical
distribution.