DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 273-286
UDK 630* 181.8 + 270


CVJETANJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U
BOTANIČKOM VRTU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOGA
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


FLOWERING OF SOME WOODY PLANTS DURING THE WINTER
IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE FACULTY OF
NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS


Dario KREMER*


SAŽETAK: U razdoblju od 1998-2000. godine u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-
matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bilježeni su vrijeme
početka cvjetanja, vrhunac i kraj cvjetanja nekih vrsta koje cvjetaju tijekom
zime ili u rano proljeće. Riječ je o vrstama iz rodova Chimonanthus, Cornus,
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera i Sarcococca. Pri tome
je ustanovljeno da se za vrste Chimonanthus praecox, Jasminum nudiflorum,
Lonicera fragrantissima i Lonicera xpurpusii, koje u povoljnim vremenskim
uvjetima cvjetaju tijekom cijele zime, ne može unaprijed predvidjeti vrijeme
početka, a često ni vrhunca cvjetanja. Vrijeme cvjetanja je u ovih vrsta
pod vrlo snažnim utjecajem vremenskih prilika, ponajprije srednjih dnevnih i
srednjih mjesečnih vrijednosti temperature zraka. Druge vrste (Sarcococca
hookeriana var. humilis, S. saligna, Corylopsis sinensis var. glandulifera, većina
vrsta roda Forsythia, Lonicera praeflorens,) cvjetaju svake godine približno
u isto vrijeme i na njih djeluju samo veće klimatske promjene, posebno
više temperature u drugom dijelu zime. Njima su bliske vrste treće skupine
(´Cornus mas, Corylopsis spicata, C. willmottiae, Hamamelis japonica. ´Zuccariniana´,
Forsythia viridissimaj koje su tijekom tri godine cvjetale praktično
u isto vrijeme. Općenito možemo zaključiti da vrste koje cvjetaju ranije
pokazuju veću varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja nego one koje cvjetaju
kasnije (krajem zime ili početkom proljeća). Pri tome sve vrste u pravilu
pokazuju najveću stabilnost u pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto
manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja najvarij´obilnije.


Ključne riječi: Fenologija, vrijeme cvjetanja, Chimonanthus, Cornus,
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera, Sarcococca


UVOD Introduction


U urbanom šumarstvu rijetke su vrste koje se sade nama. Da bi istražili fenologiju cvjetanja domaćih i
zbog njihova cvjetanja tijekom zime ili u rano proljeće. stranih vrsta koje u nas cvjetaju zimi, pratili smo cvjeS
obzirom daje malen broj naših domaćih vrsta drveća tanje vrsta i kultivara zasađenih u Botaničkome vrtu
ili grmlja koje cvjetaju pri niskim temperaturama sade Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagebu. Bose
strane vrste. Mnoge od njih nakon introdukcije u tanički vrt u Zagrebu prikladno je mjesto za takva istraBotaničkom
vrtu i prilagodavanja našem podneblju poživanja,
jer se u njemu nalazi zasađeno preko 10.000
kazuju i svoju prilagodljivost u velikim urbanim sredi-biljnih svojti (taksona) (Ungar i Regula-Bevilac


qua 1989), medu kojima važan dio zauzimaju vrste i


* Mr. sc. Dario Kremer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
kultivari drveća i grmlja. Većina tih vrsta dosegla je
Svctošimunska 25 svoju fiziološku zrelost. Zastupljne su u dovoljnom bro


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
ju da bi se vidjela njihova raznolikost u vremenu cvjetanja
kroz duže razdoblje, kako između različitih vrsta,
tako i unutar vrste, ukoliko je zasađeno više primjeraka.
Cvjetanje je praćeno tijekom 1998., 1999. i 2000. godine,
kako bi podaci bili pouzdaniji i što primjenljiviji pri
planiranju i sadnji u okućnicama, parkovima i arboretumima.
Sadnjom zimi cvjetajućih vrsta, kao i proljetnih
ranocvjetajućih vrsta unijelo bi se više živosti tijekom
zime u opustjele gradske parkove stvarajući dojam skoroga
dolaska proljeća i toplijih dana.


Brojni su radovi koji se bave fenološkim istraživanjima
drvenastih vrsta. Detaljniji prikaz tih radova naveden
je već ranije (Kremer 2001). Od domaćih autora
to su Ettinger (1882, 1883, 1883a), Urbani
(1914),Anić (1946), Vajda (1946), Ilij anić etal.
(1974), M. Jurkovi ć (1987, 1988, 1990, 1994), M.
Jurković i B. Jurković (1996, 1997), Borzan i
Krapinec (1996), Seletković iTikvić (1996).


Također ćemo spomenuti nepoznatog autora (1917)
koji preuzima članak iz "N. N.", u kojemu piše da su se
zbog neobično jake zime potpuno smrzli cvjetni pupovi
magnolija u zagrebačkom Botaničkom vrtu. Panov
(1949) piše da su u naše najvrijednije vrste, hrasta lužnjaka
list i cvijet potpuno razvijeni 23. travnja, na dan
Svetoga Jurja (odatle stari naziv u narodu hrast-jurjevnjak),
za razliku od kasnoga hrasta lužnjaka (Quercus
robur var. tardissima) u kojega je list potpuno razvijen


21. svibnja, na dan Svete Jelene (odatle u narodu naziv
hrast-jelenčak). Rano i kasno listanje hrasta lužnjaka
pratio je i Stojković (1991). Ungar (1971) je istraživala
utjecaj temperature na fenologiju biljaka, a od
stranih autora značajniji i nama dostupni radovi su
Kramera (1957), Maksimova (1961), Starsho ve
(1972),Kukave (1988), B lasse iHofmanna
(1993),Fittera etal. (1995), Yoshina etal. (1996).
MATERIJAL I METODE ISTRAZR


Fenologija cvjetanja nekih vrsta i kultivara rodova
Chimonanthus Lindl., Cornus L., Corylopsis Siebold et
Zucc, Forsythia Vahl, Hamamelis L., Jasminum L., Lonicera
L. i Sarcococca Lindl. praćena je u Botaničkom
vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Botanički vrt smješten je u samom središtu
grada Zagreba na geološkoj podlozi koju čine šljunčani i
pješčani nanosi rijeke Save. Najviša točka Botaničkoga
vrta nalazi se na 115 m nadmorske visine, dok prema
Köppenovoj klasifikaciji vrt pripada klimatskom području
Cfwbx". To je umjereno topla, kišna klima bez suhog
razdoblja, s oborinama jednoliko razdijeljenim tijekom
cijele godine, a najsuši je hladni dio godine. Temperatura
najhladnijega mjeseca je iznad -3 "C, dok su ljeta svježa
sa srednjom mjesečnom temperaturom najtoplijega mjeseca
ispod 22 °C. Klimatski dijagram prema Walteru za
meteorološku postaju Zagreb-Grič za razdoblje od 1987.
do 1996. godine, a koji možemo smatrati relevantnim za
Botanički vrt navodi T i k v i ć (1997).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPR


NJA - Material and working metods


Opažanja su bilježena jednom ili dva puta (u vrijeme
intenzivne cvjetanja) tjedno tijekom 1998., 1999. i
2000. godine. Radi boljega uvida u fenologiju cvjetanja
za neke su vrste navedeni i rezultati opažanja s početka
2001. godine. Bilježeni su vrijeme početka cvjetanja,
vrhunac i kraj cvjetanja. Za dan početka cvjetanja
uzet je onaj dan tijekom kojega su na biljci opaženi
prvi potpuno razvijeni cvjetovi. Vrhuncem cvjetanja
smatran je dan tijekom kojega je opažen najveći broj
procvjetalih cvjetova na biljci, a krajem cvjetanja dan u
kojem više nije bilo otvorenih cvjetova s laticama svježega
izgleda, već su one bile dijelom suhe ili su počele
otpadati. Zabilježeno vrijeme cvjetanja promatrano je
u odnosu prema srednjim dnevnim vrijednostima temperature
zraka. Znanstvena i hrvatska imena istraživanih
vrsta su prema B o r z a n u (2001).


- Results of research and discussion
Uz literaturne podatke (Anić 1946, Bailey 1960,
Bean 1973, Krüssmann 1976-1978, Fukarek
1983, 1983a, Gazi 1983, Jovanović 1983, Karavla
1983, Rajevski 1983, Vidaković 1983) o
izgledu cvjetova i vremenu cvjetanja vrsta čije smo
cvjetanje pratili, navest ćemo ukratko i naša opažanja.
No, prije toga ukrako bi iznijeli jednu zanimljivost. Zanimljivo
je da su u Zagrebu neke vrste drveća i grmlja,
koje u okviru ovih istraživanja nismo redovito pratili, u
kasnu jesen i početkom zime 2000. godine po drugi put
obilno procvjetale. Posebnu pozornost zavređuje Davidia
involucrata Baill. - golublji davidovac koja je u parku
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obilno


cvjetala, ponovo prelistala i formirala plod u kasnu jesen
i početkom zime 2000. godine (Borzan, neobjavljeni
podaci, slika 1 i 2). Razlog tomu su svakako povoljne
vremenske prilike u rujnu 2000. godine, pa ćemo
za ilustraciju samo navesti da su uz prosječnu mjesečnu
temperaturu zraka od 17,8 °C zabilježena 22 dana sa
srednjom dnevnom temperaturom zraka između 15,1 i
20,0 °C, 5 dana s temperaturom između 20,1 i 25,0 °C, te
3 dana s temperaturom između 10,1 i 15,0 °C. To nas je
navelo da posebnu pozornost obratimo na stabla golubljega
davidovca zasađenog u Botaničkom vrtu u Zagrebu,
no na njemu te godine u to vrijeme taj fenomen nije
zapažen. Moguće je daje upravo položaj stabla na otvo
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

P. Krcmer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIMK U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI {2002). 273-286
Slika 1. Davidia involucrata Baill. - golublji davidovac (4. 10.
2000.)
Figure 1 Davidia involucrata Baill. - dove tree (4th October 2000)
(Foto: Ž. Borzan)


Slika 2. Davidia involucrata Baill. - golublji davidovac (4. 10.
2000.)
Figure 2 Davidia involucrata Baill. - dove tree (4th October 2000)
(Foto: Z. Borzan)


renom, a vezano uz to i potpuna izoženost sunčevom
svjetlu bio odlučujući čimbenik koji je potaknuo cvjetanje
stabla samo u fakultetskom parku. Tijekom zime na
stablu golubljega davidovca u parku oko Šumarskog fakulteta
listovi su se smrznuli, pocrnili i posušili, a plodovi
nisu dozreli, ali su ipak dosegli polovicu svoje normalne
veličine. Na proljeće 2001. godine je to stablo
normalno prolistalo, a zatim i procvjetalo tijekom travnja.
Ovaj podatak iznijeli smo kao primjer koji ukazuje
na veliku povezanost temperature i fenofaza nekih vrsta
koje u ekstremno blagim zimama drukčije reagiraju.
Poznati su također neki primjeri kad vrste izrazito hladnih
područja, prenijete u toplije klimatsko područje ranije
potjeraju u proljeće pa stoga stradavaju od kasnih
mrazova. Primjere navode Petračić (1955) i Vidaković
(1982). Detaljan prikaz cvjetanja i njenu ovisnost
o temperaturnim kolebanjima opažali smo na sljedećim
taksonima:


Rod Chimonanthus Lindl. - mirisovac pripada
porodici Calycanthaceae Lindl. Rod obuhvaća tri listopadne,
odnosno vazdazelene vrste podrijetlom iz
Kine. Cvjetaju prije listanja. Cvjetovi su dvospolni, na
kratkoj stapci, s više listića ocvijeća, bez posebno izdiferenciranih
listića časke i vjenčića. Prašnika ima 5-6.
Plod je tobolac.


Chimonanthus praecox (L.) Link. (= Ch. fragans
(Loisel.) Lindl., Calycanthus praecox L.) - rani mirisovac,
je listopadni do 2 (u područjima s blagom klimom
do 4) metra visoki kineski grm. Cvjetovi se razvijaju
na dvogodišnjim izbojcima. Mirisavi cvjetovi su
oko 2,5 cm široki, vanjski listići ocvijeća veći i žućkasto
zeleni, a unutrašnji manji, smedežuti do purpurni
(slika 3). Prema Kriissmannu (1976) cvjeta od siječnja
do ožujka, a prema Be an u (1973) od studenoga do


Slika 3. Chimonanthus praecox (L.) Link - rani mirisovac
Figure 3 Chimonanthus praecox (L.) Link - winter sweet


(Foto: D. Kremer)


ožujka. Za nas su važna opažanja Jurkovića (1990)
koji za ovu vrstu navodi da cvjeta od 18. prosinca do 7.
ožujka. Praćena je cvatnja dvaju grmova, za prvi grm
1998. godine zabilježen je početak cvjetanja 31. siječnja,
vrhunac 7. veljače i završetak 5. ožujka. Drugi je
grm počeo s cvjetanjem 7. veljače, vrhunac je bio 14.
veljače, a kraj 5. ožujka 1998. godine. U prosincu 1998.
godine nisu uočeni cvjetovi, što se može obrazložiti
nešto nižim temperaturama, pa je tako (prema podacima
za meteorološku postaju Zagreb-Grič) u prosincu 1998.
godine zabilježeno 16 dana sa srednjom dnevnom vrijednosti
temperature zraka između -4,9 i 0,0 °C, 9 dana
s temperatom između 0,1 i 5,0 °C, te 6 dana s temperaturom
između -9,9 i -5,0 °C. Najviša srednja dnevna temperatura
zraka je iznosila 3,2 °C. Sljedeće, 1999. godine,
prvi je grm procvjetao 4. veljače, vrhunac cvjetanja
je bio 20. veljače, a završetak 6. ožujka 1999. godine. I
drugi grm je imao slično vrijeme cvjetanja, a jedina razlika
je bila u nešto ranijem početku cvjetanja (31. siječnja),
dok su vrhunac i završetak cvjetanja bili kao i u
prvoga grma (20. veljače, odnosno 6. ožujka). Iste kalendarske
godine (15. prosinca 1999) uočena je pojava
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Kremcr: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002), 273-286
novih cvjetova (oko 10 % u odnosu na broj cvjetova
otvorenih na vrhuncu cvjetanja) na obje biljke. Zbog
niskih temperatura tijekom siječnja cvjetanje je prestalo,
a cvjetovi se ponovo pojavljuju 1. veljače 2000. godine.
Vrhunac cvjetanja nastupio je u oba grma 7. veljače,
a kraj 3. ožujka 2000. godine. Ponovno smo 5. prosinca
2000. godine uočili pojavu cvjetova (oko
15 % u odnosu na broj cvjetova na vrhuncu cvjetanja)
na oba grma. U prvoga grma vrhunac je nastupio već


22. prosinca, a sve manji broj cvjetova nalazili smo do
kraja kalendarske godine. U drugoga grma vrhunac je
nastupio 19. siječnja 2001. godine. Ovakav pomak u
vremenu vrhunca cvjetanja može se obrazložiti neuobičajeno
visokim temperaturama tijekom prosinca 2000.
godine, kada su zabilježena tek 3 dana s vrijednošću
srednje dnevne temperature zraka između -4,9 i 0,0 °C,
11 dana s temperaturom između 0,1 i 5 °C i čak 12 dana
s temperaturom između 5,1 i 10,0 °C, odnosno 5 dana s
temperaturom između 10,1 i 15,0 °C. Tijekom razdoblja
cvjetanja srednje dnevne vrijednosti temperature zraka
varirale su između-5,4 i 14,8 °C. Vidljivo je da se u vrste
C. praecox ne može točno pretpostaviti početak, pa ni
vrhunac cvjetanja. Jedino završetak cvjetanja nastupa
svake godine gotovo u isto vrijeme. Prema našim opažanjima
razdoblje cvjetanjaje u ove vrste od 5. prosinca
do 6. ožujka, što se velikim dijelom poklapa s opažanjima
Jurkovića (1990). Zbog toga se problematika
vremena cvjetanja vrste C. praecox u Botaničkome vrtu
može smatrati velikim dijelom istraženom.
Rod Cornus L. - drijen pripada porodici Cornaceae
Dumort. Rod obuhvaća oko 40 vrsta listopadnoga
grmlja ili manjega drveća. Cvjetovi su sitni, dvospolni,
četveročlani, s jednim tučkom, u štitastim ili paštitastim
cvatovima. Plod je koštunica.


Cornus mas L. (= C. mascula L.) - tvrdi drijen je
grm ili manje stablo srednje i južne Europe, Male Azije,
Armenije i Kavkaza. Cvjetovi su sitni (oko 4 mm široki),
žuti, u oko 2 cm širokim štitastim cvatovima,
koji su pri osnovi okruženi sa četiri pricvjetna listića.
Cvjetanje je prije listanja, prema Krüssmann u
(1976) od veljače do travnja, a prema Jovanoviću
(1983) i Be an u (1973) u veljači i ožujku. Ettinger
(1882, 1883, 1883a) navodi za ovu vrstu daje 1882.
godine počela cvjetati 26. veljače, a 1883. godine 11.
ožujka. Borzan iKrapinec (1996) prateći generativne
fenofaze ove vrste navode da je cvat u oba promatrana
stabla u cijelosti bio razvijen 24. veljače 1994,
odnosno 23. veljače 1995. godine. Dana 3. ožujka
1994. godine, odnosno 28. veljače 1995. procvjetalo je
50 % cvata, a svi su cvjetovi procvjetali do 17. ožujka
1994., odnosno do 14. ožujka 1995. godine. Otpadanje
latica je 1994. godine uslijedilo 25. ožujka, a 1995. godine
u razdoblju između 21. i 28. ožujka. Mi smo pratili
cvjetanje dvaju stabala koja su 1998. godine počela s
cvjetanjem 20. veljače, vrhunac je nastupio 26. velja


če, a kraj 9. ožujka. Sljedeće, 1999. godine oba su stabla
s cvjetanjem započela 23. veljače. Vrhunac cvjetanja
je u jednoga stabla nastupio 15., a u drugog 18.
ožujka, dok je cvjetanje u oba stabla završilo 26. ožujka
1999. godine. Treće godine fenologija cvjetanjaje u
oba stabla bila istovjetna, pa početak bilježimo 23. veljače,
vrhunac 15. ožujka, a kraj 26. ožujka 2000. godine.
Dakle, početak cvjetanja je u drijena ujednačen i
redovito nastupa oko 20. veljače, iako treba napomenuti
da nijedna od triju zima tijekom kojih je cvjetanje
praćeno nije bila osobito jaka. Nešto je hladnija bila
veljača 1999. godine kada je srednja mjesečna temperatura
zraka iznosila 3,2 °C, te su niže temperature pomaknule
vrhunac cvjetanja u sredinu ožujka. Tijekom
razdoblja cvjetanja srednje dnevne vrijednosti temperature
zraka kretale su se od -3,8 do 14,8 °C. Promatrajući
odnos vrhunca cvjetanja i srednjih dnevnih vrijednosti
temperature zraka, uočljivo je daje vrhunac cvjetanja
pod znatno većim utjecajem temperaturnih kolebanja
od početka ili završetka cvjetanja. Završetak
cvjetanja ovisi o vrhuncu cvjetanja, te u pravilu nastupa
desetak dana nakon što je cvjetanje doseglo svoj
maksimum.


Rod Corylopsis Siebold et Zucc. - korilopsis pripada
porodici Hamamelidaceae R. Br. Rod obuhvaća
oko 20 listopadnih grmova ili manjih stabala Japana,
Kine i Himalaja. Cvjetovi su dvospolni, peteročlani,
žuti, mirisavi, u grozdastim cvatovima, na osnovi s
tankim listićima nalik braktejama. Plod je tobolac.


Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Render
et Wilson (= C. glandulifera Hemsl.) - varijetet
glandulifera kineskoga korilopsisa je 4-5 m visoki
grm središnje i zapadne Kine, u kojeg su mlade grančice
žljezdaste. Mirisavi cvjetovi su limunžute boje, latice
jajaste (oko 8 mm duge) i duže od prašnika, a lapovi
zelenkastožuti, kratki i zaobljeni. Polenovnice su žute.
Žućkastozeleni pricvjetni listići su konkavni, s unutra-


Slika 4. Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Rehdcr &
Wilson - varijetet glandulifera kineskog korilopsisa
Figure 4 Corylopsis sinensis Hemsl. var. glandulifera Rehder &
Wilson - variety glandulifera of Chinese winterhazel
(Foto: D. Kremer)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU . Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
šnje strane i uz rub svilenasti, s vanjske strane goli. Od
12 do 18 cvjetova okupljeno je u 3-5 cm duge, viseće
grozdaste cvatove (slika 4). Kriissmann (1976) i
Bean (1973) za ovu vrstu navode da cvjeta u travnju.
Prema našim opažanjima 1998. godine početak cvjetanja
je bio 7. ožujka, vrhunac 26. ožujka, a kraj 10. travnja
1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje je počelo


8. ožujka, vrhunac je bio 24. ožujka, a kraj 3. travnja
1999. godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježili
smo 15. ožujka, vrhunac 25. ožujka, a kraj 4. travnja
2000. godine. Ako zbrojimo rezultate, vidjet ćemo
da početak cvjetanja možemo očekivati u prvoj polovici
ožujka, vrhunac od sredine do kraja ožujka, a završetak
početkom travnja. Dakle, riječ je o vrsti kod koje
postoje tek manja odstupanja u vremenu cvjetanja od
jedne do druge godine.
Corylopsis spicata Siebold et Zucc. - klasnsti korilopsis
je do 2 m visoki grm Japana (slika 5). Cvjetovi su
mirisavi, svijetložuti s oko 1 cm dugim laticama i purpurnim
polenovnicama. Latice su duge kao prašnici. Od
6 do 12 cvjetova okupljeno je u visećim, 3-4 cm dugim
grozdastim cvatovima. Pricvjetni listići su žućkastozeleni,
s unutrašnje strane svilenkasti. Prema Kriissmann
u (1976) cvjeta u travnju, a prema Be anu (1973) u


Slika 5. Corylopsis spicata Siebold et Zucc. - klasasti korilopsis
Figure 5 Corylopsis spicata Siebold et Zucc. - spike winterhazel
(Foto: D. Kremer)


ožujku i travnju. J u r k o v i ć (1994) za ovu vrstu navodi
da cvjeta krajem zime. Prema našim opažanjima 1998.
godine početak cvjetanja zabilježili smo 12. ožujka, vrhunac
20. ožujka, a kraj 4. travnja 1998. godine. Druge
godine cvjetanje je počelo 8. ožujka, vrhunac je bio 22.
ožujka, a završetak 6. travnja 1999. godine. Treće godine
cvjetanje je počelo 8. ožujka, vrhunac je bio 22. ožujka,
a kraj 6. travnja 2000. godine. Dakle, slično kao u
vrste C. sinensis var. glandulifera, tako i u ove vrste postoje
tek manja odstupanja u vremenu cvjetanja od jedne
do druge godine. Kraj cvjetanja i u ove vrste pokazuje
najmanja odstupanja tijekom promatranoga razdoblja,
pa zaključujemo daje najmanje ovisan o srednjim
dnevnim vrijednostima temperature zraka


Corylopsis willmottiae Rehder et Wilson - Willmottov
korilopsis je do 4 m visoki kineski grm. Svijetložuti,
mirisavi cvjetovi imaju lopataste do bubrežaste
latice, koje su mnogo duže od prašnika. Polenovnice
su žute boje. Do 20 cvjetova okupljeno je u
5-7 cm duge grozdaste cvatove. Kriissmann (1976)
za ovu vrstu navodi da cvjeta od ožujka do travnja.
Prema našim opažanjima početak cvjetanja je 1998.
godine nastupio 12. ožujka, vrhunac 4. travnja, a kraj


18. travnja. Sljedeće, 1999. godine početak cvjetanja
bio je 10. ožujka, vrhunac 24. ožujka, a kraj 6. travnja.
Treće godine cvjetanje je počelo 11. ožujka, vrhunac je
bio 27. ožujka, a kraj 10. travnja 2000. godine.
Tijekom razdoblja cvjetanja srednje dnevne vrijednosti
temperature zraka kretale su se za pojedine vrste
između sljedećih vrijednosti: u C. sinensis var. glandulifera
od 2,3 do 17,9 °C, u C. spicata od 2,3 do 18,2 °C,
te u C. willmottiae od 2,3 do 18,2 °C. Općenito, sve tri
promatrane vrste roda Corylopsis cvjetaju svake godine
približno u isto vrijeme, te se bez obzira na vanjske
prilike može pretpostaviti vrijeme cvjetanja tijekom
sljedećih godina. Uz druge značajke, poput ranoga
cvjetanja ili dekorativnih cvjetova, ovo je jedna od karakteristika
koja ih čini vrlo pogodnim za primjenu u
urbanom šumarstvu.


Rod Forsythia Vahl - forsitija pripada porodici
Oleaceae Hoffmanns, et Link. Rod obuhvaća 6-7 vrsta
listopadnog grmlja od kojih jedna od prirode raste u jugoistočnoj
Europi, a ostale u istočnoj Aziji. Cvjetaju
prije listanja. Cvjetovi su dvospolni, na kratkim stapkama,
od 1 do 6 zajedno, a nastaju iz pupova koji se
razvijaju u pazušcima prošlogodišnjih izbojaka. Cvjetne
stapke imaju 2-4 male ljuske. Časka je četverolapa,
zelena, a vjenčić žut, u donjem dijelu cjevast, u gornjem
četverodijelan s duguljastim zubeima (vršcima)
vjenčića. Njuška tučka je dvodijelna, a vrat tučka dug
ili kratak. Prašnika su dva. Plod je višesjemeni, duguljasti,
suhi tobolac.


Forsythia europaea Degen et Bald. - albanska
forsitija je 1,5-2,5 (3) m visoki grm sjeverne Albanije,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 5 6. CXXV1 (2002). 273-286
zapadnoga Kosova i Makedonije. Cvjetovi su pojedinačni,
ponekad u parovima, tamnožuti, na kratkim stapkama
sa široko jajastim lapovima koji su kraći od cjevastoga
dijela vjenčića. Vjenčić je oko 3 cm širok s uskoduguljastim,
usiljenim zubcima. Prašnici su relativno
krupni. Kriissmann (1977) za ovu vrstu navodi da
cvjeta u travnju, a Bean (1973) u ožujku. Prema našim
opažanjima 1998. godine početak cvjetanja je nastupio


28. veljače, vrhunac 7. ožujka i kraj 6. travnja 1998. godine.
Sljedeće, 1999. godine, cvjetanje je počelo 15.
ožujka, vrhunac je bio 19. ožujka, a kraj 16. travnja
1999. godine. Iste jeseni se po nekoliko cvjetova moglo
opaziti u razdoblju od 11. do 25. listopada (slika 6). Treće
godine cvjetanje je počelo 13. ožujka, vrhunac je bio
21. ožujka, a kraj 10. travnja 2000. godine.
Slika 6. Forsythia europaea Degen et Bald - albanska forsitija
Figure 6 Forsythia europaea Degen et Bald - European golden ball


(Foto: D. Kremer)


Forsythia giraldiana Lingelsh. -je 1,5 - 4 m visoki,
uspravni grm sjeverozapadne Kine gdje raste u
provincijama Kansu, Shensi i Hupeh. Cvjetovi su
pojedinačni, vjenčić svijetložut, u prosjeku 3,7 cm
širok s kratkim cjevastim donjim dijelom i s četiri duguljastolancetasta,
usiljena zubea. Prašnici su žuti.
Bean (1973) za ovu vrstu navodi da cvjeta kraj em veljače
ili prvog tjedna u ožujku (obično nešto prije nego


F. ovata). Prema našim opažanjima cvjetanje je 1998.
godine počelo 28. veljače, vrhunac je bio 7. ožujka, a
kraj 10. travnja. Druge godine cvjetanje je počelo 15.
ožujka, vrhunac je bio 20. ožujka, a kraj 16. travnja
1999. godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježen
je 13. ožujka, vrhunac 21. ožujka, a kraj 12.
travnja 2000. godine.
Forsythia xintermedia Zabel ´Mertensiana´ kultivar
´Mertensiana´ hibridne forsitije jedan je od
petnaest kultivara hibridne F. xintermedia (= F. suspenso
(Thunb.) Vahl x F. viridissima Tindl.) koje navodi
Kriissmann (1977). Cvjetovi su svijetložuti,
mnogobrojni, s kratkim vratom tučka. Literaturni podatak
za vrijeme cvjetanja ovoga kultivara nismo pro


našli, dok tipični hibrid cvjeta u travnju (Kriissmann
1977). Prema našim opažanjima početak
cvjetanja je 1998. godine nastupio 25. veljače, vrhunac


7. ožujka, a kraj 6. travnja. Sljedeće, 1999. godine
cvjetanje je počelo 11. ožujka, vrhunac je bio 18. ožujka,
a kraj 24. travnja. U jesen iste godine moglo se po
nekoliko cvjetova opaziti u razdoblju od 11. listopada
do 2. studenog. Treće godine zabilježili smo početak
cvjetanja 13. ožujka, vrhunac 21. ožujka i kraj 15. travnja
2000. godine. I ujesen 2000. godine ponovo smo
mogli vidjeti po koji otvoreni cvijet u razdoblju od 15.
do 29. prosinca.
Forsythia ^intermedia Zabel ´Spectabilis´-kultivar
´Spectabilis´ hibridne forsitije je do 2,5 m visoki
grm bujnoga rasta. Cvjetovi su gusto zbijeni, mnogobrojni,
tamnožuti. Časka je nešto kraća od cjevastog dijela
vjenčića. Vjenčić je u prosjeku 3,7 cm dug i 8 mm
širok, na vrhu obično sa četiri (ponekad s pet ili šest)
uvijenih zubaca u kojih je rub povinut prema natrag.
Vrat tučka je kratak. Ovo je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih
forsitija. Literarurni podatak za vrijeme
cvjetanja ovoga kultivara nije pronađen, dok tipični hibrid
cvjeta u travnju (Kriissmann 1977). Prema našim
opažanjima početak cvjetanja je 1998. godine nastupio
5. ožujka, vrhunac 12. ožujka, a kraj 14. travnja.
Druge godine cvjetanje je počelo 14. ožujka, vrhunac je
bio 18. ožujka, a kraj 27. travnja 1999. godine. Treće
godine početak cvjetanja zabilježen je 13. ožujka, vrhunac
21. ožujka, a kraj 21. travnja 2000. godine.


Forsythia ovata Nakai - korejska forsitija je obično
do 1 m visoki grm Koreje. Cvjetovi su pojedinačni
ili po 2 zajedno, svijetložuti, lapovi časke široko jajasti,
kraći ili jednako dugi kao cjevasti dio vjenčića.
Kriissmann (1977) i Bean (1973) za ovu vrstu navode
da cvjeta u ožujku. Prema našim opažanjima
cvjetanje je 1998. godine počelo 23. veljače, vrhunac
je bio 7. ožujka, a kraj 18. travnja. Sljedeće, 1999. godine
cvjetanje je počelo 8. ožujka, vrhunac je zabilježen
18. ožujka, a kraj 16. travnja. Posljednje, treće godine
zabilježili smo početak cvjetanja 9. ožujka, vrhunac
21. ožujka i kraj 21. travnja 2000. godine.


Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl - viseća forsitija
je do 3 m visoki grm Kine. Cvjetovi su pojedinačni
ili do 6 zajedno, zlatnožuti. Tapovi časke su duguljastolancetasti,
u prosjeku 6 mm dugi. Vjenčić je
oko 2 cm dug i oko 3 cm širok, na do 2 cm dugoj stap


ci. B ean (1973) za ovu vrstu navodi da cvjeta krajem
ožujka i početkom travnja. Prema našim opažanjima
cvjetanje je 1998. godine počelo 25. veljače, vrhunac
je bio 5. ožujka, a kraj 6. travnja. Druge godine cvjetanje
je počelo 8. ožujka, vrhunac je bio 13. ožujka, a
kraj 26. travnja 1999. godine. Ujesen iste godine ponovno
smo u razdoblju od 11. do 25. listopada zabilježili
poneki otvoreni cvijet. Treće godine zabilježili
smo početak cvjetanja 6. ožujka, vrhunac 21. ožujka i


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002). 273-2X6
kraj 21. travnja 2000. godine. I ujesen 2000. godine
mogao se u razdoblju od 5. listopada do 6. studenoga
vidjeti poneki otvoreni cvijet.


Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl var. sieboldii
Zabel - varijetet sieboldii viseće forsitije je do 2,5 m
visoki grm porijeklom najvjerojatnije iz vrtova Japana,
gdje je tipična vrsta unijeta vrlo davno iz Kine. Cvjetovi
su na dugim stapkama. Cjevasti dio vjenčića je širok,
crveno i žuto isprugan, dok su zubci vršnoga dijela
vjenčića široki, plosnati i malo razmaknuti. U odnosu
na F. suspensa var. fortunei (Lindl.) Rehder zubci
vršnoga dijela vjenčića su manje razmaknuti, a i njihov
gornji rub je manje povinut unatrag. Kriissmann
(1977) za ovu vrstu navodi da cvjeta u prvoj polovici
travnja. Prema našim opažanjima prve je godine cvjetanje
počelo 25. veljače, vrhunac je bio 7. ožujka, a
kraj 6. travnja 1998. godine. Druge godine cvjetanje je
počelo 10. ožujka, vrhunac je bio 18. ožujka, a kraj 17.
travnja 1999. godine. Treće godine zabilježili smo početak
cvjetanja 6. ožujka, vrhunac 21. ožujka i kraj 21.
travnja 2000. godine. U zimi iste godine mogao se poneki
cvijet vidjeti u razdoblju od 22. prosinca 2000. do


10. siječnja 2001. godine.
Forsythia viridissima Lindl. - zelena forsitija je
do 2,5 m visoki grm Kine. Cvjetovi su svijetložuti, pojedinačni
ili do 3 zajedno (slika 7). Lapovi su jajasti, a
duljina im doseže polovicu ili tri četvrtine duljine cjevastoga
dijela vjenčića. Vjenčić je oko 2 cm dug i oko
3 cm širok, s 4 uskoduguljasta zubca. Kriissmann
(1977) za ovu vrstu navodi da cvjeta u drugoj polovici
travnja, a B e a n (1973) da cvjeta obično u travnju (1-2
tjedna nakon F. suspensa). Prema našim opažanjima
cvjetanje je 1998. godine počelo 5. ožujka, vrhunac je
nastupio 12. ožujka, a kraj 6. travnja. Sljedeće, 1999.
godine cvjetanje je počelo 9. ožujka, vrhunac je bio 15.
ožujka, a kraj 26. travnja 1999. godine. Ujesen iste godine
poneki cvijet mogao se vidjeti u razdoblju od 9.
do 23. listopada. Treće godine cvjetanje je počelo 10.


Slika 7. Forsythia viridissima Lindl. - zelena forsitija


Figure 7 Forsythia viridissima Lindl. - greenstem forsythia
(Foto: D. Kremcr)


ožujka, vrhunac je nastupio 21. ožujka, a kraj 20. travnja
2000. godine.


Analizirajući vrijeme cvjetanja tijekom tri promatrane
godine vidjet ćemo daje 1998. godine cvjetanje
u većine vrsta počelo, te dosegla vrhunac 1-2 tjedna
ranije nego 1999. i 2000. godine. Razlog tomu je neuobičajeno
topla veljača 1998. godine, sa srednjom mjesečnom
temperaturom zraka od 7,7 °C (1999. godine
3,2 °C, a 2000. godine 6,5 °C) i čak 14 dana sa srednjom
dnevnom temperaturom zraka između 10,1 i 15,0 "C.
Općenito, cvjetanje u forsitija možemo očekivati od zadnje
dekade veljače do sredine travnja. Tijekom cvjetanja
vrijednosti srednje dnevne temperature zraka kretale
su se za pojedine vrste između sljedećih vrijednosti:
u F. europaea od 1,4 do 18,2 °C, u F. giraldiana od 1,4
do 18,2 °C, u F. x intermedia ´Mertensiana´ od 1,4 do
18,2 °C, u F. ^intermedia ´Spectabilis´ od 1,4 do
20,6 °C, u F. ovata od 1,4 do 20,6 °C, u F. suspensa od
1,4 do 20,6 °C, u F. suspensa var. sieboldii od 1,4 do
20,6 °C, u F. viridissima od 1,4 do 19,8 °C. Temperature
zraka pri daleko slabijem drugom (jesenskome ili zimskom)
cvjetanju nisu uzete u obzir, jer to cvjetanje pri
ozelenjavanju urbanih sredina ima malu praktičnu vrijednost.
Iz naprijed navedenog vidimo da sve promatrane
forsitije cvjetaju pri jednakim minimalnim vrijednostima
srednje dnevne temperature zraka, te da se ne
mogu izdvojiti one vrste koje bi cvjetale pri nižim temperaturama
tj. znatno ranije od drugih. Tako pri izboru
vrsta za sadnju treba voditi o drugim značajkama, kao
što su visina biljaka, bogato cvjetanje, veličina i uvijenost
vrhova vjenčića.


Rod Hamamelis L. - palijeska pripada porodici
Hamamelidaceae R. Br. Rod obuhvaća 6 vrsta listopadnoga
grmlja i manjega drveća Sjeverne Amerike i
istočne Azije. Cvjetovi su dvospolni, četveročlani,
okupljeni u postrane, glavičaste cvatove. Plod je tobolac
s dvije sjemenke.


Hamamelis japonica Siebold et Zucc. ´Zuccariniana´
- kultivar ´Zuccariniana´ japanske palijeske


raste kao grm ili manje stablo do 5 m visoko (slika 8).
Cvjetovi su slabije mirisavi, svijetle, limunžute boje, latice
11-12 mm duge i naborane, časka razdijeljena, s
vanjske strane dlakava, s unutrašnje zelenkasta ili žućkasto
zelena (slika 9). Prema Kriissmann u (1977)
cvjeta krajem ožujka, a prema Beanu (1973) krajem
veljače i u ožujku. Vi đakov ić (1983) za tipičnu vrstu


H. japonica navodi da cvjeta od siječnja do ožujka. Prema
našim opažanjima početak cvjetanja je 1998. godine
nastupio 18. veljače, vrhunac 25. veljače, a kraj 5. ožujka.
Sljedeće godine cvjetanje je počelo 22. veljače, vrhunac
je zabilježen 3. ožujka, a kraj 22. ožujka 1999.
godine. Treće godine cvjetanje je počelo 21. veljače, vrhunac
je doseglo 2. ožujka, a kraj 13. ožujka 2000. godine.
Vidimo da ovaj kultivar cvjeta svake godine približno
u isto vrijeme, pa je i neobično topla veljača 1998.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002). 273-286
Slika 8. Hamamelis japonica Sibold et Zucc. ´Zuccariniana´ kultivar
´Zuccariniana´japanske palijeske
Figure 8 Hamamelis japonica Sibold et Zucc. ´Zuccariniana´ cultivar
´Zuccariniana´ of Japanese witch-hazel
(Foto: D. Kremer)


Slika 9. Hamamelis japonica Sibold et Zucc. ´Zuccariniana´ kultivar
´Zuccariniana´japanske palijeske
Figure 9 Hamamelis japonica Sibold et Zucc. ´Zuccariniana´ cultivar
´Zuccariniana´ of Japanese witch-hazel
(Foto: D. Kremer)


godine tek neznatno ubrzala početak cvjetanja. Zato se s
priličnom sigurnošću može pretpostaviti vrijeme cvjetanja
tijekom sljedećih godina, što također ovu vrstu čini
zanimljivom za urbano šumarstvo. Inače, tijekom cvjetanja
vrijednosti srednje dnevne temperature zraka kretale
su se između 0,2 i 14,2 °C.


Rod Jasminum L. -jasmin pripada porodici Oleaceae
Hoffmanns, et Link. Rod obuhvaća oko 300 listopadnih
grmova ili penjačica, većinom tropskih i suptropskih
krajeva. Cvjetovi su dvospolni, žuti ili bijeli
(rijetko crveni), najčešće mirisavi, okupljeni u paštitaste
cvatove. Vjenčić je cjevast ili ljevkast, na vrhu tanjurasto
proširen i razdijeljen na 4 do 9 zubaca. Prašnika su
dva. Plod je crna boba s jednom ili dvije sjemenke.


Jasminum nudiflorum Lindl. (= J. sieboldianum
Blume) - rani jasmin je listopadni, do 3 m visoki i
široki kineski grm. Cvjetovi se razvijaju prije listanja u
pazušcima lisnih pupova na prošlogodišnjim izbojcima
(slika 10). Pojedinačni cvjetovi su na oko 0,5 cm


Slika 10. Jasminum nudiflorum Lindl. - rani jasmin


Figure 10 Jasminum nudiflorum Lindl. -winter jasmine
(Foto: D. Kremer)


Slika 11. Jasminum nudiflorum Lindl. - rani jasmin
Figure 11 Jasminum nudiflorum Lindl. - winter jasmine


(Foto: D. Kremer)


dugoj stapci, 2-2,5 cm široki, žuti, s nekoliko malih i
uskih, zelenih pricvjetnih listića. Časka je sastavljena
od 6 linearnih i usiljenih lapova. Vjenčić je oko 2,5 cm
dug, na osnovi cjevast, na vrhu razdijeljen u šest zubaca
(slika 11). Prema Kriissmannu (1977) cvjeta od
prosinca do travnja, prema Be an u (1973) od studenoga
do veljače, a prema Fukareku (1983a) od veljače
do travnja. Prema našim opažanjima 1998. godine
početak cvjetanja zabilježen je 16. siječnja, vrhunac


31. siječnja, a kraj 4. travnja. Iste godine, 11. studenoga
jasmin je počeo ponovo s cvjetanjem, da bi sa snježnim
padavinama (3. prosinca) cvjetovi smrzli i propali.
Pojava novih cvjetova zabilježena je 15. veljače 1999.
godine, vrhunac cvjetanja nastupio je 11. ožujka, a kraj
3. travnja 1999. godine. I ujesen 1999. godine od 5.
studenog, pa sve do 25. siječnja 2000. godine, bilježimo
pojavu manjeg broja cvjetova. Nakon pauze od desetak
dana novi cvjetovi su zabilježeni 5. veljače te se
postupno njihov broj povećava do vrhunca cvjetanja
10. ožujka 2000. godine. Cvjetanje je završilo 24. travnja
2000. godine. Već od 16. listopada iste godine pojavljuju
se pojedinačni cvjetovi, te najveći broj otvorenih
cvjetova (uključujući i početak sljedeće kalendar


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 5-6. CXXV1 (2002), 273-286
ske godine) bilježimo 15. prosinca 2000. godine. Međutim,
na vrhuncu cvjetanja bilo je samo oko 50 %
cvjetova u odnosu na broj otvorenih cvjetova na vrhuncu
cvjetanja tijekom 1998. i 1999. godine. Za vrijeme
cvjetanja vrijednosti srednje dnevne temperature
zraka varirale su između -6,6 i 21,7 °C.


Rod Lonicera L. - kozokrvina pripada porodici
Caprifoliaceae Juss. Rod obuhvaća oko 200 vrsta. Po
2 cvijeta na stapci nalaze se u postranim paštitastim
cvatovima u pazušcu lista ili su cvjetovi udruženi u
vršne cvatove sastavljene od trocvjetnih paštitastih
cvatova. Cvjetovi su peteročlani, s cjevastim ili zvončastim
vjenčićem, koji je u gornjem dijelu razdijeljen u
5 zubaca. Oni su aktinomorfni ili zigomorfni. Prašnika
ima 5. Kozokrvine su entomofilne vrste. Plod je višesjemena
boba.


Lonicera fragrantissima Lindl. ex Paxton - mirisna
kozokrvina je zimzeleni, do 2 m visoki kineski
grm. Cvjetovi su po dva zajedno, mirisavi, kremasto
bijeli, oko 1,5 cm dugi, na golim i oko 6 mm dugim
stapkama. Cjevasti dio vjenčića je kratak, izvana gol.
Krüssmann (1977) i Bean (1973) za ovu vrstu navode
da cvjeta od prosinca do ožujka. Prema našim
opažanjima, cvjetanje je 1998. godine počelo 25. veljače,
vrhunac cvjetanja nastupio je 7. ožujka, a kraj 1.
travnja. Druge godine cvjetanje je počelo 11. ožujka,
vrhunac je bio 24. ožujka, a kraj 13. travnja 1999. godine.
Treće godine cvjetanje je počelo 7. ožujka, vrhunac
je nastupio 14. ožujka, a kraj 7. travnja 2000. godine.
U zimi iste godine (15. prosinca) uočena je pojava
novih cvjetova na biljci, tako daje 29. prosinca intenzitet
cvjetanja bio oko 50 % od maksimuma cvjetanja
koji je nastupio 9. ožujka 2001. godine.


Lonicera praeflorens Batalin -je listopadni, do 2 m
visoki grm Mandžurije i Koreje. Cvjetne stapke su gusto
i kratko dlakave, vjenčić žućkastobijel, oko 1,5 cm
dug, s unutrašnje i s vanjske strane gol, slabije dvousnat.
Cjevasti dio vjenčića je kratak i malo naboran. Polenovnice
su purpurne. Krüssmann (1977) za ovu
vrstu navodi da cvjeta od ožujka do travnja. Prema našim
opažanjima cvjetanje je 1998. godine počelo 7. veljače,
vrhunac je bio 14. veljače, a kraj 23. veljače. Sljedeće
godine početak cvjetanja bilježimo 1. ožujka, vrhunac
4. ožujka, a kraj 10. ožujka 1999. godine. Treće
godine cvjetanje je počelo 13. ožujka, vrhunac je nastupio
21. ožujka, a kraj 27. ožujka 2000. godine.


Lonicera Xpurpusii Rehder (= L. fragrantissima
Lindl. ex Paxton X L. standishii Jacques) - ranocvjetna
hibridna kozokrvina je do 3 m visoki listopadni
grm gustog, zaobljenog habitusa. Od 2 do 4 bijela, mirisava
cvijeta nalaze se u postranim kiticima. Vjenčić je
oko 1,5 cm dug i 1,2 cm širok, izvana gol. Prašničke niti
su sjajnobijele, a polenovnice zlatnožute boje (slika 12).
Krüssmann (1977) za ovu vrstu navodi da cvjeta od


Slika 12. Lonicera Xpurpusii Rehder - ranocvjetna
hibridna kozokrvina
Figure 12 Lonicera Xpurpusii Rehder
(Foto: D. Kremcr)


prosinca do travnja, dok prema B eanu (1973) cvjeta u
veljači. Prema našim opažanjima 1998. godine cvjetanje
je počelo 14. veljače, vrhunac je nastupio 19. veljače,
a kraj 4. travnja. Druge godine cvjetanje je počelo 2.
ožujka, vrhunac je nastupio 15. ožujka, a kraj 8. travnja
1999. godine. Treće godine cvjetanje je počelo 21. veljače,
vrhunac je bio 15. ožujka, a kraj 6. travnja 2000.
godine. U zimi (15. prosinca) iste godine već je uočena
pojava novih cvjetova, no intenzitet cvjetanja nije tijekom
prosinca prelazio više od 15 ili 20 % broja cvjetova
na vrhuncu cvjetanja (10. veljače 2001. godine).


Toplija veljača 1998. godine imala je utjecaj i na vrijeme
cvjetanja kozokrvina, pomaknuvši cvatnju pojedinih
vrsta za 1-3 tjedna ranije u odnosu na 1999. i 2000.
godinu. Tijekom razdoblja cvjetanja vrijednosti srednje
dnevne temperature zraka kretale su se za pojedine vrste
između sljedećih vrijednosti: za L. fragrantissima između
1,4 i 16,7 °C, zaL. praeflorens između 2,1 i 14,8 °C,
te za L. xpurpusii između -2,9, i 17,9 °C. Uzevši u obzir
da L. xpurpusii, prema našim opažanjima, cvjeta od


15. prosinca do 8. travnja, pri najvećem rasponu temperatura
od svih promatranih kozokrvina, te da obiluje
cvjetovima intenzivnog mirisa možemo je svakako preporučiti
za potrebe urbanog šumarstva.
Rod Sarcococca Lindl. - bobara pripada porodici
Buxaceae Dumort. Rod obuhvaća 16-20 vrsta Indije,
Kine i Malezije. To su niski, vazdazeleni grmovi s jednospolnim
i jednodomnim, sitnim, bjelkastim cvjetovima
okupljenim u paštitaste cvatove. Cvjetovi su bez
vjenčića, s 4 do 6 lapova i isto toliko prašnika, te 2 do 3
tučka. Plod je jajasta do kuglasta boba.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Kremcr: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOVI ZIME U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 5 6. CXXVI (2002), 273-286
Slika 13. Sarcococca humilis (Rehder et E. H. Wilson) Stapf ex
Sealy - niska bobara
Figure 13 Sarcococca humilis (Rehder et E. H. Wilson) Stapf ex
Sealy
(Foto: D. Krcmcr)


Slika 14. Sarcococca humilis (Rehder et E. H. Wilson) Stapfex
Sealy - niska bobara
Figure 14 Sarcococca humilis (Rehder et E. H. Wilson) Stapfex
Sealy
(Foto: D. Kremer)


Sarcococca humilis (Rehder et E. H. Wilson)
Stapf ex Sealy (= S. hookeriana var. humilis Rehder
et E. H. Wilson) - niska bobara je vazdazeleni, razgranati,
do 50 cm visoki grm Kine, gdje raste u provincijama
Hupeh i Sečuan (slika 13). Cvjetovi su sitni, bijeli,
intenzivnoga mirisa, okupljeni u kitice smještene u
pazušcima listova (slika 14). Ženski cvjetovi imaju dva
tučka, a muški ružičastocrvene polenovnice. Prema
Krüssmannu (1978) cvjeta od siječnja do ožujka,
dok Jurković (1994) navodi da se cvjetovi "pojavljuju
prosječno u prvoj polovici veljače". Prema našim
opažanjima 1998. godine cvjetanje je počelo 30. siječnja,
vrhunac je nastupio 18. veljače, a kraj 5. ožujka
1998. godine. Druge godine cvjetanje je počelo 1. veljače,
vrhunac je bio 25. veljače, a kraj 15. ožujka 1999.
godine. Treće godine cvjetanje je počelo 21. siječnja, vrhunac
je bio 25. veljače, a kraj 13. ožujka 2000. godine.


Sarcococca saligna (D. Don) Müll. Arg. (= S. pruniformis
Lindl.) -je vazdazeleni, 0,6-1,2 m visoki grm


Slika 16. Sarcococca saligna (D. Don) Müll.
Figure 16 Sarcococca saligna (D. Don) Müll.


(Foto: D. Krcmer)


zapadnih Himalaja i Afganistana (slika 15). Cvjetovi su
mirisavi, zelenkasti, u kratkim, postranim kiticama
(slika 16). ženski cvjetovi imaju dva tučka, a muški žute
polenovnice. Krüssmann (1978) za ovu vrstu navodi da
cvjeta od prosinca do ožujka. Prema našim opažanjima
1998. godine cvjetanje je počelo 2. veljače, vrhunac je
nastupio 18. veljače, a kraj 5. ožujka 1998. godine.
Druge godine cvjetanje je počelo 12. veljače, vrhunac je
bio 25. veljače, a kraj 15. ožujka 1999. godine. Treće
godine cvjetanje je počelo 29. siječnja, vrhunac je bio


25. veljače, a kraj 13. ožujka 2000. godine.
Iz naprijed navedenoga vidimo da tijekom tri godine
praćenja fenologije cvjetanja, pomaci u vremenu
cvjetanja od jedne do druge godine za ove dviju vrsta
iznose desetak dana. Zato se razdoblje u koje pada
cvjetanje ovih dviju vrsta može unaprijed predvidjeti s
priličnom preciznošću. Tijekom razdoblja cvjetanja
vrijednosti srednje dnevne temperature zraka kretale
su se za vrstu S. hookeriana var. humilis između -6,9 i
14,8 °C, a za S. saligna između -3,8 i 14,8 °C.


U tablici 1 pregledno je prikazano vrijeme cvjetanja
svih naprijed navedenih zimi cvjetajućih vrsta.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
Tablica 1. Razdoblje cvjetanja zimi cvjetajućih vrsta - Table 1 Flowering period of the winter flowering species


Vrsta
Species


Chimonanthus
praecox


(prvi grm - first shrub)


C. praecox
(drugi grm - second shrub)


Cornus mas


(prvo stablo - first tree)


Cornus mas


(drugo stablo - second tree)


Corylopsis


sinensis
var. glandulifera


C. spicata
C. willmottiae
Forsythia


europaea


F. giraldiana
F. x intermedia
´Mertensiana´
F. x intermedia
pectabilis´
F. ovata
F. suspensa
F. suspensa
var. sieboldii
F. viridissima
Hamamelis
japonica


´Zuccariniana´


Jasminum


nudiflorum


Lonicera
fragrantissima


L. praeflorens
L. Xpurpusii
Sarcococca
humilis


S. saligna
God.
Year
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000


Početak
Beginning


31. 1.
4.2.


1.2.


7.2.


31. 1.
1.2.


20.2.


23.2.


23.2.


20.2.


23.2.


23.2.


7.3.


8.3.


15.3.


12.3.


8.3.


8.3.


12.3.


10.3.


11.3.


28.2.


15.3.


13.3.


28.2.


15.3.


13.3.


25.2.


11.3.


13.3.


5.3.


14.3.


13.3.


23.2.


8.3.


9.3.


25.2.


8.3.


6.3.


25.2.


10.3.


6.3.


5.3.


9.3.


10.3.


18.2.


22.2.


21.2.


16. 1.
15.2.


5.2.


25.2.


11.3.


7.3.


7.2.


1.3.


13.3.


14.2.


2.3.


21.2.


30. 1.
1.2.


21. 1.
2.2.


12.2.


29. 1.
Vrhunac
Culmination


7.2.


20.2.


7.2.


14.2.


20.2.


7.2.


26.2.


15.3.


15.3.


26.2.


18.3.


15.3.


26.3.


24.3.


25.3.


20.3.


22.3.


22.3.


4.4.


24.3.


27.3.


7.3.


19.3.


21.3.


7.3.


20.3.


21.3.


7.3.


18.3.


21.3.


12.3.


18.3.


21.3.


7.3.


18.3.


21.3.


5.3.


13.3.


21.3.


7.3.


18.3.


21.3.


12.3.


15.3.


21.3.


25.2.


3.3.


2.3.


31. 1.
11. 3.
10.3.


7.3.


24.3.


14.3.


14.2.


4.4.


21.3.


19.2.


15.3.


15.3.


18.2.


25.2.


25.2.


18.2.


25.2.


25.2.


Kraj
End
5.3.
6.3.
3.3.
5.3.
6.3.
3.3.
9.3.
26.3.
26.3.
9.3.
26.3.
26.3.
10.4.
3.4.
4.4.
4.4.
6.4.
6.4.
18.4.
6.4.
10.4.
6.4.
16.4.
10.4.
10.4.
16.3.
12.4.
6.4.
24.4.
15.4.
14.4.
27.4.
21.4.
18.4.
16.4.
21.4.
6.4.
26.4.
21.4.
6.4.
17.4.
21.4.
6.4.
26.4.
20.4.
5.3.
22.3.
13.3.
4.4.
3.4.
24.4.
1.4.
13.4.
7.4.
23.2.
10.3.
27.3.
4.4.
8.4.
6.4.
5.3.
15.3.
13.3.
5.3.
15.3.
13.3.


Drugo cvjetanje u istoj godini
Second flowering in the samr year
-


15. 12.-31. 12.
5. 12.-31. 12
-
15.2.-31. 12.


5.
12.-31. 12.
-
_
-


-


-
-


--
-


---


-
-
-


-


11.
10.-25. 10.
--
---


11. 10.-2. 11.
15.
12.-29. 12.
-
---


-
--


11. 10.-25. 10.
5. 10.- 6. 11.
--


22.
12.- 10. 1.2002.
-
9.
10.-23. 10.
--
-
-


11. 11.-3. 12.
5. 11.-25. 1.2000.
16. 10.-9.4.2001.
--


15.
12.-9.4.2001.
-
---


-


15.
12,- 9.4.2001.
-
---
-
-
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5 6. CXXVI {2002). 273-286
ZAKLJUČAK


Kod vrsta čije je cvjetanje praćeno, mogu se uočiti
određene razlike u reakciji na promjene vrijednosti srednje
dnevne i srednje mjesečne temperature zraka.
Tako neke vrste (Chimonanthus praecox, Jasminum
nudiflorum, Lonicera fragrantissima, Lonicera xpurpusii)
za povoljnih vremenskih prilika cvjetaju gotovo
tijekom cijele zime. Za njih nije moguće točno pretpostaviti
vrijeme početka, a često ni vrhunca cvjetanja,
jer je ono pod snažnim utjecajem vremenskih prilika,
ponajprije temperature. Druge vrste (Sarcococca spp.,
Corylopsis sinensis var. glandulifera, većina vrsta Forsvthia,
Lonicera praeflorens) cvjetaju uz manje
pomake svake godine približno u isto vrijeme. Na ove
vrste djeluju jedino veće promjene temperature u drugom
dijelu zime, posebno u veljači. Njima su bliske


LITERATURA


Anić, M., 1946: Dendrologija. U: Šafar, J. (ur.), Šumarski
priručnik, I dio, Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb, 475-582.


Bai ley, L. H. 1960: The Standard Cyclopedia of Horticulture
(vol. I). The Macmillan Company, New
York, 858-859.


Bean, W. J., 1973: Trees and Shrubs Hardy in the British
Isles (8: I-III). M. Bean and John Murray
Ltd, Frome and London.


Blasse, W., Hofmann, S., 1993: Phanologische Untersuchungen
an Suss und Sauerkirschen. Erwerbsobstbau
35(4): 88-91.


Borzan, Ž., 2001: Imenik drveća i grmlja - latinski,
hrvatski, engleski, njemački sa sinonimima. Hrvatske
šume, p. o. Zagreb, 485 pp.


Borzan, Ž., Krap in ec, K., 1996: F enološka opažanja
nekih taksona roda Cornus u Botaničkom vrtu
u Zagrebu. U: Mayer, B. (ur.), Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski
institut, Jastrebarsko, Zagreb, pp. 37-54.


Ettinger, J., 1882: Izkaz kada je godine 1882. u
okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list 6(4):
204-207.


Ettinger, J., 1883: Izkaz kada je godine 1882. i
1883. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list
7(5): 252-255.


Ettinger, J., 1883a: Izkaz o cvatnji i dozrijevanju
ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Šum. list 7(6): 303-305.


Fitter, A. H., Fitter, R. S. R., Harris,I. T B. &
Williamson , M. H., 1995: Relationships bet


- Conclusion
vrste treće skupine (Cornus mas, Corylopsis spicata,


C. willmottiae, Hamamelis japonica ´Zuccariniana´,
Forsythia viridissima) koje su tijekom tri godine cvjetale
praktično u isto vrijeme. Općenito možemo zaključiti
da vrste koje cvjetaju ranije pokazuju manju stabilnost
u pogledu vremena cvjetanja nego one koje cvjetaju
kasnije (krajem zime ili početkom proljeća). Pri
tome sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost u
pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto manje vrhunca
cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja najvarijabilnije.
No, bez obzira na određene razlike u vremenu
cvjetanja, svaka od promatranih vrsta samim tim
što cvjeta zimi zaslužuje posebnu pozornost u okviru
urbanoga šumarstva.
- References
ween first flowering date and temperature in the
flora of a locality in central England. Functional
Ecology 9(1): 55-60.


Fukarek, P., 1983: Forzitija. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
1:558-559.


Fukarek, P., 1983: Jasmin. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2:177-178.


Gazi, V., 1983: Himonant. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2: 61.


Ilijanić, Lj., Sugar, J., Topic, J., Šegulja, N.,
1974: Proučavanje sezonskih promjena u vegetaciji
Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija
9(2): 107-132.


Jovanović , B., 1983: Dren. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
1:361-362.


Jurković , M., 1987: Genofond drvenastih egzota
Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova
(Magistarski rad). Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 402 pp.


Jurković , M., 1988: Fruktifikacija i subspontano
razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu
Botaničkog vrta u Zagrebu. Šum. list 112(7-8):
327-334.


Jurković , M., 1990: Fenološke karakteristike nekih
drvenastih egzota u Zagrebu. Šum. list 114(6-8):
237-249.


Jurković , M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane
na području Hrvatske. Šum. list
118(11-12): 237-249.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU arski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
Jurković, M., Jurković, B., 1996: Introdukcija i
aklimatizacija drvenastih egzota - četinjače -u
zagrebačkim parkovima. Šum. list 120(7-8):
327-334.


Jurković, M, Jurković, B., 1997: Prilog introdukciji
i aklimatizaciji drvenastih egzota- listače
- u zagrebačkim parkovima. Šum. list 121
(5-6): 269-276.


Karavla , J., 1983: Kozokrvine. U: Potočić, Z. (ur.),
Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža,
Zagreb, 2: 297.


Kramer , P. J., 1957: Thermoperiodism in Trees. In:
Thimann, K. V., W. B. Critchfield, M. H. Zimmermann
(eds.), The Physiology of Forest
Trees, The Ronald Press Company, New York,
573-580.


Kremer, D., 2001: Cvjetanje nekih drvenastih vrsta
u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta u Zagrebu. Šum. list. 125(9-10):
476-486.


Kriissmann , G., 1976-1978: Handbuch der Laubgehölze
(I-III). Paul Parey, Berlin und Hamburg.


Kukava , A. A., 1988: Flowering biology and productivity
in some hazel cultivars in the Kolkhida
lowlands. Subtropicheskie Kul´tury, Georgia, 5:
25-31.


Maksim o v, N. A., 1961: Fiziologija bilja. Dnevnik,
Novi Sad, 467 pp.
Nepoznati autor, 1917: Iz zagrebačkog sveuč. botaničkog
vrta. Šum. list 41(3-4): 129.
Pano v, A., 1949: Načelna razmatranja o fruktifikaciji
šumskog drveća. Šum. list 73(12): 407-413.
Petračić , A., 1955: Uzgajanje šuma, ekološki osnovi
(2 izd.). Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb,
171 pp.


Rajevski , L., 1983: Sarkokoka. U: Potočić, Z. (ur.),
Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža,
Zagreb, 3: 162.


Seletković , Z., Tikvić, I., 1996: Fenološka motrenja
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.
U: Sever, S. (ur.), Zaštita šuma i pridobi


vanje drva, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
& Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb,
pp.89-102.


Starshova, N. P, 1972: The ´anthccology´ of Phellodendron
amurense in the Middle Volga region,


I. Ecology of flowering. Botanicheskii Zhurnal
57(11): 1402-1412.
S t oj k o v i ć, M., 1991: Varijabilnost i nasljednost listanja
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Glas.
šum. pokuse 27: 227-259.


Tikvić , I., 1997: Klimadijagram prema Walteru za
meteorološku postaju Zagreb - Grič. U: Matić,
S., Š. Meštrović, J. Vukelić (ur.), Gospodarenje
šumama i šumskim prostorom na području grada
Zagreba i Zagrebačke županije, Šumarski fakultet,
Zagreb, 213 pp.


Ungar , S., 1971: Zapažanja o zimskoj otpornosti bilja
domaćeg i stranog porijekla u zbirkama Botaničkog
vrta PMF Sveučilišta u Zagrebu. Hortikultura
3: 68-75.


Ungar , S., Lj. Regula-Bevilacqua, 1989: Vodić kroz
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Botanički zavod.
Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb, 188 pp.


Urbani , N., 1914: Phenološke bilješke. Šum. list
38(1): 16-20.


Vajda, Z., 1946: Uzgajanje šuma. U: Šafar, J. (ur.),
Šumarski priručnik, II dio, Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb, pp. 615-724.


Vidaković , M., 1982: Četinjače, morfologija i varijabilnost.
JAZU i Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,
710 pp.


Vidaković , M., 1983: Hamamelis. U: Potočić, Z.
(ur.), Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža,
Zagreb, 2: 49-50.


Yoshi no, M., Park -Ono, H. S., Omasa, K., Kai,
K., Taoda , H., 1996: Variations in the plant
phenology affected by global warming. Climate
change and plants in East Asia, Springer-Verlag
Tokyo, Tokyo, 9:93-107.


ZAHVALA - Acknowledgement


Na poticaju za ova istraživanja i korisnim savjetima
prilikom izrade ovoga rada zahvaljujem se prof. dr. sc.
Želimiru Borzanu. Ovim putem također zahavljujem
mr. se. Biserki Juretić i mr. se. Mati Jurkoviću, te djelatnicima
Botaničkoga vrta Prirodoslovno-matematič


koga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su mi omugućili
da obavim ova istraživanja.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Kremer: CVATNJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA TIJEKOM ZIME U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 273-286
SUMMARY: The time of the beginning, culmination and ending of flowering
was recorded during 1998, 1999 and 2000 on some species which flower
during the winter or early in the spring in the Botanical garden of the Faculty
of Natural Sciences and Mathematics University of Zagreb. Those were the
species of genus Chimonanthus, Cornus, Corylopsis, Forsythia, Hamamelis,
Jasminum, Lonicera and Sarcococca. It was found out that for the species
(´Chimonanthus praecox, Jasminum nudiflorum, Lonicera fragrantissima,
Lonicera xpurpusiij, which in good weather conditions flower during the
whole winter, we cannot predict the time of the beginning of flowering and
neither very often the time of the culmination of flowering. For those species
the time of flowering is under the strong influence of the weather conditions,
especially the average value of daily and monthly air temperature. Other
species (´Sarcococca spp., Corylopsis sinensis var. glandulifera, most species
from the genus Forsythia, Lonicera praeflorensj flower approximately at the
same time every year and only greater changes of weather conditions, especially
higher temperature in the second part of the winter, have influence on
these species. The species of the third group (Cornus mas, Corylopsis spicata,


C. willmottiae, Hamamelis japonica ´Zuccariniana´, Forsythia viridissimaj,
which flowered at the same time during the period of three year, are closely
related to the species of the second group. Generally, we can conclude that
species which flower earlier show more variability as regards the time of
flowering than species which flower later (at the end of winter or at the beginning
of spring). All species show the most stability according to the time of
ending of flowering, according to the time of culmination stability is less,
while the time of the beginning of flowering is the most variable.


Key words: phenology, time of flowering, Chimonanthus, Cornus,
Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera, Sarcococca