DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002), 261-271
UDK 630* 304 + 964


OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU
TIJEKOM RAZDOBLJA 1991-2000.


WORKERS´ INJURING IN CROATIAN FORESTRY DURING
THE PERIOD OF 1991-2000


Mario ŠPORČIĆ*, Anton SABO**


SAŽETAK: U članku su prikazane ozljede na radu kao pokazatelj razine
sigurnosti i zaštite zdravlja šumarskih radnika. Osnovni podaci, broj ozljeda,
broj smrtnih slučajeva, invalidi rada, broj izgubljenih radnih dana prikazani
su na razini "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb. Radi utvrđivanja trendova promjena
na području sigurnosti i zaštite pri radu, analizirane su sve ozljede evidentirane
na području Uprave šuma Delnice u razdoblju od 1991. do 2000.
godine. Analiza 436 ozljeda obavljena je prema: vremenu nastanka, kategoriji
radnika, uzroku i izvoru ozljede, vrsti ozljede i ozljeđenom dijelu tijela, dobi
ozljeđenih radnika i drugim kriterijima. Postignuti rezultati pokazuju da na
području zaštite na radu u navedenom desetljeću nije bilo unapređenja.


Ključne riječi: šumski rad, zaštita na radu, zdravlje i sigurnost,
ozljede na radu


1. UVOD - Introduction
Ozljede na radu, profesionalna oboljenja, smanjena maju izričitu radnu zabranu. Jedna desetina invalida
radna sposobnost i smrtni slučajevi pokazatelji su razirada
od ukupnoga broja zaposlenih ili gotovo jedna pene
sigurnosti i djelotvornosti zaštite radnika. Prema tina od broja proizvodnih radnika, postaje sve značajnibroju
profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika, šujim
trajnim ekonomskim problemom u Poduzeću.
marstvo je na drugom mjestu medu svim privrednim


Navedene činjenice upozoravaju na nepovoljno po


granama u Republici Hrvatskoj (Martinić 1999).


stojeće stanje te ukazuju na nužnost unapređenja sigur


Fizičko opterećenje i mnoge opasnosti kojima su šunosti
i zdravlja šumarskih radnika. Važnost je zaštite
marski radnici izloženi pri obavljanju radova, predstavradnika,
kao sastavnice uspješnosti svake proizvodnje,
ljaju trajni rizik za očuvanje zdravlja i života radnika. prepoznata od strane mnogih domaćih i stranih stručOko
600 ozljeda i tri smrtna slučaja pri radu u "Hrvatnjaka.
Sigurnost pri šumskim radovima predmetom je
skim šumama" p.o. Zagreb (HS) godišnje (Coillte brojnih istraživanja, znanstvenih i stručnih radova te
2002) - čini stopu nesreća na radu vrlo visokom. savjetovanja. Predlagani su modeli unapređenja zaštite


na radu, programi osposobljavanja radnika za rad na


Preko 900 zaposlenika HŠ registrirano je kao invali


siguran način, testirana su osobna zaštitna sredstva.


dno osoblje, koje ima nisku proizvodnost rada (Coillte
2002). Invalidi rada gube radnu sposobnost uglavRadi
procjene uspješnosti unapređenja zdravlja i sinom
prije stjecanja prava na starosnu ili invalidsku migurnosti
šumarskih radnika, analizirali smo ozljede na
rovinu. Do stjecanja prava na mirovinu oni ostaju zaporadu
za prošlo desetljeće. Osnovni pokazatelji u svezi
slenici HŠ te bivaju raspoređeni na radove za koje ne-sa zaštitom na radu prikazani su za razinu "Hrvatskih


šuma". Detaljno su analizirane ozljede evidentirane na


području Uprave šuma (US) Delnice u razdoblju od


1991. do 2000. godine. Središnji cilj analiza trebale bi


*
Mario Šporčić, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zabiti
poopćene informacije kao dodatna potpora trajne
grebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
skrbi pri očuvanju zdravlja ljudskog resursa, kao nuž


** Mr. se. Anton Sabo, "Hrvatske šume", Uprava šuma Delnice,
Frana Šupila 32, 51300 Delnice nog uvjeta trajnog razvoja Poduzeća.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Sporčić, A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA . Šumarski liši br. 5-6, CXXVI (2002), 261-271
2. SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA - Scope and objective of research
Svrha je istraživanja bila ustanoviti i prikazati (ne)postojanje
trendova i promjena koje su nastupile na području
sigurnosti i zaštite na radu u hrvatskome šumarstvu
tijekom desetljeća 1991-2000. Općim podacima o
ozljedama na radu nastojala se utvrditi razina sigurnosti
i zdravlja šumarskih radnika te posredno ocijeniti
uspješnost Poduzeća u gospodarenju vlastitim radnicima.
Analizirani podaci također oslikavaju dobrotu
nacionalnih normi i pravilnika kojima se uređuje zaštita
radnika u šumarstvu.


Detaljne analize o ozljedama načinjene su za područje
UŠ Delnice. Rezultatima provedenih analiza pokušalo
se dati odgovor na pitanja: Tko se ozljeđuje? Koji
se dijelovi tijela ozljeđuju? Zašto i kako se ozljeđuje?
Odgovori na ta pitanja temeljna su podloga i ishodište
svih akcija unapređenja sigurnosti i zdravlja šumarskih
radnika. Logičkim povezivanjem dobivenih rezultata s
pokazateljima prethodnih razdoblja i ranije korištenih
metoda, tehnika i tehnologija rada, ispitani su ostvareni
pomaci zaštite na radu.


3. METODE ISTRAŽIVANJA - Research methods
Ozljede na radu evidentiraju se i prate prema postojećim
zakonskim propisima. Kada se dogodi neka
ozljeda slijede propisani postupci: prva pomoć, prijave,
uviđaji, izvješća i dr. Evidencija svake ozljede sadrži
podatke o ozljedenom radniku, o vremenu i mjestu
ozljede, vrsti ozljede, uzroku i izvoru ozljede, načinu
nastanka ozljede i dr. Korištenjem dostupnih dokumenata
prikazane su i analizirane evidentirane ozljede
(1991-2000) s područja UŠ Delnice. Za svaku je ozljedu
prikupljeno 16 pokazatelja. Kao izvor podataka o
ozljedama na razini Poduzeća, poslužila su Poslovna
izvješća "Hrvatskih šuma".


Da bi se dokazala (nejjednakost između pojedinih
skupova podataka, oni su uspoređivani Hi-kvadrat testom
(x2), a jakost je veza ispitivana koeficijentom kontingencije
(Ck). Pri analizama su korištene apsolutne i
relativne frekvencije ozljeda.


Promjene u ustroju HŠ i organizaciji zaštite na radu,
utjecale su i na načine evidencije o zaposlenicima,
ozljedama i ostalim pojavama te su otežale praćenje
pojedinih varijabli kroz analizirano razdoblje. Rješenja
korištena u prikazu pojedinih nepotpunih ili nedostatnih
skupova podataka naznačena su u rezultatima rada
kao metodska ograničenja.


4. POKAZATELJI SIGURNOSTI I ZAŠTITE RADNIKA U
"HRVATSKIM ŠUMAMA" P.O. ZAGREB
Indicators of safety and protection of workers in "Hrvatske šume" Inc. Zagreb
Vrlo su česte tvrdnje da se u hrvatskom šumarstvu kazatelji ozljeđivanja radnika u HŠ prikazani su u tane
posvećuje dovoljna pozornost sigurnosti i zaštiti blici 1. Neki dodatni pokazatelji razine sigurnosti i
zdravlja radnika. Primjedbe da se na tome području ne zdravlja radnika u šumarstvu RH prikazani su u članciodvija
gotovo nikakva djelatnost, dobivaju na jačini maMartinića iVondre (1998, 1999).


usporedbom sa šumarstvom razvijenijih zemalja. Po


Tablica 1. Pokazatelji ozljeđivanja radnika u "Hrvatskim šumama"
Table 1 Indicators of workers´ injuring in "Hrvatske šume"


Broj
zaposlenika, N
Godina Number of
Year employees, No
1994 10201
1995 10034
1996 10122
1997 9228
1998 8488
1 999 8818


Udio proizvodnih
radnika, %
Share of
productive
workers, %


54,90
54,61
54,39
50,74
48,04
49,10


Broj
ozljeda, N
Number of
injuries, No


625
613
736
631
546
602


U promatranom razdoblju svake se godine u HŠ dogodilo
prosječno 625 ozljeda na radu. Broj se ozljeda i
smrtni slučajevi, prisutni gotovo svake godine, nije
smanjivao usprkos smanjenju broja zaposlenika. Najveći
pad zaposlenih dogodio se tijekom 1997. i počet


Smrtno Invalidi
stradali, N rada, N
Number of Disabled
deaths, No workers, No
4 700
1 702
1 786
2 746
7 602
0 597


Prosječno vrijeme
bolovanja po
ozljedi, dani
Average sick
leave time
by injury, days
29
32
28
28
27
32


Izgubljeni
radnik-dani
Lost worker-
days


17883
19898
20649
17559
14932
19494


kom 1998. godine, kada su radne jedinice "Hrvatskih
šuma" bile izdvojene u posebna poduzeća, društva s
ograničenom odgovornošću ("d.o.o.") osnovana u vlasništvu
HŠ.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Šporčić. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA ... Šumarski list br. 5 6, CXXVI (2002). 261-271
Velik broj invalida rada postaje sve značajniji ekostrateški
interes HŠ. Ozljede i bolesti radnika, odnosno
nomski problem u Poduzeću. Njima valja pridružiti i izgubljeno radno vrijeme zbog bolovanja, može uzroznatan
broj zaposlenih invalida rata i radnika s umanjekovati
i financijske teškoće u Poduzeću. Za 1999. gonom
radnom sposobnošću. dinu izgubljeni su radni dani zbog ozljeda predstavljali


Navedeni pokazatelji upozoravaju da sigurnost i trošak od 3 886 864 kn (0,25 % od ukupnih troškova).
zdravlje šumarskih radnika zapravo ne predstavljaju


5. ANALIZA OZLJEDA RADNIKA ZA UPRAVU ŠUMA DELNICE
Analysis of workers´ injuries in Delnice Forest Administration
U tablici 2 prikazana je raspodjela ozljeda po godirazdoblju
ustroj radnih jedinica mijenjan u nekoliko
nama i organizacijskim jedinicama. Osim za šumarije, navrata, pa su radi preglednosti i sažetosti prikaza potablica
sadrži podatke i za stručne odjele Uprave šuma daci za radne jedinice stavljeni pod zajednički naziv


(S. O. Delnice) te za radne jedinice. U promatranom je "Radne jedinice".
Tablica 2 Pregled ozljeda na Upravi šuma Delnice
Table 2 Survey of injuries in Delnice Forest Administration


Raspodjela broja ozljeda po godinama i organizacijskim jedinicama Ukupno


Organizacijska jedinica


Break down of injuries by years and Management Units Total


Management Unit


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 N %
F Crni Lug 9 6 3 4 1 3 3 0 1 3 33 7,57
šu
m
0
r
e
s
t
Delnice
Fužine
Gerovo
Gomirje
Klana
6
4
7
4
8
2
5
3
5
2
7
2
3
2
5
3
4
3
2
1
11
2
3
1
4
6
3
6
2
1
3
3
5
6
1
6
1
1
5
2
4
1
4
2
2
3
3
2
0
3
51
28
37
29
29
11,70
6,42
8,49
6,65
6,65
a Lokve . ----1 1 0 1 3 6 1,38
r1
0
f
Mrkopalj
Prezid
0
4
5
3
3
3
0
0
1
1
2
1
7
3
3
1
2
4
5
2
28
22
6,42
5,05
Ja
f
i
c
e
Ravna Gora
Rijeka
Skrad
Tršće
Vrbovsko
4
0
2
2
4
3
1
2
5
1
0
1
2
0
1
2
1
5
0
2
6
1
5
1
4
2
1
s3
1
9
1
1
6
0
3
0
1
2
4
6
3
0
0
2
8
1
0
3
4
0
22
7
30
19
38
5,05
1,61
6,88
4,36
8,72
S.O. Delnice
Compartments
0 1 0 5 2 4 2 3 1 2 20 4,59
Radne jedinice
Operational Units
2 6 7 4 4 5 8 1 0 0 37 8,49
Ukupno
Total
N
%
56
12,84
50
11,47
39
8,94
36
8,26
47
10,78
50
11,47
53
12,16
36
8,26
35
8.03
34
7,80
436 100,00


Broj se ozljeda na području UŠ Delnice u promatraRazlike
koje su prisutne između organizacijskih jenom
razdoblju kretao od najmanje 34 do najviše 56 ozdinica
mogu se objasniti posebnostima svake šumarije,
ljeda godišnje. Svake se godine dogodilo prosječno obzirom na površinu kojom gospodari, etat, broj zapooko
44 ozljeda na radu. Testiranjem podataka pokazala slenika i dr. U istraživanje uzroka razlika razine sigurse
statistički značajna razlika između 1991. i 2000. gonosti
na radu u pojedinim razdobljima te između pojedine
(x2 = 29; Ck = 0,49). Međutim, naznačeni pad brodinih
organizacijskih jedinica, valjalo bi uključiti i
ja ozljeda ne predstavlja trend. Naime, u promatranom čimbenike iz šireg okruženja (društvenog, političkog,
desetljeću zabilježeno je i razdoblje povećanja učestaekonomskog).
Sigurno je da svaka US i svaka šumarija
losti ozljeđivanja radnika (1994-1997). Istraživanjima odražava neke specifične uvjete geopolitičkog i radnog
stavova šumarskih radnika o vlastitoj profesiji (Von-prostora u kojem djeluje. Proučavanje pojava i procesa
dra 1998) upozoreno je na smanjenje razine organizinužno
zahtijeva uvažavanje svih uvjeta i ograničenja u
ranosti radilišta na oko 60 % predratne djelotvornosti. kojima oni nastaju.
Ispitanici su također naveli da broj i temeljitost stručnih
obrada na redovitim liječničkim sistematskim pregledima
opada.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Spurčić. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002), 261-271
5.1. Proizvodni i režijski radnici - Productive workers and nonproductive workers
Broj se zaposlenih radnika u UŠ Delnice tijekom Ukupan je broj zaposlenih te ukupan broja ozljeda pro


godina mijenjao. Prikupljeni su podaci omogućili ispiizvodnih
i režijskih radnika prikazan u tablici 3.


tivanje razlika između proizvodnih i režijskih radnika.


Tablica 3. Ozljede proizvodnih i režijskih radnika


Table 3 Injuries with productive workers and nonproductive workers
Ozljede - Injuries Zaposlenici - Employees


Proizvodni radnici Režijski radnici Proizvodni radnici Režijski radnici
Godina Productive Nonproductive Ukupno, N Productive Nonproductive Ukupno, N
Year workers workers Total, N workers workers Total, N
Udjeli, % - Shares, % Udjeli, % - Shares, %
1991 87,50 12,50 56 56,20 43,80 1210
1992 92,00 8,00 50 48,91 51,09 1104
1993 89,74 10,26 39 60,00 40,00 1035
1994» 80,56 19,44 36 48,32 51,68 983
1995a 80,85 19,15 47 47,40 52,60 1000
1996 76,00 24,00 50 42,74 57,26 992
1997" 86,79 13,21 53 39,39 60,61 749
1998h 69,44 30,56 36 35,78 64,22 682
1999" 74,29 25,71 35 41,26 58,74 761
2000 82,35 17,65 34 47,89 52,11 923
Ukupno
Total
82,57 17,43 436 46,79 53,21 944


a Struktura zaposlenika određena je prema stvarnim kvalifikacijama


Structure of employees established with respect to actual qualification
h Ne sadrži podatke za radne jedinice - No data for Operational Units


U promatranom je razdoblju broj ozljeda na tisuću poslenih, može stvoriti krivu predodžbu o broju ozljezaposlenih
kolebao od najmanje 37 (2000) do najviše da. Proizvodni radnici su kritična kategorija i broj oz53(
1998). Ako se promatraju samo proizvodni radnici, ljeda ne treba povezivati s ukupnim brojem zaposlenite
se vrijednosti penju do 156 ozljeda na tisuću radnika ka, već s onom skupinom radnika na koju se odnose.
(1997). Naime, u 82 % slučajeva ozljeduju se proizvoRazličite
udjele ozljeda u strukturi zaposlenih raddni
radnici. Velik udio režijskih zaposlenika, skoro nika ilustrira slika 1.
kroz cijelo razdoblje činili su više od polovice svih za


B Udio ozljeda u ukupnom broju zaposlenih


Share of injuries in tola! number of employees


Udio ozljeda u broju proizvodnih radnika
Share of injuries in productive workers


E] Udio ozljeda u broju režijskih radnika


Share of injuries in nonproductive workers


C/3


1991 19i)2 1993 1994 1995 1996 1997
Godine - Years
1998 1999 201111 Ukupno
Total
Slika 1. Relativni udjeli ozljeda u strukturi zaposlenih
Figure 1 Relative shares of injuries in the structure of employees
264
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Sporčić. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU
Uz pretpostavku da broj ozljeda odgovara broju ozljedenih
radnika, odnosno da se radnik u jednoj godini
ne ozljeđuje više puta, mogli bi reći da se godišnje ozljeduje
tek oko 0,5 % svih zaposlenih. Posve različiti rezultati
dobivaju se za dvije temeljne kategorije radnika.
Uz uvažavanje izrečene pretpostavke, prosječno se svake
godine ozljeđuje 8,5 % proizvodnih radnika ili svaki


1 "MEKOM RAZDOBLJA ... Šumarski list br. 5-6, CXXV1 (2002), 261-271


12-ti radnik. Istodobno se ozljeđuje oko 1,6 % režijskih
radnika ili svaki 73-ći radnik. Najmanje se proizvodnih
radnika (5,6 %) ozljedilo 1993., a najviše (15,6 %)
1997. godine. Razlika od 10 % posljedica je broja ozljeda
ali i različitih udjela proizvodnih radnika u strukturi
ukupnoga broja zaposlenika.


5.2. Vrijeme ozljeđivanja radnika -Workers´ injuring time
S obzirom na vrijeme ozljeđivanja analizirana je: gaj ec 1989). Rezultati su naših istraživanja potvrdili
mjesečna, tjedna i dnevna dinamika ozljeđivanja. Popravilnosti
u pojavljivanju ozljeda na radu.
znato je da se ozljede najčešće događaju u prvim satiRaspodjela
je ozljeda po mjesecima i tjednima u
ma rada. Ponedjeljak je dan s najvećim brojem ozljeda, mjesecu prikazana u tablici 4. U četvrti su tjedan uvrša
prema kraju tjedna njihov se broj smanjuje (Rano-tavani i preostali dani do kraja promatranoga mjeseca.


Tablica 4. Raspodjela ozljeda po mjesecima i tjednima u mjesecu


Table 4


Tjedan
Week
1.
2.
3.
4.


Break down of injuries by months and weeks in the month
Mjesec - Month


I II III IV V VI
5 13 10 5 4 17
7 9 14 12 10 15
9 9 7 9 7 11
11 13 7 8 9 12


Ukupno N 32 44 38 34 30 55
Total % 7,34 10,09 8,72 7,80 6,88 12,61


Iz podataka proizlazi da se na UŠ Delnice ozljede
događaju relativno ravnomjerno tijekom cijele godine.
Učestalost ozljeda ovisi o broju radnih dana u pojedinom
mjesecu i proizvodnoj zadaći koja se mora obaviti.
Nepostojanje je značajne razlike između trendova


251
20
15 /
10
5
0
Ponedjeljak
Monday
Ulorak
Tuesday
Srijeda
Wednesday
Čelertak
I aarsda´.
Petak
Friday
Subota
Saturday
Dani Days


Slika 2. Raspodjela ozljeda tijekom tjedna
Figure 2 Distribution of injuries during the week


Između broja ozljeda na početku i kraju tjedna
postoji značajna razlika. U ponedjeljak se dogodilo
24,1 %, a u petak 14,2 % ozljeda. Subote su najčešće
neradne i otuda mali udio ozljeda. Na razini radnoga
dana, najveći se dio ozljeda dogodio u prvim satima rada.
Od početka rada do 10 sati dogodilo se 44 % ozljeda,
a do 12 sati čak 76 %.


Ukupno - Total


Vll VII IX X XI XII N %
13 11 11 3 12 5 109 25,00
4 8 9 10 10 4 112 25,69
15 3 14 6 3 3 96 22,02
11 12 13 12 8 3 119 27,29
43
9,86
34
7,80
47
10,78
31
7,11
33
7,57
15
3,44
436 100,00


promatranih varijabli potvrđeno i statističkim podacima.
Uz 33 stupnja slobode (SS = 33) dobio se x2 = 39 i
Q = 0,29.


Na slikama 2 i 3 prikazan je tjedni i dnevni broj
ozljeda.


Doba dana, sati - Time of day, hours


Slika 3. Raspodjela ozljeda tijekom dana
Figure 3 Distribution of injuries during the day


Razlog učestalog ozljeđivanja ponedjeljkom i početkom
radnoga dana valja tražiti u načinu na koji radnici
provode vikend te vremenu koje je radnicima potrebno
za urađivanje. Prema kraju tjedna, odnosno prema
kraju dana, radnici rade smanjenim intenzitetom,
pa su stoga manje izloženi opasnostima i ozljedama.


5.3. Uzroci i izvori ozljeda - Causes and sources of injuries
Izvorom ozljeda radnika na radu smatraju se sred- jali, materije, životinje i štetnosti koje proizlaze iz tehstva
rada i drugi izvori ovisno o procesu rada (materi- nološkog procesa rada) koji izazivaju ozljede. Deset
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Sporčić. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TEIEKOM RAZDOBLJA . Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002). 261-271
godišnjom su evidencijom ozljeda na području UŠ
Delnice bilježeni njihovi uzroci i izvori sukladno zakonskim
propisima. Pri formiranju tablice 5 korištene
su stvarne oznake za grupe izvora i vrste uzroka povreda.
Izvori su predstavljeni sljedećim oznakama:


1 - Postrojenja, strojevi i uređaji - Plants, machines


and units
2 - Transportna sredstva - Means of transport
3 - Sredstva opreme - Equipment
4 - Izvori ovisni o procesu rada - Sources depending


on work process
5 - Radna okolina - Working environment
6 - Drugi izvori - Other sources


Najčešći su uzroci ozljeda u HS: obavljanje radnih
operacija protivno pravilu zaštite na radu, nepravilan
način rada te propuštene mjere sigurnosti i neopreznost
(Martinić 1999). Uzroci zastupljeni s manje od jedan
posto združeni su u zajedničku rubriku "ostalih 8"
(tablica 5). Uzroci s većim udjelima razdijeljeni su u tri
glavne skupine.


Neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu su:
812 - Neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i


Tablica 5. Raspodjela ozljeda prema uzroku i izvoru
Table 5 Break down of injuries by cause and source


833
850


površina s kojih se obavlja rad - Faulty, slippery
and obstructed passage and working area
Poremećaji u tehnološkom procesu rada
Malfunctions of technological working process
Ostala neprimijenjena osnovna pravila zaštite
na radu - Other non-implemented basic rules
of protection at work


Neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu su:
855 - Izvođenje radne operacije na način protivan


856


870


Uzrok ozljede - Cause of injury
Source 812 833 850 855 856 870 891
1
2
3
4
5
6
Ukupno
Total
N
%
34
5
6
41
80
33
199
45,64
5
0
1
3
1
0
10
2,29
15
1
4
18
13
14
65
14,91
11
4
1
7
8
9
40
9,17
3
0
1
4
0
3
11
2,52
4
0
0
5
4
17
30
6,88
7
4
2
12
5
36
66
15.14


pravilima zaštite na radu - Performance of the
working operation against the rules of protection
at work
Izvođenje radne operacije bez uporabe odgovarajućeg
osobnog zaštitnog sredstva ili neispravnog
osobnog zaštitnog sredstva
Performance of the working operation with
no use of the adequate personal protective
equipment or use of faulty personal
protective equipment
Ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite
na radu - Other non-implemented special rules


of protection at work
Viša sila - Force majeure


Ukupno - Total
Ostalih 8 Other
8 N %
4 83 19,04
3 17 3,90
2 17 3,90
3 93 21,33
1 112 25,69
2 114 26,15
15
3,44 436 100,00


Slika 4. Mjesto ozljede na radu
Figure 4 Spot of injury at work


Oko 65 % analiziranih ozljeda bilo je uzrokovano
neprimijenjenim osnovnim pravilima zaštite na radu.
To znači da su najčešći uzroci ozljeda bili u čovjeku i
njegovu odnosu prema radu. Udio ozljeda uzrokovanih
višom silom (l 5,1%) ukazuje na rizik pojave ozljeda i
nakon poduzimanja tehničkih, tehnoloških i drugih
mjera sigurnosti. Na djelovanje slučajnih, nepredvidivih
čimbenika može se tek neznatno utjecati. Stoga će
oni uvijek biti prisutna opasnost. Medu ostalim uzrocima
ozljeda su: neispravnost sredstava rada, pomanjkanje
ili neispravnost zaštitne naprave na oruđu za rad,
dijelovi pod naponom električne struje, biotički čimbenici
radne okoline, pomanjkanje stručne sposobnosti,
rad bez razrađene tehnologije rada, loša organizacija
rada te protupravno djelovanje treće osobe. Neprimijenjenim
posebnim pravilima zaštite na radu pripisano je
19,7% ozljeda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Sporčić, A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 261-271
Obzirom na izvor ozljeda, najzastupljenija grupa je
radna okolina (25,7 %). Pojedinačno najznačajniji izvor
ozljeda su strojevi i uređaji za iskorištavanje šuma i
obradu drva sa 15,1 %. Slika 4 prikazuje mjesto i uvjete
nastanka ozljede na radu. Ozljeda se dogodila 9. travnja
2001. godine u Šumariji Tršče, Gospodarska jedinica
Crni Laži, odjel 74, prilikom kresanja grana motornom
pilom. Pri radu je jedna napeta grana odbacila motornu
pilu koja je lancem ozljedila lijevu potkoljenicu radnika.


Velik broj ozljeda čiji su uzroci i izvori svrstani u
kategoriju "ostalo, nenavedeno" govori o neprilagođenosti
postojećeg izvješćivanja i statistike stvarnim potrebama
šumarstva. Temeljni je motiv unapređivanja
sigurnosti na radu sprječavanje ozljeda, a da bi se odgovarajuće
mjere zaštite mogle provesti, osnovni je
uvjet raspolaganje svim ključnim informacijama.


5.4. Starost ozljeđenih radnika - Age of injured workers
U tablici 6 prikazana je raspodjela ozljeda po život- Svaka ozljeda uvrštena je u starosni razred prema godinoj
dobi radnika i broju njihovih prijašnjih ozljeda. nama radnika u vrijeme ozljeđivanja.


Tablica 6. Raspodjela ozljeda po starosnim razredima radnika i broju ranijih ozljeda
Table 6 Break down of injuries by age categories and number of previous injuries


Broj ranijih ozljeda
Number of
previous injuries
0
1
2
3
>4
Ukupno N
Total %


Starosni razredi, godina - Age categories, years Ukupno - Total
<2 0 21 -25 26-3 0 31 -35 36-4 0 41 -45 46-5 0 51-5 5 >5 6 N %
2 15 49 57 48 51 39 21 9 291 66,74
0 1 9 20 22 29 13 4 3 101 23,17
0 1 3 3 8 5 5 3 1 29 6,65
0 0 0 2 0 2 1 3 0 8 1,83
0 0 0 1 2 1 2 1 0 7 1.61
2
0,46
17
3,90
61
13,99
83
19,04
80
18,35
88
20,18
60
13,76
32
7,34
13
2,98
436 100,00


Najveći broj ozljeda dogodio se radnicima između


41. i 45. godine života (20,2 %). Zanimljivo je da se
gotovo najveći broj radnika (17,5 %) po prvi puta ozljedio
tek u toj životnoj dobi. Dosada provedenim
istraživanjima utvrđeno je da se najveći broj radnika
ozljeđuje u prvih pet godina rada (Ranogajec 1989,
Vondra 1998). Ograničenje usporedbi utvrđenih
zakonitosti i rezultata prikazanih u tablici 6 proizlazi iz
nesigurnosti veze starosti radnika s godinama staža u
šumarstvu. Ipak, malo je vjerojatno da značajan broj
radnika počinje raditi u šumarstvu tek s 40 godina.


25


20


1?


r


Slika 5.
Figure 5


^fc


<20 21-25 26-30 31-35 36-40Starosni razredi, godina -
Raspodjela ozljeda po starosnim razredima
Break down of injuries by age categories


j Ukupan broj ozljeda


Total number of injuries


1 Pojava prve ozljede


Occurrence of the first injury


aJ


41-45 46-50 51-55 >56


Age categories, years


Slika 5 ilustrira vrijeme pojave prvih ozljeda. Mali strukturi svih zaposlenika UŠ Delnice. Između raspobroj
ozljeda u prvim starosnim razredima može se djele broja svih i prvih ozljeda u starosne razrede zabiobjasniti
malim udjelom mladih radnika u ukupnoj lježena je čvrsta veza. Najviše je ozljeđenih radnika u
267
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 22     <-- 22 -->        PDF

VI. Sporčic. A. Sab»: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJKKOM RAZDOBLJA . Šumarski list br. 5 6, CXXVI (2002), 261-271
starosnim razredima u kojima je najviše zaposlenih.


Struktura zaposlenih radnika 2000. godine prikazana
je na slici 6.


U proteklom je desetljeću izostalo zapošljavanje
mladih radnika. S druge strane, razina izvođenje radova
neovisnim poduzetnicima nije dovoljna da pokrije
manjak radnih kapaciteta (Martinić 1998). Također
valja napomenuti da ne postoje objedinjeni podaci o
radnicima i ozljeđivanju radnika vanjskih izvođača.


U promatranom razdoblju najveći se broj radnika
ozljedio samo jedanput (66,7 %). Koliko će se puta
neki radnik ozljediti tijekom radnoga vijeka ne može
se pouzdano procijeniti. Prikupljeni podaci nisu omogućili
povezivanje broja ozljeda s brojem radnika kojima
su se one dogodile. Prema Vondri (1998) nešto
više od petine proizvodnih radnika se ne ozljeđuje.


5.5. Vrsta ozljede i ozljeđeni dio tijela -
Evidencija svake ozljede mora između ostalog sadržavati
i podatke o vrsti ozljede i ozljedenom dijelu tijela.
U tablici 7 prikazane su najčešće ozljede dijelova tijela.
Manje učestale vrste ozljede združene su u zajednički
razred. Ozljedama su dodijeljene sljedeće oznake:
10 - Prijelom - Fracture
25 - Uganuće i nategnuće - Sprain and strain
30 - Komocije i ostale unutarnje povrede
Commotions or other internal injuries
40 - Amputacija i enukleacija
Amputation and enucleation


20 - 29 60 - 65


Starosni razredi, godina
Age categories, years


Slika 6. Struktura zaposlenika US Delnice 2000. godine
Figure 6 Distribution of employees of Delnice Forest Administration
in 2000


Type of injury and injured part of body
41 - Ostale rane (posjekotine, rane nastale uslijed
nagnječenja, rane s povredama živaca i dr.)
Other wounds (cuts, wounds caused
squashing, wounds with injured nerves, etc.)
50 - Površinska ozljeda (oderotine, ogrebotine
plik i dr.)
Superficial injury (abrasions, scratches
blisters, etc.)
55 - Kontuzija i nagnječenje - Contusion and squash
95 - Ostala nenavedena oštećenja
Other non-mentioned damages


Tablica 7. Raspodjela ozljeda prema vrsti ozljede i ozljeđenom dijelu tijela
Table 7 Break down of injuries by type of injury and injured part of body


Ozlj eden i Vrsta ozljede -Type of injury Ukupno - Total


dio tijela
Inj uri cd part 10 25 30 40 41
ofbody
Glava - Head 2 2 3 18 39
Trup - Body 8 7 10 0 10
Ruke - Anns 10 12 3 1 54
Noge - Legs 17 57 5 1 65
Ostalo - Other 0 2 0 0 1
Ukupno N 37 80 21 20 169
Total % 7,99 17,28 4,54 4,32 36,50


Ukupan je broj ozljeda u tablici 7 veći zbog ozljeđivanja
više dijelova tijela pri pojedinim nesrećama. Zanimljivo
je daje za različite dijelove tijela ozljeđene u
jednoj nesreći uvijek evidentirana ista vrsta ozljede.


Najčešće stradavaju noge. One su predmet ozljeđivanja
u 40,4 % slučajeva. Najveći dio ozljeda nogu čine
ozljede potkoljenice (36,4 %), zatim ozljede koljena
(16 %). Na rukama se najviše ozljeduju prsti (29,7 %),
na glavi oči (38 %), a na trupu prsni koš (55,4 %).


Najveći dio ozljeda su različite posjekotine i rane


50 55 95 Ostalih 5
Other 5 N %
6
2
10
7
1
26
5,62
9
14
18
30
1
72
15,55
6
4
5
1
1
17
3,67
9
1
5
4
2
21
4,54
94
56
118
187
8
463
20,30
12,10
25,49
40,39
1,73
100,00


uslijed nagnječenja (36,5 %). Značajna su još uganuća
i nategnuća te kontuzije i nagnječenja s udjelima od
17,3 % odnosno 15,6 %. Ostalih pet manje zastupljenih
vrsta ozljeda su: iščašenja, opekotine, akutna trovanja i
intoksikacija, oštećenja stranim tijelom i višestruke
ozljede.


Veliku važnost u otklanjanju ili ublaživanju mogućih
ozljeda imaju osobna zaštitna sredstva. U našim je organizacijskim
jedinicama (šumarijama) odnosno upravama
šuma stanje opskrbe osobnim zaštitnim sredstvima
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Sporčić. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA Šumarski lisl br. 5 6. CXXV1 (2002). 261-271
različito. Naime, poslodavac opskrbljuje radnike propisanim
zaštitnim sredstvima: pravodobno u 14 % sluča


6. RASPRAVA
Na osnovi analiziranih dokumenata procijenjeno je
da se u "Hrvatskim šumama" od osnutka 1991. dogodilo
oko 6 800 ozljeda na radu. Stvarni broj ozljeda u šumarstvu
Republike Hrvatske obuhvaća još i ozljede zaposlenika
neovisnih poduzetnika te određen broj lakših ozljeda
koje se ne prijavljuju. O ozljedama vanjskih izvođača
ne postoje objedinjeni podaci. HŠ ne evidentiraju
te ozljede niti je pri ugovaranju radova razina sigurnosti
i zaštite zdravlja radnika vrijednosni kriterij za odlučivanje
o najpovoljnijem ponuđaču. Razvoj poduzetništva
u svim djelatnostima šumarstva morao bi se temeljiti na
ispunjenju jasno definiranih tehničkih, tehnoloških,
ekoloških i sigurnosnih kriterija za izvođenje šumskih
radova. Upravo zato što HS imaju zadaću (mandat) cjelovitog
gospodarenja državnim šumama, one moraju
imati u tome glavnu ulogu i biti nositelj razvoja.


U šumarstvu se pored brojnih ozljeda bez trajnih
posljedica, ozljeda s posljedicama po zdravlje i radnu
sposobnost radnika događaju i najteže, smrtne ozljede.
Pokazatelji sigurnosti i zaštite zdravlja radnika utvrđeni
u ovom radu upozoravaju da u proteklom desetljeću
nisu ostvareni pozitivni pomaci. Nepovoljno stanje
najbolje ilustrira činjenica da 50 % šumarskih radnika
nakon svega što su doživjeli ne bi ponovo odabralo istu
profesiju (Vondra 1998). Naime, 82 % svih ozljeda
odnosi se na proizvodne radnike, a broj ozljeda na tisuću
radnika kreće se i do 156 (1997).


Iako radnici očuvanje vlastitog zdravlja ističu kao
prioritetni kriterij (Vondra 1998), čak 65 % analiziranih
ozljeda bilo je uzrokovano neprimijenjenim osnovnim
pravilima zaštite na radu. Ozljede se i dalje najviše
događaju ponedjeljkom i u prvim satima rada, a noge
predstavljaju najčešće ozljeđivani dio tijela. Najviše se
(20 %) ozljeda na području UŠ Delnice dogodilo radnicima
između 41. i 45. godine života. To stanje može
se objasniti najvećim brojem zaposlenih u tim starosnim
razredima te nedovoljnom upućenošću o skokovitom
smanjenju vitalnosti i radne sposobnosti koja se
kod šumarskih radnika pojavljuje nakon navršenih četrdeset
godina života (Dolenec 1993). U pravilu se
očekuje kompenzacija te promjene velikim iskustvom i
mudrošću pri radu. Poznata je i ugroženost mladih,


7. ZAKLJUČCI
Šumarstvo je u Hrvatskoj na visokom mjestu po
broju ozljeda na radu, invalida rada te brojnosti profesionalnih
oboljenja.
U "Hrvatskim šumama" p. o. Zagreb godišnje se
dogodi oko 600 ozljeda i tri smrtna slučaja pri radu.


jeva, s malim zakašnjenjem u 39 % i s velikim zakašnjcnjem
u47 % slučajeva (Vondra 1998).


- Discusion
neiskusnih radnika u prvim godinama rada. Radnici
često ističu potrebu za osnivanjem škole (centra) za osposobljavanje
šumarskih radnika i profesionalnim osposobljavanjem
u trajanju od jedne do dvije godine
(Vondra 1998).


Predmet analiza u ovom radu bile su ozljede na
radu. Međutim, česta profesionalna oboljenja također
su važna sastavnica cjelovite skrbi o ljudskom resursu i
nikako se ne smiju zanemariti. Godine 1997. zbog ozljeda
na radu izgubljeno je 17 559 radnik-dana, a zbog
bolesti 181 482 radnik-dana (Ranogaj ec 1999). Razina
troškova koje poduzeće trpi zbog ozljeda i bolesti
radnika trebala bi troškove prevencije te osmišljavanja
i provedbe različitih sigurnosnih programa tretirati kao
vrlo isplativa ulaganja. Naša je stvarnost još udaljena
od takve razine gospodarenja ljudima u poduzeću.


Veliko ograničenje u provođenju ovakvih i sličnih
istraživanja predstavlja neusklađenost postojeće statistike
o zdravlju u šumarstvu. Neujednačeni načini prikupljanja
i obrade podataka onemogućavaju usporedbe
između pojedinih razdoblja, područja ili između pojedinih
organizacijskih jedinica. Osnovni je uvjet unapređivanja
sigurnosti i zdravlja šumarskih radnika posjedovanje
svih relevantnih informacija o ozljedama i
bolestima koje su potrebne za njihovo razumijevanje i
smisleno tumačenje. Moderna informatička tehnologija,
brzi pristup informacijama (Internet) iz svjetskih
baza znanja omogućava jednostavnu i jeftinu razmjenu
podataka. Za očekivati je da će ta tehnološka pogodnost
i u nas biti iskorištena u oblikovanju međunarodno
i međustrukovno usporedive statistike.


Negativni pokazatelji sigurnosti i zaštite zdravlja
radnika navode na zaključak da ljudi, njihov razvoj,
motivacija i zadovoljstvo nisu prepoznati kao osnovni
načini postizanja organizacijske uspješnosti, vitalnosti
i razvoja Poduzeća. Sasvim je sigurno da znanja, sposobnosti,
kreativni i razvojni potencijali naših radnika
ne mogu doći do izražaja ako nisu ispunjeni osnovni
uvjeti zaštite njihovog zdravlja i života. U tom smislu
cjelovita skrb o sigurnosti i zdravlju radnika treba
predstavljati poduzetnički interes ne samo poduzeća
"Hrvatske šume" već i šireg društvenog okruženja.


Conclusions


Svake godine ozljeđuje se 8,5 % proizvodnih radni


ka ili svaki 12-ti radnik.


U razdoblju 1991-2000. na području sigurnosti i za


štite zdravlja radnika nisu ostvareni pozitivni po


maci.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Sporčic. A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA . Šumarski list br. 5 -6, CXXVI (2002). 261-271
4.
Najčešći uzroci ozljeda su u čovjeku, njegovu odnju
radova, razina sigurnosti i zaštite radnika nije
nosu prema radu, prema opasnostima iz okoline i vrijednosni kriterij za odlučivanje o najpovoljnijem
prema vlastitom zdravlju te životu uopće. ponuđaču.
5.
Veliko ograničenje unapređenja zaštite na radu Razvoj, motivacija i zadovoljstvo radnika nisu prepredstavlja
neusklađenost postojeće statistike. Popoznati
kao osnovni načini postizanja organizacijstojeći
načini izvješćivanja o zaštiti i zdravlju radniske
uspješnosti, vitalnosti i razvoja Poduzeća.
ka nisu prilagođeni stvarnim potrebama šumarstva.
6.
O radnicima i ozljedama radnika neovisnih poduzetnika
ne postoje objedinjeni podaci. Pri ugovara8.
LITERATURA - References
1. D o 1 ene c, S., 1993: Utjecaj socioekonomskih i psiholoških
činitelja na radnu sposobnost i učinkovitost
šumarskih radnika. Magistarski rad. Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb,
str. 1-115.
2. Gogi i a, V, 1997: Ergonomske značajke šumarske
mehanizacije - problemi njihova mjerenja i
vrednovanja. Mehanizacija šumarstva, 22 (4):
209-217.
3. Martini ć, I., 1997: Na pragu novog tisućljeća-sigurniji
rad u šumarstvu. Mehanizacija šumarstva,
22 (3): 149-155.
4. Martinić , I., 1998: Stanje i razvoj izvođenja šumskih
radova u Hrvatskoj neovisnim poduzetnicima.
Mehanizacija šumarstva, 23 (1): 7-15.
5. Martinić , I., 1999: Sigurnost i zdravlje šumskih
radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj.
Šumarski list, CXXIII (5-6): 201-211.
6. Petz, B., 1994: Statistika za praksu. MUP Hrvatske.
Zagreb, str. 1-155.
7. Ranogajec, B., 1989: Povrede na radu u šumarstvu.
"Slavonska šuma» Osijek, str. 1-80.
8. Ranogajec,
B., 1999: Sigurnost i zdravlje šumskih
radnika - poticaj za njihovo unapređenje
u Hrvatskoj (2). Šumarski list, CXXIII (7-8):
339-343.
9. Vondra, V, 1995: Radne norme i opterećenje šumskog
radnika. Mehanizacija šumarstva, 20 (4):
189-197.
10. Vondra, V., 1998: Promišljanje šumskih radnika
o vlastitoj profesiji. Mehanizacija šumarstva, 23
(3-4): 101-129.
11. Uršič, C. & A. Fatur-Videtić, 1998: Reševanje
delovne i zaposlitvene problematike invalidnih
delavcev v gozdarstvu. Gozdarski vestnik,
56 (9): 396-403.
12. *** "Hrvatske šume", p.o. Zagreb: Poslovna izvješća
1994. do 1999., Zagreb.
13. *** "Hrvatske šume", p.o. Zagreb: Zbirka pravnih
propisa, Bilteni 1 do 7, Zagreb 1995-1998.
***
Zapisnici o prijavi nesreće na poslu od 1.
1.1991. do 31.12.2000. godine, Delnice.


15.
*** Poslovni izvještaji Uprave šuma Delnice od
1991. do 2000., Delnice.
***Godišnji izviještaji o povredama i profesionalnim
oboljenjima radnika na radu Uprave šuma
Delnice od 1991. do 2000., Delnice.


17.
*** Izvješće konzultantske tvrtke "Coillte».
http://www.hrsume.hr/restrukturiranje/ /izvještaji/
htm
*** Zakon o šumama (N.N. 52/90 & N.N. 9/91 &


N.N. 6/93)
19. *** Zakon o zaštiti na radu (N.N. 59/1996)
20. *** Zakon o inspekciji rada (N.N. 59/1996)
21.
*** Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu Hrvatske
(N.N. 10/1986)
22. *** Pravilnik o zaštiti na radu u "Hrvatske šume"
p.o. Zagreb, 1992.
23. *** Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima
i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu
(N.N. 52/1984)
SUMMARY: This paper shows injuries at work as an indicator of the level
of safety and health protection of forestry workers. The research objective
was to establish and show the (non) existence of trends and changes occurred
in the area of safety and protection at work in the Croatian forestry during the
last decade (1991 to 2000). The basic indicators related to protection at work
are shown at the level of the enterprise "Hrvatske šume". Detailed analyses
of injuries have been made for the area of Delnice Forest Administration.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Šporčić. A. Saho: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA ...
On the basis of the analyzed documents, it has been established that since
the foundation of "Hrvatske šume" (1991) about 6800 injuries at work have
occurred or 600 injuries each year. Business year with no incidence of fatalities
are an exemption rather than a rule. In fact three deaths occur annually
on the average. A conspicuous loss of working capacity is illustrated by the
data that approximately 700 employees are disabled workers. This figure
should be increased by a considerable number of disabled war veterans and
workers with limited working capacity.


A series of interesting data have been obtained by a detailed analysis of
injuries. Here are some of them:


Directly involved workers get injured in 82 % of cases. The number of
injuries per a thousand of employees, in the analyzed period, ranged between
min. 37 (in 2000) and max. 53 (in 1998). If only directly involved workers are
considered the values are much higher. They reach up to 156 injuries per a
thousand of productive workers (1997). On the average, each year 8,5 % of
directly involved workers get injured or every 12th worker.


The accidents are most frequent on Mondays (24,1 %) and in early working
hours (44 % of injuries occur until 10 o´clock). As much as 65 % of all
injuries were caused because the basic rules of protection at work were not
implemented. Machines for forest harvesting and wood processing are the
most significant source of injuries with a share of 15,1 %.


Workers aged between 41 and 45 suffered the highest number of injuries
(20 %) in the area of Delnice Forest Administration. This unusual situation
can be partly explained by insufficient workers´ awareness of the sudden
decrease of their vitality and work capacity regularly appearing with forest
workers after their forties.


Legs are usually the first to be hurt. They are injured in 40,4 % of cases.
Speaking of leg injuries, the most frequent are the injuries of the lower leg
(36,4 %) and then the injuries of the knee (16 %). The most frequent injuries
on the arms are those of fingers (29,7 %), on the head the eyes (38 %) and on
the body the chest (55,4 %). Injuries are mostly made of different cuts and
wounds caused by squashing (36,5 %). Sprains and strains are also significant
as well as contusions and squashes with the share of 17,3 %and 15,6 %,
respectively.


Negative indicators of safety and protection of workers established in
their work lead us to believe that people, their progress, motivation and satisfaction
are not recognized as the basic tool for achieving organizational success,
vitality and development of the enterprise. It is beyond question that the
knowledge, skill, creative and development potentials of our workers cannot
be revealed unless the basic conditions of their health and life protection are
met. In this respect, a comprehensive care of the safety and health of workers
should not only be the entrepreneur interest of the enterprise "Hrvatske
šume " but also of a wider social environment.


Key words: forest work, protection at work, health and safety, injuries
at work


Šumarski list hr. 5 6. CXXV1 12002). 261-271
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.->: . w


V-%vJ


«L«* ik, :Ä


iV^Ä-J ** f » ^ ,.V(LS


x %wi
-* v«; %


8r 3 ´,-. *sf

*>.VV,V,V V N ?»;«


. > - ´ -4 ±ŽW$?% -"*
».Si . «* r. <
» -V . .


.\\ ´.´.´<´ ;>´;.#»i


Y-u * 1 " * ,


i*. > \. "" ´*** ´:´%/?L


\´1


i ´ N-*
W


jt *." -^ ^pn
VI l *


::*/ Y/ J


* :H#>Y
L YV>~" **Ai ´"" > *j? ´<;
* * ´ ´ Vi "


S´;ijf<´S,´-´


» " ´ $ .
&.´ w


´´#*Vk ...


*!\ ^ *t/4-*^" "i SiU


1 - ^StiJt


*´ ?J * *
fb .´.V nm


S3 - ,-M


WEISS´


unikomerc-uvoz


Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569