DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 108     <-- 108 -->        PDF

OLEG VRTAČNIK (1926 - 2002)


Dana 16. ožujka 2002. godine
preminuo je u Ljubljani Oleg Vrtačnik
, dipl. ing. šumarstva i merkonom,
istaknuti slovenski gospodarstvenik.


Bio je čovjek neiscrpne radne
energije, vizionar i inovator, koji je
svoje ideje u praksi ostvarivao na temelju
teorijskih spoznaja i najsuvremenijih
dostignuća, kako onih tehnoloških,
tako i onih na gospodarstvenom
planu, posebice u domeni
marketinga. Pored stručnih, resile su
ga i pozitivne moralne osobine:
skromnost, samozatajnost, poštenje i
altruizam.


Rođenje 25. travnja 1926. godine
u Ljubljani gdje je završio osnovnu
školu i realnu gimnaziju. Kao pripadnik
i aktivist antifašističkog pokreta
bio je za vrijeme talijanske okupacije Gorici. Pod njegovim vodstvom, pointerniran
u logorima u Padovi i Tre-nuđenim tehnološkim rješenjima i
visu. 1945. godine upisuje Poljopriboljom
organizacijom rada, uz nevredno
šumarski fakultet u Zagrebu, promijenjeni broj zaposlenih, obim
na čijem šumarskom odsjeku diploproizvodnje
se trostruko povećava,
mira početkom 1950. godine. uz stalan rast dohotka poduzeća i pla


Nakon*) diplome, od 1950. godića.
I ovdje osniva pri poduzeću razne
zaposlen je u GG Bled i LIP Bled, vojni institut i konstrukcijski biro,
gdje se posebno ističe u izgradnji koji su djelovali na temelju njegovih


mreže šumskih cesta i uvodi inovacije
vizija modernog industrijskog oblikovanja
i tehnologija industrijske


pri konstrukciji šumskih žičara.
proizvodnje.


Od 1958. do 1962. godine tehnički
je direktor tvornice sportske Tvornica je, kao prvo poduzeće u
opreme "Elan" u Begunjama. U spograni,
podigla pogon u Italiji radi domenutoj
Kronici poduzeća navodi se pune proizvodnje i poboljšanja plasdaje
bio "nadareni poticatelj znanja i mana na konvertibilnom tržištu. Sve
razvoja", koji je u poduzeće uveo noje
to rezultiralo da je tvornica "Meve
tehnologije pri proizvodnji skija, blo" dospjela u sam vrh slovenske i
pa one postaju cijenjene i na inozemjugoslavenske
drvne industrije. Oleg
nom tržištu, a na njima se natječu zbog postignutih rezultata u unapreneki
od najboljih svjetskih skijaša đenju poslovanja i vođenja poduzeća
(Stenmark i drugi). Osnovao je tvor1969.
godine dobiva Krajgherovu
nički razvojni institut, na čijem je bio nagradu, a Privredna komora Slovečelu
i ostvario uvjete za proširenje nije dodjeljuje mu naziv "Tvorac suponuda
proizvoda namijenjenih vovremene
organizacije rada".
denim sportovima i gimnastici. Uz


Po vlastitoj želji, nakon završene
unapređenja glede tehnoloških pos


povjerene mu misije, napušta "Metupaka,
pripadaju mu zasluge i za


blo" i 1971. godine biva izabran za
uvođenje novih marketinških metoda


glavnog direktora LIP Bled, gdje ta


u poslovanju poduzeća.


kođer unapređuje poslovanje i uvodi
Od 1962. do 1970. godine glavni nove marketinške metode, no ostaje
je direktor tvornice "Meblo" u Novoj na toj dužnosti kratko vrijeme, jer ga


*) Prikaz toka Olcgovog službovanja i po stignutih rezultata donosim na temelju pul


Enciklopedijo Slovenije, sv. 14 - 2000, Pi imorskog slovenskog biografskog leksikona


vlastitih saznanja tokom 52 godine prijatelj evanja.


kao priznatog i iskusnog gospodar


stvenika 1972. godine Privredna ko


mora SFRJ imenuje za svog pred


stavnika u Danskoj, koju funkciju


obavlja do 1977. godine.


Tu se bavio tržišnim analizama i


prenosio iskustva te male, ali privre


dno visoko razvijene zemlje, ali za


stupao i interese domaće privrede.


Boravak u Danskoj Vrtačnik koristi i


za osobno teoretsko obrazovanje na


području ekonomskih znanosti, pa na


kon studija na tamošnjoj visokoj školi


stječe zvanje merkonoma.


Po isteku mandata predstavnika
Privredne komore SFRJ, postavljen
je za glavnog direktora "Gornje
Skandinavien A.p.S.", također sa sjedištem
u Danskoj i tu dužnost obavlja
do 1978. godine, kada odlazi u
mirovinu.


Po umirovljenju osniva u Danskoj
vlastito poduzeće "Oleg menagement"
za savjetovanje na području
rukovođenja poduzećima. Surađivao
je s vodećim danskim poduzećem za
izobrazbu mladih kadrova u trgovini
(FUHU). Kao samostalni gospodarski
savjetnik održavao je u okviru
svoje firme predavanja i instruktažu
po poduzećima u Sloveniji i nekima
u Hrvatskoj.


Početkom 90-tih, nakon 40 godi


na aktivnog i plodnog rada, trajno se


nastanjuje u Novoj Gorici.


Napisao je dvije knjige: "Kako


pristupiti danskom tržištu" (1976),


"Izvozni arketing" (1987), skripta


"Podjetniška ekonomija" (1989) te


objavio nekoliko članaka u "Gozdar


skom vestniku".


Uz hrvatski govorio je danski,


švedski, njemački, engleski, francu


ski, ruski i talijanski jezik.


Bio je odlikovan Medaljom za hrabrost,
Ordenom zasluga za narod i
Ordenom rada sa zlatnim vijencem.


Žarko Vrdoljak, dipl. ing. šum.


cacije Kronika poduzeća "Elan" - 1955,
1991, Hrvatskog životopisnog leksikona te