DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 104     <-- 104 -->        PDF

nevjerice u spremnost i odlučnost Vlade RH u po


gledu provedbe okvira za razvoj, gdje je temeljno


načelo u oslobađanju tržišta drvetom,


neusuglašavanja zakonske regulative između Zako


na o šumama i djelatnosti u prirodi (Zakon o javnim


cestama, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o lovu, Za


kon o financiranju vodnog gospodarstva i si.),


sporosti u izmjenama visokopropisne zakonske i


podzakonske regulative koja je totalno neusuglaše


na s tržištem (na pr. Pravilnik o uređivanju šuma) ili


pak nepridržavanja sada važećih zakona (primjer,


žirenje, paša i brst),


nejasnog razgraničenja funkcija državne uprave od


Hrvatskih šuma d.o.o., uz podcijenjenu opasnost od


pretvaranja Hrvatskih šuma d.o.o. u uslužne djelat


nosti,


neizgrađene kompetentne funkcije kontrole, poseb


no kad studija naglašava komercijalni profit pa i fi


nancijski povrat dividende državi i istovremeno re


definiranje uzgojnih standarda. Sve to, u vrijeme


kad su šumski ekosustavi ugroženi sušenjem i pro


padanjem staništa pa nalažu bitno veće stručno


radne i dakako financijske uloge,


nedefiniranih i jasnih stavova o mogućnosti prome


tovanja šumama i šumskim zemljištima te jasnim


odrednicama u pogledu izbora djelatnosti za pla


nirani proces privatizacije.


2.
Sve "crne točke" u nalazu konzultanata na str. 9-10
Konačnog nacrta, rješive su samo uz odlučnu, odgovornu
i kompetentnu suradnju države (MPŠ) i
odgovarajućeg izbora pri postavljanju i promicanju
mlađeg i talentiranog osoblja u Hrvatskih šuma
d.o.o., zasnovanog na stručnim i poslovnim rezultatima,
te s jasnim i proširenim ovlaštenjima.
3.
Ocjenjujemo da ovako koncipiran Konačni nacrt studije
restrukturiranja ni izdaleka nije zadovoljio viziju
Vlade RH u pogledu socijalno odgovorne razvojne
uloge restrukturiranog poduzeća. Tu mislimo na,
za Hrvatsku socijalnu politiku tako nužno, a u šumarstvu
i relativno lako moguće, otvaranje prostora
za novo zapošljavanje. Sve više mladih inženjera
čeka zaposlenje, a ništa se ne poduzima da se u intenziviranju
proizvodnje, veće i bolje iskorištenje drveta,
kroz manje revire i rezultate rada otvaraju prostori
za nova zapošljavanja. Najavljeno korištenje
novih (nedrvnih) proizvoda i usluga šume, sporo će
se događati prepustimo li to spontanom razvoju. Taj
razvoj mora biti kvalitetno i multidisciplinarno programiran
i odgovorno vođen, a zakonska regulativa
mora mu stalno osiguravati podršku u ostvarenju.
4.
Za postavljeni cilj od Vlade RH, u kojem je jasno najavljena
vizija o živahnoj, profitabilnoj i ekološki
potrajnoj šumarskoj kompaniji, izostalo je jasno
određenje o unutarnjem preustroju, koji bi odbacio
tromi i skupi centralizirani sustav i prihvatio u skladu
s odlukom Vlade RH, jedinstveno poduzeće koje
bi uz spuštanje odgovornosti na šumariju, i na njoj
do detalja jasno predvidio i najavio oslobađanje kreativnosti,
odgovornosti, međusobnu utakmicu, motivaciju
i kao konačno cilj povećanje prihoda i dobiti.


5.
Agresivan odnos prema sredstvima OKFŠ-a, prijenos
njegova administriranja izvan Hrvatskih
šuma d.o.o., proširenje njegove namjene izvan sada
ZOŠ-om propisane namjene, rezultirat će drastičnim
smanjenjem ulaganja u šume, u protupožarnu
zaštitu i sanaciju šuma.
6.
Administrativna odluka o najavljenom i nužnom
smanjenju izravnih troškova za 30 % i režijskih troškova
za 50 % mora se operativno naći u stimulativnom
i stručno kontroliranom sustavu. Ovako, provedba
takve odluke rezultirat će "uštedama" na uzgojnim
radovima i zapravo ići na račun šume.
7.
U toj kompleksnoj problematici potrebno je koordinirano
i logično poštivati redoslijed u donošenju
ključnih odrednica (strategiju, restrukturiranje, zakon
o šumama), a još je više nužno da se svi sudionici;
od državnih institucija (Vlade, ministarstava)
politike i struke, umjesto nepovjerenja, isključivosti
i sukoba, okrenu moralnom, stručnom i odgovornom
zajedništvu oko zadaće izgradnje kvalitetne
budućnosti šumarstva Hrvatske.
Prikaz i prijedlozi ing. Starčevića jednoglasno su
prihvaćeni. Povjerenstvo za zaključke predlaže a
Skupština jednoglasno prihvaća obvezu Hrvatskoga
šumarskog drštva, da na odnosnu temu organizira uskoro
širu raspravu (okrugli stol ili si.), gdje će struka
dati svoje mišljenje i prijedloge.


Ad 4) Na Program rada i Financijski plana HŠD-a
za 2002. god. nije primjedbi i nadopuna te su oba dokumenta
jednoglasno prihvaćena. Oni su također prilog
ovom Zapisniku.


Ad 5) Predsjedavajući Radnog predsjedništva, dr.
Topić poziva Verifikacijsko-kandidacijsko-izborno povjerenstvo
da iskaže svoj prijedlog. U ime odnosnog
Povjerenstva, ing. Zvonko Rožić podnosi prijedlog uz
obrazloženje.


Upravni odbor HŠD-a broji 25 članova (najmanje).
Predsjednici 19 ogranaka HŠD-a, izabrani na skupštinama
ogranaka, prema čl. 24., 29., 30. i 36. Statuta
HŠD-a, predstavljaju ogranak i već po svom položaju
su članovi Upravnog odbora. To su. Dražen Husak,
dipl. ing. (Bjelovar), mr. se. Ivan Pentek (Buzet), Damir
Delač, dipl. ing. (Delnice), Ivan Matasin, dipl. ing.
(Gospić), Oliver Vlainić, dipl. ing. (Karlovac), mr. se.
Branko Belčić (Koprivnica), Davor Butorac, dipl. ing.
(Našice), Ivo Duvnjak, dipl. ing. (Nova Gradiška), Mario
Stipetić, dipl. ing. (Ogulin), Berislav Vinaj, dipl.
ing. (Osijek), Boris Miler, dipl. ing. (Požega), Dalibor