DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Ovo je kratki prikaz našeg rada, no nikada ništa nije
urađeno tako dobro, da ne bi moglo biti bolje, stoga
ćemo se svi skupa truditi i založiti se da budemo još
bolji, aktualniji i učinkovitiji.


2c) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
prof. dr. sc. Branimira Prpića
(Izvješće o izlaženju i sadržaju "Šumarskoga lista"
za razdoblje 1998-2001.)


U mandatnom razdoblju od 1998. do danas, "Šumarski
list" je redovito izlazio. U svakom godištu objavljeno
je 6 dvobroja i uz dva tiskana tijekom 2002.,
sveukupno je izašlo 26 dvobroja. Kako je svima znano,
"Šumarski list" je koncipiran davne 1876. godine kao
glasilo struke, s ciljem objavljivanja stručnih i znanstvenih
članaka, društvenih šumarskih vijesti te zbivanja
zanimljivih za šumarstvo u zemlji i inozemstvu.
Glasilo se i danas pridržava spomenutoga dogovora, ali
odjeveno u novo ruho i uz korištenje suvremenih grafičkih
i informatičkih tehnologija.


Proteklo razdoblje obilježeno je značajnim aktivnostima,
raspravama, ali i odlukama izvršne vlasti koje se
odnose na šumarstvo i preradu drva, raspravom o ulozi
šume u krajobrazu, o zaštiti prirode povezane uz višenamjensku
prirodnu šumu, o polaganju prava građana
na općekorisne funkcije šuma, o zahtjevima izvršnih
vlasti za što profitabilnijim, ali manje biološkim šumarstvom,
te prigovora javnosti na šumarske tehnologije
koje navodno degradiraju šumu, iako su dokazane
u potrajnom održanju prirodne šume u Hrvatskoj, jedne
od najočuvanijih u Europi.


Od strane izvršne vlasti inicirano je restrukturiranje
"Hrvatskih šuma", izrada Strategije razvoja šumarstva,
lovstva i prerade drva u 21. stoljeću i izrada Zakona o
šumama. Sve navedene aktivnosti i rasprave pratio je
"Šumarski list" kroz svoje stalne i povremene rubrike,
držeći se stavova i zaključaka struke.


U proteklih 26 dvobroja objavljeno je 158 članaka,
od kojih 57 izvornih znanstvenih, 65 ostalih znanstvenih
i 36 stručnih. Članci objavljeni u "Šumarskom listu"
redovito su referirani u međunarodnom sustavu
znanstvenog informiranja.


Prema podjeli znanstvenih grana iz "Šumarskoga
lista" pristigli recenzirani rukopisi tiskani su prema
granama u ovom broju članaka: Šumarska fitocenologija
-11 , Šumarska genetika i oplemenjivanje šumskoga
drveća - 7, Šumarska pedologija - 1, Ekologija
šuma - 23, Lovstvo - 12, Uzgajanje šuma i hortikultura
- 29, Iskorištavanje šuma - 21, Zaštita šuma 14,
Izmjera šuma- 10, Uređivanje šuma 11 i Šumarska politika
19 - sveukupno 158 članaka.


Uz članke, tiskani su napisi pod rubrikama: Izazovi
i suprotstavljanja, Aktualno, Obljetnice, Znanstveni i
stručni skupovi, Zaštita prirode, Knjige i časopisi,


Priznanja šumarskim stručnjacima, Izložbe, Novi doktori
znanosti, Novi magistri znanosti, Međunarodna suradnja,
Iz Hrvatskoga šumarskog društva i In memoriam.
U izvještajnom razdoblju tiskano je sveukupno
465 napisa.


Znanstveni i stručni članci odnose se pretežito na
uzgajanje šuma, stoje zasigurno dobar znak budući da
se radi o najaktualnijoj znanstvenoj grani šumarstva. U
našem časopisu u tu skupinu pripada i hortikultura.


I ostale znanstvene grane dobro su zastupljene u
strukturi članaka našega časopisa. Ističu se šumarska
fitocenologija, genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća,
ekologija šuma, iskorištavanje šuma, zaštita šuma,
izmjera šuma i uređivanje šuma.


Iz pregleda članaka razvidno je da samo 20 % otpada
na stručne članke koje pretežito pišu znanstvenici, a
malo kolege iz prakse. Ponovno molimo ogranke da na
svojim sastancima potaknu nadarene pojedince na pisanje
o uspješnim stručnim iskustvima iz svih područja
šumarstva. Takvi, pa makar i vrlo kratki napisi postaju
vrijedan naputak neiskusnom kolegi za njegov uspješniji
učinak.


Smionije potičemo na suradnju u rubrici Izazovi i
suprotstavljanja, koja se pokazala izvrsnim načinom
ukazivanja na pogreške i njihovim ispravljanjem. U toj
rubrici osobito se istakao ing. E Starčević, podpredsjednik
Hrvatskoga šumarskog društva, vještim načinom
i odlučnim stilom pisanja o stručnim i moralnim
pogreškama kojih smo svakodnevno svjedoci.


Rubrika Zaštita prirode kojoj je šuma neiscrpan izvor,
smatra se vrlo poželjnom i premalo iskorištenom u
šumarstvu. Već samo podržavanje prirodnosti šume
predstavlja izvrsnu temu rubrike, a druga je zasigurno
biološka raznolikost koju smo po međunarodnoj konvenciji
dužni održavati. Izvrstan prilog ovoj rubrici
daje ing. K. Arač opisujući zaštićene biljne i životinjske
vrste.


U rubrici Riječ glavnoga urednika praćena su zbivanja
u struci i oko struke. Tijekom 1988. upozorava se
na prodor nekvalificiranih koji bez reagiranja s naše
strane preuzimaju šumarske poslove, primjerice u hortikulturi,
nacionalnim parkovima i parkovima prirode,
u lovstvu i dr., pisano je o primorskim šumama, njihovoj
prioritetnoj ekološkoj i turističkoj funkciji te o sukobu
između šumarstva i stočarstva, osobito kozarstva.
Ukazano je na nelogičnost nacrta Programa prostornoga
uređenja Republike Hrvatske u kojemu se šuma deklarativno
štiti dok se apsolutna prednost daje energetici,
hidroelektranama mastodontima uz određivanje kapaciteta,
čijom izgradnjom se uništava golem prirodni
prostor, uključujući i šumu.


Pisano je, nadalje, o certifikaciji kao šansi za hrvatsko
šumarstvo i preradu drva.