DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Makije, grmlje i garizi:


Ova kategorija predšumske vegetacije zauzima površinu
veću od 100 000 ha i ima značajnu ulogu u očuvanju
flore i faune otoka. Ove su formacije stabilne u
odnosu na pedoklimatske uvjete, ali su podložne antropološkom
utjecaju - izravnom (sječa i požar) i neizravnom
(pašarenje). Elementi ovih formacija su mnogobrojne
mediteranske vrste drveća i grmlja, kao i druge
razne termofilne vrste.


Zaštitne formacije:


U ovu kategoriju spadju svi oblici vegetacije uz
stalne tokove voda ili uz suha korita koja u kišnim razdobljima
poprimaju oblik bujice. Od vrsta koje se najčešće
nalaze na ovim terenima su Tamarix sp., Nerium
oleander, razne topole i vrbe te Platanus orientalis.


Umjetne šume:


Sadnja umjetnih šuma na Siciliji rezultat je aktivnosti
posjednjih 50 g. Obuhvaćaju površinu od oko
90 000 ha. Uglavnom su korištene četinjače (bor, čempres,
cedar i jela), ali i listače (eukaliptus, bagrem i topola)
te kulture lješnjaka i pistacije za proizvodnju plodova.
Ove formacije imaju rastuću ulogu u očuvanju
flore i faune otoka.


Travnate površine:


Ove površine rezultat su degradacije i destrukcije
šumskih površina, ali imaju vrlo važnu ulogu u procesu
dinamike vegetacije. Rezultat su napuštanja kultiviranja
poljoprivrednih površina ili ekstremne degradacije
šumske vegetacije.


Na kraju se može zaključiti da se na otoku ne ulaže
dovoljan napor za aktivnu zaštitu i gospodarenje šumskim
površinama, te da je potrebno uvesti kriterije za
realiziranje konverzije prema potencijalnim šumskim
formacijama.


Paolo Casanova, Anna Memo 1 i: Organizacija
lova u Španjolskoj


Ovaj članak obrađuje osnovne aspekte organizacije
lova u Španjolskoj, obrađujući problematiku vezanu za
prelazak lovnih kompetencija na Autonomne zajednice
i postojanje različitih normativa unutar pojedinih Autonomija.


Socijalni i ekonomski razvoj na svjetskoj razini
proizveo je duboke transformacije ambijenta i naglasio
potrebu za kompatibilnim korištenjem prirodnih resursa.
Zato i svi važeći zakoni koji reguliraju lovačku aktivnost
u Europi i Sj. Americi (izuzev Italije) nastoje
usuglasiti športsko i rekreacijsko gledište s mogućnosti
održavanja ravnoteže između ambijenta i gustoće populacije
divljači.


Španjolska koja je blizu Italiji po kulturi i tradiciji, i
koja je imala sve do 1970. g. istovjetnu situaciju u lovstvu
kao Italija, uspjela je započeti gospodariti faunom
više racionalno i spasiti od istrebljanja neke životinjske
vrste (crvena jarebica, zec, ris, smeđi sup, vuk i ptice
močvarice općenito).


Područje Španjolske odlikuje se velikim reljefnim i
klimatskim razlikama, što uzrokuje postojanje različite
faune. U središnjem dijelu postoji visoravan Meseta, s
nadmorskom visinom od 800-900 m, koja je okružena
planinskim masivima, a na sjeveroistoku prema Francuskoj
nalazi se Pirinejsko gorje u dužini od 450 km.
Na tim prostorima gotovo svugdje žive kunići i zečevi.
Kozorog (Capra pyrenaica) se razlikuje od onoga što
živi u Gran Paradisu po laganijim i više razmaknutim
rogovima. Iberijska divokoza nalazi se na Kantabrijskom
gorju u manjoj formi, dok je na Pirenejima znatno
veća. Rasprostranjenost srneće divljači je ograničena
na sjeverni dio zemlje. Divljač iz porodice kuna
rasprostranjena je po svim planinskim lancima. To su:
kuna, lasica, tvor i vidra. U šumskim kompleksima nalazi
se i ris, koji je manji od uobičajene forme s više naglašenim
pjegama.


Cijeli Pirinejski poluotok nalazi se na putu preleta
ptica selica, jer je to praktički "most" između Europe i
Afrike. Zbog toga se u doba preleta tu nalaze: grlica,
golub grivnjaš, prepelica, drozd, šljuka, divlja guska i
patka itd. Važna je prisutnost crvene jarebice (Alectoris
rufa hispanica) i fazana. Unatoč pretežito kontinentalnoj
klimi, može se reći daje Španjolska dosta bogata s
lovačkog stajališta i to posebice s divljači niskog lova.


Španjolska s površinom od 504 750 km2 i oko 38
mil. stanovnika ima preko milijun lovaca ili 2,1 lovca
po ha ili 27,7 lovaca na svakih 1 000 stanovnika. Zakon
o lovu postoji još iz 1879. g. Sada je lovačka aktivnost
regulirana Zakonom 4/89 o očuvanju prirodnog
ambijenta. Lovna područja podjeljena su na zajednička
lovišta i lovišta pod specijalnim režimom.


Područja sa specijalnim režimom su:


nacionalni parkovi na kojima lov može biti zabra


njen (ima ih 10)


lovni rezervati - područja koja predstavljaju pose


bnu biološku i znanstvenu vrijednost u kojima je


lov zabranjen (ima ih 7)


zone sigurnosti koje se nalaze u blizini naselja


nacionalni rezervati lova-predstavljaju javno dobro


sa posebno povoljnim uvjetima za uzgoj divljači.


Na njima je lov reguliran preciznim planovima od


strela i sa svakom upravlja posebni tehnički direk


tor (ima ih 40)


društvene lovne površine namijenjene lovu lokal


nog stanovništva (ima ih 32)


kontrolirane lovne zone koje su slične društvenima,


ali su u vlasništvu države (ima ih 22)