DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

MEĐUNARODNI DAN DRAVE


Savez udruga "DRAVSKA LIGA" kao organizator
i Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice kao suorganizator
pripremili su u Koprivnici skup MEĐUNARODNI
DAN DRAVE. To je prvi vrlo uspješan skup
organiziran po novosnovanoj "Dravskoj ligi", a jedan
od njenih osnivača je i Hrvatsko šumarsko društvo.
Neposredni organizator bila je Helena H e č i m o v i ć,
predsjednica koprivničke ekološke udruge i članica
Gradskoga poglavarstva Koprivnice. Skup se odvijao
pod pokroviteljstvom Grada Koprivnice, kojega je zastupao
gradonačelnik Zvonimir M r š i ć .


Cilj manifestacije bilo je promicanje vrijednosti
održivoga razvoja Podravine te stvaranje osnove za
demokratsko odlučivanje o budućnosti regije uz maksimalnu
zaštitu rijeke Drave.


Skup je započeo 27. rujna 2001. godine otvaranjem
izložbe fotografija na temu DRAVA I PODRAVINA.
Predgovor i predstavljanje izložbe izrekla je poznata
književnica Božica Jelušić, a izložbu je otvorio gradonačelnik
Koprivnice.


Dana 28. rujna obilježavanje Međunarodnog dana
Drave trajalo je čitav dan. Od šumara bili su nazočni
Željko Ledi n ski, dipl. ing., direktor i Tomislav
Starčević , dipl. ing., pomoćnik direktora "Hrvatskih


šuma", dr. se. Ivo Martinić , pomoćnik ministra u Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja, Đurđa
List, dipl. ing. i Hranislav Jako vac , dipl. ing., članovi
Skupštine "Dravske lige", Branko B e 1 č i ć, dipl. ing.
predsjednik Ogranka Hrvatskoga šumarskog društva
Koprivnica i Vladimir Malez , dipl. ing. savjetnik "Hrvatskih
šuma", Šumarije Varaždin i prof. dr. sc. Branimir
P rp i ć, član Predsjedništva Dravske lige.


Tijekom dopodneva održana je konferencija na temu:
"Drava i Podravina i mogućnosti održavanja
razvoja regije". Sadržaj Konferencije sastojao se od
12 izlaganja. Teme i predavači bili su:


"Drava i Podravina - vizija razvoja regije na lokalnoj
i međunarodnoj razini", Helena H e č i m o v i ć,
Dravska liga


"Prilog bioekološkom vrednovanju Drave i njezinog
zaobalja u Koprivničko-đurđevačkoj Podravini",


dr. se. Radovan Kranj čev


"Zaštita rijeke Drave u prostornom planu Koprivničko-
križevačke županije", Zlatko Filipović Zavod
za prostorno planiranje Koprivničko-križevačke
županije


"Uloga šuma Podravine, Pomurja i Podunavlja u
Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav", dr. se. Branimir
P r p i ć, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i
član predsjedništva Dravske lige


"Suma varaždinske, koprivničke i đurđevačke Podravine",
Branko B e 1 č i ć, dipl. ing. "Hrvatske šume"
Uprava šuma Koprivnica


"Mogućnosti razvoja turizma uz Dravu", dr. se.
Eduard K u š e n, Zavod za Turizam


"Projekt biciklističkih staza kroz Podravinu ´, Mladen
Matica , Zavod za prostorno planiranje Koprivničko-
križevačke županije


"Održivi razvoj i uloga >Podravke< u održivom
razvoju Podravine", Mr. sc. Đuro Z a 1 a r, "Podravka"


"Mura-Drava: Europska linija života (osnova za
transgraničnu suradnju)", dr. se. Martin Schneide
r-J a c o b y, EURONATUR


"Drava kao međunarodna rijeka u svjetlu europske
politike zaštite voda i europskih integracija", Charlie
Av i s, WWF za Središnju Europu


"Mogućnost suradnje u zaštiti bioraznolikosti
između Hrvatske i Slovenije", Boris Kočevar,
DOOPS, Ormož, Slovenija


"Iskustva u proizvodnji zdrave hrane u Međimurskoj
županiji" Bernarda Orehovec, DUGA, Međimurje.


Konferenciju su na početku pozdravili gradonačelnik
Zvonimir Mršić , direktor "Hrvatskih šuma",
Željko L e d i n s k i i pomoćnik ministra Ivo Martinić.