DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 79     <-- 79 -->        PDF

* Za nacionalne parkove i parkove prirode nedostaju:
-prirodnoznanstvene i prateće studije
-prostorni planovi
-procjene socijalne funkcije i procjene provodljivosti
-osposobljene stručne službe i kontrolna funkcija


-dugoročno stabilni izvori financiranja provedbe
aktivne zaštite.
PRIJEDLOZI:


1.
Donošenje prostornih planova za nacionalne
ee
parkove i parkove prirode:
usklađene s Programom prostornog uređenja Republike
Hrvatske


-
utemeljene na prirodnoznastvenim i ostalim pratećim
studijama
s jasno razgraničenom prostornom razdiobom svih
hhfunkcija
s naglašenom, jasnom i osiguranom mogućnošću
uuprovedbe i kadrovima
s osiguranim izvorima financijskih sredstava
s mogućnošću zapošljavanja i razvoja pratećih djelatnosti
2.
Integralno upravljanje i održivo (potrajno) gospodarenje
onim zaštićenim objektima (nacionalni parkovi,
parkovi prirode), gdje je temeljni fenomen
nnšumski ekosustav potrebno je povjeriti "Hrvatskimnšumama", bez financijske podrške proračuna Republike
Hrvatske ili županija.
3.
Ozbiljan problem za racionalan pristup zaštiti predstavlja:
nepostojanje stručno kompetentne državne institucije
(arbitra)
Ivan Hodić, dipl. ing.


nerazlikovanje deklarativne od stvarne zaštite
prirode
neodređenost u izboru između pasivne zaštite i održivog
gospodarenja


-
manjkava osposobljenost kadrova u stručnim službama
i kontrolnoj funkciji
-
nedovoljno angažirano uključivanje strukovnih
udruženja i medija
-
nedostatna građanska hrabrost i smjelost intelektualaca
da budu konstruktivnim kritičarem i savješću
svakoj vlasti.
Putevi izlaska iz ovakvog stanja nisu tajnoviti, pa
ipak čitav sustav ne kreće se potrebnom dinamikom
koja bi jamčila skori iskorak prema željenom cilju. Ovo
je vrijeme obilježeno jasnim spoznajama o nužnosti prihvaćanja
novih stvari, pa ipak instiktivno nastavljamo
raditi po starome. Nije tajna da nam je potrebna trajna
edukacija, sustav monitoringa, informatika, razmjena
iskustava sa svijetom, istraživanje tržišta i marketing,
angažirani odnosi s javnošću i još mnogo toga. Sve ovo
odnosi se i na državne institucije bez kojih nije moguće
željene promjene ostvariti. To dakako nije jednostavno
ni lako, no izvjesno je da tom putu nema alternative.


U HRVATSKOJ FSC SUSTAV


U Hrvatskoj su prve šumske površine certificirane
eeprije dvije godine i to na zahtjev tržišta, odnosno kupaca
naših proizvoda, istaknuo je zamjenik direktora Hrvatskih
šuma Ivan Hodić. Za Hrvatske šume koje
eegospodare s 80 % šuma i šumskog zemljišta u državii,
,,
certifikacija kao dokaz da proizvod potječe iz šuma u
uukojima se gospodari na načelima održivog razvoja, illi
iikako kažu šumari na načelima potrajnosti, itekako je
eezanimljiva. Na zahtjev kupaca i tržišta opredijelili smo
sa za FSC sustav, koji je pogodan za velikog šumovlasnika.
No zanimljiv je i PEFC sustav, čija se mogućnost
primjene razmatra. Dosada je u poduzeću certifi—
cirano 246 000 ha u tri šumske uprave, Delnicama,
Vinkovcima i Zagrebu. Glede činjenice daje to jedinstveno
poduzeće, dovoljno je certificirati trećinu površina,
uz uvjet da budu obuhvaćene sve vrste šuma i načina
gospodarenja, krš, prebor i kontinentalni dio, da bi
Hrvatske šume dobile certifikat za cijele Hrvatske


šume. U tom smislu pred nama je cetificiranje šuma u
bjelovarskoj i senjskoj upravi, pojasnio je Hodić. Potom
predstoji monitoring koji će se odvijati na različitim
upravama. Problemi koji se javljaju odnose se na
određena ograničenja u zaštićenim šumama. Sljedeći
korak, kaže Hodić izrada je nacionalnog sustava certificiranja,
koji će se moći koristiti i udovoljiti standardima
oba sustava i PEFC i u FSC-u.