DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Njemačkog šumarskog društva g. H. Grofom von
K a n i t z, tijekom ovog neformalnog druženja, između
ostalog dogovorila buduću suradnju šumarskih društava
(si. 4).


Treći dan 22. 9. 2001. hrvatska delegacija je s ostalim
gostima bila na jednodnevnoj stručnoj ekskurziji
broj 18 "Gospodarenje borovim sastojinama na različitim
staništima u području Laussnitzer Heide"


Šumarije Laussnitz, Direkcija šuma Bautzen (ponuđeno
je bilo 5 dvodnevnih i 23 jednodnevne ekskurzije).


Voditelj ekskurzije bio je dr. J. K ö n i g, referent uzgajanja
šuma u Saskom ministarstvu za okoliš i poljoprivredu,
a na objektima šumarije J. Glock, upravitelj
šumarije Laussnitz. Šumarija Laussnitz leži 20 km
sjeverno od Dresdena.


Veličina i šume prema vlasništvu
Državne šume 5 602 ha
Savezne šume 26 ha
Korporacijske šume 34 ha
Privatne šume 9 305 ha
Crkvene šume 27 ha


* Treuhand šume
740 ha
Ukupno
15 734 ha


Organizacija šumarije:
Šumarija ima sedam revira, 3 za državne, 2 za mješovite
i 2 za privatne šume. U šumariji su zaposlena 43
radnika:
2 radnika s visokom šumarskog spremom
8 radnika s višom šumarskom spremom
3 namještenika u uredu
19 čuvara šume
2 šumarska tehničara
9 naučnika.
Šumarija Laussnitz je jedno uzgojno šumskotehničko
obrazovno uporište, obrazuje naučnike, a od 1998.
godine je i pokusni model za financiranje (budžetira


: Treuhandšume se nude na prodaju


nje). Ekskurzija se odvija u cjelovitom šumskom predjelu
"Laussnitzer Heide" sa oko 5000 ha šume.


Šume prema vrsti drveća
Danas Nekad (159l.g.)
Smreka 5,8% 38,0%
Bor 82,4% -
Ariš 1,3% -
Hrast 1,9% 11,5%
Bukva 2,2% 28,7%
Breza 5,2% -
Ostalo 1,2% 21,8%


Ukupno 100,0% 100,0%


Funkcije šume:
Zaštita vode 34,8%
Zaštita prirode 10,0%
Zaštita krajolika 45,5%
Kulturna funkcija 0,5%
Rekreacijska funkcija 9,6%


Drvna zaliha, prirast i bonitet


-
Drvna zaliha porasla je od 149 mVhau 1982. na
198 mVha u 1995. godini.
-
Godišnji tečajni prirast iznosi 8,6 mVha
-
Vrlo visoki bonitet (II i III).
Godišnji etat je 4,7 mVha, odnosno ukupno godišnje
20 000 m3 od toga 98% prethodni prihod, a 2 %
glavni prihod


Prosječni godišnji šumskouzgojni radovi:
njega pomlatka 93 ha (do 12 m visine stabla)
čišćenje 280 ha (13 - 20 m visine stabla)


-
prorede 215 ha (> 20 m visine stabla)
Ukupno 580 ha


Lov
površina lovnog revira je oko 4 600 ha


-
jelenska divljač, godišnji odstrel 1/100 ha, srneća
divljač i divlje svinje
Obnova šuma:
Oko 200 ha u 10 godina, od toga pri glavnom prihodu
(na pruge, pod zastorom krošanja i kombinacija pruge
s čistom sječom i ekološka konverzija s bukvom).