DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ CONTENTS
PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY
COMMUNICATION
UDK 630* 181.8 + 270
Kremer , D.: Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u BotaničkomPrirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Flowering of Some Woody Plants in the Botanical Garden of the Faculty of
Natural Sciences and Mathematics in Zagreb
vrtu
475
PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS
UDK 630* 425
Potočić , N., Selctković , I.: Utvrđivanje jačine depozicije sumpora na području IstreDetermination of the Level of Sulphur Deposition in Istria by Means of Bioindication
bioindikacijom
487
UDK 630* 161 + 165
Franjić , J. & Liber , Z.: Molekularna biologija u šumarstvu
Molecular Biolology in Forestry 495
UDK 630* 971 + 165
Gračan . J.: Peti EUFORGEN mrežni sastanak za plemenite listače
Fifth EUFORGEN Meeting on Noble Hardwoods 501
UDK 630* 971 + 165
Pcrić , S., Gračan , J.: Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače
Forth Meeting of Social Broadleaves 507
UDK 630* 904 + 719 (44)
Sabadi , R: Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom
France: Wood and Timber Industries and Trade 511
STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL
PAPERS
UDK 630* 176.1 {Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne)
Trinajstić , I.: Turkestanski brijest Ulmus
pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske
Turkcstanean Elm Ulmus
pinnato-Ramosa Dieck ex Koehne in the Dendroflora Of Croatia 533
MEĐUNARODNA SURADNJA
Dund o vi ć, J., J a kovač , H.: 60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20-23 . 9. 2001.
Mrkobrad , M.: 5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemaljaD u n d o v i ć , L, F i g u r i ć , M.: Trgovina drva i norme za drvo
Starčević,T : Aktualna politika i zaštita okoliša u Hrvatskoj
II o d i ć, I.: U Hrvatskoj FSC sustav
Prp i ć , B., J ako vac , H.: Međunarodni dan DraveTikvić , I. Jak o vac . H., Dund o vi ć, J.: Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju 2001. godine
539
542
551
553
ZAŠTITA PRIRODE
A i a ć, K.: Planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti) 559
AKTUALNO
Frko vić , A.: Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka 560
KNJIGE I ČASOPISI
Grospić , F.: L´ Italia Forestalee Montana,
Monti e Boschi
562
565
Harapin , M.: Prof. dr. sc. Jasminka Igr e Barčić , prof. dr. sc. Milan M ace lj ski .
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnikaB i landži j a, L: Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječuDimi tro v, T.: Dipl. ing. Tomislav Dim i tro v: Klima i prirodno sušenje drva
569
570
574
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Idžoj tić , M.: Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjačeK a j b a . D.: Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije
575
577
IN MEMORIAM
H a i a p i n , M.: Janko Lacković (10. 4. 1928 4.
6. 2001) 57
Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora