DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 35     <-- 35 -->        PDF

J. Gračan: PhTI EUFORGEN MRHZNI SASTANAK ZA PLEMENITE LISTACH
podudarali s podacima fosilnog polena. Na sličan način
se postupilo s poljskim jasenom (F. angustifolia) i crnim
jasenom F. ornus). Naglašena je mogućnost utvr


Šumarski list br. 9-10. CXXV (2001). 501-505


đivanja podrijetla alohtonih populacija. Izneseni su i
rezultati istraživanja jasena u deset populacija u Bugarskoj
ijedne populacije u Rumunjskoj.


Povećanje proizvodnje jasena za europske potrebe, testiranje odabirom
(selekcijom) i propagacijom oplemenjenih genetskih resursa


Prezentiranje i novi projekt Europske Unije, koji se
bavi genetskom raznolikošću, križanjem, generativnim
i vegetativnim razmnožavanjem i drugim aspektima
produktivnosti jasena. Osnovani pokusi provenijencija
jasena analizirat će se, a novi će se pokusi osnovat u 6
zemalja.


Utvrdit će se i analizirati usko grlo proizvodnje kao
i problemi pri korištenju genetski oplemenjenih materijala
u širem društvenom kontekstu u koji su uključene
sve zainteresirane strane. Opisat će se reakcija u
društvu i pokazati kako to utječe na certifikaciju. Utvrdit
će se pokusne plohe za demonstraciju. Problematiku
je izložio Gerry Douglas ofTeagasc, Irska.


CAFORD, pregled povijesti i njezinih strateških ciljeva
dani su u izlaganju Eugene Hendrick-a. Zadaća je


ove ustanove da koordinira znanstvenoistraživački
program (2000-2006) koji financira Irska vlada u okviru
Nacionalnog plana razvoja. Šumarska genetika i
oplemenjivanje šumskog drveća jedno je od tematskih
područja. Određeno je 6 glavnih vrsta listača (Q. robur,


Q. petrea, F. excelsior, A. pseudoplatanus, B. pendula,
B. pubescens). Strateški su ciljevi: popis, utvrđivanje
in situ konzervacijskih područja i izbor sjemenskih sastojina
za sakupljanje sjemena. Istaknuto je kako će u
okviru šumarske genetike doći do povećanja kapaciteta
i bolje suradnje s EUFORGEN mrežama. U Irskoj postoji
nekoliko istraživačkih organizacija koje se bave
oplemenjivanjem: Coillte, Teagasc University, College
Dublin, Trinity College Dublin i Duchas.
ZAKLJUČCI


Utvrđeno je da štete od Phytophthore predstavljaju
jedan od glavnih problema u uzgoju obične johe (Alnus
glutinosa) u mnogim zemljama. Ova bolest uzrokuje
štete i kod drugih vrsta i širi se postupno. U vezi s tim
obavljaju se istraživanja u Njemačkoj i Engleskoj.


Smatra se daje i izučavanje križanja jedan od prioriteta
istraživanja. Izneseno je mišljenje kako će u bliskoj
budućnosti biti dostupne bolje informacije o sustavima
oplodnje ("mating systems"), osobito za Fraxinus
sp. i Sorbus sp.


Naglašana je potreba za financiranjem istraživanja
u tranzicijskim zemljama. Spomenuti su neki vrlo važni
projekti koje financira Europska Unija.


Međunarodni institut za biljne genetske resurse
(1PGRI) objaviti će rezultate preliminarne ankete o is


traživanju financijskih mogućnosti, koja je provedena


u. europskim zemljama.
Potrebno je potaknuti bilateralne kontakte koji bi
mogli osigurati unapređenje suradnje na području istraživanja.
Na kraju, naše je mišljenje kako članice Europske
unije financiraju samo projekte od interesa za Uniju,
ali vrlo rado i često koriste rezultete istraživanja ostalih
europskih zemalja, osobito Hrvatske.
Za izradu ovoga preglednog članka korištena je dostupna
literatura i podaci pripremljeni za EUFORGEN


- mrežne sastanke: First, Second, Third and Forth
EUFORGEN meeting on Noble Hardwood objavljene
u izdanju EUFORGEN-a od 1994. do 2000. godine.
SUMMARY: In this articl are presented and disscused the research
results on Conservation of Forest genetic resources of Noble Hardwoods in
frame of EUFORGEN. The Meeting was held in Blessington, Ireland from
May 17 to 19, 2001. Croatia as a full Network member has contributed to the
success of Network.


Key wo rds: Noble Hardwoods, Forest Genetics resources