DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ciničan: PETI EUFORGEN MREŽNI SASTANAK ZA PLEMENITE LISTAČE Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 501-505


EUFORGEN materijale za vlastite potrebe. Treba pridonijeti podizanju svijesti o važnosti njihovog očuiskoristiti
postojeće inicijative, posebno one što su vanja. Također je zaključeno da se napravi zbirka
pokrenule organizacije koje se bave konzervacijom i slajdova na CD-ROM-u koji će Network koristiti za
koje bi mogle biti još učinkovitije. Zaključeno je kako objavljivanje publikacija i podizanje javne svijesti.
bi 3-4 postera o plemenitim listačama mogla uvelike


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD


Na sastanku je predstavljen pregled međunarodnih
istraživačkih projekta koji su u tijeku. Spominjemo
samo važnije:


CYTOFOR, (dr. Brigitte Demesure, INRA) predstavljene
su aktivnosti u tijeku, kao i rezultati "multi
species projeet-a" koji ima financijsku potporu Europske
unije. Projekt će završiti u lipnju 2001. Devet zemalja,
medu kojima i Hrvatska se uključilo u ova istraživanja.
Sve se aktivnosti odnose na ekosustav od 22
vrste iz 7 različitih porodica (14 stablašica, 8 grmova i
jedan biljni parazit/epifit). Ciljevi projekta su višestruki
i uključili su fllogenetska proučavanja, povijest
(postglacijalne migracijske rute), križanje između
vrsta, veza između ekoloških i genetskih proučavanja
populacija, što će sve imati utjecaja na gospodarenje
šumama. Za fllogenetska istraživanja koristili su se
kloroplastni DNA-markeri. Za sve vrste su se proučavale
postglacijalne mingracijske rute te su identificirani
mogući endemi (refugia). Utvrđeno je kako pojedine
vrste imaju sasvim različite rekonolizacijske uzroke,
te se za neke vrste nisu mogli jasno odrediti endemi.
Za pojedine vrste su uspoređivane geografske i ge


Očuvanje genetskih


Dr. Eric Collin prezentirao je ovaj projekt koji financira
Europska unija u okviru Programa očuvanja
genetskih resursa na temelju EU Odredbe 1467/94.
Projekt se temelji na postojećim ex situ kolekcijama
europskih brijestova (Ulmus glabra, Ulmus minor i
Ulmus leavis). U projektu sudjeluje 14 organizacija iz
9 zemalja. Svaka je ustanova osigurala različita istraživanja
kao što su to, primjerice, molekularni markeri,


Genetski resursi listača


Na sastanku su predstavljeni ciljevi druge faze projekta:
Genetski resursi važnijih listača u jugoistočnoj
Europi (Myriam Heucrtz) i naglašena je komplementarnost
između in situ i ex situ konzervacije. Istaknuta
je važnost izgradnje kapaciteta i razmjene znanstvenika
među zemljama koje sudjeluju na projektu
(Bugarska, Rumunjska, Maldavija, Ukrajina, Luksemburg)
i drugih europskih zemalja. Projekt se odnosi na


resursa


netske distance (udaljenosti). Distribucijski uzroci
haplotipova povezani su s biologijom vrsta ili poviješću
populacija. Sorbus torminalis - oskoruša nije pokazala
geografsku strukturu, dok su uzorci brijestova
(Ulmus sp.) bili komparabilni s hrastovima (Quercus
sp.) pokazujući jasne geografske uzroke.


CASCADE, dr. Alfas P1 i ura predstavio je projekt
koji financira Europska unija. Projekt se odnosi na istraživanje
evolucije genetske raznolikosti adaptivnih
uzoraka i genetskih markera pitomog kestena Castanea
sativa u odnosu na čimbenike evolucije, ljudski
utjecaj i stvaranje dugoročne strategije očuvanja. U
ovaj je projekt uključeno 12 ustanova iz španjolske,
Italije, Grčke, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva i
Švedske. Projekt se sastoji od 6 radnih paketa koji se
bave različitim istraživačkim pitanjima i socioekonomskim
aspektima očuvanje genofonda pitomog kestena.
Autor je iznio prethodne rezultate proučavanja
adaptivnih osobina koristeći fitotron (plytotron), testove
potomstva i QTL analiza s različitim molekularnim
markerima.


brijesta (Res Gen 78)


krioprezervacija, entomologija i patologija. Projekt se
sastoji od 6 dijelova: 1) popisivanje i baza podataka; 2)
molekularna karakterizacija za taksonomiju (nuklearna
DNA) i kartiranje migracijskih ruta (ep DNA); 3) ispitivanje
otpornosti brijestova na holandsku bolest i utvrđivanje
adaptivnih i ornamentalnih osobina; 4) izrada
središnje (glavne) zbirke; 5) održavanje središnje zbirke;
6) objava rezultata.


u jugoistočnoj Europi


sljedeće vrste: hrast, bukvu, jasen i javor. Od istraživačkih
aktivnosti navodimo: popis (inventuru) genetskih
resursa, proizvodnju distribucijskih karata i izbor
sjemenskih sastojina. Provedeni sumikropropagacijski
pokusi kao i stručni seminari o genetici stanične jezgre.
Predstavljeni su i rezultati popisa jasenova (Fraxinus
sp) i javora (Acer sp.) u Bugarskoj.


Filogeografija rada Fraxinus u Europi


Također, su predstavljeni i rezultati analize ep DNA populacija i pojedinih stabala (i Hrvatska), kartirana je
običnog jasena (Fraxinus excelsior) s obzirom na nje- distribucija haplotipova, prepoznate su glavne distribugovu
filogeografiju u Europi. Uzeti su uzorci mnogih cijske zone i migracijski pravci. Genetski su se podaci