DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Gračan: PETI EUFORGEN MREŽNI SASTANAK ZA PLEMENITE LISTACE
Šumarski list br. 9- 10, CXXV (2001). 501-505


- Prunus avium (K. Russell)
engleskom jeziku i svi će članovi Networka (radne
-
Castanea sativa (F. Lopez) grupe) dobiti po jedan obrazac kako bi ga mogli prevesti
i prilagoditi vlastitim uvjetima. Moduli će uključiFraxinus
excelsior (A. Pliura i M. Heuertz)


vati relevantne grafičke prikaze, brojčane pokazatelje i


Malus sylvestris i Pyrus pyraster (R. Stephan)


ilustracije. Na kraju svakog modula bit će navedena


- Alnus glutinosa (J. Gračan)
stručna literatura radi boljeg informiranja zainteresira


- Tilia cordata (J. Jensen)
nih. Na obrascu će biti i prazan prostor na pola stranice
Liquidambar
orientalis (M. Alan) u koji treba unijeti specifične informacije koje se odnose
na svaku pojedinu zemlju. Svi će članovi Networka


Niti jedan modul ne bi smio biti duži od četiri tisnastojati
naći prikladne ilustracije i što je prije mogu


kane stranice, uključujući ilustracije. Konačan tekst ne
će izravno ih dostaviti autorima. Bitne fotografije tre


meže biti duži od 1200 riječi. Svaki se modul sastoji od
bale bi uključiti botaničke osobine, rasprostranjenie i


sljedećih komponenti: standardnog uvodnog odlomka,
ostali ilustrativni materijal.


karte distribucije (izvorna i naturalizirana bit će istaknuta
različitim bojama), biologije i ekologije vrsta, Kako bi na vrijeme mogli dati svoje primjedbe, Seugroženost
genetske raznolikosti, genetsjkog znanja, kretarijat EUFORGEN-a će prije 31. kolovoza 2001.
njegove važnosti i primjene, te smjernice za genetsku članovima Networka poslati standardni uvodni odlokonservaciju
i uporabu. Smjernice će sadržavati i neke mak i karte rasprostranjenja (areale) za svaku vrstu
druge detalje koje će trebati poduzeti redoslijedom koji ili grupu vrsta. Svi su autori do 30. studenog 2001. du


ovisi o njihovoj tehničkoj i ekonomskoj izvedivosti, a žni Sekretarijatu poslati nacrt (skicu) modula, koji će
potrebni su kako bi se osigurala konzervacija i potrajno ih urediti i jezično dotjerati do 31. prosinca 2001. te ih
korištenje šumskih genetskih resursa unutar prirodnog preko EUFORGEN servera poslati na raspravu. Autori
rasprostranjenja pojedinih vrsta u Europi. mogu od drugih članova Networka i drugih stručnjaka
Kao stoje već ranije dogovoreno, moduli će biti nazatražiti
inpute i pregled nacrta njihovih modula. Prvi


mijenjeni šumarskim stručnjacima i odgovornim instimoduli
za navedene vrste bit će tiskani prije sljedećeg
tucijama za primjenu očuvanja šumskih genetskih resastanka
Network-a.
sursa u svakoj zemlji. Naputak će biti tiskan najprije na


INFORMACIJE I DOKUMENTACIJA
Izvješće sa četvrtog i petog sastanka
Na sastanku se raspravljalo i o formatu izvješća što postignutom nepretku. Tablica koju će svaka zemlja
će ga dati svaka pojedina zemlja. Dogovoreno je da priložiti svom izvješću bit će odraz trenutačne situacije
budu objavljeni u tisku zajedno s materijalima za pretmjera
očuvanja resursa in situ i ex situ. Sudionici sashodni
sastanak. Web stranica će sadržavati kompletno tanka preuzimaju odgovornost da će do 15. lipnja
uvodno izvješće svake pojedine zemlje kao i izvješće o 2001. poslati svoja izvješća.


EUFORGEN Bibliografija


Predstavljena je EUFORGEN "online bibliografizadržati.
Dodat će se uvodni tekst kako bi se objasnio
ja". Svi su se složili daje potrebna kontakt adresa ako sadržaj bibliografije i njezino upućivanje na "sivu" lise
želi doći do tzv. sive literature. Ako se želi koristiti teraturu, fakođer će se dodati veza s web stranicom
ime nekog suradnika prije toga treba zatražiti njegovu IPGRI knjižnice, koja uključuje veze s drugim referensuglasnost.
Reference stručnih časopisa treba i dalje tnim bazama podataka.


Informacijska platforma
Tijekom sastanka predstavljena je nova Web straniNetwork-
a trebali bi informacije vezane za nacionalnu
ca IPGRI Regionalnog centra za Europu i istaknuta aktivnost na očuvanju genetskih resursa plemenitih liveza
s Nacionalnim Programima, frenutačno su tu jestača
imati na vlastitim web stranicama. Da bi se osidino
one informacije što su ih dostavili nacionalni guravali bolji kontakti pribavit će se podaci o sudionikoordinatori
kao i rezultati ankete provedene 1998. cima sa zadnjih pet EUFORGEN Mreža (sastanaka).
Kako bi ove stranice bile što informativnije, članovi


JAVNO MNIJENJE


Raspravljene su preporuke Inter-Network mreže novi Networka složili su se daje potrebno poticati rad
(voditelji pet mreža). EUFORGEN-ova opća brošura na promicanju očuvanja genetskih resursa plemenitih
ubrzano se priprema i bit će uskoro dovršena. Svi člalistača
na nacionalnoj razini te da izrade i adaptiraju