DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

N. Potočić. 1. Seletković: UTVRĐIVANJE JAČINE DEPOZICIJE SUMPORA NA PODRUČJU ISTRE BIOINDIKACIJOVI Šumarski list br. 9 10. CXXV (2001), 487-494
crni bor, u središnjoj Istri. U okolici Pule i sjeverozapadnom
dijelu Istre [...] utvrđen je lagani porast Skoncentracija".
Ta se zapažanja umnogome podudaraju
s našim rezultatima.


Pravu sliku o koncentracijama sumpora u iglicama
crnog bora možemo steći tek usporedbom s graničnim
vrijednostima, koje navode razni autori.


FBVA, Austrijski federalni istraživački centar daje
sljedeće granične koncentracije za običnu smreku i
crni bor (tablica 4):


Značenje klasa 1-4 je sljedeće:


prva klasa sadržaja sumpora odgovara prirodnoj
koncentraciji sumpora


druga klasa označava slabu imisiju sumpora: ne
očekuje se štetno djelovanje na drveće


treća klasa upozorava na povećane imisije sumpora:
moguće je štetno djelovanje sumpora na drveće


četvrti razred znači jaku imisiju sumpora s čestim
oštećenjima drveća.
Forest Foliar Coordinating Centre programa ICP
Forests daje (1995) sljedeće vrijednosti za jednogodišnje
iglice smreke (u mg/g suhe tvari):


Tablica 4. Granične vrijednosti ukupnog sumpora (St), mg/g
suhe tvari, prema FBVA
Table 4 Critical values for total sulphur (St), mg/g dry
matter, according to FBVA


Klasa
Class
1
2
3
4


Starost iglica, g- Needle age, yr
1 2
<0,80 <1,00
0,81-1,10 1,01-1,40
1,11-1,50 1,41-1,90
>1,50 >1,90


donja granična vrijednost 1,1


gornja granična vrijednost 1,8.


Donja granična vrijednost odgovara niskoj, a gornja
visokoj imisiji sumpora u sastojinu.


Komlenovi ć (1987) navodi rezultate svojih
komparativnih istraživanja prema kojima su iglice crnog
bora imale oko 10 % niže koncentracije sumpora
od iglica obične smreke. Stoga smo na osnovi tih zapažanja
i graničnih St koncentracija za smreku prema
Schonpfhagen u (1985) preračunali granične vrijednosti
za crni bor (tablica 5).


Tablica 5. Granične St koncentracije za smreku prema Schonpfhagenu i granične vrijednosti za crni bor, mg/g suhe tvari
Table 5 Critical St values according to Schonpfagen and critical values for Austrian pine, mg/g dry matter


Stupanj opterećenja
Load level


prirodna koncentracija
natural concentration
granično opterećenje
critical load
nisko opterećenje
low load
srednje opterećenje
medium load
visoko opterećenje
hitih load


„ , „Schonptagen (za smreku)
(tor spruce)
Prilagođeno za crni bor
Adapted for Austrian pine
1 god 2 god 1 god 2 god
1 year 2 year 1 year 2 year
<0,8 <1,1 <0,75 <1,0
0,9-1,1 1,2-1,4 0,76-1,05 1,01-1,30
1,2-1,4 1,5-1,7 1,06-1,30 1,31-1,55
1,5-1,7 1,8-2,0 1,31-1,55 1,56-1,85
>1,8 >2,1 >1,55 >1,85


Ovako preračunate vrijednosti dobro se slažu s graničnim
vrijednostima po FBVA, koje vrijede za običnu
smreku i crni bor.


U tom smislu, jako opterećenje sumporom zabilježeno
je na plohi Ripenda (1- i 2-godišnje iglice). Jednogodišnje
uzorke s ploha Golji i Vozilići možemo
svrstati u klasu "opterećeno". Ove plohe pripadaju prvoj
zoni udaljenosti od TE Plomin. Na plohama u zoni
II zabilježeno je lako opterećenje. Najniže koncentracije
sumpora u iglicama pronađene su na plohama Trviž
i Lesiščina (zona III) . Vrijednosti sumpora svrstavaju
te plohe u granično područje opterećenja sumporom.
Niti na jednoj plohi nije zabilježena koncentracija
ukupnog sumpora u iglicama koja bi odgovarala prirodnim
vrijednostima.


Nedostatak korištenja koncentracije ukupnog sumpora
u biljnom materijalu je taj što on ne kvantificira
količinu tog elementa koja je fiziološki aktivna
(Sheppard , 1996). Za interpretaciju opskrbljenosti
biljaka sumporom, treba poznavati i odnos ukupnog
dušika i sumpora u biljnom materijalu. Sinteza proteina
zahtijeva relativno stalan odnos ta dva elementa
(K a u p e n j o h a n n i dr. 1989). S i m o n č i č i K a 1 a n,
1996 (prema Huttl , 1992), navode kao zadovoljavajući
odnos N/S > 8. Nepovoljan odnos N/S pri tome ne
mora biti samo posljedica visokog sadržaja sumpora,
već može biti smanjen uslijed suboptimalnog sadržaja
dušika.


Odnosi ukupnog dušika i sumpora u iglicama crnog
bora u 1999. godini dani su u tablici 6.