DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 20     <-- 20 -->        PDF

N. Potočić, I.SelctkoMĆ: UTVRĐIVANJE JAČINI Dl POZICIJI: SUMPORA NA l´ODRl (JI : [SIRI: BIOINDIKAC IJOM Šumarski list br. ´) 10. C XXV (2001). 4X7-494
ni, analizirani na sadržaj sumpora, a uzorci iz 1999. go- zatoni Lećo. Ukupni dušik (N,) određenje po Kjeldahdine
također na sadržaj dušika, fosfora, kalija, kalcija, lu. Rezultati su statistički obrađeni uz pomoć programmagnezija,
željeza, mangana i cinka. skog paketa Statistica.


Sadržaj ukupnog sumpora (S,) određen je na anali-


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM - Research results and discussion


Rezultate analiza jedno- i dvogodišnjih iglica s potoje
statistički značajne razlike između koncentracija
kusnih ploha svrstane prema udaljenosti od TE Plomin sumpora u iglicama crnog bora ovih parova zona: I i II,
(do 10 km - zona I, 10-20 km - zona II, 20-30 km - zoI
i III, te III i" IV
na III, iznad 30 km - zona IV) statistički smo obradili U grafikonu 1 prikazane su srednje vrijednosti i
koristeći analizu varijance i Duncan test (tablice 2 i 3).


standardne devijacije koncentracija sumpora po zonaTablica
2. Analiza varijance ma. Iz grafikona je vidljivo očekivano opadanje konTable
2 Analysis of variance centracija sumpora s porastom udaljenosti od izvora


onečišćenja za zone I, II, i III. Iako ne postoji statisti


df MS df MS


čki značajna razlika između II i III zone, ipak jasan je


Effect Effect Error Error F p-level


trend smanjivanja koncentracije sumpora s udaljenosti


3 0.158267 48 0.032346 4.892945 0.004775


od TE Plomin. U zoni IV koncentracije ponovno rastu,
Tablica 3. Duncan test stoje u skladu s drugim istraživanjima, npr. Komle-
Table 3 Duncan test nović (1990) navodi da "u sjeverozapadnom dijelu
Zona/zone I 11 HI IV Istre treba računati s neposrednim utjecajem koparske
ar. sredina/mean 1,367143 1,176250 1,061667 1,292500 i tršćanske industrijske zone." Kalan (1990) navodi
I 0.02909 0.00084 0.360986 da se povećane koncentracije sumpora u iglicama
II 0.02909 0.163278 0.157358 smreke nalaze ponajviše u industrijski razvijenijim poIII
0.00084 0.163278 0.008695 dručjima Slovenije, kao i u blizini većih izvora onečišIV
0.360986 0.157358 0.008695 ćenja, dok veće koncentracije u slabije industrijaliziranim
područjima objašnjava daljinskim transportom. U


Zajednički su obrađene vrijednosti dobivene za jeistom
smislu riječka industrijska zona može utjecati na
dno- i dvogodišnje iglice uzoraka iz 1999. i 2000. gopovišene
koncentracije sumpora u sjeveroistočnoj Istri
dine za pojedine plohe. Pri p < 0,05 utvrđeno je da pos(
plohe Vodice, Rupa, Trstenik).


Koncentracija sumpora po zonama Concentration of sulphur by zones


U


jyj


S 1,5


1.4
D


D


01:
1.2
D


o


H I Std. dev.
L D __] Std. err.


3


J~; 1.0 D
Mean


i


II III IV


Zone - Zones


Grafikon 1. Srednje vrijednosti i standardne devijacije koncentracija ukupnog sumpora u iglicama
Graph 1 Mean values and standard deviations of total sulphur concentrations in needles


Prma K o m 1 e n o v i ć u (1990) "koncentracije sumnito
u istočnom dijelu Istre. Te se koncentracije priblipora
bile su najviše na području šumarije Labin i općežavaju
prirodnim vrijednostima, karakterističnim za


490