DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 18     <-- 18 -->        PDF

N. Potočić. I. Seletković: UTVRĐIVANJE JAČINU DKPOZICUK SUMPORA NA PODRUČJU ISTRh BI01NDIKACU0M Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 487-494
(maseni udio 0,3-1,4 %), a emisija dimnih plinova uređaja za odsumporavanje-mokrim postupkom (slika
(SCX, SO,, HCl i HF) dodatno je smanjena korištenjem 2.). Zajamčeni stupanj izlučivanja S02 je 95 %.


Slika 1. TE Plomin 2 Slika 2. TE Plomin. postrojenje za odsumporavanje
Photo 1 TE Plomin 2 Photo 2 TE Plomin, desulphurization compound


Jedan od načina utvrđivanja unosa kemijskih spojesmreke
i crnog bora (Kalan 1990.)
va u šumske ekosustave je korištenje određene biljne Crni bor (Pinus nigra Arn.) je za potrebe ovog rada
vrste kao bioindikatora. Prisutnost povećane atmosferodabran
kao bioindikacijska vrsta iz više razloga: kulske
depozicije može se utvrditi kemijskom analizom ture crnog bora nalazimo na području cijele Istre, crni
biljnog materijala. Mjerenje ukupnog sadržaja sumpoje
bor vrsta koji iglice ne odbacuje ujesen, i vrsta koja
ra u biljnom materijalu koristi se već dugo vremena iglice zadržava više godina. Također, ranija istraživa


kao indikator prisutnosti S02 u zraku. Već 1883. takva nja pružaju mogućnost za komparaciju rezultata.
su mjerenja korištena za identificiranje biljaka ošteće


Zadatak je ovog istraživanja bio utvrditi optereće


nih od S02 (Simončič i Kalan prema Huttl,


nost šumske vegetacije sumporom na različitim udalje


1996.). Za tu svrhu pogodne su različite biljne vrste, od


nostima od TE Plojnin u novom režimu rada.


lišajeva (Batič i Mayrhofer, 1996.) do obične


MATERIJAL I METODE RADA - Material and methods of work


Istraživanje je provedeno na području Istre, a plohe većinom na rubovima Istarskog poluotoka. Plohe su
su postavljene na različitim udaljenostima od TE postavljene u kulturama crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Plomin, te kasnije svrstane u zone: do 10 km ( 4 plohe), podjednake dobi (40-60 godina). Zemljopisni položaj i
10 - 20 km (2 plohe) te 20 - 30 km (2 plohe), dok su osopis
ploha dani su na karti 1. i u tablici 1.
talih 7 ploha smještene na udaljenosti većoj od 30 km,


Tablica 1. Osnovni podaci o pokusnim plohama
Table 1 Plot description


Broj plohe
Plot number
Lokacija
Locality
Nad. visina
Altitude, m
God. oborine
Annual
precipitation, mm
Tip tla
Soil unit
Udaljenost od
TE Plomin
Distance from TE Plomin
1 Kršan 100 1150 Kalkokambisol 4 km
2 Vozilići 110 1150 Kalkokambisol 2 km
ij Ripenda 473 1200 Kalkomelanosol 3 km
4 Golji 280 1 150 Crvenica 9 km
5 Manjadvorci 210 1050 Crvenica 19 km
6 Sušnjevica 70 1200 Kalkokambisol 12 km
7 Trviž 360 1050 Kalkokambisol 27 km
8 Lesiščina 350 1200 Rendzina 24 km
9 Oprtalj 360 1100 Crvenica >30k m
10 Trstenik 715 1550 Kalkomelanosol > 30 km
11 Vodice 620 1550 Kalkomelanosol >30k m
12 Rupa 410 1800 Rendzina > 30 km
13 Kaštel 145 890 Kalkokambisol > 30 km
14 Novigrad 60 880 Rendzina > 30 km
15 Fuškulin 65 790 Kalkokambisol > 30 km